Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
22.06.14 - Κυριακὴ Β΄ (Β΄ Ματθ.)Συνείδησις.

22.06.14 - Κυριακὴ Β΄ (Β΄ Ματθ.)Συνείδησις.

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by orfeasfm
ΟΡΘΟΔΟΞΟ,ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ,ΕΝΤΥΠΟ,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ,ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ,ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ,ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ,ΕΝΤΥΠΟ,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ,ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ,ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

More info:

Published by: orfeasfm on Jun 18, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2015

pdf

text

original

 
Α
ὐτά, ἀγαπητοί μου, εἶνε λόγια τοῦ ἀπο-στόλου ποὺ ἀκούσαμε σήμερα. Λόγια ποὺδὲν ὑπάρχει ζυγαριὰ νὰ τὰ ζυγίσῃ. Εἶνε χρυ-σάφι, ἀκριβὰ νομίσματα. Ἀλλὰ πρέπει νὰ τὰκάνουμε λιανά, νὰ τὰ ἐξηγήσουμε.
* * *
Ἐάν, ἀγαπητοί μου, ὑπάρχῃ μιὰ ἀλήθειαποὺ λάμπει σὰν τὸν ἥλιο, αὐτὴ εἶνε ὅτι
ὑπάρ-χει Θεός
. Ἀποδείξεις; Ἀναρίθμητες. Ἀπόδει-ξις ὅτι ὑπάρχει Θεὸς εἶνε
τὰ ἔργα του
. Ὁ ἥ -λιος π.χ., ποὺ εἶνε ἕνα τεράστιο ἀνεξάντλητοἐργοστάσιο ἠλεκτρισμοῦ· τὸ φεγγάρι, ποὺφω τίζει γλυκὰ τὴ νύχτα· τὰ ἀμέτρητα ἀστέριατοῦ στερεώματος· ἡ γῆ αὐτὴ ποὺ κατοικοῦμεμὲ ὅλο τὸν πλοῦτο της· ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη,ποὺ εἶνε γεμάτη ψάρια· ἡ ξηρὰ ὅπου φυτρώ-νουν τόσα φυτὰ καὶ ζοῦν τόσα ζῷα μικρὰ καὶμεγάλα· τί λέω; ἕνα κουκκὶ ἄμμου, ἕνα μόριοτῆς ὕλης ποὺ δὲν τό ᾿χουμε γιὰ τίποτα, κλεί-νει μέσα του τέτοια δύναμι, ποὺ μπορεῖ νὰ κι-νήσῃ ἕνα ὑπερωκεάνιο ἢ νὰ τρυπήσῃ ἕναβου νό. Ὅλα λοιπὸν κηρύττουν τὴν ὕπαρξιτοῦ Θεοῦ.
«Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύ- ριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας»
(Ψαλμ. 103,24)
.Ἀλλὰ καὶ ἂν ἀκόμα δὲν ὑπῆρχαν ὅλα αὐτά,ἔφτανε, ἀγαπητοί μου, ἕνα καὶ μόνο πρᾶγμαν᾿ ἀποδείξῃ ὅτι ὑπάρχει Θεός. Εἶνε
μιὰ φωνή
.Ποιός δὲν τὴν ἔχει ἀκούσει; Κι ὁ φτωχὸς κι
πλούσιος, κι ὁ ἐγγράμματος κι ὁ ἀπαίδευτος, ὁ
κάθε ἄνθρωπος. Εἶνε φωνὴ ποὺ δὲν ἔρχεται
οὔτε ἀπ᾿ τὰ οὐράνια οὔτε ἀπ᾿ τὰ βάθη τῆς γῆς·
ἔρχεται μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά. Ἡ μυστηριώ-δης αὐτὴ φωνὴ ποὺ μᾶς κάνει νὰ συγκλονι-ζώμεθα, ἡ ἀνερμήνευτος αὐτὴ φωνὴ ποὺ κά-νει νὰ σείωνται θρόνοι, λέγεται
