Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LIRSKO PJESNIŠTVO

LIRSKO PJESNIŠTVO

Ratings: (0)|Views: 4,504|Likes:
Published by janja
Sve sto se treba znati pri analiziranju lirske pjesme
Sve sto se treba znati pri analiziranju lirske pjesme

More info:

Published by: janja on Nov 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2013

pdf

text

original

 
LIRSKO PJESNIŠTVOLirika ili lirsko pjesništvo skupni je naziv za pjesnička djela u kojima se naemotivno topao i suosjećajan način neposredno izražava čovjekov doživljajživota i svijeta, ali i samoga sebe u svijetu.Lirsko pjesništvo najsažetiji je oblik umjetnosti riječi. Lirske pjesme popravilu su zgusnute, sažete, u malo riječi puno toga kažu, potiču nas narazmišljanje i pobuđuju naše osjećaje.OSJEĆAJI I MISLI U PJESNIČKOM DJELULirsko pjesništvo izražava i u čitatelju pobuđuje raznolike osjećaje i misli.Sve je to iskaz bogatoga emocionalnog (osjećajnog), psihičkog (duševnog)i intelektualnog pjesnikova života. Za pjesnički jezik možemo reći da jeprožet emocionalnošću.Osjećaji o kojima pjevaju i izražavaju ih pjesnici u lirskim pjesmama mogubitiintimni kada je riječ o najosobnijim pjesnikovim osjećajima ili opći kad je riječ o općeljudskim osjećajima. Po svojoj prirodi osjećaji su ljubavni,rodoljubni, socijalni, humanistički.U lirskom pjesništvo dolazi do izražaja i pjesnikov misaoni svijet. Svojespoznaje o životu pjesnici prenose u sažeto izrečene misli koje čitateljapobuđuju na razmišljanje. Premda misli prevladavaju u misaonom(refleksivnom) i duhovnom (vjerskom) pjesništvu, one se javljaju i udrugim lirskim pjesničkim vrstama.VRSTE I OBLICI PJESAMAPo tematici pjesme dijelimo na rodoljubne/domoljubne, pejzažne, ljubavne,religijske/duhovne, šaljive, intimne, antiratne, socijalne...Po obliku razlikujemo nekoliko vrsta pjesama.Himnaje svečana pjesma, povećena domovinu, bogovima, junacima,prirodi i sl. (hrvatska narodna himna je
Hrvatska domovina
, napisao ju jeAntun Mihanović, a uglazbio Josip Runjanin).Haikuje kratka pjesma od tri stiha (5 + 7 + 5), potječe iz Japana, sažimasnažan doživljaj ljepote, motivi su najčešće uzeti iz prirode.Sonetje lirska pjesma od četiri strofe - dva katrena i dvije tercine -povezane rimom.Oda je svečana pjesma u kojoj se biranim riječima i slikama izražavajumisli i osjećaji vezani uz važne pojave, događaje ili ličnosti.Postojii pjesma u prozi, prijelazni oblik između slobodnog stiha i proze. To je posebno organizirani kratki prozni tekst u kojemu se pjesnik koristi svimizražajnim sredstvima lirske pjesme, osim stihom.STIH I STROFAStih označujemo kao redak u pjesmi, no stih je u prvom redu ritmičkacjelina utemeljena na određenom broju slogova.Vezani stihje ona vrsta
 
