Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CACH DO ( in dung TAM )

CACH DO ( in dung TAM )

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 148|Likes:
Published by quang_70000

More info:

Published by: quang_70000 on Apr 02, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
CAÙCH ÑO
BLOCK 
 
: C , R , S1. Ño 3 laàn : - CR : nhoû
Ω
nhaát : Suy ra : S- CS :
Ω
trung bình- RS : Lôùn
Ω
nhaát
2. Laáy s
ño vôùi 2 daây coøn laïi :
- daây naøo :
Lôùn
Ω
nhaát laø
R
CAÙCH XAÙC ÑÒNH CAÙC DAÂY C , Ñ , T ( Chung , Ñeøn ,thermostat )Trong MACH TUÛ LAÏNH ( TIMER 3 - 4 DAÂY )---------------
1.
Daây C : Daây Chung ( Khoâng phaûi daây chungcuûa loác )2.Daây Ñ : Daây Ñeøn3.DaâyT : Daây thermostatCAÙV ÑÒNH CAÙC DAÂY C , Ñ , T1. Ñoùng ON THERMOSTAT : & ( K Ñoùng : töùc môûchaùy ñeøn ) :Ño 3 laàn : C-Ñ , C-T , Ñ T :- 1 laàn : 0 coù
Ω
- 2 laàn : coù
Ω
 
ÑEØN* Taïi trí 0
Ω
 
vuøa ño : laø C-Tsuy ra : daây coøn laïi : DaâyÑeøn2. NGAÉT OFF THERMOSTAT : & ( K Ñoùng : töùc môûchaùy ñeøn ) :Ño Daây Ñeøn vôùi 2 daây coøn laïi ( C T ):- Caëp naøo coù
Ω
laø : C- Caëp naøo
laø : TLöu : THERMOSTAT : trong maïch thöïc taäp chæcoù 1 ñaàu daây neân :chæ caâu vôùi C cuûa LOÁC( 0 coù ñaàu noái vôùi C chung
 
 
CAÙCH ÑO TIMER-----------
TIMER 3DAÂTIMER 4DAÂCaáp ñieän 1 -2 :Caáp ñieän 1 -2 :+ Sau 1 thôøi gian : 1 -3 ñoùng : Cöù vaäy + Sau 1 thôøigian : 1 -3 hôû : Cöù vaäy+ Sau 1 thôøi gian : 1 -3 hôû tieáp tuïc + Sau 1 thôøigian : 1 -4 ñoùng tieáp tuïc
CAÙCH ÑO TIMER
TIMER 3DAÂYTIMER 4DAÂ
1.
Vaên OFF TIMER- Ño 2 ñaàu cuoän daây :Luoân coù OHM :- Xoay truïc cam TIMER quaybaát kyø nhöng1-2 : Luoân coù OHM :Ñoù laø 2 ñaàu cuoändaây
Suy ra
: Ñaàu coøn laïilaø : 32.Laáy daây 3 ño vôùi 1 vaø 2:( Khi ño xoay nheï nuùmTIMER , nghe 1 tieáng
CAÙCH
 1. Vaên OFF TIMER- Ño 2 ñaàu cuoän daây : Luoâncoù OHM :- Xoay truïc cam TIMER quay baátkyø nhöng1-2 : Luoân coù OHM :Ñoù laø 2 ñaàu cuoän daây
Suy ra
: Ñaàu coøn laïi laø :3 - 42. Laáy daây 3 hoaëc 4 ño vôùi 1vaø 2 :( Khi ño xoay nheï nuùm TIMERnghe 1 tieáng
CAÙCH
nhoû laøñuùng )
 
nhoû laø ñuùng )- Daây naøo 0 OHM laødaây soá 1- ---------- Voâ cöïc laødaây soá 2- Daây naøo 0 OHM laødaây soá 1- ---------- Voâ cöïc laødaây soá 2( Neáu caû 2 laàn ño ñeàu 0coù OHM thì ñoåi 1 trong 2daây 3 -4 )
3.
Laáy daây 1 (
CHUAÅN
) ño vôùi 3vaø 4 :VAËN TIMER : ( Kim seõ veàVoâ Cöïc )- Thôøi gian vaën daøi laø soá3- Thôøi gian vaën daøi laø soá4Löu yù ; Tröôùc khi vaënTIMER xaùc ñònh 3-4 phaûivaën ñoàng hoà ño sao chokim naèm ôû : trí : 0 OHM
ÑO BOÄ 3 NUÙT NHAÁN OFF – FOR – RE
Söû duïng trong :
MAÏCH ÑAÛO CHIEÀU ÑOÄNG CÔ
(FOR : forward –RE : Review
 
CAÙCH ÑO THÖÏC TEÁ
ÑOKEÁT QUAÛ- Taát caû caùc caëp ( 6 laàn )-
 
Caëp naøo 0ù
Ω
laø
:
CAËP
 
1ÑO
Ω
 
:
NHAÄN XEÙT TOÅNG QUAÙT
- :
- Ñ0 1 -2 :
Ω :
Neáu Nhaán OFF
:
(
Luùc naøy : n
eáu nhaán FO , RE :
0 Ω
)- Ñ0 1 -3 :
ù
:
Neáu Nhaán FOR
:0 Ω
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->