Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dao Duc Kinh

Dao Duc Kinh

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by thanhnguyentan

More info:

Published by: thanhnguyentan on Jun 15, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2014

pdf

text

original

 
| |
1
27/02/2010 - 1/ 1
2
 
LÃO T
 
 ĐẠ
O
 ĐỨ
C KINH
Thu Giang Nguy
n Duy C
n
HÀ N
I 8/2007
 
 
| |
3
27/02/2010 - 1/ 2
4
 
Ch
ươ 
ng 1
Đạ
o kh
 
đạ
o, phi th
ườ 
ng
đạ
o Danh kh
 danh, phi th
ườ 
ng danh. Vô danh thiên
đị
a chi thu
 H
u danh v
n v
t chi m
u. C
, th
ườ 
ng vô d
c, d
 ĩ 
 quan kì di
u Th
ườ 
ng h
u d
c, d
 ĩ 
 quan kì hi
ế
u, Th
 l
ưỡ 
ng gi
,
đồ
ng xu
t nhi d
 danh,
Đồ
ng v
 chi Huy
n. Huy
n chi h
u Huy
n, chúng di
u chi môn
Ch
ươ 
ng 1
Đạ
o có th
 g
i
đượ 
c, không  ph
i là
Đạ
o "th
ườ 
ng" Danh có th
 g
i
đượ 
c, không  ph
i là danh "th
ườ 
ng" Không tên là g
c c
a Tr 
ờ 
i
Đấ
t; Có tên là m
 c
a v
n v
t. B
ở 
i v
y, th
ườ 
ng không t
ư
 d
c, m
ớ 
i nh
n
đượ 
c ch
 huy
n di
u c
a
đạ
o; Th
ườ 
ng b
 t
ư
 d
c nên ch
 th
y ch
 chia lìa c
a
Đạ
o. Hai cái
đ
ó,
đồ
ng v
ớ 
i nhau; cùng m
t g
c tên khác
Đồ
ng, nên g
i là Huy
n. Huy
n r 
i l
i Huy
n,
Đ
ó là c
a vào ra c
a m
i huy
n di
u trong Tr 
ờ 
i
Đấ
t
Ch
ươ 
ng 2
Thiên h
 giai tri m
 ĩ 
 chi vi m
 ĩ 
, t
ư
 ác d
 ĩ 
; Giai tri thi
n chi vi thi
n, t
ư
 b
t thi
n d
 ĩ 
.
Ch
ươ 
ng 2
Thiên h
 
đề
u bi
ế
t t
t là t
t, Thì
đ
ã có x
u r 
i;
Đề
u bi
ế
t lành là lành, thì
đ
ã có cái ch
ng lành r 
i C
, H
u Vô t
ươ 
ng sinh,  Nan D
 t
ươ 
ng thành, Tr 
ườ 
ng
Đ
o
n t
ươ 
ng hình, Cao H
 t
ươ 
ng khuynh, Âm thanh t
ươ 
ng hoà, Ti
n H
u t
ươ 
ng tu
. Th
 d
 ĩ 
 Thánh nhân X
 vô vi chi s
, Hành b
t ngôn chi giáo. V
n v
t tác yên nhi b
t t
, Sinh nhi b
t h
u, Vi nhi b
t th
, Công thành nhi ph
t c
ư
. Phù duy ph
t c
ư
 Th
 d
 ĩ 
 b
t kh
. B
ở 
i v
y, Có v
ớ 
i Không cùng sinh, Khó và D
 cùng thành, Dài và Ng
n cùng hình, Cao và Th
 p cùng chi
u, Gi
ng và Ti
ế
ng cùng h
a, Tr 
ướ 
c và Sau cùng theo V
y nên Thánh nhân. Dùng vô vi mà x
 s
, Dùng b
t ngôn mà d
y d
.
Để
 cho v
n v
t nên mà không c
n, T
o ra mà không chi
ế
m
đ
o
t, Làm ra mà không c
y công, Thành công mà không
ở 
 l
i. Vì b
ở 
i không
ở 
 l
i,  Nên không b
 b
 
