Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dotazník

Dotazník

Ratings: (0)|Views: 64|Likes:
Published by Dennik SME
Dotazník
Dotazník

More info:

Published by: Dennik SME on Jun 13, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2014

pdf

text

original

 
ÚDAJE POŽADOVANÉ V BEZPEČNOSTNOM DOTAZNÍKU OSOBYA. VŠEOBECNÁ ČASŤ
1. Meno, priezvisko, titul, vedecká hodnosť.2. Dátum a miesto narodenia, rodné číslo.3. dresa trvalého po!"tu a prechodného po!"tu.#. $odinn% stav.&. 'tátna príslu(nosť, prípadne )al(ia (tátna príslu(nosť, zmen" (tátne* príslu(nosti.+. íslo o!čianskeho preukazu, cestovného dokladu, miesto *eho v"dania.-. k ide o cudzinca, po!"t" v lovenske* repu!like dlh(ie ako 3/ dní v posledn%ch siedmich rokoch.0. zdelanie, prehad nav(tevovan%ch (kl.4. 5az"kové vedomosti.1/. 6amestnanie, sídlo zamestnávatea, pracovné zaradenie, zastávaná 7unkcia.11. 8rehad predchádza*9cich zamestnávateov a* s pracovn%m zaradením.12. "konávanie podnikateske* činnosti.13. k ide o vo*aka, miesto a do!a základne* vo*enske* slu:!", )al(e* slu:!" v oz!ro*en%ch silách, dosiahnutá hodnosť.1#. k ide o príslu(níka 8olica*ného z!oru, miesta a do!a v%konu slu:!", dosiahnutá hodnosť.1&. ;so!né 9da*e man:ela <man:elk"=, druha <dru:k"=, detí, rodičov, s9rodencov > meno,  priezvisko, i rodné, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, trval% po!"t, prechodn% po!"t, (tátna príslu(nosť, zamestnanie.1+. (etk" vznesené o!vinenia z trestného činu voči oso!e.1-. 8ostih za priestupok, in% správn" delikt v posledn%ch piatich rokoch.10. i *e ale!o !ola závislá od po:ívania alkoholick%ch nápo*ov.14. i u:íva ale!o u:ívala omamné ale!o ps"chotropné látk".2/. Ma*etkové pomer", v(etk" 7inančné záv?zk", ktor%ch celková v%(ka presahu*e 1// /// k.21. @ariadené eAekučné rozhodnutia v posledn%ch siedmich rokoch.22. $ozsah o!oznamovania sa s uta*ovan%mi skutočnosťami do s9časnosti.23. polupráca s !%valou ale!o s9časnou spravoda*skou slu:!ou cudze* moci, a!solvované (tudi*né po!"t" a kurz" v take*to slu:!e, poznatk" o záu*me te*to slu:!" o navrhovan9 oso!u.2#. polupráca so 'tátnou !ezpečnosťou v kateBCriách rezident, aBent, ta*n% spolupracovník, dr:ite po:ičaného !"tu a dverník.2&. "*adrenie sa k !ezpečnostn%m rizikám poda  1# ods. 2. <ide o časť zákona o ochrane uta*ovan%ch skutočností, ktora de7inu*e čo *e !ezpečnostné riziko. 5e* znenie ná*dete pod dotazníkom=2+. estné v"hlásenie o pravdivosti uveden%ch 9da*ov.
 
