Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Žan Bije - Duhovnost snažnih

Žan Bije - Duhovnost snažnih

Ratings: (0)|Views: 92|Likes:
Published by Shardan199
Žan Bije - Duhovnost snažnih
Žan Bije - Duhovnost snažnih

More info:

Published by: Shardan199 on Jun 29, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

 
Жан Бије
ДУХОВНОСТ СНАЖНИХ
 Превела са француског Наташа Јонић Градац 57–58, Чачак 18!"
У другој половини ХХ века, засићеној неспокојсво!, појав"ује се ојна лиераура која исра$ује и преводи
знаке времена
,
%
 е ос!ара разорни &ла!ен' Ту су !огућа два др$а(а) или серилно  јада(е з#ог одсусва #ило каквог ре*е(а и заузи!а(е са!оу#ила+ког сава, *о не ре*ава ни*а или, опловии ај е*ки р и поћи у рага(е за парадоксално позиивни! аспеки!а -!ра+ног до#а.' /ако проћи у 0азу *о #ез#олније, паии *о је !огуће !а(е у ренуку када је ризик од па(е највећи, из#ећи с!ак свеа показав*и се ви*е зао него са!о 1ло2
Истраживање позитивног у негативном
Опу$ива(е! !одерног до#а не подси+е се реалиси+ко др$а(е, али се расипа до#ар део на*е енергије, изазива нервоза, серилизује ду3, придаје ви*е зна+аја сопсвено! до#у него *о га оно и!а и!е се, кона+но, ни*а не !е(а и игра се -игра проивника., е се у на!а  развија негаивнос, по#уна и о+аја(е'О#јекиван поглед на свари !ора признаи да ниједна ноћ није олико 4рна да у (ој не #и #ило и понеке искре' Осуда ло*е упоре#е извесни3 нау+ни3 ековина не ре#а да поисне у сенку е3ни+ка до#ра који!а се овладало у насоја(у да се с!а(е 0изи+ки напори, со4ијална #еда и #олеси'
% Наро+ио видеи) 5' 6789:9
La crise du monde moderne
 ;<=>?@, 6=AA?B=>C, %DEFG и
Le r!ne de "a #uan$i$% e$ "es si!nes des $em&s
 ;<=>?@, 6=AA?B=>C, %DEHG 6' 6I:>JIA)
L're (u$ure e$ "e mou)emen$ de "'*is$oire
 ;<=>?@, K= L:A:BMI, %DHFG 5' N7OA=?>)
Le "i)re des c+c"es
 ;<:>PI CI Q>=9OIG и
Le ,our de -a*)%
 ;<=>?@, RIJ7?, %DSHG' Ова ри ауора с!е*ају крај сада*(ег 4иклуса око TUUU године'%
 
.ретварање неспоко/ства у 0ермент 1у2ења
Није ре+ о негира(у савре!еног неспокојсва, оправданог +ак и кад је и!и+но преерано кроз свесно нагла*ени пу#ли4ие извесни3 е!а, нии је ре+ о препу*а(у #есловесно! и #ла$ено! опи!из!у с по+ека века који у свари одаје непризнаи сра3 од сварноси' Vе+ је о ус!ерава(у е за#ринуоси у позиивно! прав4у да #и се ако сворио
0ермент 1у2ења
 који подси+е +овека на #уднос и делова(е' Wогло #и се саии као ну$носо *о епо3а посаје све неподно*"ивија, док се све ви*е #ића одлу+ује да неповрано изаXе из и3 грани4а и крене у порагу за друга+ији!'Сва ради4ионална у+е(а понав"ају идеју да свака свар или појава долази у свој +ас, да садр$и унура*(у логику, пре!да на! ду#оки с!исао (еног ну$ног посоја(а ренуно из!и+е спознаји, јер се #ројне карике скривају погледу у огро!но! лан4у узрока и последи4а' Тај закон акоXе ва$и и за -апсурднос. !одерног свеа'Wо$е да #уде уе*на !исао како у ренуној 0ази кос!и+ког з#ива(а није заправо ре+ о с!аку свеа, већ о с!аку једног свеа' Хиндуиси+ка ради4ија иси+е да с!о ренуно на крају
3a"i4+u!a
 сед!ог
man)an$ara
, унуар једног калпа или -Дана Бра3!е.'
T
 Непоре#но је подсећаи да #ројни ини4ијаи+ки !иови разли+ио илусрују једну ису идеју) ако је свако роXе(е с!р преXа*(ег са(а, свака с!р је -једно роXе(е. и свако! узла$е(у у рај пре3одни силазак у пакао' Таоиза! иси+е -да свиће у поноћ. Y идеја коју !о$е!о упоредии са оно! Хрисово! ре+ени4о!'
Z
 Дакле, неиз#е$но је и ну$но да сада*(и 4иклус, пре него *о се појави нови, ис4рпи све своје поен4ијале'С[! је Vене \енон, о*ар у осуди -!ра+ног до#а., наговесио да он никад не #и опо+ео своје дело када #и !ислио да све !ора неповрано пропаси у некој кона+ној кааклиз!и ;коју он, ипак, не иск"у+ује као !огућносG'
T
 5a"i4+u!a
) у нду кослогији о је +еври и послед(и клус једног
man)an$ara
'
6an)an$ara
) кос!и+ки период који р!ирају ири узасопна 4иклуса од који3 је ври
5a"i4+u!a
, о#еле$ен расућо! деграда4ијо!'
5a"&a
) коси период који рра рнаес B=9]=9P=>= издве косе  ресорп4ије'Z ^ука, _``, EU' -aер у који +ас не !ислие доћи ће Син bовје+ији .'T
 
