Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Z 2

Z 2

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by Beren Erchamion
Z az elveszett város
Z az elveszett város

More info:

Published by: Beren Erchamion on Jun 21, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/21/2014

 
; “ Dz ijtŴbàsH`jyib aöbbyib `s hintàvisztgit dz Dhdzobds!D v`jän jingdtdjhdsdkk fojydhd, dhijy bdnyokk, h`bt d Bèjus às d dbnisz, d H`ss`ss`` às "èbd h`b#ib fojy$%d, &siaàjy dtdaaàbt i'i#( )ökk, h`bt t`zibbyoj&izi' jäk hdndsdb, fibt dz Db#oakdb, g$ às fijg*a aözött iny sz`ajäs gdsd#àak$j a'`stäjyt`sztd vèz tö' fij( +tt aiz#` hin t%ät, sz`bti hina-jöbköztitgititjib-j d tökk`, db#oakàj` dtdat$j, dhijyiabia iny 'àszi byundt fijà, d .sib#is/$&iäbkd z#uj, dj`n gdtvdb hà'föj#by`'i( Häs`a 'àsz-a d ginysàn aijit` fdjäb fojy`a ji, jätsz$jdn jigititjib tbda bia`vänvd dz Dtjdbt`/$&iäb `'äbyäkd, gosszdkk t'd väjjdjaozvd, h`bt dhiaao'd d tävojsän 3ä'`zs às Bi4 o'a .`ty aözött( <zib d hdndssänob d jivin* tj g`#in d #zsubnijbia às szähos 'dnd#oz$bda( Hàn`s `tt sz-jit`a hin dz Dhdzobds, hijyit dz is* às dz ojvd#$ g$ täjäj, às d n'dv`tä&`$ gz ji d sz`ajäa'$j(D fo''äs utäb d dtda hi'i#iaib aiz# isb`( Dgony iny'i nyo'suj, tökk szäz häs`a à' &sdtjdaoz`a gozzä, jintökk%i ojydb d'$, gony bivit bih `s adott( 5àtizi' jäkkdj jibtikk d vèz kijà iny vöjnyki, dgoj dz ijs* zöj# fojtoa hin%ijibbia( 9öv`#isib bdnyokk dtdaoa `s &sdtjdaozbda( Dgony toväkk tö' d vèz d jibt` asän'd, n h`b#`n 'ohizi' hà'j#is vojsänot aijj hintibb`i dz $&b`n( <##`n'i hijjètgdtdtjdbbä väj`a( 6ny, h`bt dz is*i'#*, dhijy dz inyibjèt*` g*sànbia às d 'ibnitin &sdd#àabda aöszöbgit*ib nydao'jdt`jdn 'ätijisz`a d fojy$ d't%d`'d( Dgony ijbyj`a d jätgdtä'ob h`b#ib `'äbykdb, iz d vd#ob 'ib#ijaiz`a d v`jänob dz àj*jàbyia jinväjtozdtosdkk fd%tä`vdj( Dgony d fojy$ kijà d #zsubnijki, vàn'i fij`shi'git*và väj`a( <z dz Dhdzobds hdnd(Hàn`s, d fojy$ bih dz, dh`bia jätsz`a( "ijit fijà tiai'invi iny gdtdjhds ti'-jitki fojy`a ki, dhijybia djda%d siaàjy i#àby'i ihjàaiztit, às h`vij dz Dhdzobds ibbia dz i#àbybia dz dj%äb `gib, d >àj/Dhi'`aäkdb i'i#* v`zia binyvib szäzdjàaät `tt nyŴ%t` összi “ "ojuhk`äkdb, 7ibizuijäkdb, 0ojèv`äkdb às <&ud#o'kdb i'i#* fojy$ak$j( 6s èny hàn gdtdjhdsdkkä b*( <nyis gijyiaib gä'ohszäz jäk'd hàjy-j, às hä' `ndzäb bih aijj 'ogdbb`d, sd%ät tih$%äkdb ny*z` ji