Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
H323

H323

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by nguyenducthiet

More info:

Published by: nguyenducthiet on Nov 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

 
Ch-¬ng2 ChuÈn H.323 Trang 16
Ch-¬ng 2 ChuÈn H.323
§Çu n¨m 1996 mét nhãm c¸c c«ng ty lín (Microsoft, Intel...) ®· tæ chøc héinghÞ Voice over IP nh»m thèng nhÊt tiªu chuÈn cho c¸c s¶n phÈm cña c¸c nhµcung cÊp. §Õn th¸ng 5/1996, ITU-T phª chuÈn ®Æc t¶ H.323. ChuÈn H.323 cungcÊp nÒn t¶ng kü thuËt cho truyÒn tho¹i, h×nh ¶nh vµ sè liÖu mét c¸ch ®ång thêi quac¸c m¹ng IP, bao gåm c¶ Internet. Tu©n theo chuÈn H.323, c¸c s¶n phÈm vµ c¸cøng dông ®a ph¬ng tiÖn tõ nhiÒu h·ng kh¸c nhau cã thÓ ho¹t ®éng cïng víi nhau,cho phÐp ngêi dïng cã thÓ th«ng tin qua l¹i mµ kh«ng ph¶i quan t©m tíi vÊn ®Òt¬ng thÝch.H.323 còng ®ång thêi gi¶i quyÕt c¸c øng dông cèt lâi cña ®iÖn tho¹i IP th«ngqua viÖc ®Þnh nghÜa tiªu chuÈn vÒ ®é trÔ cho c¸c tÝn hiÖu ©m thanh, ®Þnh nghÜa møcu tiªn trong viÖc chuyÓn t¶i c¸c tÝn hiÖu yªu cÇu thêi gian thùc trong truyÒn th«ngInternet. (H.324 ®Þnh nghÜa viÖc truyÒn t¶i c¸c tÝn hiÖu ©m thanh, h×nh ¶nh vµ d÷ liÖu qua m¹ng ®iÖn tho¹i truyÒn thèng, trong khi ®ã H.320 ®Þnh nghÜa tiªu chuÈncho truyÒn t¶i c¸c tÝn hiÖu ©m thanh, h×nh ¶nh vµ d÷ liÖu qua m¹ng tæ hîp ®a dÞchvô ISDN).§Õn nay H.323 ®· ph¸t triÓn th«ng qua hai phiªn b¶n. Phiªn b¶n thø nhÊt(Version 1) ®îc th«ng qua vµo n¨m 1996 vµ phiªn b¶n thø hai (Version 2) ®îcth«ng qua vµo th¸ng mét n¨m 1998. øng dông cña chuÈn nµy rÊt réng bao gåm c¶c¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng ®éc lËp (stand-alone) còng nh nh÷ng øng dông truyÒnth«ng nhóng trong m«i trêng m¸y tÝnh c¸ nh©n, cã thÓ ¸p dông cho ®µm tho¹i®iÓm-®iÓm còng nh cho truyªng th«ng héi nghÞ. H.323 cßn bao gåm c¶ chøcn¨ng ®iÒu khiÓn cuéc gäi, qu¶n lý th«ng tin ®a ph¬ng tiÖn vµ qu¶n lý b¨ng th«ng®ång thêi cßn cung cÊp giao diÖn gi÷a m¹ng LAN vµ c¸c m¹ng kh¸c.
 2.1 Chång giao thøc H.323
KhuyÕn nghÞ cña ITU-T vÒ chuÈn H.323 ®· ®a ra cÊu tróc giao thøc cho c¸cøng dông H.323 bao gåm c¸c khuyÕn nghÞ trong h×nh 2.1.H.245: khuyÕn nghÞ vÒ b¸o hiÖu ®iÒu khiÓn truyÒn th«ng multimedia.H.225.0: §ãng gãi vµ ®ång bé c¸c dßng th«ng tin ®a ph¬ng tiÖn (tho¹i,truyÒn h×nh, sè liÖu). KhuyÕn nghÞ nµy bao gåm giao thøc RTP/RTCP vµ c¸c thñtôc ®iÒu khiÓn cuéc gäi Q.931 (DSS 1).C¸c chuÈn nÐn tÝn hiÖu tho¹i: G.711 (PCM 64 kbps), G.722, G.723, G.728,G.729.
 
Ch-¬ng2 ChuÈn H.323 Trang 17 
C¸c chuÈn nÐn tÝn hiÖu video: H.261, H.263T.120: C¸c chuÈn cho c¸c øng dông chia sÎ sè liÖu.
 2.2 C¸c thµnh phÇn trong hÖ thèng H.323
CÊu tróc cña mét hÖ thèng H.323 vµ viÖc th«ng tin gi÷a hÖ thèng H.323 víic¸c m¹ng kh¸c ®îc chØ ra trªn H×nh 2.2.KªnhSè liÖuKªnhVideo
LAN (Ethernet, Token Ring,...)IPTCP UDPRTP
Audiocodec
G.711G.722G.723G.728G.729
Videocodec
H.261
 
H.263
R C
 (  K ª n ® i   Ò   ui   Ó  nA /   V )  
RA S H . 5  . 0  (   Q . 9  3  )  
 (  K ª n ® i   Ò   ui   Ó  n c  u é  c  g äi   )  
H . 5 
 (  K ª n ® i   Ò   ui   Ó  n t   u Ò  n t   « n )  
 
Dataapplication
T.120
KªnhAudioC¸c kªnh ®iÒu khiÓnH×nh 2.1 Chång giao thøc H.323.
 
Ch-¬ng2 ChuÈn H.323 Trang 18
C¸c dßng th«ng tin trong hÖ thèng H.323 ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau:- Audio (tho¹i): lµ tÝn hiÖu tho¹i ®îc sè ho¸ vµ m· ho¸. §Ó gi¶m tèc ®étrung b×nh cña tÝn hiªô tho¹i, c¬ chÕ ph¸t hiÖn tÝch cùc tho¹i cã thÓ ®îc sö dông.TÝn hiÖu tho¹i ®îc ®i kÌm víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tho¹i.- Video (h×nh ¶nh): lµ tÝn hiÖu h×nh ¶nh ®éng còng ®îc sè ho¸ vµ m· ho¸.TÝn hiÖu video còng ®i kÌm víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn video.- Sè liÖu: bao gåm tÝn hiÖu fax, tµi liÖu v¨n b¶n, ¶nh tÜnh, file, ...- TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn truyÒn th«ng (Communication control signals): c¸cth«ng tin ®iÒu khiÓn trao ®æi gi÷a c¸c thµnh phÇn chøc n¨ng trong hÖ thèng ®Ó thùchiÖn ®iÒu khiÓn truyÒn th«ng gi÷a chóng nh: trao ®æi kh¶ n¨ng, ®ãng më c¸ckªnh logic, c¸c th«ng ®iÖp ®iÒu khiÓn luång, vµ c¸c chøc n¨ng kh¸c.- TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cuéc gäi (Call control signals): ®îc dông cho c¸cchøc n¨ng ®iÒu khiÓn cuéc gäi nh lµ thiÕt lËp cuéc gäi, kÕt thóc cuéc gäi, ...
(1) : Mét gateway cã thÓ cung cÊp mét hay nhiÒu kÕt nèi tíi GSTN, N-ISDN vµ B-ISDN
 ×nh 2.2 : CÊu tróc hÖ thèng H.323
(
H.323TerminalH.323MCU
 
H.323GatekeeperH.323TerminalH.323TerminalGSTNN-ISDN B-ISDNM¹ng chuyÓn m¹ch gãiH.323Gateway

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->