Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
30.06.14 - Τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων.Ἡ Πίστι Μας Εἶνε Ἀληθινὴ.

30.06.14 - Τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων.Ἡ Πίστι Μας Εἶνε Ἀληθινὴ.

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by orfeasfm
ΟΡΘΟΔΟΞΟ,ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ,ΕΝΤΥΠΟ,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ,ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ,ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ,ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ,ΕΝΤΥΠΟ,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ,ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ,ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

More info:

Published by: orfeasfm on Jun 26, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2014

pdf

text

original

 
θρησκεία μας, ἀγαπητοί μου, εἶνε
ἡ μόνη
ἀληθινή
. Ἐλευθερώνει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία,ὁδηγεῖ στὴν αἰώνιο ζωή. Οἱ ἄπιστοι θὰ μᾶς
ποῦν· Εὔκολα τὸ λέτε, ἔχετε ὅμως ἀποδείξεις;
Ἡ πίστις μας ἔχει ἄπειρες ἀποδείξεις. Μία ἀ -
πὸ αὐτὲς εἶνε
οἱ ἀπόστολοι
, τοὺς ὁποίους ἑορ- τάζουμε. Θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς δείξω, ὅτι ἡζωή, ἡ διδαχὴ καὶ τὸ τέλος τῶν ἀποστόλων βε- 
βαιώνουν, ὅτι ἡ θρησκεία μας εἶνε ἀληθινή.
* * *
Τὸ ἔργο δύσκολο, τὰ μέσα φτωχά
. Ὁ Κύριοςκάλεσε τοὺς ἀποστόλους σὲ ἔργο δύσκολο.πως δύσκολο εἶνε νὰ πᾷς κόντρα μὲ τὸ ῥεῦ -
μα, νὰ ξερριζώσης ἕνα αἰωνόβιο πλατάνι, νὰκάνῃς τὸ βουνὸ πεδιάδα, τόσο καὶ ἀκόμη πιὸ
δύσκολο ἦταν
τὸ ἔργο
τῶν ἀποστόλων. Γιὰ τὸ
ἔργο αὐτό, τὴν ἀνατροπὴ δηλαδὴ ὅλου τοῦπαλαιοῦ κόσμου, ποιά
μέσα
χρησιμοποίησε ὁΧριστός; Ὑπῆρχαν βασιλεῖς, στρατηγοί, φι-λόσοφοι, πλούσιοι, ἰσχυροὶ κατὰ κόσμον· διά-λεξε ἀπ᾿ αὐτοὺς κανέναν γιὰ συνεργάτη του;Ὄχι. Ἂν ἔπαιρνε ἀπ᾿ αὐτούς, θὰ ἔλεγαν ὅτιμὲ τὴ δύναμί τους ἐπικράτησε. Ἀντιθέτως ἡἘκκλησία εἶχε ὅλες τὶς προϋποθέσεις ἀρνη-τικές. Ἔτσι κανείς δὲν μπορεῖ νὰ πῇ, ὅτι ἡ νί-κη της ὀφείλεται σὲ ἀνθρώπινη ὑποστήριξι.Ὁ ἀπόστολος Παῦλος θαυμάζει πῶς μὲ ἀδύ-να μα μέσα ὁ Χριστὸς τὰ βάζει μὲ τὸν κόσμοκαὶ λέει·
«Τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ, καὶ τὰ ἀ σθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα κα- ταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά…»
(Α΄ Κορ. 1,27)
. Καὶ ἕνας ἐκκλη-
σιαστικὸς συγγραφεύς, ὁ Βασίλειος Σελευκεί- 
