Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
உயிரே உயிரே உருகாதே...

உயிரே உயிரே உருகாதே...

Ratings:

3.5

(1)
|Views: 103,733|Likes:
Published by Hansikasuga
முழுநாவல் - குறுநாவல்
முழுநாவல் - குறுநாவல்

More info:

Published by: Hansikasuga on Jun 12, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/25/2015

 
󰁕󰁹󰁩󰁲󰁥 󰁕󰁹󰁩󰁲󰁥 󰁕󰁲󰁵󰁧󰁡󰁡󰁴󰁨󰁥 󰀭 󰁈󰁡󰁮󰁳󰁩󰁫󰁡 󰁳󰁵󰁧󰁡
󰁃󰁯󰁰󰁹󰁲󰁩󰁧󰁨󰁴󰁳󰀭󰁈󰁡󰁮󰁳󰁩󰁫󰁡󰁳󰁵󰁧󰁡 󰁐󰁡󰁧󰁥 󰀱󰀭
󰁨󰁴󰁴󰁰󰀺󰀯󰀯󰁨󰁡󰁮󰁳󰁩󰁫󰁡󰁳󰁵󰁧󰁡󰀮󰁷󰁯󰁲󰁤󰁰󰁲󰁥󰁳󰁳󰀮󰁣󰁯󰁭󰀯
 
󰁗󰁒󰁉󰁔󰁔󰁅󰁎 󰁂󰁙󰀺 󰁈󰁁󰁎󰁓󰁉󰁋󰁁󰁓󰁕󰁇󰁁
󰀱
தலநக ஒ கய அமதத அத பதக அவலகத ய கத பன இர ரக மற மற ஒல கதன. ர டசபகள ஏற இறக ததப பச கதவகள
 
கபவக அக மற கதன.
 '
இத ஆக த வட சனன..
' '
என வ.... ந க கட கட கழ எதயக. வட சன என அத
󰀿"
󰁌󰁁󰁓󰁔 󰁓󰁔󰁏󰁒󰁙 󰁉󰁎 󰁍󰁙 󰁂󰁌󰁏󰁇 󰁆󰁏󰁒 󰁔󰁈󰁅 󰁙󰁅󰁁󰁒 󰀲󰀰󰀱󰀴
󰁄󰁉󰁓󰁃󰁌󰁁󰁉󰁍󰁅󰁒 󰀺
இகதய
 
வ
 
பயக
󰀬
இடக
󰀬
நகக
󰀮󰀮󰀮
இயத
󰀮󰀮󰀮
அதன
 
ஆசய
 
சத
 
கபனய
󰀮󰀮󰀮!
யர
󰀬
எத
 
றபவ
 
அல
󰀮
 
󰁕󰁹󰁩󰁲󰁥 󰁕󰁹󰁩󰁲󰁥 󰁕󰁲󰁵󰁧󰁡󰁡󰁴󰁨󰁥 󰀭 󰁈󰁡󰁮󰁳󰁩󰁫󰁡 󰁳󰁵󰁧󰁡
󰁃󰁯󰁰󰁹󰁲󰁩󰁧󰁨󰁴󰁳󰀭󰁈󰁡󰁮󰁳󰁩󰁫󰁡󰁳󰁵󰁧󰁡 󰁐󰁡󰁧󰁥 󰀲󰀭
󰁨󰁴󰁴󰁰󰀺󰀯󰀯󰁨󰁡󰁮󰁳󰁩󰁫󰁡󰁳󰁵󰁧󰁡󰀮󰁷󰁯󰁲󰁤󰁰󰁲󰁥󰁳󰁳󰀮󰁣󰁯󰁭󰀯
 
'
எதன ற கட ஒர ஒ அதத.
 
இ எடய அப பப வளத தழ. எக மத எக மதட என த. இ பள ஆன அவக நம வக த வகற அள கவபவக. எத நடத தகற ந தயர இல. இத ந அமதக ய.
' '
உக அமத எனக
󰀿
ந இத பதக ஆபல ஒ பன. என சய சயட வக என ர இ.
' '
இல சலல....உடய க நம பதக தழல ஆகவமன வழயல க பகம ஒழய
󰀬
ஆப த தறத இகட. அவக சரல இகற பய ளக வயவக. தட ஷ அ த அவகள ச பக ந தயர இல.
󲀙 '
பயத எகக பதக தழ வரம
󰀿' '
ம வ வ... இ பயமல. கடப உவன ஒ தழல சதரமலம கபற க உஷதன. இதயல அவகத சதக பகரகம சல உகட என ஆதரம
󰀿
என ரக..
󰀿
வ அமனத அபடய எதயவ கக வச நள க நம பகம த. அவக பர ககற அவ வழ பவக. ஆகள வ நம ஆபச அ நகல.... இ எ வண நடகல... இ அர....த
󰀿! 󲀘
கபமக பசயவ ரல ச தத கட.
 󲀘
அவகள சமளகற அள நமகட பணபல
󰀬
அதகரபல எ
 