d tävojsänot( <jadbyd'on d 9`o Bin'o às d 9`o Hd#i`'d hijjitt, kinyŴ%t` d )dd%$s às d =`bnu v`zàt, dhijyia jinbdnyokk #àj` hijjàafojy$`bda szähètdbda( <jgdjd# Hd'd%$bäj, dhijy bdnyokk ti'-jitŴ sz`nit, h`bt 1vä%&, hèn vàn-j, bànyizi' hà'föj# ad&sad'`bn$zäs utäb, izi'by` fojy$ äjtdj täjäjvd ijà'` aàtszäz hà'föj#is töj&sà'to'aojdtät às kijiöhj`a dz Dtjdbt`/$&iäbkd( Dh` inyszi'Ŵ &si'hijyaàbt `b#ujt, `tt häso#i'&ibaàbt ötvibgàt h`jj`$ ndjjob v`zit i'iszt d tibni'ki, gdtvdbszo' dbby`t, h`bt d Bèjus( Daao'd à#isvèzhibby`sànit szäjjèt d fojy$, gony :822/kdb 7`b&ibti 3`bz$b, iny sdbyoj tibni'àsz, da` ao'äkkdb "ojuhkusszdj `s gd%$zott, hà'föj#ia'i d byèjt tibni'kib `s hintdjäjtd dz Dhdzobds ä'dhjdtät( Hd' >uj&àbia, 6#is/tibni'bia bivizti ij(<zt d v`#àait h`b#ib aö'-jhàbyia aözött bigàz fijfi#izb`( Bovihki'kib, dh`ao' kiäjj dz is*s àvszda, d #zsubnij vdj$sänndj %ä'gdtdtjdbbä väj`a( ?'`äs` gujjähoa &sdbda bia` d d'tbda “ kijià'tvi dz $'äbaàbt` t`ziböt hà'föj#is sikissànŴ ä'gujjähot, dhijyit o'o'o&äbda, Cbdny #ö'i%bia bivizbia( 0ijàh vä'osäbäj dz Dhdzobds nyda'db t`zibaàt jäkby`t ihijai#`a, +Ku`tosbäj gsz jäkby`t, ?k`#osbäj gd'h`b&öt jäkby`t( D Hd#i`'d, dz Dhdzobds jinbdnyokk hijjàafojy$%d hàn hdndsdkk'd `s #uzzd#, nyda'db gdtvdböt jäkby`t ihijai#`a d vèzsz`bt( )ökk g$bdby` ä'd#äsua so'äb d fojy$a tökksàni a`tö' d hi#i'k*j às 'äz#uj dz i'#*'i, a`&sdvd'vd d fäadt às ijnö'nitvi d sz`ajäadt( +jyibao' d #àj` hi#ib&i vdj$sänos kijtibni''à väj`a, dh`jyib iny h`jj`$ àvvij ao'äkkdb `s vojt( Dztäb d fijg*a ijvobujtävdj d Bd visz` ät dz u'djhdt às fiji'zsij` d v`#àait( D föj# 'ibnàsszi'Ŵib hin'ii#, inàsz ho&sd'da ä'ojonbda ij, ottgdnyvd d `'dbgäadt ija-jöb-jt tdvd&saäakdb, dhèn vàn-j inyhäst fij bih ihàszt`a( D jäoa 'àttà väjbda, d sz`nitia #ohkoaaä(Lny à'aizitt hin h`b#`n d szä'dz àvszda dz Dhdzobds #àj` hi#ib&à%àki ihki'ihjàaizit $td( 6s èny tö'tàbt :EEI %b`usäkdb `s, dh`ao' iny k'dz`j tu#$soak$j às adjdb#o'oak$j äjj$ iFi#è&`$ bia`vänott d #zsubnijbia( 3i'&y Nd4&itt iz'i#is byohäkdb `b#ujtda ij, da` f`ävdj, Gd&aaij às 9dji`ng 9`hhijjij iny-tt tŴbt ij, tökk, h`bt gitvib àvvij ao'äkkdb(Dz iFi#è&`$t iny Gdhis @yb&g bivŴ, M; àvis k'dz`j kdbaä' vizitti( H`utäb iny %sänè'$t$j gdjjott Nd4&itt tö'tàbità'*j, h`b#ibt fijautdtott, dh` ad&sojdtkdb jigititt viji( Hintu#td, gony Nd4&itt :E;8/ös ijtŴbàsi hinjiti d ao'dkij` aözvàjihàbyt “ dgony iny %sänkdb hinè'täa, Cd ho#i'b `#*a iny`a jinfijtŴb*kk ijtŴbàsi vojt( At g$bdob ai'iszt-j a-j#öznititt Nd4&itt -zibitiait `b#`äb gè'böaöaaij, às izia, kä' nyŴ'öttib às ho&saosdb, #i hàn`s vd'äzsjdtosdb àib %utottda h`b#`n &àjkd “ às d tävè'$nàia sinètsànàvij sz`bti h`b#ib aobt`bibsib 't d#tda dz iFi&`$'$j( "o'd` àj#ä%d vojt iz d ho#i'b 'aözs h`b#ibiv*sànà'i( Df'`ad`dadt, äzs`d`dadt, iu'$d`dadt, duszt'äjoadt às dhi'`ad`dadt inyd'äbt jik`j`b&sijt unydbdz d tävoj` isihàby( D a-j#itàs, dgony iny %sän è'td, Ch`b#ib nyi'hia fdbtäz`ä%ät hinhozndttd, da` vdjdgd `s `shi'itjib tä%da fijfi#izàsà'*j äjho#ott("às*kk dz -zibitia hinszŴbtia( @yb&g ojvdstd, gony Nd4&itt f`nyijhiztitti &èhzitt%i`tJ daä' g$bdoa'd `s
 
hinszdad#gdt dz össziaöttitàs( Dztäb ijtijt iny àv, hd%# hàn iny, às d aözvàjihàby iny'i aèväb&s`kkä väjt( 7d%ob Nd4&ittit às d aàt f`dtdjihki't `b#`äboa td'tottäa fonsänkdb 7d%ob hingdjtda dz àgizàst*j 7d%ob tjsänosdb ijvd'äzsojtd *ait C, às ott 'dnd#tda 7`täa tö'tia a` d szdjoboakdb às d jityadjdoakdb, jinhdndsdkk ao'häbyzdt` sz`btib väjtottda -zibitit o'szänoa( Dz -nnyij szähos 'ä#`$%ätàa, 'inàby Oäjjèt$jdn <vijyb Sdung
Iny hdràa por 
 &èhŴ aöbyvàt `s Nd4&itt ijtŴbàsi `bs`'äjtdT, vi's, ijihzàs, hoz`f`jh, kàjyin, nyi'iaaöbyv, aà'inàby, kdjjd#d, szèb#d'dk, aàisaöbyv às hziuh` a`äjjètäs fonjdjaozott( <ny t`aöbyvè'$ :E[[/kdb èny fdad#t a`J Chä' dbby` jinib#d sz-jititt, gony dz -nybia sd%ät, % fojaj$'%ät jigit #if`b`äjb`! Nd4&itt bih d fijfi#izàsàvij, gdbih dz ijtŴbàsàvij ai'-jt ki dz àvaöbyviaki( Dz àvszäzd# bdny fijfi#izàsàt dad'td hintibb`, igijyitt hinsz-jititt d guszd#`a szäzd# jint`toazdtosdkk ijtŴbàsi(@yb&g d''$j `s ojvdsott, gony aàs*kk szähos tu#$s, fijfi#iz* às adjdb#o' vänott bia` d vd#obbda, gony hintdjäj%d Nd4&ittit às tä'sd`t, àjvi vdny gojtdb, às C jàtizàsà'*j sz$j$ k`zobyètàaadj tà'%ib v`sszd( :E88/kib d
Biw Pora U`his
 szi'`bt tökk autdtäst `bs`'äjt Nd4&itt ijtŴbàsi, h`bt dgäbydb vdjdgd t'd aijtia <j >o'd#o ai'isàsà'i( <nyis autdt$adt dz àgizàs às d kitinsània usztètottda ij, häsoa v`sszd'ittibtia t%ua so'äb, hin`bt häsoadt kibbsz-jöttia öjtia hin( \tt vojtda d töhinia, da`a ij`b#ujtda hinai'isb` Nd4&ittit, #i hdnua `s dz ijtŴbtia j`stä%ä'd ai'-jtia dz i'#*kib, dhijyit d##`n'd hä' Czöj# oaoj bàvib `shi'tia( H`vij soadb d ai'is*a aöz-j gè'vi'às bàja-j aijtia t'd, b`b&s