Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Khai Thi an Chay & Niem Phat - Hoa Thuong TUYEN HOA

Khai Thi an Chay & Niem Phat - Hoa Thuong TUYEN HOA

Ratings:
(0)
|Views: 933|Likes:
Published by NGUYENVUMANHTUNG

More info:

Published by: NGUYENVUMANHTUNG on Nov 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2009

pdf

text

original

 
 Khai Th
ề 
 
 Ă 
n Chay và Ni
m Ph
t Hòa Th
ượ 
ng TUYÊN HÓAChùa V 
n Ph
t 1/34 www.dharmasite.net 
KHAI TH
 
-o0o-
Khai Th
V
 ề
 
 Ă
n Chay
Hòa Th
ượ
ng Thích Tuyên HóaH
i: T
i sao
đạ
o Ph
t l
i
đề
x
ướ
ng
ă
n chay?Ðáp: Ng
ườ
i
ă
n chay thì d
c ni
m nh
. K 
 
ă
n m
n thì d
c ni
m n
ng n
 ề
. Có tôn giáocho r
ng
độ
ng v
t
đượ
c sanh ra là
để 
cho loài ng
ườ
i
ă
n, cho nên
ă
n m
n là m
t vi
ch
p lý tr
i
đấ 
t. Song le, Ph
t Giáo
đề
x
ướ
ng tinh th
 ầ
n "m
i v
t
đề
u cùng m
t th
ể 
,
đ
óg
i là Ð
i Bi," và xem m
i loài chúng sanh
đề
u có Ph
ttánh,
đề
u s
thành Ph
t; chonên ch
tr
ươ
ng gi
i sát, phóng sanh.
 Ă
N TH
T T
Ứ 
C LÀ
 Ă
N NG
ƯỜ 
I(V
n Ph
t Thành ngày 30 tháng 5 n
ă
m 1982)"Thiên bách niên lai o
n lý canh,Oán thâm t
ự 
h
i h
n nan bình.D
c tri th
ế 
th
ượ
ng
đ
ao binh ki
ế 
p,Th
thính
đồ
môn d
bán thanh!"D
ch là:"
Ngàn n 
ă 
m oán h 
ậ 
n n
ậ 
 p bát canh,Oán sâu nh 
ư  
bi 
ể  
n h 
ậ 
n khó tan.Mu 
ố  
n b
ế  
t vì sao có chi 
ế  
n tranh,Hãy nghe lò th 
 ị 
t, lúc n 
ử  
đ 
êm! 
"T
ừ 
x
ư 
a
đế 
n nay có r
ấ 
t nhi
 ề
u ng
ườ
i hy sinh thân m
ng k 
khác
để 
l
i ích cho chínhmình, cam tâm gi
ế 
t h
i k 
khác
để 
b
 ồ
i d
ưỡ
ng cho b
n thân mình. Th
ế 
nên mi
ế 
ng th
t
trong tô canh ch
ứ 
a ch
ấ 
t lòng oán h
n thâm sâu nh
ư 
bi
ể 
n c
. Ð
i này qua
đờ
i khácsát h
i l
n nhau,
ă
n th
t l
n nhau. T
ấ 
t c
chúng sinh
đề
u ham s
ố 
ng, s
ch
ế 
t, song conng
ườ
i v
n dùng th
 
đ
o
n áp b
ứ 
c
để 
tàn sát nh
ữ 
ng k 
y
ế 
u kém h
ơ
n mình.Trong tâm th
ứ 
c c
a nh
ữ 
ng con thú tr
ướ
c khi ch
ế 
t
đ
ã k 
ế 
t tinh lòng oán h
n r
ấ 
t l
n,chúng ch
mu
ố 
n tìm cách báo thù, không có cách gì
để 
thoa d
u ý t
ưở
ng c
ừ 
u h
n này
đượ
c. Các b
n mu
ố 
n bi
ế 
t trên th
ế 
gi
i, ngu
 ồ
n g
ố 
c c
a chi
ế 
n tranh t
ừ 
 
đ
âu ra? Thí d
 nh
ư 
chi
ế 
n tranh Vi
t Nam hay là hi
n t
i chi
ế 
n tranh gi
ữ 
a Á C
ă
n Ðình và Anh Qu
ố 
c?
 