B. DOPLNKOVÁ ČASŤ(v z!"#$ z%&') *+ )*, v!-/)0 '"'1! -2$v$2'v)3 ) "4+-$/ +4)*$5) 64)*37 ) 6-28"$ 4)*37. P'9:) %v2;+ 'v$#! ") 4' 1+9$ 4<&)0 )* "+9='v ) &)959%4'v ) "+9='v>
1. ;so!né 9da*e )al(ích rodinn%ch príslu(níkov > rodičov man:ela <man:elk"=, druha <dru:k"= a s9rodencov man:ela <man:elk"=, druha <dru:k"= > meno, priezvisko, i rodné, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, trval% po!"t, (tátna príslu(nosť, zamestnanie.2. 8ríslu(nosť a vzťah" k o!čiansk"m zdru:eniam, politick%m hnutiam a stranám, cirkvám, ná!o:ensk%m spoločenstvám, domácim a zahraničn%m orBanizáciám.3. Meno, priezvisko a adresa dvoch os!, ktoré pozna*9 navrhovan9 oso!u a m:u sa v"*adriť o 9da*och v !ezpečnostnom dotazníku <nem:u to !"ť rodinní príslu(níci ani oso!", s ktor%mi udr:u*9 dverné vzťah", napr. ved9 ma*etkové zále:itosti=.#. 8o!"t" v zahraničí dlh(ie ako 3/ dní po dosiahnutí veku 10 rokov > s9kromné, slu:o!né, záro!kové.&. !solvované ps"chiatrické v"(etrenia a liečenia.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
§ 14Bezpečnostná spoľahlivosť navrhovanej osoby
<1= 6a !ezpečnostne spoahliv9 oso!u sa nepova:u*e ten, kto uviedol nepravdivé 9da*e v oso!nom dotazníku, v  !ezpečnostnom dotazníku ale!o pri !ezpečnostnom pohovore, kto !ol pracovne zaraden% a aktívne v"konával činnosť v ustanoven%ch (trukt9rach !%vale* 'tátne* !ezpečnosti poda príloh" č. 1 ale!o !%vale* spravoda*ske* správ" Fenerálneho (tá!u eskoslovenske* udove* armád" do 31. decem!ra 1404 s v%nimkou oso!", ktorá v"konávala v t%chto (trukt9rach len o!slu:né ale!o len za!ezpečovacie činnosti, ale!o vedome spolupracoval s t%mito (trukt9rami, ale!o u koho !olo zistené !ezpečnostné riziko.<2= 6a !ezpečnostné riziko sa pova:u*ea= činnosť proti záu*mom lovenske* repu!lik" v o!lasti o!ran" (tátu, !ezpečnosti (tátu, medzinárodn%ch st"kov, ekonomick%ch záu*mov (tátu, činnosti (tátneho orBánu ale!o proti záu*mom, ktoré sa lovenská repu!lika zaviazala chrániť poda medzinárodn%ch zml9v,  != 9m"selné poru(enie právn"ch predpisov, v dsledku ktorého !" mohlo nastať ohrozenie záu*mov lovenske* repu!lik", c= zistenie, :e oso!a1. *e ale!o !ola spoločníkom (piCnov, teroristov, sa!otérov ale!o in%ch os! v minulosti odvodnene  podozrievan%ch z tak%ch aktivít, 2. *e ale!o !ola členom ale!o podporovateom ake*kovek orBanizácie, ktorá sa násiln%mi, podvratn%mi ale!o in%mi nezákonn%mi prostriedkami usilu*e odstrániť demokratick% spoločensk% poriadok, 3. *e pod preukázaten%m nátlakom v dsledku 7inančne* situácie, #. *e preukázatene závislá od konzumácie alkoholick%ch nápo*ov ale!o od in%ch náv"kov%ch látok, &. *e ale!o !ola zainteresovaná na ake*kovek 7orme seAuálneho konania, ktoré vedie k v"dieraniu ale!o k nátlaku, +. preukázala svo*ím konaním ale!o v"*adrením nečestnosť, nedver"hodnosť vo vzťahu k ochrane uta*ovan%ch skutočností, -. vá:ne ale!o opakovane poru(ila !ezpečnostné predpis" t%m, :e sa sna:ila neoprávnene prenikať do za!ezpečen%ch komunikačn%ch ale!o in7ormačn%ch s"stémov, 0. trpí ale!o trpela akoukovek choro!ou ale!o mentáln"m ale!o emočn%m stavom, ktor% m:e spso!iť v%razné poruch" v *e* 9sudku a správaní, 4. *e pod preukázaten%m nátlakom prí!uzn%ch ale!o !lízk"ch priateov, ktorí s9 zneu:itení cudzou spravoda*skou a in7ormačnou slu:!ou, teroristickou skupinou, neleBálnou orBanizáciou, rizikovou skupinou ale!o o!do!n%m *ednotlivcom,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->