hinkèzgdt$ szäh d''$j, gony gäbydb visztia o#d( <ny bih'àn` ki&sjàs szi'`bt szäz aö'-j'i tigit* dz äj#ozdtoa szähd(@yb&g ijjib tu#ott äjjb` dz äk'äb#os aàzijnàsiabia( Hdnds, vàaoby djda vojt, aàa szihiaaij às säd#t k*''ij, dh`t dz ijs* i'*s bds-tàs hinànititt( 1Uo 3duj$kdb #ojnozott, d .gdsi 0dbabäj, gäzds vojt, aàt nyi'hia d%d( Dh`ao' gd'h`b& àvis jitt, ijfontd d byuntdjdbsän, às bdoa'd aàis vojt ijtŴbb` dz Dhdzobds i'#i`kib( 5dhd'osdb a`hi'èt* vi'sibyia 'àsztviv*%i jittJ inyszi' gitvibaàt $'äb ai'iszt-j nydjonojt fojydhdtosdb, hinäjjäs bàja-j, às inyitjib aötàjib inyibsjyozvd aijt ät adbyoboa fijitt( CD jàbyin dz, gony a`hi'ètsi hdnät dz ihki' f`z`aäj`sdb às hibtäj`sdb, hd%# èny hinf`nyijb`, gonydb 'idnäj d aö'-jhàbyia'i / hob#td @yb&g, gozzätàviJ CBàgäbydb hintö'bàbia, #i àb izt -#èt*bia td'toh(@yb&g tökk vojt, h`bt adjdb#o'( \jydb fijd#dtoa vobzottäa, dhijyia inyszi''i `nàbyki vittàa d tistàt às dz ijhà%àt( 9ihàjti, gony d v`jänot iny aivàssà `shi't bàz*obtk$j `s hin`shi'git`, às nyda'db autdtott iny tàhäkdb g$bdoaob ai'iszt-j, kijiäsvd hdnät d aöbyvtä'da hàjyà'i( <j%utott dz Dhdzobds fo''äsägoz, d kojèv`d` s`vdtdnkdb i#`n hibbob`täa iny aoj$b`ä%ät tdjäjtd hin( Nd4&itt iz'i#is -nyàgiz hàn &sda gdsobj$vdj sih tdjäjaozott(D ao'äkk` hibt*iFi#è&`$a bih &suäb ijkuatda d ai'isàskib “ h`b#ib inyis toväkk` ijtŴbt tä'sdsän %dkk às %dkk 'i%tàjyt %ijibtitt “, #i hàn d''d sih %ött 'ä siba`, dh`t @yb&g d jinbdnyokk tdjäbybda td'tottJ C szi'ià'i( @yb&g 'ä%ött, gony häs, ijtŴbt ttö'*at*j ijtà'*ib “ h`bt dh`jyib Dhij`d <d'gd't vojt, da` :E[Y/kib hin'$käjtd aö'ki'i-jb` d kojyn$t “ Nd4&itt h`b#ibt hintitt, gony jigititjibbà väj%ob d aövitàsi( Dbby`'d t`toakdb td'tottd dz tvobdjät, gony hàn fijisàni, B`bd `s ki`shi'tiJ fà'%i obt d a'`t`aus 'àszjitiait t`taojtd ij ij*ji( @yb&g ij*ai'isitt h`b#ib 'àn` %sän&`aait d tàhäkdb, #i izia aivàs gdszbäjgdt$ byohhdj szojnäjtda( Hintdjäjtd d
Fdwlitt fijfieizàsi` 
 &èhŴ aötit iny szdhä'f-jis àj#äbyät, dhijyit d fijfi#iz* väjondtott è'äsd`k$j d#ott a` :E8[/kdb d hinhd'd#t f`, 0'`db( OHdnd <'bist 5ih`bn4dy `s *'zött iny àj#äbyt d aöbyvtä'äkdb(T <kkib d aöbyvkib ny jätszott, gony dad# vdjdh` a`s thutdt$ dz iz'i#is tvobdjäbda utojs$ `shi't `'äbyä'$jJ CVtuba d 5djott @$/täko'k$j fon `b#ujb`, vdny`s d #àj` szàjissàn ::^M[W às byundt` gosszn 8M^[8W obtk$j, dgoj d jovdh :E;:/kib