stihova u kojemu je to načelo provedeno doslovce. Takvi su stihovipovezani rimama(srokovima) i skupljeni u cjeline od po nekoliko stihovakoje nazivamo kiticamaili strofama. Uz vezane postoje islobodnistihovikoji su ritmičke cjeline bez obzira na broj slogova u njima.Stihovi se dijele i prema broju slogova u njima pa tako postoje peterci,šesterci, sedmerci, osmerci, deseterci...Vrste strofe određujemo prema broju stihova od kojih se sastoje paimamo trostih ili tercinu, četverostih ili katren, šesterostih ili sestinu,osmerostih ili oktavu.Stihovi se mogu rimovati na različite načine. Ako imamo strofu od četiristiha, mogu se rimovati prvi i drugi te treći i četvrti stih (aa bb) - takva jerima parna. Ako se rimuju prvi i treći te drugi i četvrti stih (abab),govorimo o unakrsnojrimi. A ako se rimuju prvi i četvrti te drugi i treći stih(abba), rima je obgrljena. TEME I MOTIVI PJESNIČKOG DJELA Tema je onaj predmet, pojava, emotivno ili psihičko stanje koje pjesnikpretvara u pjesmu, odnosno izražava stihovima. Tema se u lirskoj pjesmirazrađuje pomoću brojnih motiva, odnosno manjih tematskih jedinica. Sobzirom na kratak oblik lirske pjesme i na sažetost pjesničkog izraza, lirsko je pjesništvo zasićeno obiljem motiva. Oni slijede osnovnu temu iomogućuju njezinu pjesničku obradu.PJESNIČKA SLIKASlikovitost i ritmičnost dva su najizrazitija svojstva pjesničkog jezika. Ulirskoj su pjesmi pjesnička slika, odnosno nizovi pjesničkih slika, njezintemelj.Pjesnička slika je zgusnut pjesnički izraz kojim je dočarana neka pojedinostkoja se moževidjeti (vizualna slika), čuti (akustička slika), dodirnuti (taktilna slika), okusiti (gustativna slika)ili omirisati (olfaktivna slika).Slikama se stvaraju bogate i raznolike vizualne predodžbe pojedinihmotiva, no slikama se i produbljuju dojmovi i pobuđuje mašta. Pjesničkeslike stvaraju se deskripcijom (opisom), u kojemu posebnu ulogu imajubrižljivo izabrani atributi i epiteti.IZRAŽAJNA SREDSTVANajznačajnija uloga u stvaranju slika pripada izražajnom sredstvu koje sezove metafora. Metafora je preneseno značenje koje nastaje tako da seneki pojam zamijeni drugim na temelju njihove zajedničke osobine. Npr.,pisac govori o ogledalu Kupe. Rijeka Kupa nema doslovce ogledalo, zarne? Radi se o površini vode. Zašto je pisac izraz površina zamijenioizrazom ogledalo? Koja je to zajednička osobina površine i ogledala?
 
Pogađate, u površini vode možete se vidjeti kao u ogledalu. Dakle, to jemetaforičko izražavanje.I drugim se izražajnim sredstvima stvaraju slike - simbolima, kontrastima(suprotnostima), alegorijama, usporedbama, personifikacijama.KOMPOZICIJA PJESNIČKOG DJELALirska pjesma zbog sažetosti svoga izraza i kratkoće oblika zahtijevaposebnu kompoziciju. Kompozicija je način na koji se motivi lirske pjesmemeđusobno povezuju u određene cjeline. Najuočljivija kompozicijskacjelina svake pjesme je strofa. Kompozicijsku jedinicu čini i stih, koji jetemeljna podloga pjesme.Na kompoziciju osim strofne organizacije utječe i način na koji se nižumotivi u lirskoj pjesmi. Može to biti redoslijed po analogiji (srodnosti)motiva, po kontrastu ili suprotnosti motiva, no motivi se mogu redati i poslobodnim predodžbama.RITAM U PJESNIČKOM DJELUKompozicija pjesme pridonosi i njezinu ritmu, a ritmičnost je jedna odtemeljnih značajki pjesničkog izraza. Ritam izvire iz određene pravilnosti ugradnji stiha. U vezanim stihovima to je pravilna izmjena dugih i kratkih,odnosno naglašenih i nenaglašenih slogova. Ritam slobodnih stihovaovisi o duljini stiha, posebnom poretku riječi, ponavljanjima, nabrajanjima isl. I u vezanim i u slobodnim stihovima, na ritam utječui opkoračenja (prenošenja dijelova stiha iz jednog stiha u drugi). Vrlo jeznačajna i uloga stanke, odnosno cezure u stihovima.Po svojim obilježjima ritam u lirskoj pjesmi može biti brz, spor, ujednačen,smiren, uznemiren. Ritmom se izražava i naglašuje osjećajno ili misaonoobilježje pjesme. To znači da veseloj pjesmi pogoduje brži ritam, a tužnojsporiji ritam.LIRSKI SUBJEKTLirski subjekt je naziv za ono unutrašnje "ja" koje svojim govorom gradipjesmu i u njoj izražava svoju duševnost. Često je to sam pjesnik, ali možebiti i neka druga osoba, ili čak neko neidentificirano unutarnje biće pjesme.Često je to "ja" i gramatički prisutno u pjesmi (kao prvo lice jednine).Stil– Podrazumijeva izbor između više jezičnih mogućnosti da se neštoizrazi (pr. „Moraš se požuriti, zakasnit ćeš na brod!“ i „Vjetar na ramenusjedi jedru tvom!“ – navod iz Shakespeareovog Hamleta).Odabirom upravo jednih jezičnih jedinica umjesto drugih (npr. „jedro“umjesto „brod“) pisac nam „govori“ nešto o vlastitom načinu pisanja.

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Slavica Grgić liked this
Green-Eyed Libra liked this
Dora Lovrić liked this
Elvira Allan Poe liked this
Mario Trupinić liked this
Tamara Kolić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->