Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stela Brie Castelul Vinturilor

Stela Brie Castelul Vinturilor

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by iuliascribd
Stela Brie Castelul Vinturilor
Stela Brie Castelul Vinturilor

More info:

Published by: iuliascribd on Jun 12, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2014

pdf

text

original

 
'.:
1..
,/l
,'
ii
l,L:'
 
vroAnA
peRcnechTh
lii
lor
s-au
stin
din
viala
g'i-o-u
,u.as
oilone,
Inaintc
de-c
se
dtrcc
din
aceasli
lumc.
rnanra
si_a
chemat
lii(cle
lingi
patul
ei
Si
lc-a
spus:
_
_-
Fetele mele
dragi,
vizind
;I
trebuie
sd
vI
p?ralcsc. Ini-am_scos
iDima diD
piepl ii_am
impiir_
Il-o
in
tr'
pn11i.
ticind
pcntru
ticcirre un
tnic
dar,
Penlru tine. D;nir.
iati
a(caste
podoabi dc
cri.lal,
care se
va
preschimba
in,,r,o
Iloare adcvdrafl,
cu
padum suav-ineintitor,
dc-ndati
cc_ti
va
apare_n
cale
tiniml
cu
suflct cald
ca
raza
de
soale;
F;,
l\{a_
ria.
iti
dirtti(\c
pasiirea
cu pen( argilrtijr
care
rapunde
\iali
.i
va zb:lra pina
in
inatrul cerului,
cind
vci
iniilni
IIicAul
cc
preface clipr.le
in dulci
bucur.ii;
mictlla
^r,tc.r,
Zori(lezi.
dalul
tiu
cstc
o
vioat.:i,
o
iroarE
Ienltcfatu.
(c
va
iucepe
a
(;rrlc
de
cum
l.t
trcce
pt.agul
.as(i
tol.
cavalcruj
niildriran
ce
poar_
ti-n
inirui
o
lume
uiin'rnati,
o
lume untle
soarele
-'"* '." ./ *u
fost odati
trei
su_
rorr, eale-ti
purttu
sitgurc
de
gr.iji,
liindci
pirin_
nu
apLrnc,
-uDdc
llodie
nu
sc ofilesc,
uode
voi
sirnfi
vraja
fedcirii.
.,
Fctr.lc au
pistral
cu dragoste
$i
cu
duiolie
r.laru_
Irre prrrnttc.
,.
D.rr
lrc
'ilisur;
ce
anji
trcccau.
Dina
$i
l\laria
sc
ncliDi)ruru
Iiindci
nici un.rl
din
rincrii iniilniqi
n_eLr
impiinit
vorbele mamei
lor.
. *
Pinr: c;nd
\i
tol
r.tcpt lliceul
cu
suflctut
lles.
s-a
deslSil uir
i,rlr-o
.,,ara
Di[
.
S;
,ti i
(fl
mrne
ptec
cu un cirr'aler.atila
de
{rumo<,
ctrm
voi
inci,n-ati
v_izut,
dc
c€l
privesti,
de
cc
l-ai
rnai
pri_
vi. Viala
nlituri
de el
va
fi
mai
dulce
ca
in
paraiis.
-
Bine [aci,
Dina.
a
aprobal-o
Maria,
Tocmai
voiam
se
vii
dczvilui
)i
eu
iubir.ea
mea
pentru
uo
lecior
bogal,
cu
vetmintclc
impodobitc
cu
ncslc_
matc,
cu
un
palat doldola de
aur.
{Jlmindu_I.
voi
avna
ro(
ce
roi
dori: rochii
dc
mrilase,
pcrlc
Si
altc
giuvaeruri
rare; voi
strebate
lumea-n-lirng
;i'-n
lat
cici
bogifia
lui
sc
va
prcface-l cai
inarip;U
$i_n
calesti
zburitoare.
, -
ry
I,r
grabiri,
surioarelor.
a
spus
(u
btin-
dclc
Zoridc,,i, Dar.urile de
Ia
mama
slau
tot
incre_
mcnite,
semn cd
nu ei
sint
cei
potrivili
pentru
voi.
-
,AsculrA.
Zocidezi,
a
s,rigat
furioasa
Dina.
Tu
elli
cea
r.rci
mica
diltre
noi
>i
tu
trei
cd
n{.dai
slatu
?
-
Al
llui
Mi
gindesc
doar
ci
dintre
mllltele
eirir.i
alc
vielii
sd
lru
alegetri
vtcuna
plesirati
.u
spini
ti
cu
suspine.
$-apoi,
cu
darurile
de
la
marna.cc
laceti?
- -
Fii
sigurd
ca
nu
nc
vom
impicdira
rle .lc.
lal6
_soarla
lor:
-
$i
Dina
a cAlcar
in
picioarc
flna_
rea de
cristal.
.
ln
acecali
rlip6
5i
Nlaria
a
izUit
pasdrca
argin-
1;e.dc.pamint. Apoi.
s-a
repezil
ca
o sminlitd
cprc
scrinul
unde cra vioara,
a
luat-o
Si,a
fupt-o
in
dou;.
inainte
ca
Zoddezi
si-i
priccap; gindul
cel
riu,
-
Ah
Ce-ai
ficut,
Mada?
.
-
Ce
ni-a
fost pofta,
Aeurd $i
tu e;ti
ta
fel
ca
noi.
Nu
vei
$ti niciodala carc-i cavalerul nJzdri\'an.Lrne-o
si-li
a>lcarna
la
pirioarc
o
lumc
..numai
cu
soare gi
aurnai
cu
flori,,?
 
