Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evolutia Politicii Europene in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca

Evolutia Politicii Europene in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca

Ratings: (0)|Views: 351 |Likes:
Published by KittyVanDerKat
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Directia Programe si Strategii Forta de Munca
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Directia Programe si Strategii Forta de Munca

More info:

Published by: KittyVanDerKat on Nov 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

 
1
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
Ş
I EGALIT
ĂŢ
II DE
Ş
ANSEDIREC
Ţ
IA PROGRAME
Ş
I STRATEGII FOR
ŢĂ
DE MUNC
Ă
 
OBSERVATORUL NA
Ţ
IONAL AL OCUP
Ă
RII
Ş
I FORM
Ă
RIIPROFESIONALE A FOR
Ţ
EI DE MUNC
Ă
 
EVOLU
Ţ
IA POLITICII EUROPENEÎN DOMENIUL OCUP
Ă
RII FOR 
Ţ
EIDE MUNC
Ă
 
-
 
RAPORT
– 
Bucure
ş
ti
August 2007
 
 
2
 CUPRINS
 
STRATEGIA EUROPEAN
Ă
PENTRU OCUPARE - OBIECTIVUL LISABONA
 
NOILE DEZVOLT
Ă
RI ALE STRATEGIEI EUROPENE PENTRU OCUPARE (2003-2005)
 
CONSILIUL EUROPEAN DE PRIM
Ă
VAR 
Ă
– Bruxelles, 22-23 Martie 2005
 
POLITICI DE OCUPARE ÎN STATELE MEMBRE
*
List
ă
abrevieri
 
3
 EVOLU
Ţ
IA POLITICII EUROPENE ÎN DOMENIUL OCUP
Ă
RII FOR 
Ţ
EIDE MUNC
Ă
 
STRATEGIA EUROPEAN
Ă
PENTRU OCUPARE - OBIECTIVUL LISABONA
Tratatul de la Amsterdam (1997) a introdus prevederi referitoare la politica de ocupare
ş
i de protec
ţ
ie social
ă
. Astfel, statele membre trebuie s
ă
colaboreze pentru dezvoltarea unei strategii comuneîn domeniul ocup
ă
rii, în vederea promov
ă
rii unei for 
ţ
e de munc
ă
bine preg
ă
tite profesional
ş
iadaptabile
ş
i a unei pie
ţ
e a muncii receptive la schimb
ă
rile economice.Politicile statelor membre în domeniul ocup
ă
rii trebuie s
ă
contribuie la atingerea obiectivelor  privind dezvoltarea durabil
ă
a economiei, un grad înalt de ocupare
ş
i de protec
ţ
ie social
ă
, egalitate de
ş
anse între b
ă
rba
ţ
i
ş
i femei, un grad înalt al competitivit
ăţ
ii economice, cre
ş
terea
ş
i calit
ăţ
ii vie
ţ
ii precum
ş
i coeziunea economic
ă
 
ş
i social
ă
.De asemenea, politicile în domeniul ocup
ă
rii trebuie s
ă
fie în concordan
ţă
cu liniile directoareale politicilor economice f 
ă
cându-se astfel, în textul acestui tratat, o leg
ă
tur 
ă
direct
ă
între ocupare
ş
ieconomie.
 
În urma introducerii, în cadrul Tratatului de la Amsterdam, a acestor prevederi privindocuparea, statele membre au organizat în Luxemburg (1997 - Procesul Luxemburg) o întâlnire dedicat
ă
 exclusiv ocup
ă
rii în cadrul c
ă
reia fost ini
ţ
iat
ă
Strategia European
ă
pentru Ocupare care consacr 
ă
  principiul colabor 
ă
rii între statele membre în acest domeniu.Strategia European
ă
pentru Ocupare constituie r 
ă
spunsul Uniunii Europene la problemeleidentificate pe pia
ţ
a muncii în Europa la jum
ă
tatea anilor 1990. Consecin
ţ
ele nivelului persistent ridicatal
ş
omajului asupra societ
ăţ
ii
ş
i economiei, au determinat ample dezbateri în cadrul întâlnirii de laLuxembourg (1997). În urma discu
ţ
iilor s-a stabilit de comun acord faptul c
ă
 
ş
omajul reprezint
ă
o problem
ă
la nivel european, o problem
ă
ce ar putea fi abordat
ă
prin elaborarea unei strategii
ş
i prininterven
ţ
ii comune din partea tuturor Statelor Membre.Dup
ă
prima întâlnire de la Luxemburg au fost organizate
ş
i alte reuniuni în care s-au stabilitorient
ă
rile de baz
ă
ale Strategiei Europene pentru Ocupare precum
ş
i rela
ţ
ia dintre politicile de ocupare
ş
i alte politici comunitare. Dintre aceste întâlniri, cele mai importante pentru evolu
ţ
ia StrategieiEuropene pentru Ocupare sunt cele de la Cardiff (1998 - Procesul Cardiff - reforma economic
ă
 
ş
i pia
ţ
aintern
ă
), Koln (1999), Lisabona
ş
i Stockholm (2000), Barcelona (2002).
Întâlnirea de la Lisabona a avut o importan
ţă
deosebit
ă
deoarece a stabilit obiectivulstrategic pentru urm
ă
torul deceniu, astfel: Uniunea European
ă
s
ă
devin
ă
cel mai dinamic
ş
icompetitiv spa
ţ
iu economic bazat pe cunoa
ş
tere din lume, capabil s
ă
realizeze o cre
ş
tereeconomic
ă
durabil
ă
cu locuri de munc
ă
mai multe
ş
i mai bune
ş
i o coeziune social
ă
sporit
ă
.
La aceast
ă
întâlnire s-au stabilit ca obiective la nivel european atingerea unei rate mediigenerale de ocupare de 70%
ş
i a ratei de ocupare în rândul femeilor, de 60%, pân
ă
în 2010.Ulterior, la reuniunea de la Stockholm din martie 2001, s-au stabilit dou
ă
obiectiveintermediare, atingerea pân
ă
în anul 2005 a unei rate medii generale de ocupare de 67%
ş
i a unei ratede ocupare în rândul femeilor, de 57%
ş
i, respectiv, un obiectiv suplimentar: atingerea unei rate deocupare de 50% în rândul for 
ţ
ei de munc
ă
cu vârsta cuprins
ă
între 55
ş
i 64 de ani.Orient
ă
rile strategice stabilite la Lisabona au impulsionat reforma politicii de ocupare, fiindcreate aproximativ 5 milioane de noi locuri de munc
ă
începând cu anul 2000, din care 500.000 în anul2002 în condi
ţ
iile în care economia a avut un traseu descendent.De asemenea, reuniunea de la Lisabona aduce o noutate în modul de abordare a StrategieiEuropene pentru Ocupare, în sensul c
ă
problematica ocup
ă
rii for 
ţ
ei de munc
ă
începe s
ă
fie privit
ă
din punct de vedere regional, considerându-se c
ă
la acest nivel se pot elabora strategii
ş
i se pot g
ă
si solu
ţ
iicare s
ă
 
ţ
in
ă
seama de particularit
ăţ
ile locale. Cu toate acestea, pân
ă
în prezent, contribu
ţ
ia factorilor 

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Locota Francisc liked this
Locota Francisc liked this
Florina liked this
Florina liked this
elena2679 liked this
carmen liked this
Iancau Anamaria liked this
Ardeiasu27 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->