 Khai Th
ề 
 
 Ă 
n Chay và Ni
m Ph
t Hòa Th
ượ 
ng TUYÊN HÓAChùa V 
n Ph
t 2/34 www.dharmasite.net 
Ð
 ề
u là do nghi
p sát quá n
ng, quá sâu, cho nên m
i dùng phi c
ơ
,
đạ
i pháo, thi
ế 
th
m, th
y lôi
để 
h
y di
t nhau! N
ế 
u ban
đ
êm mình l
ng nghe n
ơ
i nhà ng
ườ
i
đồ
t
ể 
 ti
ế 
ng kêu la rên xi
ế 
t c
a con heo, con bò hay con dê xin c
ứ 
u m
ng, thì mình s
bi
ế 
t
đượ
c nguyên nhân c
a chi
ế 
n tranh
 
đ
âu mà ra. Có bài th
ơ
r
ng:"Nh
c" t
ự 
lý biên l
ưỡ
ng cá nhân,Lý biên trác tr
ướ
c ngo
i biên nhân.Chúng sanh hoàn th
ự 
c chúng sanh nh
c,T
ử 
t
ế 
t
ư 
l
ượ
ng nhân th
ự 
c nhân!"D
ch là:
"Trong ch 
ữ  
"nh 
ụ 
c"g 
ồ 
m có hai ng 
ườ 
i,Ng 
ườ 
ở 
trong dòm ng 
ườ 
ở 
ngoài,Chúng sanh l 
ạ 
ă 
n t
 ị 
t chúng sanh,Suy ngh 
ĩ  
ỹ 
là ng 
ườ 
ă 
n n
ườ 
i.
"Ti
ế 
ng Trung Hoa, ch
ữ 
"nh
c" •, nghiã là th
t, g
 ồ
m có ch
ữ 
"kh
ẩ 
u" • t
ứ 
c là cái mi
ngm
ra, và hai ch
ữ 
"nhân" •t
ứ 
c là hai ng
ườ
i:
bên trong có m
t ng
ườ
i và
bên ngoàicó m
t ng
ườ
i. Ng
ườ
i
bên ngoài ch
ng
ườ
i bên trong. Ng
ườ
i
ngoài mu
ố 
n
đ
i vônh
ư 
ng không vô
đượ
c, ng
ườ
i
trong mu
ố 
n chui ra ngoài nh
ư 
ng ra không n
i là vìng
ườ
i bên ngoài
đứ 
ng c
n, không cho anh ta ch
y thoát. Nên ch
ữ 
"nh
c" này chính làm
t k 
 
ă
n th
t và m
t k 
b
 
ă
n th
t.
 
ă
n th
t thì
bên ngoài, và là m
t con ng
ườ
i.
 b
 
ă
n th
t thì
bên trong và c
ũ
ng là m
t con ng
ườ
i, nh
ư 
ng y
đ
ã bi
ế 
n thành súc sinh,l
i còn b
ch
n không cho ch
y ra, ch
y lên c
ũ
ng không
đượ
c, ch
y xu
ố 
ng c
ũ
ngkhông xong, nh
ư 
là b
vây kh
ố 
n, không ch
y thoát
đượ
c. Tuy là mi
ng m
khá r
ngnh
ư 
ng vì ng
ườ
i bên ngoài
đ
ã ch
n, nên k 
bên trong không th
ể 
ch
y kh
i vòng vây. Vòng vây này có th
ể 
là chu
 ồ
ng dê, chu
 ồ
ng heo, hay là chu
 ồ
ng bò, chu
 ồ
ng trâu.Ng
ườ
i b
 
ă
n th
t thì
trong chu
 ồ
ng mà ng
ườ
i
ă
n th
t thì
bên ngoài ch
n không chora. Vì sao mà ch
n không cho anh ta ra? Là b
i vì mu
ố 
n
ă
n th
t anh ta! Ng
ườ
i b
 
ă
nth
t và ng
ườ
i
ă
n th
t có m
t m
ố 
i quan h
:
đ
ó chính là s
ự 
oán h
n không th
ể 
nào hòagi
i
đượ
c!Con ng
ườ
i là chúng sinh, mi
ế 
ng th
t mình
ă
n c
ũ
ng là chúng sinh. H
độ
ng v
t, làdê, là trâu, là gà, là ng
ự 
a, là chó, là heo v.v...
đề
u là m
t lo
i chúng sinh c
. N
ế 
u có
nói r
ng nh
ữ 
ng th
ứ 
 