incil
ilr
seara
aceear
Di[a
$i
llaria
au plecat
din
'
r.J
parintca\c;
lasind-o
pc
sora
lor
ceit mic.r In-
\
iluitd
ilrtr-o
ceatri
de
tristete.
RimiDind
singuri,
Zoridczi
a
strins ciob[rile
de
pe jos
$i
vioara
rupti-n
doud
Si
le-a
agezat
cu
griji
in
c€l
mai tainic
loc,
si
le
aibi
ca
amintirc
dc
la
scumpa
ei
mamA.
Dupi
zborul rindunelelor,
carc plecau toa[ura
spre
tarrile calde
$i se
intorceau
primivara
la
cuibu-
nle lor. Zoridezi
lioea
socolcala
vrcmi..
llulti
ttecdi
s-ar
abitut
pe
la
poarta
letci,
vri-
jili
de adincul
ochilor
alba$tri, de
podoaba
piru-lui
do
abanos,
precum si
de
bli[dctea
cu
caro
alinasuierinta
sau
mihnirea
oamenilor.
Dar
niciuDul
n-a
izbutit
si
pi(ruodi-n
iDima
lrumoasei
zivoriti
din
clipa-n
care
vioara
a
fost
rupta-n
doud, cdci
nu mai
avea
cum
atla
care
din-
llc
pclitori
arc
sullctul
curat plecum
cleqtarul,
lu-
nrinos ca
raza
de soare $i
puternic
cum
e
gindul
bun.
A.9a
ci,
Zoridezi
se
mullumea cu
linittea
ce
i-o
didca
tumina Si
natura
din
jur,
bucu
ndu-se
ile
aurora
dimine{ilor
senine, de
amiszile
bogate-n
mi-rc\mc
ti
de
6nrr.trgrrrile
cc-o
purtau
pe
aripi
nevi-
zute
pind
hdt.
.
.
dcpade,
in
lumea
cu
Feli-Irumoii.Odati
insd
dorul
de
surorile mai
ma
a
incol-
fit
in inima
ei,
ca o
lloare
ce
cre6tea,
cre$tea de
nu-i
ruai
ilcdpea
id
picpt, silind-o
s;
porneasci
la
drum.
Intii
s-a dus
s-o
vadi
pe
Dina.
A
gisit-o
intr-o
cetale
depdrtati,
cu
strizi
idto(tocheate.
A
bitut
la
muitc
uli
pini
i-a
dat
dc
urmd.
Cind
a
inlrat
in
casi. Dina
tocmai
se
ceznease
potdveasci
o
birni
groasd Fi
grca
de
peretcle
ce
cra gata
si
se
pribufeascd;
odiile
erau
rivitite,
ru-
felc pregltite
pentru
spelat, mincarea-i
didca
inIoc,
iar
de-afari
se
auzeau
urletele
disperate
ale
animalelor fldminde.
de
nu stia
sirmana curn
si
se
mai
imparti.
Eta
imbricati
intr-o
rochie
numaipetice,
iar fala
ei,
altddatd
senini $i
catitelati,
era
acum
btizdati
de
adincituri
de
trudi
si Eihnire.
-
Dira
-
Aa
zoridezi.
curn
de
ai venit
si
md
cerce-
tczi, cind
ttiu
ce
rea am
lost
cu
tine?l
-
O,
surioard
dragi,
mihnirea
mea
s-a
risipit
demult,
Iicind
loc
dorintei
de-a
te
vcdea.
E
ti
cum-
va
singuri
ecas6?
-
Nu, Dumnealui
se
odihneqte
dupi
petrecerea
de
azi-noaptc.
-
lmi
pare
rdu
de
tine,
Dina.
Dupi
cite pri-
cep
eu,
muncetti
din
greu
f liri
nici
un ajutor.
-
