Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen Cong Duc Thien Thich-Hoa Thuong TUYEN HOA

Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen Cong Duc Thien Thich-Hoa Thuong TUYEN HOA

Ratings:
(0)
|Views: 272|Likes:
Published by NGUYENVUMANHTUNG

More info:

Published by: NGUYENVUMANHTUNG on Nov 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2009

pdf

text

original

 
 Kinh
 Đị
a T 
ng B
Tát B
ổ 
n Nguy
n Công 
 Đứ 
c Thi
ể 
n Thích Hòa Th
ượ 
ng TUYÊN HÓA
Chùa V
n Ph
t 1/386 www.dharmasite.net
Kinh Ð
a T
ng B
Tát B
n Nguy
n Thi
n Thích
Tuyên Hóa Th
ượ
ng Nhân gi
ng thu
t
M
C L
C:
 Ph
n Duyên Kh
i
 Ph
m Th
Nh
t -Th
n Thông Trên Cung Tr 
i Ðao L
i:
 Ph
m Th
Hai -Phân Thân T
p H
i
 Ph
m Th
Ba -Quán Chúng Sanh Nghi
p Duyên
 Ph
m Th
T
ư
:Nghi
p C
m C
a Chúng Sanh
Cõi Diêm Phù
 Ph
m Th
N
ă
m:Danh Hi
u C
a Ð
a Ng
c
 Ph
m Th
Sáu:Nh
ư
Lai Tán Thán
 Ph
m Th
B
y:L
i Ích Cho C
K
Còn Ng
ườ
i M
t
 Ph
m Th
Tám:Các Vua Diêm La và Quy
ế
n Thu
c Khen Ng
i
 Ph
m Th
Chín:X
ư
ng Danh Hi
u Ch
ư
Ph
t
 Ph
m Th
M
ườ
i: Nhân Duyên và So sánh Công
 Đứ
c B
Thí
 Ph
m Th
M
ườ
i M
t:
 Đị
a Th
n H
Pháp
 Ph
m Th
M
ườ
i Hai:Th
y, Nghe
 Đề
u
 Đượ
c L
i Ích
 Ph
m Th
M
ườ
i Ba:Giao Phó Cho Tr 
i Ng
ườ
i
 Ph
n Ph
L
c
 
 Kinh
 Đị
a T 
ng B
Tát B
ổ 
n Nguy
n Công 
 Đứ 
c Thi
ể 
n Thích Hòa Th
ượ 
ng TUYÊN HÓA
Chùa V
n Ph
t 2/386 www.dharmasite.net
Duyên Kh
i C
a Pháp H
i Gi
ng Kinh
T
t c
m
i n
ơ
i
đề
u
đạ
o tràng, Pháp H
i, cho nên b
t c
lúc nào và b
t c
 
 
đ
âu, chúng ta c
ũ
ng
đề
u có th
gi
ng Kinh thuy
ế
t Pháp, tu t
p, hành trì
đượ
c c
.M
i lúc
đề
u có th
tu hành, m
i ch
n
đề
u là n
ơ
i
để
d
ng công. Tu hành thì không nênphân bi
t n
ơ
i ch
n, ch
ng nên phân bi
t xa g
n;
đế
n n
ơ
i nào c
ũ
ng th
y nh
ư
 nha
Ngoài ra, c
ũ
ng không nên phân bi
t v
s
t
t x
u c
a Pháp H
ộị
N
ế
u
b
tc
n
ơ
i nào chúng ta c
ũ
ng có th
gi
ng Kinh thuy
ế
t Pháp, nghiên c
u giáo lý Ph
t Ðà, thì chúng ta s
có th
"k
ế
t thành m
t
đ
oàn, luy
n thành m
t kh
i." Cho nên,t
p
đượ
c thói quen
đế
n
đ
âu c
ũ
ng nghiên c
u Ph
t Pháp là
đ
i
u quan tr 
ng nh
tv
y.Ch
y
ế
u c
a vi
c nghiên c
u Ph
t Pháp là gì? Ðó là c
t
đứ
t v
ng t
ưở
ng, thâu nhi
ế
pthân tâm. N
ế
u chúng ta không m
ơ
t
ưở
ng v
quá kh
, hi
n t
i ho
c v
lai, mà ch
ỉ 
m
tlòng m
t d
nghiên c
u Ph
t Pháp, thì chúng ta s
không còn phi
n não, kh
 
đ
au. T
isao chúng ta có phi
n não ? B
i vì chúng ta không có
đượ
c cái nhìn th
u su
t, khôngn
buông b
, c
cho r 
ng vi
c này quan tr 
ng, vi
c kia c
n thi
ế
t, do v
y mà sanh lòngch
p tr 
ướ
c. M
t khi
đ
ã có tâm ch
p tr 
ướ
c thì phi
n não s
theo
đ
ó mà n
y sinh. Chonên, chúng ta nghiên c
u Ph
t Pháp thì c
n ph
i d
p b
tâm ch
p tr 
ướ
c.Hôm nay là ngày
đầ
u tiên chúng tôi gi
ng Kinh
 