độ
ng v
t này do tr
i sinh ra
để 
ng
ườ
i
ă
n, nh
ư 
v
y thì ng
ườ
isinh ra
để 
ai
ă
n? B
i v
y tr
i sinh
độ
ng v
t không nh
ấ 
t
đị
nh là
để 
cho ng
ườ
i
ă
n, b
ấ 
tquá b
i vì con ng
ườ
i
mình trí óc cao minh nên m
i
ă
n th
t
độ
ng v
t. Do
đ
ó, s
ự 
quanh
 
ă
n th
t này, n
ế 
u ngh
 ĩ 
cho k 
thì chính là ng
ườ
i
ă
n th
t ng
ườ
i! N
ế 
u nói r
ng ng
ườ
i
ă
n th
t ng
ườ
i, thì th
ử 
h
i xem k 
b
 
ă
n th
t, (t
ứ 
c là bây gi
 
đ
ã bi
ế 
n thành dê, thànhheo, thành ng
ự 
a v.v...)
đố 
i v
i mình có quan h
nh
ư 
th
ế 
nào?Trong Kinh L
ă
ng Nghiêm có nói r
ng: "Con dê tr
l
i bi
ế 
n làm ng
ườ
i." Con dê mà cóth
ể 
bi
ế 
n làm ng
ườ
i thì t
ấ 
t c
 
độ
ng v
t khác c
ũ
ng có th
ể 
bi
ế 
n làm ng
ườ
i, c
ũ
ng nh
ư 
mình c
i
đầ
u hoán di
n, thay
đổ
i b
m
t thôi, mà mình không bi
ế 
t loài thú v
t
đ
ó làai. Các v
có bi
ế 
t ch
ă
ng nh
ữ 
ng th
ứ 
 
độ
ng v
t dê, trâu, heo, gà,...
 
 Khai Th
ề 
 
 Ă 
n Chay và Ni
m Ph
t Hòa Th
ượ 
ng TUYÊN HÓAChùa V 
n Ph
t 3/34 www.dharmasite.net 
đ
ó không ch
ừ 
ng
đề
u là bà con quy
ế 
n thu
c, là h
hàng thân thích c
a mình? M
ố 
iquan h
 
đ
ó, nói xa xôi nh
ư 
v
y, ch
nói g
 ầ
n h
ơ
n, thì chúng nó bi
ế 
t
đ
âu chính là cham
mình ki
ế 
p tr
ướ
c, ho
c là cha m
mình ki
ế 
p này, hay là cha m
không bi
ế 
t baonhiêu ki
ế 
p v
 ề
tr
ướ
c! Ngh
 ĩ 
nh
ư 
v
y, thì n
ế 
u
ă
n th
t cha m
, thì th
t là b
ấ 
t hi
ế 
u. Chonên ngh
 ĩ 
thì m
i bi
ế 
t r
ng
ă
n th
t
độ
ng v
t chính là ng
ườ
i
ă
n th
t ng
ườ
i v
y!Ng
ườ
i mà
ă
n th
t heo thì con heo có th
ể 
s
bi
ế 
n thành ng
ườ
i. Khi heo thành ng
ườ
i, nól
i
ă
n th
t heo do ng
ườ
i kia bi
ế 
n thành. Nhân duyên c
ứ 
luân chuy
ể 
n mãi, h
t
ươ
ng
ă
nth
t l
n nhau: mình
ă
n nó, nó
ă
n mình.Do
đ
ó c
ừ 
u h
n càng ngày càng sâu; c
ừ 
u h
n càng sâu thì càng mu
ố 
n
ă
n th
t; tánhthích
ă
n
đồ
ngon là do oan nghi
p d
n d
t, làm mình c
m th
ấ 
y h
p lý khi gi
ế 
t sinhm
ng c
a k 
khác
để 
b
tr
cho sinh m
ng c
a chính mình!N
ế 
u các v
không tin thì tôi k 
ể 
cho nghe m
t chuy
n có th
t nh
ư 
v
 ầ
y: Vào th
i vuaL
ươ
ng Võ Ð
ế 
thì Ph
t Giáo h
ế 
t s
ứ 
c h
ư 
ng th
nh. Lúc b
ấ 
y gi
m
t v
tên là Chí Công,là m
t ng
ườ
i
đ
ã giác ng
r
 ồ
i (Minh Nhãn Thi
n Tri Th
ứ 
c). Ngài có th
ể 
bi
ế 
t
đượ
c ti
 ề
nnhân h
u qu
m
i s
ự 
. Th
i b
ấ 
y gi
Ph
t Giáo
đ
i t
i ch
các Th
 ầ
y ch
 