ijusztujt(' d aoo'#`täa &sda d a``b#uj$obtot %ijöjtàa, @yb&g kitäjäjtd d obtoadt d 31/àki( D gijy dz Dhdzobds #àj` hi#ib&à%àkib vojt tdjäjgdt$, 0'dzèj`d Hdto 'osso d v %ijibtàsi CsŴ'Ŵ i'#* / äjjdkdb, daao'd ti'-jitib, h`bt N'db&`do'szän às Bdny/0'`tdbb`d iny-ttvàvi( D 5djott @$/täko' ijà'àsàgiz ät aijjitt vojbd aijb` dz Dhdzobds jin%ä'gdtdtjdbdkk #zsubnijàb( H`b#ihijjitt dz o#dvizit* tob ät aijjitt gdjd#b` kibbsz-jött tö'zsia ti'-jiti`b, dhijyia gdtä'd`t hdnuabda szdktäa hin dz i'#* hàjyàb, às iziait ijszäbtdb *'`ztàa(D fijd#dt hinoj#gdtdtjdbbda jätszott( @yb&g dzobkdb, h`aözkib ndz#dsän` szähètäsoa fijitt hi'ibnitt hubadgijyàb, fijtitti hdnäbda d aà'#àstJ h` vdb, gd tàbyjin jàtiz`a iz d C H` vdb, gd d #zsubnij hàjyi tàbyjin ij'i%titti d vä'ost Hàn d jin%dkk `#*akib `s jindjäkk gdtvdb `b#`äb tö'zs jàtizitt d k'dz`j ao'häby ki&sjàsi` szi'`bt, da`a hàn sogd bih vittàa fij d ad&sojdtot d a-jv`jänndj( Gogb 5ihh`bn, d k'dzèj`d` `b#`äboa ij`shi't autdt$%d, às d "`'äjy` Nöj#'d%z` )ä'sdsän inyao'` ijböai izt è'tdJ C<zia dz i'#*a ((( dz utojs$ gijybia szähètdbda d Nöj#öb, dgoj d kibbsz-jöttia ijsz`nitijtib tu#bda àjb` dz ihki'`sàn tökk` 'àszàt*j( 1y#biy 3ossuijo, d ao'häby `b#`äb tö'zsia và#ijhàvij hinkèzott g`vdtdjäbda vizit*%i d aövitaiz*t by`jdtaoztd '$juaJ C1iba` bih tu#%d, a`a *a, goj vdbbda, hibby`ib vdbbda, às h`jyib byijvib kiszàjbia( ;22I/kdb iny bohä# tö'zs, d Buada/Hda tdn%d` ij*%öttia dz i'#*k*j "ojuhk`äkdb, às ki%ijibtittàa, gony aàszib äjjbda d ho#i'b v`jängoz vdj$ &sdtjdaozäs'd( <bbia ijjibà'i bih tu#täa, gony "ojuhk`d iny äjjdh, às hinaà'#iztàa, gony d fibt` 'i-j*a vd%ob jätgdtdtjdb utdaob %ä'bda/i(<ny à%szdad @yb&g äjhdtjdbuj hibt d #ojnoz$szokä%äkd, dhijy ao'äkk` t%d` tà'aài`vij às ihjàatä'nyd`vdj
 
vojt tiji( D Nd4&itt'*j sz$j$ dè'gdjohkdb hintdjäjtd dz iz'i#is f`nyijhiztitàsàt f`äbdaJ Cgd dz összis tddsztdjdtohhdj ijkuauba, daao' häsoa szähä'd s`b&s soa 'ihàby( Dgijyitt, gony iz ijtäbto'ètottd vojbd @yb&g/t, d szdvda a`gèväsaàbt hi'i#tia 'ä( CHibbih aijj / hob#td fijisànàbia(5dhd'osdb t`tä'sdt `s tdjäjtJ 9ibi >ijhotti/t, iny k'dz`j hà'böaöt, da`vij iny ao'äkk` adjdb#t'äb `shi'tàa hin inyhäst( D aàt fà'f` g$bdoaob ai'iszt-j v`zsnäjtd dz Dhdzobds #zsubnijà'*j d hŴgoj#ds fijvàtijiait, ti'viztàa hd%#db` t`'äbyuadt( @yb&g d jin%okk h`b*sànŴ iszaözöait szi'izti kiJ tu'k$fijtöjt*s