đ
ây. Sau này, khi quý v
vào ch
ng
ithì ng
ườ
i hàng sau nên ng
i xen k
 
đố
i v
i ng
ườ
i hàng tr 
ướ
c,
để
ng
ườ
i tr 
ướ
c ng
ườ
i sau
đề
u có th
th
y rõ, kh
i c
n tr 
t
m nhìn c
a nhau. Ðó là cách ng
i; còn
đứ
ng thì nh
ư
 th
ế
nào ? C
hai ng
ườ
i
đứ
ng m
t hàng, hàng này cách hàng kia m
t kho
ng v
a
đủ
 
để
 có th
cúi l
y
đượ
c.V
a r 
i chúng ta có ni
m L
c T
Ð
i Minh Chú (Án Ma Ni Bát Di H
ng). B
Tát Ð
aT
ng r 
t thích m
i ng
ườ
i ni
m chú L
c T
Ð
i Minh này. N
ế
u quý v
trì ni
m L
c T
Ð
iMinh Chú thì quý v
c
u xin b
t c
 
đ
i
u gì, B
Tát Ð
a T
ng c
ũ
ng s
giúp cho qúy v
 
đượ
c to
i nguy
n. S
c
m
ng linh thiêng c
a Ngài Ð
a T
ng không th
nào nói h
ế
t
đượ
c,
đ
i
u này trong Kinh c
ũ
ng có
đề
c
p
đế
n. Vì th
ế
, trong các bu
i gi
ng Kinh, chúngta
đề
u nên luôn luôn ni
m L
c T
Ð
i Minh Chú. Ðây là m
t Th
n Chú t
i nhi
m m
u;công n
ă
ng c
a Th
n Chú này th
t không th
ngh
 ĩ 
bàn!Nhân duyên c
a Pháp H
i gi
ng Kinh Ð
a T
ng l
n này c
ũ
ng khá
đặ
c bi
t. Mùa h
n
ă
mnay tôi m
ướ
n c
ă
n nhà này
để
m
khóa tu h
c, và d
trù sau khi khóa h
c viên mãn thìtr 
nhà. Ð
ế
n khi tr 
nhà r 
i, thì có vài h
c viên mu
n
l
i tu h
c ti
ế
p nên ph
i t
 
đ
i tìmthuê phòng t
m trú; nh
ư
ng tìm phòng
để
thuê là m
t vi
c r 
t v
t v
, không d
gì ki
ế
m
đượ
c nga
Cho nên tôi c
ũ
ng r 
t "m
o hi
m" quy
ế
t
đị
nh m
ướ
n l
i c
ă
n nhà này. Sau
đ
ó,tôi m
i m
y h
c viên
đ
ó v
 
,
đồ
ng th
i th
ỉ 
nh b
c t
ượ
ng Ð
a T
ng V
ươ
ng B
Tát v
 
đ
ây"s
ng chung" v
i m
i ng
ườ
i. Nh
ư
th
ế
,
đạ
i chúng ngày ngày
đề
u có c
ơ
h
i l
bái B
Táth
u gieo tr 
ng thi
n c
ă
n, vun b
i c
i ph
ướ
c.Tuy nhiên,
đố
i v
i ng
ườ
i M
thì B
Tát v
n còn quá xa l
! Tr 
ướ
c kia h
không bi
ế
t
đế
nb
t c
m
t v
B
Tát nào c
, bây gi
l
i
chung m
t nhà v
i B
Tát, thì có ng
ườ
i l
ylàm vui m
ng, song c
ũ
ng có ng
ườ
i ng
n ng
i: "
! T
ượ
ng B
Tát này trông gi
ng ng
ườ
ith
t quá!"; và sanh ra s
s
t. Do
đ
ó, bây gi
tôi s
"gi
i thi
u" v
B
Tát này v
i quý v
.Phàm mu
n k
ế
t b
n v
i ai, t
t tr 
ướ
c h
ế
t chúng ta ph
i tìm hi
u xem ng
ườ
i
y là ng
ườ
inh
ư
th
ế
nào; nay vì quý v
mu
n "làm quen" v
i B
Tát Ð
a T
ng nên tôi s
gi
ng Kinh
 