đ
i
Ch
ươ 
ng 3
B
t th
ượ 
ng hi
n, S
 dân b
t tranh; B
t quí nan
đắ
c chi hoá, S
 dân b
t vi
đạ
o. B
t ki
ế
n kh
 d
c, S
 dân tâm b
t lo
n. Th
 d
 ĩ 
 thánh nhân chi tr 
,
Ch
ươ 
ng 3
Không t
n t
i b
c hi
n tài, Khi
ế
n cho dân tranh giành; Không quí c
a khó
đặ
ng, Khi
ế
n cho dân không tr 
m c
ướ 
 p Không phô
đ
i
u ham mu
n, Khi
ế
n cho lòng dân không lo
n. Vì v
y cái tr 
 c
a Thánh nhân
 
| |
5
27/02/2010 - 1/ 3
6
 
H
ư
 kì tâm, Th
c kì phúc,  Nh
ượ 
c kì chí, C
ườ 
ng kì c
t, Th
ườ 
ng s
 dân vô tri vô d
c, S
 phù trí gi
 b
t c
m vi dã. Vi vô vi, T
c vô b
t tr 
. H
ư
 lòng,  No d
, Y
ế
u chí, M
nh x
ươ 
ng. Th
ườ 
ng khi
ế
n cho dân không  bi
ế
t, không ham, Khi
ế
n cho k 
 trí không dám dùng
đế
n cái khôn c
a mình. Làm theo vô vi,
t không có gì là không tr 
.
 Ch
ươ 
ng 4
Đạ
o xung nhi d
ng chi ho
c b
t doanh; Uyên h
 t
 v
n v
t chi tòng. To
 kì nhu
, Gi
i kì phàn, Hoà quang,
Đồ
ng kì tr 
n Tr 
m h
 t
 ho
c t
n,  Ngô b
t tri thu
 chi t
, T
ượ 
ng
đế
 chi tiên.
Ch
ươ 
ng 4
Đạ
o thì tr 
ng không, nh
ư
ng
đổ
 vô mãi là không
đầ
y
Đạ
o nh
ư
 v
c th
m, d
ườ 
ng nh
ư
 t
 tông c
a v
n v
t  Nó làm nh
t bén nh
n, Tháo g
ỡ 
 r 
i r 
m,
Đ
i
u hoà ánh sáng,
Đồ
ng cùng b
i b
m.  Nó trong tr 
o thay! l
i d
ườ 
ng nh
ư
 tr 
ườ 
ng t
n Ta không bi
ế
t Nó là con ai, D
ườ 
ng nh
ư
 có tr 
ướ 
c Thiên
đế
.
Ch
ươ 
ng 5
Thiên
đị
a b
t nhân, D
 ĩ 
 v
n v
t vi sô c
u; Thánh nhân b
t nhân, D
 ĩ 
 bách tính vi sô c
u. Thiên
đị
a chi gian, Kì du thác th
ượ 
c h
! H
ư
 nhi b
t khu
t,
Độ
ng nhi d
ũ
 xu
t,
Đ
a ngôn s
 cùng, B
t nh
ư
 th
 trung
Ch
ươ 
ng 5
Tr 
ờ 
i
đấ
t không có nhân, Coi v
n v
t nh
ư
 loài chó
ơ 
m; Thánh nhân không có nhân, Coi tr 
ă
m h
 nh
ư
 loài chó
ơ 
m. Có kho
ng gi
a Tr 
ờ 
i
Đấ
t, Gi
ng nh
ư
 
ng b
. Tuy tr 
ng không mà vô t
n, Càng
độ
ng l
i càng h
ơ 
i ra. Càng nói nhi
u, càng không sao nói h
ế
t
đượ 
c, Thà là gi
 l
y cái Trung.
Ch
ươ 
ng 6
C
c th
n b
t t
, Th
 v
 Huy
n t
n Huy
n t
n chi môn, Th
 v
 thiên
đị
a c
ă
n Miên miên nh
ượ 
c t
n, D
ng chi b
t c
n
Ch
ươ 
ng 6
Th
n hang không ch
ế
t,  Nên g
i Huy
n t
n C
a c
a Huy
n t
n, G
c r 
 c
a
Đấ
t Tr 
ờ 
i D
ng d
c nh
ư
 còn hoài, Dùng hoài mà không h
ế
t

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->