Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
133Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chip Special- Creaţi uşor şi rapid propriul Website-2008

Chip Special- Creaţi uşor şi rapid propriul Website-2008

Ratings:

5.0

(3)
|Views: 1,709|Likes:
Published by yggyy_boo

More info:

Published by: yggyy_boo on Nov 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

 
specIal 
Creaţi uşor şi rapid propriul
~ C ă i d if e r ite c ă tr e a c e la ş i r e z u lta t~ O p tim iz a r e a c o d u lu is~ S o lu ţii g r a tu ite p e n tr u p a g in a w e b
 
3 Ed ito r ial4 Cu p rins 5 Cu p rins C D 6 Ele m e nte d eba z a
Realizareaunuisite apresupus î ntotdeauna acumulareaunor cunoştinţe.Procesulde  înţarenuse opreşteî nsădupă finalizarea primeipagini web, standardelenoi,tren- durile precumşinecesităţile determinând perfecţionarea contin.
1 2Evo lu ţia b r o w s e r -e lo r w e b
Programelede navigare pe internetfac parte din viaţanoastşi cugreu ne-am maidescurca astăzi f ără ele.ne uităm în urmă pentruavedeacare aufost etapelede parcurs î nevoluţia browser-elor.
C on ţin u tu lfn a in te a d e s ign ulu i
Dapropuni creaţi unsite,este bine să aveţi răspuns la oî ntrebaresimplă, degenulcui se adresează acesta? Dupăce răspundeţila această î ntrebarevă puteţi gândi laplanificare.
1 8 S tru ctu ras ite ·ulu i
Dupădiscuţii la modul general despre tendiele actuale şiplaniicarea site-urilor, a sosit momentul să tratămtema concretă, aplindteva din cele prezentate anteri-
or.
»
R E A LIZA R E
Fo n n a ta r e a H T M L
Duschiţareamachetei, următorulpas constă î n transpunereaacesteiaînpracti folosindHTMLşiCSS. HTMLsepoate trece la includerea ima- ginilorşiasamblarea structurii site-ului. Af laţidinacest articolcum se face acest lucruşi care suntformatelede imagine ce pot fifolosite.
28Pa ş i fin a li
Un site esteoconstrucţiearborescentă rea- 1izatăcu fişiere HTM sau HTML.Acestea trebuiestocate într-o structurăde direc- toarece păstrează logicasite-ului.Plasarea fiecăruitip deierlaloculpotrivitsimpli- ficăf inalizarea site-ului.
3 0 M ai ra p id p eac e e a şi cale
Odată cu vitezele de acceslainternetşi dimensiuniledocumentelorHTML tind crească,graţie complexităţii paginilorweb. Existăposibilitatea optimizării codului, fără a renunţala uncţionalitatea crescută a paginii.
3 2A c e e a ş ite m ă . a ltăr ealiz a re
O alternatila pagina webstructurată cu ajutorultabelelor este împărţireaprin intermediuldiviziunilor.În acest articol vă prezentăm modul derealizare a temei noastre cua jutoruldiviziunilor.
3 6Site d in a mic
Doriţi sămăriţi performanţa site-ului pro- priu? Utilizarea scripturilor PHPî n con- strucţia ultimeivariante asite-ului nostru este celmai bun exempluî nacest sens.
4 0 D in a m ic ă s u p lim e n ta ra
Cum putemace calaonouă î ncărcare conţinutul paginiiwebse schimbe automat? spunsul este dat de paginile webdinamice, care auî n spate bazededate cepermit fieaf işarea în paginăainformaţi- ilorlazi,ieexecută căutări înarhivă.
»
P R O G R A M E
4 6u tilita r e g r atu itepe ntrud e s ig nş i pr og r amare
În acestarticolprezentăm oseriedepro- grame gratuite carepotfideunreal folos,indiferent dacă vă ocupaţide web designsaude programare web, şicuatât mai mult dacăle faceţi pe amândouă.
5 0 Ap a c he a facutp ic io ar e
Instalarea unui serverpe ostie delucru nu este neapăratanevoioasă,dar î nanu- mite situaţii nu e o posibilitate viabilă. AplicaţiaServer2Go vă scutte debătăi de cap,putând ifolosită pe orice mediu de stocare.
5 4 P roce sareg ra tuită a im a g in ilo r
Dacă nu doriţisăcheltuiţibani peuneditor graficprecum Photoshop,dar aveţi totuşi nevoiedeoaplicaţie capabilă şi f lexibi, soluţia nu poate fi decâtGIMP.
»
P R A C TIC A
5 6 T ips
&
tric k s
Celemai bunetips
&
tricks pe tema HTML,CSS,utilitare pentru homepage şicomerţ electronicaufost adunate de CHIP Special  î npaginile acestui articol.
61Do uăv e r s iu ni peace laşiPC
Cei ce creează conţinutweb,trebuie -Işi testeze.Pentru evaluarea î n mai multe ver- siuni debrowser,alaţi cum puteţi instala IE6şi IE7pe acelaşicalculator.
»
S E R V IC E
6 2 In te r n et p en trutoţi
Conexiuni provideri,beneficii,iatăînacest articol câtevachestiuni despre caremai doreaţisă af laţipentruaalegeceamaibu cale de a fiprezeiî ninternet.
6 4 Tâ n ăr webs ite . c aut ga z dă
Menţinerea unei pagini web pe eternele plaiuriale www-uluipresupuneunculcuş sigur şirapid îninima unuiserver.Iată cele maibune ofertede găzduire web,atât con- tra cost, cât şigratuite.
 
