Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1378-2009

1378-2009

Ratings: (0)|Views: 47 |Likes:
Published by protasiergazomenwn
Παρατηρήσεις στο Προσχέδιο Νόμου "Αναμόρφωση Συστήματος Προσλήψεων και Καθολική Υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π."
Παρατηρήσεις στο Προσχέδιο Νόμου "Αναμόρφωση Συστήματος Προσλήψεων και Καθολική Υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π."

More info:

Published by: protasiergazomenwn on Nov 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2009

pdf

text

original

 
ΚΑΡΟΛΟΥ 24
I
104 37
I
ΑΘΗΝΑ
I
ΤΗΛ.: 210 5229512
I
FAX: 210 5247633
http://www.poeota.gr 
 
I
 
e-mail: info@poeota.gr 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
Aı‹Ó·, 23 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 AÚ. ¶ÚˆÙ.: 1378 
¶∞ƒ∞Δ∏ƒ∏™∂π™ ™ΔO ¶ƒO™Ã∂¢πO ¡OªOÀ 
«∞¡∞ªOƒºø™∏ ™À™Δ∏ª∞ΔO™ ¶ƒO™§∏æ∂ø¡ ∫ 
 
 ∞π ∫ 
 
 ∞£O§π∫∏ À¶∞°ø°∏ ΔOÀ™ ™ 
 
ΔO¡ ¶§∏ƒ∏ ∂ 
 
§∂° 
 
ÃO ΔOÀ ∞.™.∂.¶ 
1
. ™ÙÔ ‰Â‡ 
 
ÙÂÚÔ Â‰¿ÊÈÔ Ù 
 
˘ ·Ú.1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 Ó· Û˘ÌÏ 
 
ËÚˆı› ˆ˜ ÂÍ‹˜: 
«OÈ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞’ Î·È μ’ ‚·ıÌÔ‡, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ∞ÌÈÁÒÓ, ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÒÓ, ÙˆÓ ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡, ÙˆÓ ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÈÎÙÒÓ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ O.Δ.∞., ηْÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·Ú.3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¡.2527/1997.»2.
™Ù 
 
ËÓ ·Ú.1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ 
 
Ù 
 
Âı› ‰¿ÊÈÔ 
Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ μÚÂÊÔÓËÈ·ÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ ÙˆÓ O.Δ.∞. ∞’ ‚·ı-ÌÔ‡ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ηÈÂÊfiÛÔÓ ·. Œ¯Ô˘Ó ÎÈÓËı› ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ‚.ŸÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ÎÂÓ¿ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ¿‰ÂȘ (·Ó·ÚÚˆ- ÙÈΤ˜, ÌËÙÚfiÙËÙ·˜, ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ·È‰ÈÒÓ, Î.Ï..).∏ Ú‡ıÌÈÛ
 
Ë ·˘Ù
 
‹ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂȂ‚ÏËÌ
 
¤Ó
 
Ë Î·ıfiÛÔÓ Û
 
 ÙÔ˘˜ μÚ
 
ÂÊÔÓ
 
ËÈ·ÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜ ÙˆÓO.Δ.∞.,‰ÂÓ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ¡ËÈÔ‚ÚÂÊÔÎfiÌˆÓ Î·È ËÚ‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó Û ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ·Ó·ÚÚˆ- ÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ·È‰ÈÔ‡, ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ Î.Ï..3.
™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7, ·Ú. 7 ÂȉȠ
 
ο ÁÈ· ÙÔ˘˜ O.Δ.∞. Ó· ÚÔ‚Ï 
 
ÂÊı› 
fiÙÈÔÈ ÂԯȷΤ˜ Î·È ÚfiÛηÈ-Ú˜ ·Ó¿ÁΘ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) Ì‹Ó˜, ·ÓÙ› ÙˆÓ Ô¯ÙÒ (8) Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘ÓÛ‹ÌÂÚ·, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ‹ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ¤ÍÈ (6) Ì‹Ó˜.O ·Ó·Áη›Ô˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ó· ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ O.∂.À. ÙÔ˘ ÔÈΛԢ O.Δ.∞. ηÈı· Â›Ó·È ˘fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ∞.™.∂.¶.
 
