Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
โสกราตีส กับ สกินเนอร์

โสกราตีส กับ สกินเนอร์

Ratings: (0)|Views: 621 |Likes:
Published by tekeyon
เมื่อปราชญ์ต่างยุคมาเจอกัน บทสนทนาระหว่างกัน
ทำให้ผมหวนนึกถึงช่วงเวลาที่ มิติกระบวนทรรศน์ในการรับรู้
ความจริงทางสังคม มิติที่แตกต่างกัน
เมื่อปราชญ์ต่างยุคมาเจอกัน บทสนทนาระหว่างกัน
ทำให้ผมหวนนึกถึงช่วงเวลาที่ มิติกระบวนทรรศน์ในการรับรู้
ความจริงทางสังคม มิติที่แตกต่างกัน

More info:

Published by: tekeyon on Nov 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
บทสนทนาระหว่างโสกราตีสและเควนติน สกินเนอร์   ในประเด็นเกียวกับทัศนะต่อความจริง ความรู ้และ ธรรมชาติน า ย ศ ศิดิท์ นิสิต ป ริญ ญ า เ อ ก รัร์ จุฬ า ล ง ก ร ณ์ม ห า วท ย า ล   “บทสนทนาระหว่างโสกราตีสและเควนติน สกินเนอร์ ในประเด็นเกียวกับทัศนะต่อความจริง ความรู ้ และธรรมชาติ” และ หัวขูอ “ความคิดเห็นจากการอ่านบทนำ ในหนังสือประวัติปรัชญาการเมือง
History of political philosophy) 
ของีโอ สเตราส์ และโจเซ็ฟ ค็อปีย์”ประวัติย่อของโสกราตี
 โสกราตีส
(Socrates/ 470 BC –399 BC)
ถือว่าเป็นผู ้ ใหูกำาเนิดสาขาของปรัชญาทีเกียวขูองกับตัวมนุษย์โดยตรง เนืองจากเป็นผู ้เริ ตังคำาถามประเภทอะไรคือความดี
?
อะไรคือความกลูาหาญ
?
อะไรคือความยุติธรรม
?
ขึน ซึงทำาใหูมนุษย์ตูองถามคำาถามเกียวกับชีวิต ศีลธรรม สิงทีดี  และสิงทีชัว โสกราตีสเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที ไม่ไดูมีผลงานการเขียน อะไรคงเหลืออย่ ้ถึงปัจจุบัน
(*)
1
 
อย่างไรก็ตาม ตัวตนและความคิดของเขายังคงอย่ ้ถึงปัจจุบันผ่านงานเขียนของบุคคลอย่างเพลโต 
(Plato)
(Aristotle)
(Aristophanes)
หรือ ีโนฟอ
1
 
สมบัติ จันทรวงศ์
,
ปรัชญาการเมืองเบื  ้องต
 
:
บทวิเคราะห์ โสเกรตี
 
,
กรุงเทพ
:
สำานักพิมพ์คบไฟ
, 2546,
หน
5
1
 
(Xenophon)
นอกจากนันยังมีทังนักเขียน นักคิด และนักปราชญ์อืนๆ ที เก็บเรืองราวของโสกราตีส ซึงเราไม่สามารถรู ้ว่าขูอม้ลเรืองเล่าถึงชีวิตของโสก ร า ตี ส นั น จ ริ ง ห รื อ เ ท็ จ ไ ดู อ ย่ า ง แ น่ น อ น
(*)
สมบัติ จันทรวงศ์
,
ปรัชญาการเมืองเบืองตูน
 
