Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
فتواي مرگبار: قتل عام زندانيان 1367 ايران

فتواي مرگبار: قتل عام زندانيان 1367 ايران

Ratings: (0)|Views: 461 |Likes:
Published by IHRDC
اين گزارش قتل عام زندانيان سياسي توسط دولت ايران در سال 1367 را بررسي و تحليل مي‏نمايد. بر طبق فتوايي که توسط آيت الله خميني، رهبر فقيه صادر گرديد، جمهوري اسلامي به طور سازماندهي شده هزاران زنداني سياسي را بازجويي، شکنجه و اعدام کرد. بسياري از بستگان اين زندانيان هرگز از اعدام عزيزان خود مطلع نشدند، و تعداد زيادي از قربانيان در گورستانهاي نامشخص دفن گرديدند. دولت جمهوري اسلامي هرگز هويت آنهايي که اعدام گرديدند را آشکار نساخته، و نيز توضيحي در رابطه با اين جنايت نداده است.
اين گزارش قتل عام زندانيان سياسي توسط دولت ايران در سال 1367 را بررسي و تحليل مي‏نمايد. بر طبق فتوايي که توسط آيت الله خميني، رهبر فقيه صادر گرديد، جمهوري اسلامي به طور سازماندهي شده هزاران زنداني سياسي را بازجويي، شکنجه و اعدام کرد. بسياري از بستگان اين زندانيان هرگز از اعدام عزيزان خود مطلع نشدند، و تعداد زيادي از قربانيان در گورستانهاي نامشخص دفن گرديدند. دولت جمهوري اسلامي هرگز هويت آنهايي که اعدام گرديدند را آشکار نساخته، و نيز توضيحي در رابطه با اين جنايت نداده است.

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: IHRDC on Nov 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2011