4.
™Ù 
 
ËÓ μ’ ÂÚ› 
 
ÙˆÛ 
 
Ë Ù 
 
˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8 ı· Ú 
 
¤ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ O.Δ.∞ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› ÂȉȠ
 
Π
 
‹ Ú‡ıÌÈÛ 
 
Ë ˆ˜ ÂÍ‹˜: 
«∂ÊfiÛÔÓ ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ÎÏ·‰ÔÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ O.Δ.∞. ‰ÂÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ı¤ÛÂȘ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì ·˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË Û‡Ì‚·Û˘ Ì›ÛıˆÛ˘¤ÚÁÔ˘ ÌÂ Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· .»∏ Ú‡ıÌÈÛ
 
Ë ·˘Ù
 
‹ ÎÚ›Ó
 
ÂÙ·È ÂÈ‚
 
‚Ϡ
 
Ë̤ÓË Î·ıfiÛÔÓ Ó·È Ì
 
ÂÓ ÔÈ ı
 
¤Û
 
ÂȘ ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎԇηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ∂ÛˆÙ
 
ÂÚÈ΋˜ À 
 
 
ËÚ
 
ÂÛ›·˜,ÏËÓ fï˜ ÔÈ O.∂.À. ηٷÚÙ›˙Ô-ÓÙ·È Î·È „ËÊ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÔÈ O.Δ.∞. ‰ÂÓ ı· ÙÚÔÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ O.∂.À. ÁÈ· Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó ÌfiÓÈ̘ ı¤ÛÂȘ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Ì ηٿÚÙÈÛËÛ˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì›ÛıˆÛ˘ ¤ÚÁÔ˘, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ fiÙÈ Ô O.∂.À. ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ Ù¤ÙÔȘ ı¤ÛÂȘ.5.
™Ù 
 
ËÓ ·Ú.2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8 ı· Ú 
 
¤ 
 
ÂÈ Ó· ÚÔÛ 
 
Ù 
 
Âı› ‰¿ÊÈÔ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 
«∂›Û˘ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ O.Δ.∞. ∞’ ‚·ıÌÔ‡ ÙÔ π·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ∫.∞.¶.∏., ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ π·ÙÚ›ˆÓ ÙˆÓ μÚÂÊÔÓËÈ·ÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ, Ô °È·ÙÚfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È Ô Δ¯ÓÈÎfi˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 5 Î·È 6 ÙÔ˘ ¶.¢. 164/2004.»H Ú‡ıÌÈÛ
 
Ë ·˘Ù
 
‹ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂȂ‚ÏËÌ
 
¤Ó
 
Ë Î·ıfiÛÔÓ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‰ÂÓ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ô‡ÙÂÌ ˆÚ¿ÚÈÔ ·ÏÏ¿ Ë ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, 1 ‹ 2 ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ·fi1 ¤ˆ˜ 3 ÒÚ˜ ÙËÓ Î¿ı ÊÔÚ¿.6.
™ÙÔ Ù 
 
¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9 ı· Ú 
 
¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚Ï 
 
ÂÊı 
 
› ‰È¿ 
 
Ù·ÍË 
 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ‰ÈÔÚÈÛı¤ÓÙ˜·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·ıÏËÙ¤˜ ‹ ·ÛÎÔ‡Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙË-ÚÈfiÙËÙ· ‹ Ó· ÙËÓ ‰È·Îfi„Ô˘Ó ‹ Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ı¤ÛË ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ¤ÍË ÌËÓÒÓ(6) ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘.∏ Ú‡ıÌÈÛ
 
Ë ·˘Ù
 
‹ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈ‚
 
‚ÏË̤Ó
 
Ë ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ıÏËÙ¤˜Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛı› ÛÂO.Δ.∞. Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‹ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËٷηÈ
 
ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· ¤ÚÁÔ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ηÓÔÓÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÂÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ , Î.Ï..7.Δ¤ÏÔ˜ ı· Ú
 
¤ÂÈ Ó· ÔÚÈÛı› ÚËÙ¿ fiÙÈ ÙÔ ∞.™.∂.¶. ·ÛÎ
 
› ¤Ï 
 
ÂÁ
 
¯Ô Ô˘Û
 
›·˜ Û
 
 ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 206 ÙÔ˘ ¡. 3584/2007Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆ-ÈÎÔ‡ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ OÚÈṲ̂ÓÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘ Ô˘ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ-‚·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô (2) Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·ÙÂÂÈÁÔ˘ÛÒÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ‹ ÚfiÛηÈÚˆÓ·Ó·ÁÎÒÓÎ·È ÔÈ O.Δ.∞. ÂÓ
 
 Ùfi˜ ·ÔÎ
 
 ÏÂÈÛ
 
 ÙÈ
 
Î
 
‹˜ ÚÔı
 
ÂÛÌ›·˜ ‰
 
¤Î· (10) ËÌ
 
ÂÚÒÓ ˘Ô¯Ú
 
ÂÔ‡Ó
 
 Ù·È Ó·

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->