Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
0031-38070204051K

0031-38070204051K

Ratings:
(0)
|Views: 472|Likes:
Published by Trif-Juve

More info:

Published by: Trif-Juve on Nov 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

 
MrJasminaKLEMENOVICJovanaMILUTINOVIC
Novi
Sad
Preglednirad
PEDAGOGIJA
XL,4,2002.UDK:37.014.3
v
ISKUSTVADOSADASNJIHREFORMISISTEMAVASPITANJAIOBRAZOVANJAU
v
NASOJZEMLJI(Ideo)
Rezime:Uradusuopisani
i
sistematizovanipodaei
0
promenamaupoliticiobrazovanja
i
reformamasistemavaspitanja
i
obrazovanja
kod
nasposle
lJ
svetskogratadodanasnjihdana.Prikupljenipodaeisuanaliziranisnameromdaiskustava
i
poukeizdosadasnjihreformidoprinesuizgradivanjuadekvatnijestrategijerazvojanasegsavremenogobrazovnogsistema.Analizom
je
obuhvacenosestperioda:adaptacije(1945-1949);idejnepreorijentacije(1950-1957),'jedinstvenogsistemaskolstva(1958-1973),'usmerenogobrazovanja(1974-1990);driavnetranzicije(1991-2000)
i
periodubrzanjatranzieionogprocesa(2001-
).
Prikazomsuizdvojenepromene
i
tokovikojisuoblikovaliobrazovnupolitikuzemljeirazvojsistemaprosvetnih.Kljucnereel:obrazovnapolitika,sistemvaspitanjaiobrazovanja,reforma.
Uvod
Ubrzantehnoloskirazvojusvetu,kojisvevisenaglasavaznacajobrazovanjauzemljamatrzisneprivrede,uzrokujepotrebudaprocesetranzicijeidemokratizacijeunasojzemljiprateodgovarajucepromeneiusistemuvaspitanjaiobrazovanja.Neophodnoje,pritomovajsistempriblizitisistemimarazvijenijihzemalja,nanaucnoverifikovannacinuzimajuciuobziriskustvadrugihzemaljautranziciji,sopstvenaiskustvaumenjanjupojedinihsegmenatasistemavaspita-
PEDAGOGIJA,4/02.
51
 
njaiobrazovanja,dostignucapedagoskenaukeiopstustrategijurazvojaRepublikeSrbije.Imajuciuviduslozenostnavedeneproblematike,organizovanjenaucno-istrazivackiprojekat
Strategijarazvojasistemavaspitanjaiobrazovanjau
uslovimatranzicije'
kojijeobuhvatiovelikbrojraznovrsnihistrazivackihaktivnosti.Jednaodnjihjeiprikupljanje,opisisistematizovanjepodataka
0
promenamaujugoslovenskojposleratnoj
obrazovnoj
politici',
narocitokrozsagledavanjenovinakojesureformamaunosene
iisistemvaspitanja
i
obrazovanja',
Uistrazivanjusuprimenjeneodgovarajucedeskriptivno-analitickeiistorijskokomparativnemetodeinjimaodgovarajucipostupakkvalitativneanalizesadrzaja.Analiziranasuzvanicnadokumenta(zakoni,uredbe,odlukeipropisidrzavnihipolitickihorgana)ipedagoskadelarazlicitogkarakteraiobima(clanci,prikazi,ocene,strucneinaucnerasprave,studije,
monografije)",
Pokazalosedasupromeneupoliticivaspitanjaiobrazovanjaod1945.do2001.godinebileperiodicne,neujednaceneisaobrazenepromenamadrzavnogidrustvenogporetka.Tepromenesusenajdirektnijeodrazavaleiukljucnomelementuobrazovnepolitike,uvidureformicelokupnogsistemavaspitanjaiobrazovanja,iIinjegovihpojedinihsegmenata.Oviprocesisubiliuslovljenikorelativnom(reverzibilnom)vezomizmeduskolskogsistemaiobrazovnepolitikekojaseodslikavalaiucelokupnojorganizacijiprosvetnihustanova-odpolitikenjihovogosnivanjaifinansiranja,nacinaupravljanja,njihovojfilozofijivaspitanja,nastavnimplanovimaiprogramima,metodamanastave,didaktickimsredstvima,nastavnicima,ucenicima,evaluaciji.Pritom,uspesnostodredenepolitikeobrazovanjanajneposrednijejezavisilaodprimenjene
strategijerazvoja
I
PodpokroviteljstvomMinistarstvazanauku,tehnologijeirazvojRepublikeSrbijenaFilozofskomfakultetuuNovomSadupokrenut
je
trogodisnjinaucno-istrazivackiprojekatkojimrukovodi
prof
drEmilKamenov.Projekat
je
okupioviseodtridesetistrazivacarazlicitihprofilanovosadskoguniverzitetamedukojimasustrucnjacisaKatedrezapedagogijuFilozofskogfakulteta,Prirodno-matematickogfakultetaiFakultetafizickekultureizNovogSada,kaoiUciteljskogfakultetaizSombora.
2
Politikavaspitanjaiobrazovanja
iii
obrazovnapolitikapredstavlja"konceptualnouredenjeprosvetenabaziciljevaglobalnograzvojazemlje,prognozanabazifuturologije,komparativnihanalizarelevantnihdokumenatauinostranimiskustvima"(Nadrljanski,1997,72).Onajeiskupvrlorazlicitihmeraiaktivnostikojepreduzimajuraznisubjektiuokviru
~ i r e
drustvenepolitikedabiodrediliciljeveisistemvaspitanjaiobrazovanjaidrugeelementevaspitanjaiobrazovanjaukonkretnimuslovimajednogkonkretnogdrustva(Simovic,1990,23).
3
Sistemvaspitanjaiobrazovanja
je
zajednickinazivzasveustanovekojesluzevaspitanjuiobrazovanjuunekojzemlji:sistemskolskihustanova;decjih,dackihistudentskihdomova;vaspitnihdomovasvihvrsta;ustanovaioblikaobrazovanjaodraslih;decjihiomladinskihogranizacijaitd.(Enciklopedijskirijecnikpedagogije,1963,592).
4
Prilikomprucavanjaperiodikejavilasepotrebazaprodubljenomanalizommaterijalaobjavljivanogucasopisu
Savremena
skola,
odnosno
Pedagogija.
Naime,straniceovogcasopisamogucejeposmatrati
i
kaosvojevrsnaistorijskadokumentakojasvedoce
0
razvojujugoslovenskeobrazovnepolitikeisistemuvaspitanja
i
obrazovanja.Potvrdupredstavlja
i
tomprilikomizradena
hronoloskabibliogrcfija
kojasadrzi
vik
od350jedinica.
52
PEDAGOGIJA,4/02.
 
