Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
62Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Carte de Statistica

Carte de Statistica

Ratings: (0)|Views: 2,103 |Likes:
Published by mad_max_alfa

More info:

Published by: mad_max_alfa on Nov 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

 
 1
Carte de Statistic
ă
 Re
ete încercate
Cuprins
Cuvînt înainte1.
 
Introducere.a.
 
Ce este statistica?b.
 
Cum cunoa
ş
te statistica?c.
 
Cauzalitate
ş
i statistica.d.
 
Foarte scurt istoric al statisticii.2.
 
Ingredientele statisticii. Tipuri de date.a.
 
Date nominaleb.
 
Date ordinalec.
 
Date intervaliced.
 
Date ra
ionale3.
 
Culegerea datelor statistice. Sondajul de opinie.a.
 
Statistici de lot si statistici de sondaj. Generalizarea statistic
ă
 
ş
i limitele ei.b.
 
Cum facem un sondaj de opinie simplu
ş
i corect? E
ş
antionare, chestionar,aplicare.4.
 
Aperitive. Primii pa
ş
i în descrierea datelor statisticea.
 
Imagini de ansamblu asupra datelor.i.
 
Frecven
e simple.ii.
 
Reprezent
ă
ri graficeb.
 
Indicatori agrega
ii.
 
Tendin
a central
ă
 ii.
 
Distribu
ia datelor
 
 25.
 
Supe, ciorbe
ş
i teste statistice simple.a.
 
Distribu
ia normal
ă
 b.
 
Teste statistice t pentru medii
ş
i Z pentru propor
ii.c.
 
Calculul erorii unui sondaj si interpretarea ei.6.
 
Feluri principale
ş
i garnituri sau rela
ia dintre mai multe variabilea.
 
Grafice pentru mai multe variabile.b.
 
Tabele de rela
ionare.c.
 
Corela
ia simpl
ă
 
ş
i par
ial
ă
. Coeficien
ii de corela
ie.d.
 
Regresia liniar
ă
simpl
ă
 
ş
i multipl
ă
.7.
 
Pentru vegetarieni. Analiza datelor nenumerice.a.
 
Testul Chi
2
 b.
 
Testele Wilcoxon, Mann-Whitney
ş
i Kruskal Wallisc.
 
Regresia categorial
ă
.8.
 
Analiza seriilor de timpa.
 
Ce e o serie de timp? Identificarea de patternuri în serii de timpb.
 
Trend
ş
i sezonalitatec.
 
Regresii cu serii de timpd.
 
Analiza de supravie
uire9.
 
Deserturi.Cuvînt înainteLa primul curs de statistic
ă
pe care l-am
inut la facultatea de
ş
tiin
e politice de laUniversitatea de Vest din Timi
ş
oara o student
ă
mi-a spus pe un ton cît se poate de tran
ş
ant:habar nu are de matematic
ă
, nici nu vrea s
ă
înve
e a
ş
a ceva
ş
i oricum a venit la facultatea de
ş
tiin
e politice tocmai ca s
ă
scape de matematic
ă
 
ş
i alte asemenea
ş
tiin
e exacte. Sunt convins
 
 3c
ă
aceast
ă
experien
ă
a mea e departe de a fi unic
ă
. Am încercat pe parcursul celor dou
ă
 semestre s
ă
o conving pe ea
ş
i pe colegii ei, de obicei de aceia
ş
i p
ă
rere cu ea, de utilitateastatisticii
ş
i de simplitatea ei. Sunt convins c
ă
nu am reu
ş
it sau nu întru totul, dar
ş
tiu deasemenea c
ă
am reu
ş
it s
ă
îi familiarizez cu conceptele de baz
ă
ale statisticii
ş
i modul cumacestea func
ioneaz
ă
în logica cercet
ă
rii sociale.Cartea aceasta se adreseaz
ă
tocmai celor ce se tem de calculul matematic sau sunt doarneexersa
i in el, precum
ş
i celor ce fac primii pa
ş
i în lucrul cu metode
ş
tiin
ifice cantitative incunoa
ş
terea social
ă
. Cartea mea vrea s
ă
fie u
ş
or de citit, dar în primul rînd u
ş
or de înv
ă
at
ş
ide aplicat. Voi prezenta în paginile ce urmeaz
ă
principalele metode folosite în statistic
ă
,metode utilizate în cercet
ă
rile din
ş
tiin
ele sociale
ş
i nu numai; re
etarul de baz
ă
pentrulucr
ă
rile de cercetare din sociologie, psihologie,
ş
tiin
e politice, economice dar
ş
i medicin
ă
 
ş
ialte
ş
tiin
e ce se bazeaz
ă
pe cunoa
ş
terea empiric
ă
a realit
ă
ii.Voi insista pe interpretarea rezultatelor precum
ş
i pe ipotezele metodelor statistice, elementeale cunoa
ş
terii statistice ce stau la interfa
a dintre teorie si metod
ă
 
ş
i definesc în cele din urm
ă
 limitele cunoa
ş
terii prin statistic
ă
. În opinia mea, renumele uneori negativ pe care îl arestatistica în mass-media romaneasc
ă
,
ş
i m
ă
refer aici la scepticismul foarte r
ă
spîndit fa
ă
decercet
ă
rile bazate pe sondaje de opinie, se datoreaz
ă
pe lîng
ă
existen
a real
ă
a unor cercet
ă
ricel pu
in dubioase,
ş
i unei neîn
elegeri ale limitelor cunoa
ş
terii statistice. Desigur cunoa
ş
tereastatistic
ă
este prin felul ei imperfect
ă
, inexact
ă
, probabil
ă
 
ş
i nu cert
ă
, dar puterea ei rezid
ă
 tocmai în posibilitatea de a delimita cu siguran
ă
uneori destul de mare intervalul în care seafl
ă
realitatea. S
ă
fiu mai explicit, statistica nu va da niciodat
ă
r
ă
spunsuri simple
ş
i exacte.Dar astfel de r
ă
spunsuri, în m
ă
sura în care exist
ă
în cunoa
ş
terea lumii reale, nu ne sunt utile.R
ă
spunsurile care ne sunt utile fie nu sunt simple, fie nu sunt exacte, fie nu sunt nici simple,nici exacte. Cu toate acestea, cunoa
ş
terea statistic
ă
este cunoa
ş
tere, adev
ă
rul statistic chiardac
ă
nu este absolut este un adev
ă
r pragmatic atît timp cît îi în
elegem limitele.Mai exist
ă
un motiv pentru care scriu aceast
ă
carte. C
ă
utarea mea a unui manual de statistic
ă
 introductiv publicat în limba roman
ă
a fost pîn
ă
acum încununat
ă
de e
ş
ec. De
ş
i exist
ă
multemanuale de acest tip în spa
iul anglofon
ş
i nu numai, la noi pîn
ă
în prezent manualele destatistic
ă
bune au
inut s
ă
se prezinte la un nivel
ş
tiin
ific prea ridicat pentru încep
ă
torii f 
ă
r
ă
 interes
ş
i aplecare fa
ă
de cele matematice. Poate
ş
i de aceea statistica nu a devenit ca în altep
ă
r
i, un bun comun a celor ce cerceteaz
ă
lumea politic
ă
, social
ă
sau economic
ă
 
ş
i putem

Activity (62)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Maria SLama liked this
ciuriusea liked this
Camelia Pavel liked this
Nico Nicoleta liked this
manu68 liked this
manu68 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->