Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
En Limba Romana 2014 Bar 01

En Limba Romana 2014 Bar 01

Ratings: (0)|Views: 820|Likes:
Published by mehighlkp
enrom2014bar
enrom2014bar

More info:

Published by: mehighlkp on Jun 26, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2015

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ 
iei Na
ț
ionale Centrul Na
ţ 
ional de Evaluare
ş
i Examinare
Limba
ş
i literatura român
ă
 Varianta 1 Barem de evaluare
ş
i de notare 1
EVALUAREA NA
Ţ
IONAL
Ă
 PENTRU ABSOLVEN
Ț
II CLASEI A VIII-A Anul
ş
colar 2013-2014 Limba
ş
i literatura român
ă
 BAREM DE EVALUARE
Ş
I DE NOTARE Varianta 1
 
Se puncteaz
ă
 oricare alte formul
ă
ri/modalit
ăţ
i de rezolvare corect
ă
 a cerin
ţ
elor.
 
Nu se acord
ă
 punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acord
ă
 frac
ţ
iuni de punct.
 
Se acord
ă
 10 puncte din oficiu. Nota final
ă
 se calculeaz
ă
 prin împ
ă
r
ţ
irea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare. SUBIECTUL I (42 de puncte) A.
1. câte 2 puncte pentru notarea oric
ă
rui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate (de exemplu:
fiindc 
ă
 – deoarece, c
ă
ci;
cer 
 – pretind, solicit;
lini 
ș
tit 
 – calm, st
ă
pânit) 3x2p=
6 puncte
2. explicarea rolului virgulei în secven
ț
a dat
ă
 (izoleaz
ă
 o construc
ț
ie în cazul vocativ de restul enun
ț
ului)
6 puncte
3. câte 3 puncte pentru precizarea m
ă
surii primelor dou
ă
 versuri ale poeziei (6 silabe; 4 silabe) 2x3p=
6 puncte
4. câte 3 puncte pentru men
ț
ionarea oric
ă
ror dou
ă
 tr
ă
s
ă
turi ale genului liric, prezente în textul dat (de exemplu: transmiterea direct
ă
 a unor gânduri
ș
i sentimente; prezen
ț
a m
ă
rcilor lexico-gramaticale ale subiectivit
ăț
ii) 2x3p=
6 puncte
5. prezentarea adecvat
ă
 a semnifica
ţ 
iei titlului, respectând precizarea referitoare la num
ă
rul de cuvinte 6 p./prezentarea par
ţ 
ial adecvat
ă
 a semnifica
ţ 
iei titlului, cu respectarea num
ă
rului de cuvinte indicat 3 p./încercare de prezentare a semnifica
ț
iei titlului 1 p.
6 puncte B.
 – formularea adecvat
ă
 a unei opinii despre semnifica
ț
ia mesajului poeziei 4 p./încercare de formulare a unei opinii despre semnifica
ț
ia mesajului poeziei 2 p.
4 puncte
 – sus
ț
inerea opiniei formulate prin dou
ă
 argumente, valorificând textul dat 4 p./sus
ț
inerea opiniei printr-un singur argument, valorificând textul dat 2 p./încercare de sus
ț
inere sau de argumentare, f
ă
r
ă
 valorificarea textului 1 p.
4 puncte
  – adecvarea con
ț
inutului la cerin
ță
 2 p./adecvarea par
ț
ial
ă
 a con
ț
inutului la cerin
ță
 1 p.
2 puncte
 – respectarea preciz
ă
rii referitoare la num
ă
rul de cuvinte
2 puncte SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
 
A.
1. câte 2 puncte pentru formularea corect
ă
 a fiec
ă
ruia din cele dou
ă
 enun
ț
uri cerute (de exemplu:
Universitatea York a realizat o cercetare cu privire la capacitatea de empatie a copiilor; Copiii care au o capacitate mai mare de empatie sunt cei care au fost mai mult expu 
ș
i la literatura pentru copii decât la desene animate televizate 
) 2x2p=
4 puncte
2. câte 2 puncte pentru scrierea numelui autorului
ș
i a titlului articolului 2x2p=
4 puncte
3. câte 1 punct pentru men
ț
ionarea fiec
ă
rei p
ă
r
ț
i de vorbire (
de 
 – prepozi
ț
ie simpl
ă
;
care 
 pronume relativ;
ș
i
 – conjunc
ț
ie simpl
ă
 /coordonatoare;
psihologice 
 – adjectiv propriu-zis) 4x1p=
4 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea fiec
ă
rei func
ț
ii sintactice (
aceia
 – subiect;
 capacitate 
 complement direct) 2x2p=
4 puncte
5. – câte 1 punct pentru transcrierea integral
ă
 a oric
ă
ror dou
ă
 propozi
ț
ii subordonate diferite din fraza dat
ă
 (de exemplu:
Când sunt scrise bine 
;
care îl încurajeaz 
ă
 pe cititor; s 
ă
 în 
ț 
eleag 
ă
 mai bine profunzimea experien 
ț 
ei umane 
) 2x1p=
2 puncte
 – câte 1 punct pentru precizarea felului urm
ă
toarelor dou
ă
 propozi
ț
ii subordonate transcrise:
când sunt scrise bine
 – propozi
ț
ie subordonat
ă
 circumstan
ț
ial
ă
 de timp;
care îl încurajeaz 
ă
 pe cititor 
 – propozi
ț
ie subordonat
ă
 atributiv
ă
;
ă
 în 
ț 
eleag 
ă
 mai bine profunzimea experien 
ț 
ei umane – 
 propozi
ț
ie subordonat
ă
 completiv
ă
 indirect
ă
 2x1p=
2 puncte
 
Not
ă
:
Punctajul pentru felul subordonatei se acord
ă
 
ș
i în situa
ț
ia în care candidatul a men
ț
ionat c
ă
 propozi
ț
ia
Când sunt scrise bine
este propozi
ț
ie subordonat
ă
 circumstan
ț
ial
ă
 condi
ț
ional
ă
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->