Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 918, 12.6.2014]

Slobodna Bosna [broj 918, 12.6.2014]

Ratings: (0)|Views: 87 |Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 918, 12.6.2014]
Slobodna Bosna [broj 918, 12.6.2014]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 13, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2014

pdf

text

original

 
 ALEKSANDAR HEMON: OZBILJNA SMO REPREZENTACIJA 
www.slobodna-bosna.ba
 
^ETVRTA REKONSTRUKCIJAVIJE]A MINISTARA
HO]E LI PRE@IVJETI SDP-ovi MINISTRI?
Zastupnici Parlamenta BiH najkasnije dosredine juna izjasnit }e se o zahtjevuKluba SBB-a da se glasa o povjerenjudvojici ministara - Zlatku Lagumd`iji iZekerijahu Osmi}u;“Slobodna Bosna”istra`ila je koji razlozi stoje u pozadini oveinicijative i koje bi stranke mogle podr`atismjenu Lagumd`ije i Osmi}a
DARIO KORDI] NA SLOBODI
ZA DOM SPREMAN
Osu|eni ratni zlo~inac DARIO KORDI]od pro{log se tjedna nalazi naprijevremenoj slobodi, kao posljednji ~lan„vite{ke skupine“, koju su tada{nji hrvatskipredsjednik FRANJO TU\MAN i njegoviobavje{tajci i generali u jesen 1997.isporu~ili Ha{kom tribunalu; nakon gotovo17 godina provedenih iza zatvorskih zidinaKordi}tvrdi da vi{e nema politi~kihambicija, da ne}e dozvoliti da se njegovoime koristi u predizbornoj kampanji i da seposve}uje Bogu i obitelji
HRONIKA NAJAVLJENEPROPASTI
BANKROT HOTELA HOLIDAY
Op}inski sud u Sarajevu {estog junaotvorio je ste~ajni postupak hotela„Holiday“, a desetog juna za ste~ajnogupravnika imenovao je Nijaza Dervi{i}a.Me|utim, otvaranju ste~aja prethodila jeprava drama jer je tre}eg juna predste~ajniupravnik „Holidaya“Nedim Memi}napadnut i brutalno pretu~en, a prije}eno je njemu i njegovoj porodici
RATNI ZLO^IN SILOVANJE
@ENE - @RTVE RATA
Pravomo}nom presudom Suda BiH koja jeobjavljena prije mjesec dana potvr|ene sukazne MUHIDINU BA[I]U i MIRSADU[IJKU, osu|enim na po sedam godinazatvora zbog ratnog silovanja `enehrvatske nacionalnosti u Vare{u: iako su iBa{i}, ranije dugogodi{nji {ef Odjela zaborbu protiv organiziranog kriminala uOSA-i,i [ijak, nastavnik muzi~ke kulture,progla{eni krivim, u kontroverznomsudskom postupku nije utvr|eno za{to jeza{ti}ena svjedokinja petnaest godinaskrivala mra~nu tajnu, niti je bilo drugihsvjedoka tog zlo~ina
AKADEMSKI FALSIFIKATORI
KAKO DO BRZE DIPLOME U BiH
Kupovina diploma s privatnih i dr`avnihfakulteta u Bosni i Hercegovini je u toj mjeriuzela maha da je prosvjetna inspekcijautvrdila kako je svaka deseta diploma una{oj zemlji la`na; na{a novinarka istra`ila je koji visoki funkcioneri u RS-u i FBiH suvlasnici “sumnjivihdiploma
PAZI, SNIMA SE
GANI]EVA ANATOMIJA USPJEHA (II)
U oktobru 2010. u okviru privatnog UniverzitetaSSST u vlasni{tvu porodice GANI]osnovana je Sarajevska filmska akademija, koja je punedvije godine radila ilegalno, bez va`e}egrje{enja nadle`nog Ministarstva; pored~injenice da im je studij po zakonskimpropisima bio neva`e}i, menad`ment SSST-avi{estruko je obmanuo prvu generacijustudenata SFA: od praznih obe}anja o„uva`enim“ profesorima i predava~ima, pa donepostoje}e „najsavremenije“ opreme zasnimanje filmova...
VESNA TER[ELI^
NU@NOST SUO^AVANJA SAPRO[LO[]U:
VESNA TER[ELI^, direktorica„Documenta“, Centra za suo~avanje spro{lo{}u u Zagrebu, jedna je odnajzna~ajnijih borkinja za ljudska prava iprotiv negiranja zlo~ina po~injenih upro{losti na Balkanu; u razgovoru za“Slobodnu Bosnu”govori o va`nostirazgovora o onom {to se desilo u ratu,prihvatanju i osu|ivanju zlo~ina, te koliko jeu procesu suo~avanja sa pro{lo{}u va`nauloga pojedinca
12.6.2014.
I
SLOBODN BOSN
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nidžara AHMETA[EVI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d. 137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
12162036222632
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->