đ
i t
ng ni
m chong
ườ
i
đờ
i. Gia
đ
ình nào có chuy
n vui chuy
n bu
 ồ
n gì c
ũ
ng m
i các Th
 ầ
y t
i t
ngkinh ki
ế 
t t
ườ
ng, t
ng chú ki
ế 
t t
ườ
ng. Có l
 ầ
n, m
t nhà giàu n
làm
đ
ám c
ướ
i cho congái nên m
i m
i ngài Chí Công t
i
để 
t
ng kinh c
 ầ
u ph
ướ
c. B
i vì Ph
t Pháp không rangoài pháp th
ế 
gian, nên T
S
ư 
c
ũ
ng tùy thu
n theo phong t
c c
a ng
ườ
i
đờ
i mà
đ
áp
ứ 
ng. V
ừ 
a
đặ
t chân t
i nhà, Ngài li
ế 
c nhìn và nói r
ng: "C
quái! C
quái! Cháu l
ấ 
y bàngo
i, Con gái
ă
n th
t m
, Con trai
đậ
p da b
ố 
, Heo, dê ng
 ồ
i n
ơ
i gh
ế 
, H
hàng n
ấ 
utrong n
 ồ
i, Chúng sanh l
i t
ư 
ng b
ừ 
ng, Ta th
ấ 
y th
t là kh
!Ngài Chí Công nói: "Th
t là 'c
quái'!" Chuy
n gì mà c
quái? Ðó là cháu l
ấ 
y bà ngo
ic
a mình! B
i vì khi
đứ 
a cháu v
ừ 
a m
i sinh thì bà ngo
i nó b
nh. Lúc g
 ầ
n ch
ế 
t bà c
 ầ
mtay th
ng cháu này, nói r
ng bà s
không có ai lo l
ng cho th
ng nh
, t
ươ
ng lai ai làng
ườ
i giúp nó
để 
thành gia l
p nghi
p? Do v
y, lúc bà ngo
i th
h
ơ
i cu
ố 
i cùng thì tayv
n n
m th
ng cháu, quy
ế 
n luy
ế 
n không
đ
ành. Bà ngo
i xu
ố 
ng âm ph
g
p vuaDiêm La, m
i khóc lóc c
 ầ
u xin: "Diêm La V
ươ
ng
ơ
i! Xin Ngài ban cho tôi m
t vi
c:
ỞƯ 
 th
ế 
gian tôi có m
t
đứ 
a cháu nh
d
i không ai s
ă
n sóc, xin Ngài cho tôi v
 ề
lo cho nó
đượ
c không? Vua Diêm La t
ừ 
bi vô cùng, m
i
đ
áp l
i th
nh c
 ầ
u, nói r
ng: "Ð
ượ
c, t
ố 
tl
m! Bà v
 ề
l
i tr
 ầ
n gian s
ă
n sóc th
ng nh
 
đ
i. Bà là bà ngo
i c
a nó, bây gi
bà tr
v
 ề
 làm v
c
a nó,
đượ
c ch
ă
ng?"
đ
ó không th
ể 
làm ch
 
đượ
c nghi
p báo c
a mình cho nên
đầ
u thai lên d
ươ
ng th
ế 
 làm con gái. Ð
ứ 
a con gái này l
n lên r
 ồ
i l
ấ 
y th
ng cháu
đ
ó. Th
t là c
i
đầ
u hoán di
n,
đổ
i m
t
đổ
i mày mà thôi, nh
ư 
th
ử 
m
c b
y ph
c m
i không ai nh
n bi
ế 
t
đượ
c c
. Ch
 có Ngài Chí Công bi
ế 
t
đượ
c chuy
n
đ
ó, nên nói: "C
quái! C
quái! Cháu l
ấ 
y bàngo
i."Ngài Chí Công l
i th
ấ 
y
đứ 
a con gái nh
 
đ
ang
ă
n mi
ế 
ng th
t heo nên nói r
ng: "Con gái
ă
n th
t m
." Là vì m
 
đứ 
a con gái này v
ố 
n làm
đủ
th
ứ 
ác nghi
p n
ng n
 ề
nên ch
ế 
t r
 ồ
ithì hóa ki
ế 
p làm heo; nay b
 
đồ
t
ể 
gi
ế 
t, b
n
ấ 
u làm món
ă
n ngon và bây gi
 
đứ 
a congái này
ă
n th
t m
c
a mình.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->