Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Impactul Tratatului de La Lisabona

Impactul Tratatului de La Lisabona

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Florina
Impactul Tratatului de la Lisabona .
Impactul Tratatului de la Lisabona .

More info:

Published by: Florina on Jun 25, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2014

pdf

text

original

 
Impactul Tratatului de la Lisabona asupra func
ţ
ion
ă
rii UE – elemente de interes pentru Ministerul Justi
ţ
iei
1
I. Introducere
Tratatul de la Lisabona (TL) a fost semnat la data de 13 decembrie 2007
ş
i a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, urmare ratific
ă
rii sale de c
ă
tre toate SM UE, potrivit propriilor tradi
ţ
ii constitu
ţ
ionale. România a ratificat TL prin
Legea 13/2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului  privind Uniunea Europeana
ş
i a Tratatului de instituire a Comunitatii Europene
, publicat
ă
 în Monitorul Oficial nr. 107/12 februarie 2008.
A. Obiect
 TL amendeaz
ă
 principalele dou
ă
 tratate care reglementeaz
ă
, la acest moment func
ţ
ionarea Uniunii Europene:
 Tratatul instituind Comunitatea Europen
ă
 (TCE), care va deveni, ulterior amend
ă
rii, Tratatul privind func
ţ
ionarea Uniunii Europene (TFUE);
 Tratatul Uniunii Europene (TUE).
B. Con
ţ
inut
 
 
TUE,
astfel cum este moficat prin TL, cuprinde principiile
ş
i obiectivele generale ale Uniunii, prevederi-cadru de natur 
ă
 institu
ţ
ional
ă
, prevederi generale privind Politica extern
ă
 
ş
i de securitate comun
ă
 (PESC)
2
;
 
TFUE
 cuprinde prevederi detaliate referitoare la modalitatea de func
ţ
ionare a Uniunii;
 Anexat la TL se g
ă
sesc o serie de
protocoale
3
 
ş
i
declara
ţ
ii
4
.
1
 Prezentul material a fost elaborat pe baza studiului Camerei Lorzilor din Parlamentul Marii Britanii -
The Treaty of Lisbon: an impact assessment,
2
 Prevederile TUE reglementeaz
ă
 în mod explicit valorile
ş
i obiectivele Uniunii; principiul conferirii de competen
ţ
e
ş
i competen
ţ
ele Uniunii; principiile subsidiarit
ăţ
ii
ş
i propor 
ţ
ionalit
ăţ
ii; rolul Cartei drepturilor fundamentale; politica de vecin
ă
tate a UE; cet
ăţ
enia european
ă
; rolul parlamentelor na
ţ
ionale; institu
ţ
iile Uniunii, Politica extern
ă
 
ş
i de securitate comun
ă
, procedurile de revizuire a tratatelor.
3
 Protocoalele au valoare juridic
ă
 egal
ă
 cu a textului propriu-zis al TL.
4
 Declara
ţ
iile reprezint
ă
 manifest
ă
ri politice de voin
ţă
 ale SM
ş
i pot avea un rol important în interpretarea prevederilor TL.
1
 
II. Modific
ă
ri de ordin general A. Terminologie
Datorit
ă
 renun
ţă
rii la structura pe piloni
5
 a UE, astfel cum a fost instituit
ă
 prin Tratatul de la Maatricht (1992), nu se va mai face distinc
ţ
ia între Comunitatea European
ă
 
ş
i Uniunea European
ă
, distinc
ţ
ie
ă
mas
ă
 
ă
ă
 obiect. Prin urmare termenii Comunitate, Comunitate European
ă
6
 sunt înlocui
ţ
i cu termenii
Uniune, Uniune European
ă
.
 
B. Dispari
ţ
ia pilonului III
Cooperarea poli 
ţ 
ieneasc 
ă
 
ş
i judiciar 
ă
 în materie penal 
ă
 (pilonul III al UE) nu va mai constitui un domeniu de cooperare interguvernamental
ă
, ci va alc
ă
tui,  împreun
ă
 cu pilonul I (actualul pilon comunitar) un domeniu
suprana
ţ
ional
; modificarea prezint
ă
 importan
ţă
 îndeosebi din prisma
procesului decizional
 
(pentru mai multe detalii, a se vedea pct. V);
C. Ini
ţ
iativa cet
ăţ
enilor 
 (art. 11 TUE, art. 24 TFUE) Cel pu
ţ
in 1 milion de cet
ăţ
eni, provenind dintr-un num
ă
r semnificativ de SM, pot solicita COM s
ă
 prezinte o propunere de act normativ, atunci când acesta este necesar în vederea aplic
ă
rii prevederilor tratatelor. Norme detaliate de aplicare a acestei proceduri vor fi adoptate ulterior intr 
ă
rii în vigoare a TL.
D. Competen
ţ
ele Uniunii
1. TL are avantajul de a clarifica
tipurile de competen
ţ
e
 ale UE
ş
i de a prevedea în mod expres liste cu
domeniile
 care fac obiectul diferitelor tipuri de competen
ţ
e; 2. TUE, astfel cum este modificat prin TL, prevede pentru prima dat
ă
 în mod expres c
ă
 Uniunea poate exercita numai acele competen
ţ
e care îi sunt atribuite de SM (
principiul atribuirii de competen
ţ
e
 – art. 4, 5 TUE); restul competen
ţ
elor r 
ă
mân SM
7
, care
pot decide chiar reducerea competen
ţ
elor UE
 (art. 48 alin. 2 TUE).
5
 Pilonul I – Comunitatea European
ă
; Pilonul II – Politica extern
ă
 