pdf

text

original

 
 ﻣناﺮﻳا
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
دﺎﻨﺳا
 
ﺰﻛﺮ 
 
زا
 
ﻲﻨﻴﻋ
 
و
 
ﻊﻣﺎﺟ
 
ﻪﭽﺨﻳرﺎﺗ
 
ﻚﻳ
 
دﺎﺠﻳا
 
نآ 
 
فﺪﻫ
 
ﻪﻛ 
 
ﺖﺳا
 
ﻲﺸﻫوﮋﭘ
 
ﻞﻘﺘﺴﻣ
 
و
 
فﺮﻄﻴﺑ
 
يدﺎﻬﻧ
 
ناﺮﻳا
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
دﺎﻨﺳا
 
ﺰﻛﺮﻣ
 
لﺎﺳ
 
بﻼﻘﻧا
 
نﺎﻣز
 
زا
 
ناﺮﻳا
 
ﻲﻣﻼﺳا
 
يرﻮﻬﻤﺟ
 
رد
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
ﺖﻴﻌﺿو
1357
ﺪﻌﺑ
 
ﻪﺑ
 
ﻲﻣﺪﺷﺎﺑ
.
ﻞﻣﺎﺷ
 
،ﻪﭽﺨﻳرﺎﺗ
 
ﻦﻳاﻊﻤﺟيروآ دﺮﺘﺴﮔ 
 
ﻒﻴﻃ
 
ﻞﻴﻠﺤﺗ
 
و
 
ﻪﻳﺰﺠﺗ
 
و
 
هاﻖﻴﻘﺤﺗ
 
و
 
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
 
ﺖﻬﺟ
 
،ﻮﻴﺷرآ 
 
ترﻮﺻ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﻛ 
 
ﺖﺳا
 
كراﺪﻣ
 
و
 
دﺎﻨﺳا
 
زا
 
يﺖﻓﺮﮔ 
 
ﺪﻫاﻮﺧ
 
راﺮﻗ
 
مﻮﻤﻋ
 
سﺮﺘﺳد
 
رد
.
ﻪﻛ 
 
ﻞﺻا
 
ﻦﻳا
 
ﺮﺑ
 
ﻪﻴﻜﺗ
 
ﺎﺑﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣﺮﻳﺬﭘﺖﻓﺮﺸﻴﭘ
 
ﻪﻣزﻻ
 
ﻪﺘﺷﺬﮔ 
 
تﺎﻔﻠﺨﺗ
 
لﺎﺒﻗ
 
رد
 
يآ 
 
ﺮﻈﻧ
 
لدﺎﺒﺗ
 
و
 
ﻮﮕﺘﻔﮔ 
 
،ناﺮﻳا
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
دﺎﻨﺳا
 
ﺰﻛﺮﻣ
 
،دﻮﺑ
 
ﺪﻫاﻮﺧ
 
هﺪﻨﻳآ 
 
رد
 
ﻚﻴﺗاﺮﻛﻮﻣد
 
تﻻﻮﺤﺗ
 
و
 
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻪﻧﺎﻫﺎﮔ 
 
ﺐﻴﻏﺮﺗ
 
و
 
ﻖﻳﻮﺸﺗ
 
ار
 
ناﺮﻳا
 
رد
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
ﺖﻴﻌﺿو
 
هرﺎﺑردﻲﻣﺪﻳﺎﻤﻧ
.
و
 
ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ
 
زا
 
يدﺎﻳز
 
داﺪﻌﺗ
 
ﺎﺑ
 
ﺰﻛﺮﻣ
 
ﻦﻳاژوﺮﭘ
 
ﺮﻳﺎﺳ
 
و
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
ﺾﻘﻧ
 
دراﻮﻣ
 
يزﺎﺳﺪﻨﺘﺴﻣ
 
ﻪﻨﻴﻣز
 
رد
 
نﺎﺼﺼﺨﺘﻣهﺎﻫيرﺎﻜﻤﻫ
 
ﻲﻣﺪﻨﻛ 
. 
ناﺮﻳا
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
دﺎﻨﺳا
 
ﺰﻛﺮﻣ
 
فاﺪﻫا
 
 ﻳا
 
رد
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
ﻒﻠﺨﺗ
 
دراﻮﻣ
 
يزﺎﺳﺪﻨﺘﺴﻣ
 
و
 
ﻲﺳرﺮﺑ؛ناﺮ 
 
ﻊﻣﺎﺠﻣ
 
ﻲﻫﺎﮔآ 
 
ﺢﻄﺳ
 
يﺎﻘﺗرا
ﻦﻴﺑ ﻠﻠﻤﻟاﻲ 
ناﺮﻳا
 
ﺖﻟود
 
نداد
 
راﺮﻗ
 
رﺎﺸﻓ
 
ﺖﺤﺗ
 
و
 
ناﺮﻳا
 
رد
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
تﺎﻔﻠﺨﺗ
 
زا
 
؛تﺎﻔﻠﺨﺗ
 
ﻦﻳا
 
ﻪﺑ
 
نداد
 
ﻪﻤﺗﺎﺧ
 
ياﺮﺑ
 
يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا
 
و
 
ناﺮﻳا
 
رد
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
ﻒﻠﺨﺗ
 
دراﻮﻣ
 
زا
 
ناﺮﻳا
 
مدﺮﻣ
 
ﻲﻫﺎﮔآ 
 
ﺢﻄﺳ
 
يﺎﻘﺗراﻦﻴﺑ ﻠﻠﻤﻟاقﻮﻘﺣ
 
ﻲ ﺮﺸﺑ؛
دﺎﺠﻳا ﺘﻧﺮﺘﻨﻳا
 
يﻮﻴﺷرآ 
 
و
 
ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ
 
ﺪﻧور
 
زا
 
ﺖﻳﺎﻤﺣ
 
و
 
ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ
 
رد
 
يزور
 
ﻪﻛ 
 
ﺪﻴﻣا
 
ﻦﻳا
 
ﺎﺑ
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
دﺎﻨﺳا
 
زا
 
ﻲ دﺮﻴﮔ 
 
راﺮﻗ
 
هدﺎﻔﺘﺳا
 
درﻮﻣ
 
نﺎﻔﻠﺨﺘﻣ
 
ﻦﺘﺧﺎﻨﺷ
 
لﻮﺌﺴﻣ
. 
سردآ 
:
 
Iran Human Rights Documentation Center
129 Church Street, Suite 304New Haven, CT 06510, USA
ﻦﻔﻠﺗ
: 2218-772)203(
 