.оновно откривање тра7и8иона9ни: у;ења
На једној конкреној равни у извесни! средина!а присусвује!о исинско! преокреу запад(аог налиеа' Wо$е ли се сада врдии да ај преокре долази прекасно2У о#ласи науке, на при!ер, оги прео#ра$аји савова упућују нау+нике ка визији свеа која и3, пре!да преко посве друга+ијег језика, осено при#ли$ава древни! исо++ки! у+е(и!а' Vазрада једне !одерне гнозе преи и уједно покопава врXаву вулгарног нау+ног еријализ' Таква конп4ија ерије, као конденза4ије -празног. просора спаја се са ндуиси+ко! докрино!
&r<na
;-да3.G и
<3as*a
 ;-еер.G' Тај вид"иви покре, ок сло$ени3 сасава, +ини !аерију +удновао сли+но! 3ераклиовској ре4и, и наслућује Ду3 иза -енергија.' /ако је писао Ха!0риз, -универзу! пресаје да #уде велика !а*ина да #и посао велика !исао.'
E
 Ако Ајн*ајнов  релаивиза! показује да је вре!е са!о ари#у просора, древни 3индуиси+ки ексови су о исо већ у+или'
H
У о#ласи 0илозо0ије присусвује!о другој -исо+(а+кој ренесанси. која је о#еле$ена иси! енузијаз!о! са који! је _c` век окривао анику, пре!да се о!е прик"у+ују и !ноге #ес!исли4е и де0ор!а4ије' Wи нис!о у дово"ној !ери свесни на*е *ансе на којој на! завиделе све пре3одне епо) !огућноси лаког присупа радионални! докрина!а, ло #оравко! у зе!"а!а (и3овог насанка, #ило преко !ного#ројни3 пу#лика4ија' Wи с!о запрепа*ћени сведо4и сисе!аске
7е4оку9тиза8и/е езотеризма
 који, #ез су!(е, садр$и к"у+еве ови3 на*и3 про#ле!а' То *о се Ду3 препу*а про0ана4ији акоXе је знак вре!ена, а позиивно својсво ог знака је да се о#огаћује!о неокивано! надокнадо!' Ова  ренесанса на! се указује као веродосојна, !илосна надокнада, +ији зна+ај јо* нис!о попуно сагледали'
F
E L' d7Bef>Ig@)
=*e >udd*is$ ?a+ o( Li(e
 ;K:9C:9, %DFDG'H Видеи о о!е h' R8Of:7Ig>I@)
@&iri$ua"i$% indienne e$ @cience occiden$a"e
 ;NCg=>, %DHZG'F Са!о у до!ену 3индуиз!а познаа је изванредна #и#лиоека -ie?>?P7=A?P8 ]?]=9PI@. ;NAM?9 j?OfIAG, коју је основао и уреXује Жан Хер#ер' Ова #и#лиоека преноси пу#ли4и 1апада у+е(е !удра4а савре!ене Индије'Z

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->