ας, λέει· Ὅπως θαυμάζεις ἕνα γιατρό, ποὺ μὲτιποτένια μέσα κάνει τὸν ἄρρωστο καλά, ἔτσιεἶνε θαυμαστὸς ὁ Θεός, ποὺ μὲ τέτοια ὄρ γα-να, ἀνθρώπους ἁπλοϊκοὺς καὶ ἀγραμμάτους,θεράπευσε τὰ τραύματα τοῦ πεπτωκότος ἀν -θρώπου.
Νέα δημιουργία
. Ὅπως αὐτὸς ποὺ χτίζεισπίτι δὲ βάζει τὶς πέτρες στὴν τύχη, ἀλλὰ κά-θε πέτρα ἔχει τὴ θέσι της, ἔτσι καὶ στὴν ἁγία
Γραφὴ κάθε λέξι εἶνε διαλεγμένη. Ἡ ἁγία Γρα -
φὴ λοιπόν, προκειμένου να περιγράψῃ τὴ δη-μιουργία τοῦ σύμπαντος, λέει στὸ 1ο κεφά-
λαιο τῆς Γενέσεως, ὅτι ὁ Θεὸς
«ἐποίησε»
, δη- 
μιούργησε, τὰ ὄντα
(Γέν. 1,1,7,16,21,25,27,31)
. Τὴν ἴδια ὅ μωςλέξι χρησιμοποιεῖ καὶ στὸ 3ο κεφάλαιο τοῦΜάρκου, ὅταν περιγράφει τὴν κλῆσι τῶν ἀπο-στόλων· δὲ λέει «ἐκάλεσε», ἀλλὰ λέει
«ἐ ποί ησε»
·
«καὶ ἐποίησε δώδεκα, ἵνα ὦσι μετ᾿ αὐ τοῦ»
(Μᾶρκ. 3,14)
. Δὲν χρησιμοποιεῖ τυχαίως ἢ κα τὰλάθος τὴ λέξι αὐτή. Τὸ ἔργο ποὺ εἶχε νὰ κάνῃτώρα ὁ Χριστὸς ἦταν
μιὰ νέα δημιουργία
. Καὶπράγματι· τὸ νὰ πάρῃς ἕναν ἄνθρωπο μέσαἀπ᾿ τὴ διαφθορὰ καὶ νὰ τὸν ὑψώσῃς στὴ ζωὴτῆς χάριτος εἶνε μιὰ νέα δημιουργία. Εἶνε ἀν -
θρωποποιὸς ἡ θρησκεία μας, δημιουργεῖ ἀλη- 
θινοὺς ἀνθρώπους. Ὑπηρέται αὐτοῦ τοῦ ἔρ -
γου θὰ γίνονταν οἱ ἀπόστολοι. Δὲν ἦταν ὅμως
ἕτοιμοι· ἔπρεπε κι αὐτοὶ προηγουμένως νὰκαταρτισθοῦν. Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ ἔκανε σ᾿ αὐ -τοὺς ὁ Χριστός, τὸ νὰ τοὺς καταρτίσῃ καὶ νὰτοὺς ἑτοιμάσῃ γιὰ τὸν εὐαγγελισμὸ τοῦ κό-σμου, ἦταν κάτι δυσκολώτερο ἀπὸ τὴ δημι-
ουργία τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἀστέρων. Πνευματι- 
κοὶ ἥλιοι καὶ πνευματικοὶ ἀστέρες ἦταν αὐτοί.Λένε, ὅτι κάποιος γλύπτης εἶδε ἕνα μάρμαροπεταμένο μέσ᾿ στὶς λάσπες. Ἐνῷ οἱ ἄλλοι τὸπεριφρονοῦσαν, αὐτὸς τὸ πῆρε, τὸ καθάρισε,ἄρχισε νὰ τὸ δουλεύῃ, καὶ μετὰ ἀπὸ ἀρκετὸδιάστημα μὲ τὴ σμίλη του ἔβγαλε μέσα ἀπὸαὐτὸ ἕναν ἄγγελο. Καὶ ὁ Χριστὸς πῆρε τὰ λι-θάρια τὰ πεταμένα καὶ τὰ ἔκανε τοὺς
«δώδε- κα θεμελίους»
τῆς Ἐκκλησίας του κατὰ τὴνἈποκάλυψι
(21,14)
.
Γεῦσις οὐρανοῦ
. Οἱ ἀπόστολοι ἀξιώθηκαννὰ δοκιμάσουν τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ, νὰ γευθοῦν
τὸν οὐρανό, καὶ αὐτὴ τὴ γεῦσι μετέδωσαν. Ὅ -
σο ἔμειναν κοντὰ στὸν Κύριο, ῥούφηξαν σὰν
σφουγγάρι τὴν ἀλήθεια του, μάζεψαν τὸ ἄρω- 
μά του. Εἶδαν καὶ ἄκουσαν θαύματα πρωτά-
Τῶν Δώδεκα ἈποστόλωνΔευτέρα 30 Ἰουνίου 2014 (2006)Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΚΓ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 1269
2
Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
Ἡ πίστι μας εἶνε ἀληθινὴ
«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->