ﺮﺑﺎﻤﻧ
:1782-772)203(
ﻲﻜﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا
 
ﺖﺴﭘ
:
info@iranhrdc.org
 
ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا
 
هﺎﮕﻳﺎﭘ
:
 ﺴﻜﻋﺎﻬ 
:
ﻲﺷﺎﻘﻧﺪﻠﺟ
 
يور
 
مﺎﻋ
 
ﻞﺘﻗ
 
هﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ
 
و
 
ﺪﻨﻣﺮﻨﻫ
 
،ناودرا
 
ﻪﺑادﻮﺳ
 
ﺮﺛا
1367
ﻲﻣ
 
ﺪﺷﺎﺑ
.
ﭗﭼ
 
ﺖﻤﺳ
 
ﺲﻜﻋﺪﻤﺤﻣ
 
لﺎﺳ
 
رد
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
ﺮﻳزو
 
نوﺎﻌﻣ
 
،يﺪﻤﺠﻣرﻮﭘ
1367
 ﺳا
 
ﺖ 
.
ناﺮﻬﺗ
 
گﺮﻣ
 
نﻮﻴﺴﻴﻤﻛ 
 
رد
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
ترازو
 
هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
 
يﺪﻤﺤﻣرﻮﭘدﻮﺑ
. 
زا
 
شراﺰﮔ 
 
يﺎﻬﺴﻜﻋ
 
ﺮﻳﺎﺳزا
 
ﺎﻳ
 
ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا
 
داﺮﻓا
 
هﺪﻣآ 
 
ﺖﺳد
 
ﻪﺑ
 
ﺪﻨﺘﺴﻫ
 
ﺲﻜﻋ
 
رد
 
ﻪﻛ 
 
يﺪﻧا
.
 
 
 
0
ﺐﻟﺎﻄﻣ
 
ﺖﺳﺮﻬﻓ
 
 ﭘ ﻴ رﺎﺘﻔﮕﺸ 
............................................................................................................................................................................1  1.
 ﻧﺎﺑﺮﻗ ﻴ نﺎ 
........................................................................................................................................................................3  1,1.
ﺪﻫﺎﺠﻣ ﻳﻦ ﻖﻠﺧ
 ........................................................................................................................................................4  1,2.
ا
 
هدﻮﺗ
 
بﺰﺣ ﻳناﺮ 
....................................................................................................................................................6  1,3.
اﺪﻓ ﻴﻳنﺎ ﻖﻠﺧ
 ............................................................................................................................................................7  1,4.
د ﻳﺮﮕ هوﺮﮔ 
 
ﺎﻫياﺮﮕﭙﭼ
 ...........................................................................................................................................8  2.
اﻮﺘﻓي ﻤﺧ
 
 ﻴ  ﻨ ﻲ 
...............................................................................................................................................................9  2,1.
ﺎﻬﺘﻔﻟﺎﺨﻣي ﻧﺎﺣور
 
 ﻴ ﺖ 
............................................................................................................................................12  3.
 ﺣاﺮﻃﻲ مﺎﻋ
 
ﻞﺘﻗ
 ...........................................................................................................................................................13  3,1.
 ﻧاﺪﻧز ﻴ نﺎ ﻮﺟزﺎﺑ
 
درﻮﻣ
 
ﻲﻳ ﻣ
 
راﺮﻗ
 
ﻲ  ﮔ  ﻴ ﺪﻧﺮ 
..................................................................................................................16  3,2.
 ﻧاﺪﻧز ﻴ نﺎ  ﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ
 
ًادﺪﺠﻣ
 
ﻲ  ﻣ
 
ﻲ ﺪﻧﻮﺷ
.....................................................................................................................17  4.
مﺎﻋ
 
ﻞﺘﻗ
.......................................................................................................................................................................19  4,1.
 ﺑ
 
ﺎﺑ
 
ﺎﻬﻧاﺪﻧز
 
طﺎﺒﺗرا ﻴ نوﺮ  ﻣ
 
ﻊﻄﻗ
 
ﻲ دﻮﺷ
.....................................................................................................................20  4,2.
ﻮﺟزﺎﺑﻲﻳ،ﻪﺠﻨﻜﺷ
 