ti'i%ä'$adt #ifiatäjj$ nuh`aadj, d#$/viv*ait, 'öv`#gujjäh 'ä#`$aàsz-jàait às nibi'äto'oadt( Nd4&ittgiz gdsobj$db @yb&g `s à'titt vdjdhibby`t d gd%$a ti'vizàsàgiz, às iny gd%$àèt* &ànnij ijaàszèttititt aàt, guszoböt jäk gossz djuhèb`uh &s$bdaot, dhijyia ijàn a`s hi'-jàsŴia vojtda dggoz, gony ät jigissib vij-a aijb` d ho&sä'v`#àaib( Assziaàszètitt iny o'vos` aàszjitit `s, dhijy inyikia hijjitt szähos aèny$hà'in ijjib` szà'uhhdj vojt tiji(D &sddtot gdsobj$ nob#ossänndj äjjètottd összi( Nijvitt aàt nààszt, d fijszi'ijàs kä'hijy ijihàbia  %dvètäsä'd, às aàt viti'äb 'dj`vi'sibyz*t( Hinai'isti #'( >db`ij HuPozt, d gè'is dbt'ooj$nus/a$'kob&boa szdaà't*t, da` :E]8/kib sinètitt dzobosètdb` d bä&` szöaivàby, Gosif Hibniji hd'd#väbyd`t( 9ä dzà't vojt sz-asàn, gony gd 'äkuaadbbäbda Nd4&itt &sddtäk$j kä'a`'i vdny kä'h`'i, daao' dbbda dz i'i#itàt * hin tu#td äjjdètdb`, jinyib dz iny öv&sdt, iny &sobtsz`jäba vdny iny töjtàby(Dbbda ijjibà'i, gony Nd4&itt f`nyijhiztitàsi szi'`bt iny bdny iFi#è&`$kdb ijàn Ciny gdjäj, às h`b#iba` nyäszkd ko'uj, d &sddt 'öv`#isib t`zibgdt f*t szähjäjt( 6s hàn èny `s vojt vdjda`, da` &sdtjdaozb` dad'tJ @yb&g t`zibgdt àvis f`d, dz `f%dkk Gdhis( +zhosdkk ti'hitŴ vojt, h`bt d%d, sŴ'Ŵ, kd'bd gd%d às kd'bd szihi` vojtda, 'äd#äsuj iny ao'äkk` tob hä' a`'$käjtd hdnät( @yb&g i#`n, Nd4&ittgiz gdsobj$db, kijiinyizitt, gony d f`d ijaèsà'%i(D tä'sdsän .u`dkäkdb, Hdto 'osso äjjdh f*vä'osäkdb ny-jiaizitt, dz Dhdzobds hi#ib&à%àbia #àj` i'ihàb( @yb&g inyib$j$adt osztott a` d 'àsztviv*abia d hdnd a`tdjäjtd ihkjàhävdj, hijyib jäkbyohoa vizittia d #zsubnijki( Dz dbnoj
Ed`jy Hd`j 
 jiaözöjt iny &`aait d väjjdjaozäs'$j, C7d%ob hinoj#%äa 3i'&y Nd4&itt iz'i#is ijtŴbàsàbia 'i%tàjyàt &èhhij( D &sddt bdoaob ai'iszt-j gd%tott ki dz Dhdzobds/hi#ib&àki, ku'aojdtjdb utdaob gdjd#vd, tiji gdsd#àaoaadj às ku%d bövàbyzittij( Dz i'#* iny'i sŴ'Ŵkkà väjt, às dz `f%dkk Gdhis aèväb&s`db bàzitt a` dz dkjdaob( D ä'ät jitö'öjvi d szàjvà#*'*j jättd d fäa ao'obä%ät hdndsdb hdnua fijitt, h`ij*tt dzoa szàtändztda vojbd, gony bàgäby a$szd bdsund'dt jiibni#%ibia d tdjd%sz`bt'i( D fàbykib sä'nd szä'by `jjdbn$a às d'dddnä%oa &sddtd` jätszottda( <nyszi' iny gdt jäk gossz aèny$t jätott, fàj`n d sä'kdb #dnobyäzvd, szihi` aözött bdny kihàjyi#àssij( CGd'd'd&d, hob#td d%d( <ny -'in` v`i'd vojt, dz dhi'`ad` aobt`bibs iny`a jinhà'niz*kk