Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vizhi_Eerpu_Visai

Vizhi_Eerpu_Visai

Ratings: (0)|Views: 48|Likes:
Published by Maverick

More info:

Published by: Maverick on Nov 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2010

pdf

text

original

 
ÉÊp®¥ò Éir . . . ( 
jó r§f®
 )
 e‹¿ :ÉÊp®¥ò ÉirbtËpL :rhuš,73 mãòšyh rhiy,âahfuha ef®,br‹id-17.Éiy :% 35 / -v‹DilaJ v‹W Ãid¤J¤jh‹ ïJtiuÆš ts®¤J tªnj‹.MdhšKjšKiw c‹id¥ gh®¤jJnkgH¡f¥g£lt® ã‹dhš XL« ehŒ¡F£o khâÇc‹ ã‹dhš XL»wnj ïªj kdR.**********************************************************************************************************************r‰WK‹ Ú elªJnghdjla« vJîÄ‹¿mikâahŒ¡ »l¡»wJ åâ.vÅD«mâfntf uÆbyh‹WflªJnghd j©lths« nghy ï‹D« mâ®»wJv‹ ïja«.**********************************************************************************************************************NÇa‹ tªj ãwFjh‹ Ú tU»whŒ v‹whY« Ú tU«nghJjh‹ÉÊ¡»wJ ïªj åâ.**********************************************************************************************************************
 
 ïªj kiyia¡ FilªJuÆšghij mik¤jtD¡fhtJ bjÇíkhc‹ fškdR¡FŸ EiHtJ v¥go v‹gJ.**********************************************************************************************************************v‹id ešyt‹ v‹W Ãid¤J¡ bfh©oUªnj‹.mªj Ãid¥ãšk© mŸË¥ ngh£LÉL« nghÈU¡»wJc‹ Ûjhd fhjš.c‹ å£LK‹ fhŒªJ bfh©oU¡F«cdJ Milia¤ âUo tu¢brhšÈ e¢rÇ¡»wnj kdR.**********************************************************************************************************************vdJ miwÆ‹ âdrÇ fhy©l®TlnfÈ ngR»wJ v‹id.Kjš ehŸ c‹id¥ gh®¤âUªjhšmªj¤ njâia ÄfbkJthf¡ »Ê¡»nwdh«.gh®¡fÉšiybaŚ㌤J¡ fr¡» v¿»nwdh«.**********************************************************************************************************************c‹id¡ nfÈ ngRgtidbašyh«Kiw¤J¥ gh®¡»whŒc‹id neá¡»w v‹id k£L«rhjhuzkhf¡Tl gh®¡f kW¡»whna.**********************************************************************************************************************v¥nghJ«RÇjhÇnyna gh®¤j c‹idKjšKiw nriyÆš gh®¤jnghJ . . .mŒnah mªj nriyc‹id¡ f£o¡bfh©oU¡»wnj.**********************************************************************************************************************cdJRÇjhÇ‹ J¥g£lhî«nriyÆ‹ khuh¥ò«ÉyF« nghbjšyh«rÇbrŒJ ÉL»wntiy¡fhudhŒ v‹id nr®¤J¡bfhŸns‹.
 
 ÚnahNÇa btË¢r« Kf¤âš glhkÈU¡fò¤jf¤jhš c‹ Kf¤ijkiw¤J¡ bfhŸ»whŒ.NÇandhc‹id¥ gh®¡f Koahj nfhg¤âšvšnyhiuí« R£blǤJ¡bfh©oU¡»wJ.**********************************************************************************************************************gaz« KoªjJ« Ú åáÉ£L¥nghd gaz¢Ó£LåâÆš »lªJ òy«ã¡ bfh©oUªjJgaz« KoªJÉ£lij Ãid¤J.**********************************************************************************************************************všyh bg©fS«cj£il mHfhŒ¡ fh£Ltj‰fhfÈ¥Þo¡ óá¡bfhŸ»wh®fŸ. Ú k£L«jh‹cj£o‹ mHif kiw¤J¡bfhŸtj‰fhfÈ¥Þo¡ óá¡bfhŸ»whŒ.********************************************************************************************************************** Jo¥gijÉlc‹id Ãid¥gj‰nfneu« rÇahf ïU¡»wJv‹ ïja¤â‰F**********************************************************************************************************************òÉÆ‹ <®¥ò ÉirÆšv¥nghjhtJ jt¿ ÉGªâU¡»nw‹.cdJ ÉÊÆ‹ <®¥ò ÉirÆšv¥nghJ« jtwhkš ÉGªJbfh©oU¡»nw‹.**********************************************************************************************************************Kjš KiwcdJ å£o‰F tªjnghJ eh‹ gh®¤J M¢r®a¥g£lJcdJ miuÆÈU¡F«MSau¡ f©zhoia¤jh‹“V‹?” ï¤jid eh£fshŒc‹ mHifbašyh« gh®¤J¡bfh©oUªJ«ÉÇrš vJî« ÉHhkšm¥gona ïU¡»wnj!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->