C U P R IN S C D
Disculataşatacesteiediia revistei CHIP Special reflectă conţinutul acesteia, cuprinnd aplicaţii dedicate lucruluicu paginile web.
A
I
nmăsura posibilităţilor,am încercat vă punem ladispozie câtmaimulte din instrumentelenecesare aplirii cuntinţelorî nţatedin articole.Ală- turide clasiceleaplicii, v-am pregătito seriede exemplecătre carese factrimiteri din articole.Cu ajutorul acestora, veţi puteaface testeşiveţiavea posibilitatea de adeprindemaiuşor tehnicileaerente fiecăruia dintre acestea.
A plicaţii utile
Aveţide ales î ntremaimulte editoare avansate, dedicate programatorilor.Ma-  joritatea ofesuportatât pentruHTML, XHTML, JavaScript,ASP câtşipentru limba jemaicomplexede ormatare, scripting şi programare.
w~ __ 
SG27~
.:>rc:eotlll~~O
"s..wbCah:lst •••
'fCP*>
._ -
~MPCL_ l1TF4~~
O~<~""~-I""'-_"'-'- _ .--::l
o
..C.rwwd_ l!I
I
!CQ Ia!>on
··
. .
"
.
·
~
Desigur,nu puteau lipsiniciaplicaţiile destinate prelucrării graficeşimachetării. Noiampropus Gimppentrueditareşi XNViewpentru administrareacolecţiei deimagini web, datorităcombinaţiei de vitezăşiuncţionalitatecarese apropie destul demult desoluţiaAdobe,iind totodatăo soliegratuită. Desigur, apliciileşi paginileweb nece- sităservere pecareruleze. V-am pre- gătitocolecţiedepachetetipserver, foar- te utile atât pentrutestarea materialelor af lateî n lucrucâtşipentrupublicarea acestora,chiar şi depepropriul Pc.Suita Server2Go estedeosebitdeatrăgătoare prinnumeroaselefacilităţi pe carele oferă darmai alesprin posibilitateade adis- tribui oaplica ţie web pe un mediuread-on- lyprecum unCD-R.
.1ot,'SCl..a.t __ ~022
.
~~-~
~ L . ".. .. .Q
~,,,,,,,,,----~::J
~r~3
.F<I'l"'l:I':J00i'3
o
'~7
~
.
"-J1- II-
J
Nuînultim ul nd,aminclus o aplicaţiegratuităde citire a f işierelorPDF, alăturidenepreţuitele manualedeutilizare pentruPHPşi MySQL. CD-ulinclus poate fi utilizatÎn conformi- tate cu parametriidefiniţiÎnstandardul Philips-Yellow Book.EdituranuÎşiasumă responsabilitatea asupraeventualelor pa- gube provocate deutilizarea CD-uluiÎn alţi parametri decât cei stabiliţi În standardul menţionat anterior.
NOTĂ
Interfaţa CD-ului CHIPSPECIALeste con- cepusă ruleze optimpe o placăgraică ce suportă minim orezoluţie de800x600 şi o adâncime a culorii de 16 biţi. De aceea,nu este recomandatăfolosirea acesteia Într-un mediu ce nu ofemini- mulnecesar!Interfaţa poate fi rulată atât sub Windows 95 / 98/ Me,câtşi sub Win- dowsNT / 2000 / XP. Dincauza multitudinii de configuraţii,re- dacţia CHIP SPECIALnuÎşipoate asuma nicioresponsabilitate În eventualitatea În care apar probleme În funcţionarea inter- feţei şi a aplicaţiilor.Programele care au in- tratÎn componenţa CD-ului CHIPSPECIAL au fost testateşi selectate cu grijă În redacţia