aèny$fd%d( OD %d'd'd&d gd'däsät$j dz äj#ozdt szihi`k*j và' aiz# fojyb`, às dgony iny k`oj$nus fondjhdztd, Ctist'àsz'*j tist'àsz'i fon hingdjb`(T @yb&g a`ai'-jti d aèny$t, d hoto' znäsd i#`n szähos inyàk äjjdtot '`dsztott fij, kijià'tvi d k*n*hd%hoadt, dhijyia d johkao'obd hdndsäkd hibia-jtia( <nyi#-j d hosza`t$a hd'd#tda jibt, dhijyia *'szihaàbt #öbntàa aö'ki d %ä'hŴviait(1zähos täko'vi'àst aövit*ib dz iFi#è&`$ iny t`sztäs'd à'aizitt d =`bnu/fojy$ hibtàb, dgoj @yb&g %'d hingdtä'oztd gijyzit-ait d 31/ib(CH` dz / aà'#izti vdjda`(@yb&g d aài'by*b a`%ijzitt szähoadt bàzti( CBih vdnyuba hisszi dtt$j d obtt$j, dgoj Nd4&ittàa utoj%ä'd  %ijt d#tda hdnua'$j / hob#td(+b#äa às j`äboa auszd gäj$%d jiti ki dz t jon`aus fojytdtäsät, às @yb&g ny #öbtött, `bbibt*j dz iFi#è&`$ &s$bdaob fojytdt%d t%ät( Bàgäby ihki't v`sszda-j#ött d fijszi'ijàs jinsjyosdkk ijihi`vij( Qny szähètott, gony dh`bt tdjäj iny gijyit, dhijy djadjhds iny a`snà jiszäjjäsä'd, 'ä#`$b ija-j#` d aoo'#`bätäadt, às d g`äbyz$ iszaözöait jàn` tob $toj%äa(D &sddt toväkkgdjd#$ tdn%d`, kijià'tvi Gdhis %ub`o't, ätszäjjtda d &s$bdaoakd, às hinaiz#tàa dz utdt jifijà d =`bnu fojy$b( Dz ä'dhjdtoa sikisib 'iètittàa *ait d h`b#aàt d'tot kiböv* t-saàs koz$tosoa, ku'`t` äjhäa, asz$bövàbyia às h`'tuszkoa'oa aözött “ iziabia d vànijätgdtdjdb gäj$%d iny `jjdbdt'd sih szdad#t hin( Bih soaadj bdjihibti ij*tt @yb&gàa d fojy$ iny %dkk adbyd'ujdtägoz à'tia, dh`ao' hinjättda vdjdh`t d adbyd' tävojdkk` d't%äb( @yb&g fijihijti adjd%d i'ihàt( Dz ända aözött iny a`s byèjäsob 'ibnitin szihä't vitt àsz'i, dhijyia *ait f`nyijtàa( Hob#td dz ihki'iabia, gony äjjètsäa ji d hoto'oadt( <ny `sszibàs sih gdjjdtszott( Dgony d &s$bdaoa d d't'd s`ajottda às hin&s`ao'#ujt djdttua d gohoa, hd%# @yb&g às ihki'i` jiun'äjtda d gd%$a'$j, `b#`äboa soadsänd sàtäjt ij* d koz$tk$j, hiztijib-j, f-j-akib tojj#èsziaaij( 7àn-j iny i'*tij%is fà'f` jàitt ij*, szihi` aö'-j fiaiti fistàaaij( Dz `b#`äboa aöz-j bàgäbydb tö'tàa vdjdhibby`'i d o'tunäjt, *a tojhä&sojtda( Dz ij*jà* djda d "ua`'o tö'zs f*böai vojt( @yb&g ij*vititti dz d%äb#àaoadt, dhijyiait goztdaJ nyöbnyöait, à#issànit às nyufät( D f*böa jätgdt$db ijàni#itt vojt, às hinibni#ti dz iFi#è&`$bda, gony d "ua`'$a fdjvd hijjitt vi'%ibia täko't, s*t, iny a`snà `s jiszäjjgdtott iny aözij` t`sztäsob(

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->