Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TAT CA CAC MACH DIEN

TAT CA CAC MACH DIEN

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,744|Likes:
Published by quang_70000

More info:

Published by: quang_70000 on Apr 02, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

 
TAÁT CAÛ CAÙC MACH ÑIEÄN :MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN & MAÏCH ÑOÄNG LÖÏCCUÛA CAÙC THIEÁT BÒ LAÏNH( LYÙ THUYEÁT
MAÙY ÑHKK 1 CUÏM ( DUØNG TUÏ NGAÄM KEÙP )MAÙY ÑHKK 1 CUÏM ( DUØNG TUÏ QUAÏT & LOÁC RIEÂNGBIEÄT )CHUNG
- Ño R,C,S cuûa BLOCK , chaïy thöû TUÏ NGAÄM :- Ño caùc daây QUAÏT , chaïy thöû QUAÏT : Xaùc ñònh
CAÙCDAÂY 
QUAÏT- Ño coâng taéc chia- Kieåm tra caùc phaàn töû coøn laïi- Raùp maïch theo sô ñoà- K.tra nguoäi , chaïy thöûCAÙCH ÑO BLOCK : C , R , S1. Ño 3 laàn : - CR : nhoû OHM nhaát : Suy ra : S- CS : OHM trung bình- RS : Lôùn OHM nhaát
2. Laáy s
ño vôùi 2 daây coøn laïi :- daây naøo :
Lôùn OHM nhaát laø
RCAÙCH XAÙC ÑÒNH CAÙC DAÂY QUAÏT2 , 3 TOÁC ÑOÄ
1. Ño taát caû caùc caëp : 1-2 , 1-3 , 1- 4 , 1-5 ( 1 laømchuaån )2-3 , 2- 4 , 2-5 ( 2 laøm chuaån )3- 4 , 3-5 ( 3 laøm chuaån )CAËP COÙ OHM CAO NHAÁT LAØ RS , Coøn laïi laø caùcDAÂY SOÁ2.
Noái R – S vôùi tuï quaït chaïy thöû :- Quay ÑUÙNG chieàu : laø R- Quay NGÖÔÏC chieàu : laø S
 
3.
xaùc ñònh caùc daây soá
:- Cho chaïy thöû töøng daây . Xem gioù yeáu , maïnh ,vöøa ñeå xaùc ñònh H,M,LTHÖÏC TAÄP THÖÏC TEÁMAÙY ÑHKK 2 CUÏM1.
ÑO BLOCK : C , R , S
Noái R vaø S vaøo 2 ñaàu tuï lôùn
 Noái 2 nguoàn ñieän vaøo R –C ( Ño OHM : cho chaïythöû LOÁC )2. Ño 4
DAÂY 
 
QUAÏT
D
AØN
 
NOÙNG
:* Xaùc ñònh daây R –S : ( Khoâng coù daây 5 thì boûböôùc cuoái : 1-5 , 2-5 , 3- 5 )
Ño taát caû caùc caëp : 1-2 , 1-3 , 1- 4 , 1-5 ( 1 laømchuaån )2-3 , 2- 4 , 2-5 ( 2 laømchuaån )3- 4 , 3- 5 ( 3 laømchuaån )CAËP COÙ OHM CAO NHAÁT LAØ RS , Coøn laïi laø caùcDAÂY SOÁ
Noái 2 daây R – S vaøo TUÏ QUAÏT , chaïy thöû :Laáy 1 trong 2 daây
ÑIEÄN NGUOÀN CHÍNH
CAÂU VAØO
1TRONG 2 DAÂY SOÁ1 DAÂY COØN LAÏI
queït vaøo daây R hoaëc S (cuûa2 daây ñaõ noái vaøo tuï quaït )- Quay ÑUÙNG chieàu : laø R- Quay NGÖÔÏC chieàu : laø S3.
xaùc ñònh caùc daây soá
:Laáy 1 trong 2 daây
ÑIEÄN NGUOÀN CHÍNH
CAÂU VAØO
daây R
 
(vöøa xaùc ñònh ôûböôùc 2 xong ) 
1 DAÂY COØN LAÏI
queït vaøo 1 trong caùc daây soá- Cho chaïy thöû töøng daây . Xem gioù yeáu ,maïnh , vöøa ñeå xaùc ñònh H,M,L4. Ño coâng taéc chia :Laáu daây chung laøm chuaån ( Coïc naèm rieâng 1mình ? )Ñeå ON : Ño 4 laàn :- Coù OHM laø QUAÏT ( C cuûaQUAÏT DAØN LAÏNH )BAÄT 1 NAÁC : Ño 4 daây :- Quaït vaãn leân OHM- Thöù 2 leân OHM laø LOÁC( Daây töø boä chia voâthernostat ñi tôùi daây C cuûa Loác ? )XAÙC ÑÒNH 3 TOÁC ÑOÄ :- Daây LOÁC luoân coù OHM- Baäc tieáp 1 naác : coù OHM daàu tieân laø L- Baäc tieáp 1 naác : coù OHM tieáp laø M ?
Laép raùp maïch ñieän TUÛ LAÏNH :DUØNG TIMER 3 DAÂY ( Xaõ ÑAÙ = GA NOÙNG )VAØ THÖÏC TAÄP THÖÏC TEÁ )

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zhozgacon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->