:
บทวิเคราะห์โสเกรตีส
 
,
ก รุ ง เ ท พ
:
.
.
.
ค บ ไ ฟ
, 2546,
ห นู า
5
ตามธรรมเนียมโบราณ โสกราีสนนเปนล้กของโสโฟรนิกัส
(Sophronicus)
ผู ้เปนพ่อ และ แฟนาเรต
(Phaenarete)
ผู ้เป็นแม่ โสกราตีสไดูแต่งงานกับซานทิปป์
(Xanthippe)
และมีล้กชายถึง
3
คนเมือเทียบกับสังคมสมัยนันซานทิปป์ถึงไดูว่าเป็นผู ้หญิงอารมณ์รูาย และโสกรา ตีสเองไดูกล่าวว่า เพราะเขาสามารถใชูชีวิตกับซานทิปป์ไดู เขาใชูชีวิตกัมนุษย์คนใดก็ไดู เหมือนกับผู ้ฝึกมูาทีสามารถทนกับมูาปาไดู โสกราตีสไดูเห็น และร่วมรบในสมรภ้มิและ ตามสิงทีเพลโตไดูกล่าวว่า โสกราตีสไดูรับเหรียญ เ กี ย ร ติ ย ศ สำห รบ ค ว า ม ก ลู า ห า ญ ใ น ส ม ร ภ้ มิขูอม้ลทางประวัติศาสตร์มิไดูกล่าวอย่างชัดเจนว่าโสกราตีสประกอบอาชีพใด ในเรือง”ซิมโพเซียม”
(Symposium)
ซีโนฟอนกล่าวว่า โสกราตีสใชูชีวิตกับการสนทนาปรัชญา โสกราตีสไม่น่าทีจะมีเงินมรดกจากครอบครัว เพราะบิดาของโสกราตีสเป็นเพียงศิลปและตามการบรรยายของเพลโต โสกราตีสไม่ไดูรับเงินจากล้กศิษยอย่างไรก็ตาม ซีโนฟอนกล่าวใน
"
ซิมโพเซียม
"
ว่า โสกราตีสรับเงินจากล้กศิษย์ของเขา และอา ริสโตฟานเนสก็เล่าว่าโสกราตีสไดูเปดโรงเรียนของตนเอง ขูอสันนิษฐานอีกอย่างหนึงทีเปนไปไดูก็คือ โสกราตีสเลียงชีพผ่านเพือนทีรำ ารวยของเขา เช่น
(Alcibiades)
2
(*)
2
 
ขอมูลจาก
http://www.1911encyclopedia.org/Socrates_ %28philosopher%29
และ
http://en.wikipedia
2
 
(*)
ขอมูลจาก
http://www.1911encyclopedia.org/Socrates_ %28philosopher%29
และ
http://en.wikipedia.org/wiki/Socrates
สืบคนเมื ่อวันที ่
12
สิงหาคม
 
2552
 ในการศึกษาแนวคิดของโสกราตีส ญหาทีสำาคัญประการหนึงก็คือ เราจะศึกษาโสกราตีสของใคร? และศึกษาอย่างไร? ดังทกล่าวไวูในตอนตูนว่า เรารู ้จักโสกราตีสจากกงานเขียนของเพลโต เซโนฟอน และอริสโตเติลแต่เราก็ยังไม่อาจตกลงกันไดูว่โสกราตีสตัวจริงมีลักษณะ เหมือนกับโสกราตีสทีปรากฏในงานของใคร ทังนีเนืองจาก ว่าแมูเราจะรู ้ว่าเคยมีโสกราตีสจริงๆ อย่ ้ แต่เขาก็ไม่เคยเขียนอะไรไวูเลย ดังนันจึงเป็นไปไม่ ไดูทีจะสรูางโสกราตีสอ ย่างทีปรากฏในประวัติศาสตร์ขึนมา สำาหรับในทีนีจะใชู งานของเพลโตในบทสนทนาเรือง “ย้ไทโฟร” เปนหลัเพราะเป็นทียอมรับกันอย่างกวูางขวางว่าโสกราตีสของเ พ ล โ ต มีกำด จ า ก โ ส ก ร า ตีส ตั ว จ ริ  ป ร ะ วั ติย่อ ข อ ง เ ค ว น ติกิน เ น อ ร์
3
(*)
.org/wiki/Socrates
สืบคนเมื ่อวันที ่
12
สิงหาคม
2552
3
 
สรุปและเรียบเรียงจาก
http://www.jyu.fi/yhtfil/redescriptions/Yearbook%202002/Skinner_Interview_2002.pdf 
และ
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Quentin_Skinner 
สืบคนขอมูลเมื ่อวันที ่
12
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->