கக பறகல. த
 
தமற இபத மக கட நல ப எ இக. இ பகவய ர எவளவ இ. ...ம ..
' '
ஹல... மட ஷ....
 
சல சமய அமனக ட பல உமகள வளய க வ. எலம
 
தத
 
ஆதர
 
கடச
 
பறத
 
வளச
 
வர
 
சன
 
அள
 
றகளட
 
தவர
 
பக
󰀬
நல
 
அசகயத
 
அள
 
வப
 
உக
󰀮
ந ஜனலச..
󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮
.
' '
ப உ ஜனலச ரண.... பகற வற... அபவ வற.... வத வத எத பச
 
த
󰀮
 ஹ... அபவ அபகட சன... மத நவகத நமள கயல எகல.... நமசவய ச ப என ச பணம பணக....
!
 
பய சநகதட.... பதக தழல உர நனசவட... அவ இலன ந இல...... அவ இடல அவ வ இக எனனவ கதயள உன வகடயம உள சகட.
 
இப
 
நதன
 
உனட மக நக
 
󰁕󰁹󰁩󰁲󰁥 󰁕󰁹󰁩󰁲󰁥 󰁕󰁲󰁵󰁧󰁡󰁡󰁴󰁨󰁥 󰀭 󰁈󰁡󰁮󰁳󰁩󰁫󰁡 󰁳󰁵󰁧󰁡
󰁃󰁯󰁰󰁹󰁲󰁩󰁧󰁨󰁴󰁳󰀭󰁈󰁡󰁮󰁳󰁩󰁫󰁡󰁳󰁵󰁧󰁡 󰁐󰁡󰁧󰁥 󰀳󰀭
󰁨󰁴󰁴󰁰󰀺󰀯󰀯󰁨󰁡󰁮󰁳󰁩󰁫󰁡󰁳󰁵󰁧󰁡󰀮󰁷󰁯󰁲󰁤󰁰󰁲󰁥󰁳󰁳󰀮󰁣󰁯󰁭󰀯
 
வயத இ.
 
ஒ
 
தடவ சன சகற பண இக...
 
வ இகற அள ள.........
'
 
பசகட சற ஷ த எல தவட எ உணர
󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮
சடர கதவ தற
󰀬
படர சதமக  த இக நக நடய கன ல
󰀮
 
'
சயன சதரக... ஸ ஸ  மல கவத வ. ஏ சற யசத ப. இல ஜனலச க சட
 
 பம வற....
'
சற உரக சலக நமதவ கக ஐ அ  ஆன. இவ இ ப
󰀮󰀮
󰀮󰀮󰀮
வல
󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮
ய..................
󰀿 '
ந இ பகலய
󰀿'
மனத எத தட வழய ள த வ வத.
 
மற சற சய எக கதவ ம ஓக அறவ சற ல.
 '
எலத கபள
󰀿!
ஹ.... இத கத இ எதன நள ஆச
󰀿
கத ஆ றச பரவயல. இவள கக பறவ ஆ றயம இத ச
󰀿'
ஷ ப சல ககய
 
ம கத தறகபட
󰀬 '
ஐய
󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮
 மபம
󰀿'
எற மனத அலறல தக பத.
 '
ஏட பய கட மத இப ழகற
󰀿
ந வசத...
' '
ப
󰀬
ந ஒத.
󰀮󰀮󰀮󰀮󰀮
 வ உக வ....
'
கண வயலத தண வசதன வ கலட தய.
 '
வய வ மச. எப இகறத வட இத வஷ சமதய இ....
' '
... வத ப அற பகல. ந வசக சன என ஆ
󰀿' '
ச வர வச வசக. அத ஐ ஏக நல கவ சதமன சறக. ஆரபகல தகயல அக

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
gucan liked this
anuciaa liked this
santhanapriya liked this
Kalai Kutty liked this
Elakkiya liked this
xs liked this
raji malai liked this
satheesh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->