ş
i de securitate comun
ă
 domeniul va continua,
ş
i dup
ă
 intrarea în vigoare a TL, s
ă
 fie guvernat de reguli speciale,  îndeosebi cu privire la modalitatea de luare a deciziilor; Pilonul III Cooperare poli
ţ
ieneasc
ă
 
ş
i  judiciar 
ă
 în materie penal
ă
.
6
 Subzist
ă
 Comunitatea European
ă
 a Energiei Atomice/Euratom
7
 A se vedea
ş
i Declara
ţ
ia privind delimitarea competen
ţ
elor.
2
 
3. TFUE stabile
ş
te pentru prima dat
ă
 în mod expres
categorii de competen
ţ
e
 – exclusive, partajate/complementare (= regula), de spijin/suplimentare (art. 2-6 TFUE)
ş
i enumer 
ă
8
 domeniile care fac obiectul uneia sau alteia dintre tipurile de competen
ţ
e; categoriile reflect
ă
 prevederile anterioare ale TCE
ş
i jurispruden
ţ
a CJUE. 4. în cazul
competen
ţ
ei partajate
, SM î 
ş
i pot exercita competen
ţ
a numai dac
ă
 UE nu
ş
i-a exercitat propria competen
ţă
 (art. 2 alin. 2 TFUE). 5. exercitarea competen
ţ
ei partajate se face cu respectarea
principiilor subsidiarit
ăţ
ii
ş
i propor 
ţ
ionalit
ăţ
ii
(art. 5 TUE).
6.
potrivit
Protocolului privind exercitarea competen
ţ 
elor partajate
, atunci când UE întreprinde ac
ţ
iuni într-un anumit domeniu, sfera de aplicare a competen
ţ
ei este
limitat
ă
 la elementele vizate de ac
ţ
iunile întreprinse, nu se extinde la întregul domeniu. E.
 
Personalitatea juridic
ă
 a UE
 TL confer 
ă
 în mod expres UE personalitate juridic
ă
 (art. 47 TUE), recunoscându-i-se capacitatea de a intra în nume propriu în raporturi juridice cu alte entit
ăţ
i. Dac
ă
 anterior personalitatea juridic
ă
 era recunoscut
ă
 exclusiv Comunit
ăţ
ii Europene, care avea capacitatea de a derula ac
ţ
iuni specifice pilonului I, urmare amendamentului adus de TL Uniunea va putea ac
ţ
iona în nume propriu
ş
i în domeniile care f 
ă
ceau obiectul pilonilor II
ş
i III (
e.g.
 va putea face parte din organiza
ţ
ii interna
ţ
ionale, va putea ini
ţ
ia
ş
i face obiectul procedurilor derulate de instan
ţ
e interna
ţ
ionale).
Observa
ţ
ie
: conferirea personalit
ăţ
ii juridice
nu afecteaz
ă
 domeniile
ş
i tipurile de competen
ţ
e UE
, reglementate prin norme specifice (a se vedea mai sus, pct. II.D).
8
 Fac obiectul
competen
ţ
ei exclusive
: uniunea vamal
ă
; reguli de concuren
ţă
 necesare în vederea func
ţ
ion
ă
rii pie
ţ
ei interne; politica monetar 
ă
 a SM care au adoptat euro; conservarea resurselor biologice marine, în cadrul politicii comune de pescuit; politica comercial
ă
 comun
ă
;  încheierea unui acord interna
ţ
ional atunci când încheierea sa este prev
ă
zut
ă
 într-un act normativ al Uniunii sau este necesar pentru a permite Uniunii s
ă
 exercite competen
ţ
a sa intern
ă
, sau în m
ă
sura în care încheierea sa poate afecta regulile comune ori modifica domeniul lor de aplicare. Fac obiectul
competen
ţ
ei partajate
:
spa
ţ
iul de libertate, securitate
ş
i justi
ţ
ie
; pia
ţ
a intern
ă
; coeziunea economic
ă
, social
ă
 
ş
i teritorial
ă
; agricultura
ş
i pescuitul cu excep
ţ
ia conserv
ă
rii resurselor biologice marine; mediul; protec
ţ
ia consumatorilor; transporturile; energia etc.
 În cazul competen
ţ
ei partajate, lista este exemplificativ
ă
, iar nu limitativ
ă
.
UE are
competen
ţ
e de sprijin/suplimentare
 în domeniile: protec
ţ
ia
ş
i îmbun
ă
t
ăţ
irea s
ă
n
ă
t
ăţ
ii umane, industrie, turism, educa
ţ
ie, preg
ă
tire voca
ţ
ional
ă
, tineret
ş
i sport, protec
ţ
ie civil
ă
, cooperare administrativ
ă
.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->