و
 
ماﺪﻋا
 ....................................................................................................................................23  4,3.
ناﺮﻬﺗ
:
ﺎﻬﻧاﺪﻧزيوا
 
 ﻳﻦ ﺖﺷدﺮﻫﻮﮔ 
 
و
 ....................................................................................................................25  4,3,1.
ﺖﺷدﺮﻫﻮﮔ 
 
ناﺪﻧز
........................................................................................................................................25  4,3,2.
وا ﻳﻦ 
............................................................................................................................................................38  4,4.
 ﺷ ﻴ زاﺮ 
...................................................................................................................................................................51  4,5.
ﺮﺒﺗ ﻳﺰ 
...................................................................................................................................................................53  4,6.
لﻮﻓزد
..................................................................................................................................................................57  4,7
نﺎﺠﻧز
 ...................................................................................................................................................................59  4,8
نﺎﻬﻔﺻا
 .................................................................................................................................................................60  4,9
ناﺪﻤﻫ
 ...................................................................................................................................................................62  4,10
زاﻮــــﻫا
 ........................................................................................................................................................63  4,11
ناﺪﻫاز
 ................................................................................................................................................................66  4,12
ﺪﻬﺸﻣ
 ..................................................................................................................................................................67  4,13
ﺖﺷر
 ..................................................................................................................................................................69  5.
هداﻮﻧﺎﺧ
 
ﻪﺑ
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
نداد
 
زا
 
ﺖﻟودراﻮﮔﻮﺳ
 
ﻢﺳاﺮﻣ
 
و
 
هدﻮﻤﻧ
 
عﺎﻨﺘﻣا
 
ﺎﻫيار
 .....................................................................71 
 ﻣ
 
عﻮﻨﻤﻣﻲ دزﺎﺳ
.................................................................................................................................................................71  6.
 ﻧاﻮﻗ
 
ﺾﻘﻧ ﻴ ﻦ  ﻠﺧاد
 
ﻲ  ﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
و
 
 ﻴ ﻦ ﻞﻠﻤﻟا
 ........................................................................................................................78  6,1.
 ﻧاﻮﻗ
 
ﺾﻘﻧ
 
دراﻮﻣ ﻴ ﻦ  ﺑ
 
 ﻴ ﻦ  ﻠﻠﻤﻟا
 
ﻲ ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 .............................................................................................................79  6,1,1.
 ﻫرﺎﺘﺸﻛ ﺎ ي ﻌﻤﺟ
 
ﻲ هدﺰﺑﺎﺘﺷ
 ...........................................................................................................................79  6,1,2.
ﻪﺠﻨﻜــــﺷ
...............................................................................................................................................80  6,1,3.
ﻮﺟزﺎﺑﻲﻳﺎﻫ
 ...............................................................................................................................................81  6,1,4.
دازآ 
 
قﻮﻘﺣ
 
ﺾﻘﻧي ﺑ
 
 ﻴ نﺎ ﻊﻤﺠﺗ
 
و
 ...............................................................................................................83  6,1,5.
ﺪﭘﺎﻧ ﻳﺪ ﺎﻬﻧﺪﺷ
 
يرﺎﺒﺟا
 
ي
................................................................................................................................84  6,1,6.
ﺖﻣاﺮﻏ
 
ﺖﺧادﺮﭘ
 
ﻖﺣ
 
ﺾﻘﻧ
........................................................................................................................86  6,2.
ﺎﻨﺟ ﻳﺖ  ﻠﻋ
 
ﺮﺑ
 
 ﻴ ﻪ ﺮﺸﺑ
 
 ﻳﺖ 
.......................................................................................................................................87  6,3.
 ﻧاﻮﻗ
 
ﺾﻘﻧ
 
دراﻮﻣ ﻴ ﻦ ا
 
 ﻳناﺮ 
......................................................................................................................................90 
 ﺘﻧ ﻴ ﻪﺠ  ﮔ 
 
 ﻴ ﺮ ي
.....................................................................................................................................................................92 
 ﭘ
 
ﺖﺳﺮﻬﻓ ﻴ ﺎﻬﺘﺳﻮ 
...............................................................................................................................................................93 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
kaveh-bahiraee liked this
ALi liked this
hanamosafer liked this
soohi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->