Asa
este,
Zoridezi.
Privette
cum
m-am ofi-
lit,
ca
o
lloare
liri
api
ti
firi
lumini, cici
a
ticut
din
mine
o
slujnicd
impoviratd
d€
treburi,
iar
vor-
bele
lui
sint ghimpi
veninoti 9i tunete
asurzitoare.
-
Dccit
si
duci o
viati
asa
de
asprd,
hai, Di-na, intoarce-te
acas5.
Ce
bine
o
votn
duce amin-
-
Nu,
draga
mear
nu
nli
intorc,
cdci
at
cdra
cu mine
atlta
intudecime
i[cit
fi-a
umbri
fi
tiezilcle.
Du-te
cu bine.
lti
multtrmesc
ct
te-ai gindit
la
mine $i
mi-ai ddruit o
fdrimi
de
bucurie.
Zoridezi a plecat dc
la
sora
ei
cu
inima
strinsdde
an}drdciule. ,,Mdcar
de-a$
gdsi-o pe
Mada mul-
lumiti
si
voioasd",
$i-a
zis
Zoridezi.
A
stribitut
iar
cale
luDgI,
de douir
zilc
:i
douii
nopfi,
pini
sI
ajungi
la palatul
in
carc
.,
ademcdsebogatul
pe
Maria.
A
bdtut
in
poalta
mare
6i
grea,
Nici
un
r.ls_
puus.
A
b5tut mai
tare, Poc Poc Degerba.
N-a
vc_
nit
nimcni
sd-i
deschidd.
Atunci
s-a
opintit
ii
cu
toatd
puterea
ei
a impins
uSa.
Dar,
ruginitd
Si
in-
tepctriti
cum
ela,
abia
s-a
clintit
un
pie.
,,flnl
poarta
asta
n-a
fost
deschisi, cine
itie
de
cind",
a
bombaDil
fata,
sltpaftlu
(a
nu-i
ritai
\oinici.
\'o
poati
urni
cu
ututint5.
$i
iar
s-a
opintit pinii
cind
a
izbutit qi
lacd
o
deschizdturS,
cit
si
sc
poatd stre-
cura doar
una
ca
ea, subtririci
cuDr
c
floaf.a
de
sullind.Curfea
era
intinsl
si
pustic.
Nici lipcnic
de
o n.
Inlricolati
d€ atita
tdcere,
Zoridezi s-a
gribit
si
itrtre
in
palat.
A
Dimcrit
intr-o
inciperc
goali-gol
ii;
nu
se
gdsea
acolo
nici
micar
ua
scaun
pe
tare
sd se
itgezc.
A
deschis
alti
usi
ii
alta
ti
inci
una...
toalc
odiilc
erau
Ia
fel,
dosr
p€refi,
tavan
Fi
du$umea.
-
Este cineva
in
palat?
a
strigat
Zoridezi,
-
Cine
egti?
s-a
auzit
un
glas de om
moroci-
nos.
-
()m bun. Sint
Zoridezi,
-
Aa
Zoridezi
Poli
veni.
Sirrtem
in
canera
plicerii.
Dupi
ce-a
colindat aploape
tot
labirintul
pala-
tului.
de
nu
mai stia
lata
incotro s-o
apucci
s_a
po-
inenit
irtr-o
odaie,
in
mijlocnl
cireia
se
alla
o
gld-
made de
aur, mate
cit
un
munte pe
care
stiteau
imbracali in
zdrenle
Maria
$i
alcsul
c..
-
Ce
faceli
aici?
-
Pizim
comoara,
i-a
lispuns
bogatul.
-
O
pdzim cu
strdinicie,
a
spus
Nlada.
llar
ce
vint
te-aduce
pe
la
noi,
surioalii?
-
vintul
Dorului,
cici
e
mult
de
cind
ai
ple-
cat
de-acasd.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->