συνείδησις
.Γιὰ τὴν συνείδησι ὁμιλεῖ σήμερα ὁ ἀπόστο -λος Παῦλος. Ἂν πᾶμε, λέει, καὶ στὰ ἔθνη ὅ -που δὲν πάτησε κήρυκας καὶ δὲν ἀκούστηκεἡ ἀλήθεια, κ᾿ ἐκεῖ ἀκόμα,
στοὺς ἀγρίους
, χω -ρὶς νά ᾿χουν ἀκούσει τὸ εὐαγγέλιο, θὰ βροῦ -με μέσα τους νὰ ὑπάρχῃ κάτι· καὶ αὐτὸ εἶνε ἡσυνείδησι, ποὺ τοὺς κάνει νὰ ἐκτελοῦν κι αὐ -τοί, ἔστω ὑποτυπωδῶς, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. –Μὰ
τί εἶνε
αὐτὴ ἡ συνείδησι;Ἄνθρωπε,
κάνεις τὸ καλό;
Δίνεις ἕνα πο-τήρι νερὸ σ᾿ ἕνα διψασμένο; Μοιράζεσαι τὸψωμί σου μὲ κάποιον ποὺ πεινᾷ; Δείχνεις τὸδρόμο σ᾿ ἕνα τυφλό; Πᾶς στὸ νοσοκομεῖο ἕναμπουκέτο λουλούδια σ᾿ ἕναν ἄρρωστο; Ἐπι-σκέπτεσαι στὴ φυλακὴ ἕνα κρατούμενο ποὺὅλοι τὸν ἔχουν ἐγκαταλείψει; Ὑποστηρίζειςστὸ δικαστήριο τὸ φτωχαδάκι, ποὺ εἶνε ἕτοι-μοι νὰ τὸ φᾶνε οἱ ἰσχυροὶ τῆς ἡμέρας; Βλέ-πεις ἄνθρωπο ποὺ τὸν παρέσυρε τὸ ποτάμι ἢτ᾿ ἀφρισμένα κύματα τῆς θαλάσσης, καὶ πέ-φτεις νὰ τὸν σῴσῃς;… Κάνεις ἕνα ἀπ᾿ αὐτὰτὰ καλά; Προσπαθεῖς νὰ τηρήσῃς τὸ θεῖο νό-μο, νὰ ἐκτελέσῃς τὰ καθήκοντα ἀπέναντιστὸν ἑαυτό σου, στὴν οἰκογένειά σου, στὴνπατρίδα, ἀπέναντι στὸ Θεό; Ἔ, ὅταν τὰ κάνῃςαὐτά, μέσ᾿ στὴν καρδιά σου αἰσθάνεσαι – τί;Ἂς φωνάζουν οἱ ἄπιστοι, ἂς λένε ὅ,τι θέλουν, – ἐδῶ πῶς τὸ ἐξηγοῦν· ἅμα κάνῃς τὸ καλό, τβράδυ ἐκεῖνο κοιμᾶσαι ἥσυχος. Ἂς μὴν ἔχῃςστρῶμα, ἂς ξαπλώσῃς πάνω στὴν ἀμμουδιὰκαὶ στὰ χαλίκια·
παράδεισο ἔχεις μέσα σου
.Γιατὶ ἀκοῦς μιὰ φωνὴ ἀπὸ μέσα σου σὰν οὐ -ράνια μουσική, σὰν νὰ κελαηδοῦν χιλιάδεςἀηδόνια καὶ νὰ λένε· Δόξα σ᾿ αὐτὸν ποὺ κά-νει τὸ καλό! αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ λέει ὁ ἀπόστο -λος Παῦλος·
«Δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν»
(Ῥωμ. 2,10)
.Ἀλλὰ δὲν κάνεις τὸ καλό; Ἐλεύθερος εἶ -σαι.
Κάνεις τὸ κακό;
Ποιό κακό; Ἀντὶ νὰ βο -ηθᾷς τὸν ἄλλο, ἁρπάζεις ἀπ᾿ τὸ στόμα του τὸλίγο ψωμὶ ποὺ ἔχει; Ἀποφεύγεις νὰ βοηθή -
Κυριακὴ Β΄ (Β΄ Ματθ.) (Ῥωμ. 2,10-16)22 Ἰουνίου 2014 (2004)Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΚΑ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 1083
2
Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
Συνείδησις
«…Οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδί- αις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλ λήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων»
(Ῥωμ. 2,15)
«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->