CHIPSPECIAL.Totuşi,redacţia nu Îşipoate asuma nicio responsabilitate pentru funcţionarea anormală asoftware- uluişinici nu poate ficutăresponsabilă pentru eventualeledaune produse. CD-ul CHIPSPECIALa fostverificatÎmpotriva viruşilorcu următoarele programe antivi- rus (Înordine alfabetică):BitDefender Pro- fessionall0(furnizat de Softwin),F-Secure AntiVirus5.51 (furnizat deInfodesign), Kaspersky Lab Anti-Virus 6.0 (furnizat de Kas- persky Lab-Rusia)şi PC-ciiin(furnizat de GeCAD).Pentruorice Întrebărilegatede aplicaţiile de pe CD,vă rugăm săcontacti teleonic, prin faxsau prine-mail,autorii programe- lor respective. ATENŢIEIPentru rularea coreca inter-feţei CD-uluivă recomandăm setarea uneirezoluţii minime de 800 x 600,o adâncimea culorii de 16 biţi şi folosirea opţiuniiSmall Fonts!
Impressum
Redacţia poate fi contaetată la:Telefon:0268-415158,418728, 0723-570511, 0744-754983; 0368-415003,0368-415004 Fax:0268-418728; E-mail:redactie@fvd.ro Adresaredacţiei:500010 - Braşov, str.N.D. Cocea nr.12 Adresa pentru corespondenţă:500530-Brov,OficiulPoştal2, Căsa Poştală 4 DirectorGeneral: Dan Bădescu(dan_badescu@vogelburda.ro) Director tehnic:DanielDănilă-Bekesi(dan_danila@vogelburda.ro) Editura:VogelBurda Communications SRL Sediul editurii:500010-Braşov Str.N.D.Coceanr.12 Redactori:Mihaela Dogaru(mihaela_dogaru@fvd.rol,DanielDănilă-Bekesi (dan_danila@vd.ro),Andrei Licherdopol(andreUicherdopol@fvd.rol In Romănia: VogelBurda Communications SRLBraşov InGermania:VogelBurda HoldingGmbH,Munchen, Director: Dr.Jan Schultze CD:Andrei Licherdopol (andreUicherdopol@fvd.ro) Grafică,DTP:AncaBăIaş (anca_balas@vd.ro) Contabilitateşiadministraţie:MariaParge, EvaSzaszka(contabilitate@vogelburda.rol Financialcontroller:Adrian Dumitru (adrian_dumitru@vogelburda.ro) Recla:Cristian Pop(cristian_pop@vogelburda.rol,Leonte rginean (Ieonte_marginean@vogelburda.ro) Marketing:Leonte Mărginean(Ieonte_marginean@vogelburda.ro) Distribuţie:Ioana Bădescu(ioana_badescu@vogelburda.rol,
 Manuscrisele,hlclusiv înformaelectronic ,ex pediate redacţiei evin pro prietat ea editurii. EdituraÎşirezer vădrepul de modi f icare a maerialelor primie.precumşiadatei e apariţie. Reproducerea integrală sau parţială a art icolelor, infomaţiilor sauaimaginilor  apăute în revistă este permisă numai cu acord ul scris al editurii.Red acţia nu îşi asumă răspunderea pentru greşeli şi inadvetenţe apărute în materialele colaborator ilor şi ale imerenţilor.

Activity (133)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Paspargilius liked this
Dirvariu Iulian liked this
nemoerihon liked this
Liviu liked this
Popescu Simona liked this
Madalina Stroe liked this
Ellada Color liked this
sebastianfrai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->