sistemavaspitanja
i
obrazovanja'
kojujedaljebilopotrebnooperacionalizovatiuviduodgovarajucetaktikerazvojasistema,kojabiobezbedilaupravljanjesistemom(Nadrljanski,1997,72).Upravoovajsegmentprojektovanjaisprovodenjaobrazovnepolitikenajcesce
je
dozivljavaokritike.Reformskiprojektisu
.uvek
bilidizajniranivisekaogomilazadatakaiaktivnostisanepreglednomlistomnebasdovoljnojasnihciljevaibez,kakoseu
jednom
izvestajuUNESK-akaze,specificnihindikatoraautputnivoa"(Vlahovic,1998,96).Takode,postojeprocene,dasunaseprveposleratne
reformer
bilesveobuhvatneizahvatalepromeneunutarsistemaskolstvaucelini,adasunjihovirezultatiomogucilibrzprivrednirastirazvojubivsojJugoslaviji.Zarazlikuodovihreformi,sedamdesetihiosamdesetihgodinanastupio
je
periodfokusiranjapaznjenapromeneunutar
jednog
delasistemavaspitanjaiobrazovanja,tzv."cvoriste"skolskogsistema-srednjoskolskoobrazovanje.Istotako,pokazalosedasureforme
jednog
segmentasistemaskolstvadovodiledopromenaucelokupnomsistemu.Tako
je,
recimoprocesproduzavanjatrajanjaosnovnogobrazovanjaizazivaopromeneudaljemopstemistrucnornobrazovanju,paiuvisemiuniverzitetskom.Ovdesenijeradilosarno
0
tzv."spoljasnjim"promenama-utrajanjuskolovanja,nacinimaulaskausistemioblikumedusobnihvezaizmedupojedinihsegmenataskolskogsistema(morfoloskekarakteristike),veei
0
"unut
rasnjim'"
kojesedesavajuuukupnomzivotuiraduskolaifakulteta(Ratkovic,2000,304).Podsticajizauvodenjepromenausistemvaspitanjaiobrazovanjamogudolazitiizvansistema",izsamogobrazovnogsistema"ilibitiizazvanepotrebornzauskladivanjemsasavremenimsvetskimtokovima-npr.sanovimtipornevropskogobrazovanja(Ratkovic,1998).Pokazalosedasukodnasovipodsticajiuglavnomdolazili"spolja"i.xxlozgo'',izrazlicitihodeljenjavladepodvidom"preporuke"politickepartijenavlastikoja
je
utvrdivalaciljeve,ka-
5
Strategijarazvojasistemavaspitanjaiobrazovanja,odnosnostrategijauvodenjapromena,mozeseodreditikaoskupiiiredosledpostupakakojimasezeliposticiodredeniciljvaspitanja
i
obrazovanja,usmeritirazvojsvihelemenatasistema,uskladitidelovanjesvihsegmenata,svrsishodnoodredititrosenjeikoriscenjesvihresursa,(re)definisanjeprioriteta,uravnotezavanjeefekata,korigovanjeidopunjavanje,obavljanjekontroleisankcionisanje(Mijatovic,1999).
6
Refonnaobrazovanjajeskuporganizovanihmeraipostupakakojimaseprosvetneinstitucijeiustanovetransformisuiprilagodavajunovonastalimdrustveno-ekonomskimipolitickimuslovimazajednice,kaoipromenamaushvatanjuciljeva,zadatakaiulogeskoleuvaspitanjuiobrazovanju.
7
KaodvaosnovatiparefonniM.Ratkovicrazlikujespoljasnjuiunutrasnjurefonnu,pricemusvakaodnjihmozebitiizvedenasveobuhvatnoiiiparcijalno(2000,303-4).xUsledvelikihdrustvenihtransfonnacija,uticajanaucno-tehnoloskerevolucije,fonniranjanovogtipacoveka,razvojaaktivnogdrustvaidr.(Ratkovic,1998,117).
9
Kaoposledicarestrukturacijekurikuluma,naglasavanjapotrebezatransferomznanja,uvodenjanovihmetodaitehnikarada,novihudzbenika,izmenjeneupisnepolitikeitehnike,potrebepracenjaivrednovanjarada,promenauobrazovanjunastavnika(Ratkovic,1998,118-9).
PEDAGOGIJA,4/02.
53

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
eugenbrusi liked this
Cica_Mica liked this
Aneta Petkovic liked this
njuksi liked this
mizsmost liked this
Jamillah liked this
Stefan_np liked this
sana_n23 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->