 Kinh
 Đị
a T 
ng B
Tát B
ổ 
n Nguy
n Công 
 Đứ 
c Thi
ể 
n Thích Hòa Th
ượ 
ng TUYÊN HÓA
Chùa V
n Ph
t 3/386 www.dharmasite.net
 Ð
a T
ng cho quý v
nghe.Kinh Ð
a T
ng
đượ
c xem là m
t b
"Hi
ế
u Kinh" c
a Ph
t Giáo. B
Tát Ð
a T
ng là m
t v
 B
Tát th
c hành hi
ế
u
đạ
o, và là v
B
Tát hi
ế
u th
o v
i cha m
nh
t. Vì c
ũ
ng mongmu
n m
i ng
ườ
i
đề
u h
c theo tinh th
n hi
ế
u
đạ
o c
a B
Tát Ð
a T
ng, cho nên hôm naytôi gi
ng b
Kinh Ð
a T
ng này.Bây gi
, chúng ta s
tìm hi
u b
Kinh này d
a trên sáu y
ế
u t
:- Th
nh
t là Nhân Duyên N
y Sanh Giáo Pháp (Giáo Kh
i Nhân Duyên), t
c là nhânduyên, nguyên do có b
Kinh này.- Th
hai là Phân Lo
i Theo T
ng Th
a (T
ng Th
a S
Nhi
ế
p). "T
ng" là Tam T
ng."Th
a" là Ð
i Th
a và Ti
u Th
a; mà c
ũ
ng là Ng
ũ
Th
a - Nhân Th
a, Thiên Th
a,Thanh V
ă
n Th
a, Duyên Giác Th
a và B
Tát Th
a. Nh
ư
v
y, y
ế
u t
th
hai là xét xemKinh này thu
c v
t
ng nào trong ba T
ng và th
a nào trong n
ă
m Th
a.- Th
ba là Nêu Rõ Tông Ch
ỉ 
Kinh (Bi
n
 Đị
nh Tông Ch
ỉ 
)- Th
t
ư
là Gi
i Thích
 Đề
M
c Kinh (Tiêu Thích Danh
 Đề
)- Th
n
ă
m là D
ch Gi
Truy
n D
ch (Truy
n D
ch S
Gi
), nói rõ ai là ng
ườ
i l
ư
u truy
n,phiên d
ch b
Kinh.- Và, th
sáu là Gi
ng Gi
i Kinh V
ă
n (Bi
t Gi
ng V
ă
n Ngh
 ĩ 
a), gi
i thích ý ngh
 ĩ 
a c
a kinhv
ă
n.I) Nhân Duyên N
y Sanh Giáo Pháp(Giáo Kh
i Nhân Duyên)"Giáo kh
i nhân duyên" ngh
 ĩ 
a là gì? "Giáo" là l
i giáo hóa, d
y d
chúng sinh c
a cácb
c Thánh Nhân. "Kh
i" t
c là tr 
ướ
c kia v
n không có mà bây gi
l
i có, l
i n
y sanh r 
 "Nhân" là nhân t
, còn "duyên" là duyên c
. Th
ế
thì, do nhân duyên gì mà kh
i sanh giáopháp này ?Sau khi thành Ph
t, Ð
c Ph
t Thích Ca Mâu Ni thuy
ế
t Pháp ròng rã su
t b
n m
ươ
i chínn
ă
m, gi
ng Kinh t
i h
ơ
n ba tr 
ă
m Pháp H
i, song th
y chung v
n ch
ư
a siêu
độ
cho Ma-Da Phu Nhân, thân m
u c
a Ph
t. Ð
c Ph
t Thích Ca v
n
đượ
c sanh ra t
c
nh s
ườ
n(phía trên b
ng) bên trái c
a thân m
u, và h
sinh Ngài xong thì Ma-Da Phu Nhân qua
đờ
i. Sau khi ch
ng
đắ
c Ph
t Qu
, Ngài quán xét và bi
ế
t là Thánh M
u
đ
ã
đượ
c thácsanh lên cõi tr 
i.B
y gi
, lúc
đ
ã thuy
ế
t xong Kinh Pháp Hoa và tr 
ướ
c khi thuy
ế
t Kinh Ni
ế
t Bàn, Ph
tThích Ca nh
 
đế
n m
u thân nên li
n lên cung tr 
i Ðao L
i ba tháng
để
thuy
ế
t Pháp choThánh M
u nghe. Ph
t thuy
ế
t Pháp gì
Ðao L
i Thiên? Ph
t
đ
ã thuy
ế
t Kinh Ð
a T
ng,m
t b
kinh d
y v
 
đạ
o hi
ế
u. V
y, do mu
n c
u
độ
t
m
u nên Ð
c Ph
t Thích Ca MâuNi
đ
ã lên cung tr 
i Ðao L
i thuy
ế
t gi
ng Kinh Ð
a T
ng B
Tát B
n Nguy
n. Ð
c Ph
t vìm
mà tuyên thuy
ế
t giáo pháp Kinh Ð
a T
ng; th
ế
thì b
Kinh này ph
i ch
ă
ng
t t
ngy
ế
u ?II) Phân Lo
i Theo T
ng Th
a(T
ng Th
a S
Nhi
ế
p)"T
ng" là Tam T
ng - Kinh T
ng, Lu
t T
ng, Lu
n T
ng. "Nhi
ế
p" có ngh
 ĩ 
a là thu
c v
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->