Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant van Waddinxveen, 27 november 2009

De Krant van Waddinxveen, 27 november 2009

Ratings:
(0)
|Views: 66|Likes:
Published by goudamediagroep
De Krant van Waddinxveen, jaargang 2 - nummer 48 - 27 november 2009
De Krant van Waddinxveen, jaargang 2 - nummer 48 - 27 november 2009

More info:

Published by: goudamediagroep on Nov 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

 
VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP VRIJDAG HUIS AAN HUIS IN WADDINXVEEN EN OMSTREKEN EN OP INTERNET
WaddinxveenWaddinxveenKrantKrant
VANVAN
DEDE
www.dekrantvanwaddinxveen.nl
 jaargang 2 - nummer 48 - 27 november 2009
Extra service:
advertenties wordengratis doorgelinkt naarde eigen website!
 
03 13 2315
Expositie Proef de Polder / Say Cheese!Weg vrij voor bouw woningen HoutexAftrap businessclub Be FairGrip op griep
Renovatie en sloopzwembad De Sniep
Het wedstrijdbad van zwembad De Sniepwordt gerenoveerd en het recreatie- en bui-tenbassin gesloopt. Met deze goedkoopsteoptie wil het college een zwembadfunctie be-houden voor Waddinxveen. De gemeenteraadneemt op 12 december het besluit om de voor-keur van het college te volgen of een van deandere varianten te laten uitvoeren.
De gemeente heeft een
nanciële vergelijkinggemaakt van enkele varianten. Het college heeftgekozen voor de variant waarin het zwembadwordt gerenoveerd naar een wedstrijdbad enhet recreatie- en buitenbad worden gesloopt.Dit bleek de goedkoopste optie te zijn. Anderevarianten onderzochten onder meer de moge-lijkheden van de renovatie van het wedstrijd- bad en nieuwbouw van een doelgroepenbad,sluiting van het hele zwembad of renovatie vanhet bestaande bad. Wethouder Dorenda Gerts:“Sluiting van het zwembad in Waddinxveen isvoor ons geen optie en maatschappelijk onge-wenst. Het zwembad wordt nu in afgeslanktevorm behouden en dat is goed voor heel veelkinderen en volwassenen.”Inmiddels is door inwoners die het nieteens zijn met het collegebesluit de websitewww.zwembadmoetblijven.nl geopend. Men-sen worden opgeroepen hier hun mening tegeven.
De korpsrecherche van Politie Hollands Mid-den en de Dienst Nationale Recherche en deDienst Waterpolitie van het Korps landelijkepolitiediensten hebben in een onderzoek naar‘het witwassen van crimineel vermogen’ een51-jarige man en een 46-jarige vrouw uit Bos-koop aangehouden.
In hun woning aan de Biezen en in twee lood-sen zijn vrijdag 20 november doorzoekingengeweest onder leiding van een rechter-commis-saris van de Rechtbank Den Haag. De korps-recherche en de Nationale Recherche hebbenonder meer vier boten, waarvan twee luxe, vier auto’s en audioapparatuur in beslaggenomen.De recherche is in september een onderzoek gestart nadat zij informatie had verkregen over de verdachten. Zij zouden in het bezit zijn vanmeerdere luxe goederen en voertuigen terwijler geen legale bron van inkomsten bekend was.Het vermoeden bestond dat de luxe bezittingenvan de twee verdachten verkregen waren door het ‘witwassen van crimineel vermogen’. Derecherche heeft in overeenstemming met justi-tie besloten een nader onderzoek in te stellen.De voer- en vaartuigen en de overige goederenzijn ondergebracht bij de Dienst Domeinen.
Stel uit Boskoopaangehouden
Sinds maandag wordt in Waddinxveen plasticafval ingezameld. Wethouder Dirk Lont gaf voor het gemeentehuis de aftrap door de eer-ste zak te deponeren in de vrachtauto van Cy-clus. Plastic gescheiden inzamelen is één vande maatregelen voor een beter milieu. Het ge-scheiden ingezameld plastic kan dan opnieuwgebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten, zoals
essen,
eecekleding, dash- boards, tennisballen en mobiele telefoons. Hetdoel is om in 2012 vijftien kilo per huishou-den per jaar aan plastic in te zamelen.
Mos & Spetter
zie pagina 24
Start inzameling plastic afval
 Het zwembad wordt nu in afgeslankte vorm behouden.Wethouder Dirk Lont deponeerde de eerste zak met  plastic afval in de vrachtwagen van Cyclus.
 
WaddinxveenWaddinxveenKrantKrant
VANVAN
DEDE
2
ADVERTENTIE
Nummer 4827 november 2009
 
WaddinxveenWaddinxveenKrantKrant
VANVAN
DEDE
GEMEENTE / ACTUEEL
3
Nummer 4827 november 2009
Weg vrij voor bouwwoningen Houtex
Alle leerlingen die vanaf 2011 instromen inhet middelbaar onderwijs zijn verplicht omtijdens hun schoolcarrière kennis te makenmet vrijwilligerswerk. Als ze geen maatschap-pelijke stage hebben gedaan, krijgen ze geendiploma. De Stichting Vrijwilligerswerk Wad-dinxveen wil vrijwilligersorganisaties goedinformeren over de komst van de verplichtemaatschappelijke stage voor jongeren. Zedoet dat door middel van een workshop opdinsdag 1 december.
Annemiek van der Sluys, Mas-deskundige vanPJ PARTNERS geeft een interactieve work-shop waarin de deelnemers worden uitgedaagd na te denken over de vraag hoe zij binnen hunorganisatie aan de slag kunnen met jongeren.Daarnaast zal J Swart, coördinator Maatschap- pelijke stages bij het Coenecoop College ver-tellen over de werkwijze van de school. Vrij-willigersorganisaties uit Waddinxveen kunnenkosteloos aan deze avond deelnemen. Vrijwil-ligersorganisaties uit omliggende gemeenten betalen 35 euro per deelnemer. De workshopwordt gegeven in het Anne Frank Centrum aanhet Jan van Bijnenpad 1. De avond begint om19.30 uur. Belangstellenden kunnen zich aan-melden bij M. Uitbeijerse, telefoon (0182) 601729 / (06) 391 13 863, e-mail: info@vrijwil-ligerswerkwaddinxveen.nl.
Workshop maatschappelijke stage
De gemeente Waddinxveen, NS Poort en HBCPlanontwikkeling hebben vorige week woens-dag de overeenkomsten rondom de ontwik-keling van de woningbouwlocatie Houtex on-dertekend. Hiermee is de weg vrij om op dielocatie 95 grondgebonden woningen inclusief veertig appartementen te ontwikkelen.
In 2007 sloot de gemeente Waddinxveen eenovereenkomst met NS Poort (voorheen NSVastgoed). Daarmee verleende zij haar mede-werking aan de ontwikkeling van woningbouwop de locatie Houtex, gelegen tussen het toe-komstige nieuwe centrum, de spoorbaan enhet Burgemeester Warnaarplantsoen. Daarbijkreeg NS Poort ook het ontwikkelrecht voor vijftig kavels in de wijk Triangel. Vanwege haar focus op de ontwikkeling van stationsgebiedenheeft NS Poort besloten beide locaties over te dragen aan een andere partij. De gemeenteheeft er daarom voor gekozen om drie nieuweovereenkomsten op te stellen. Met het tekenenvan de overeenkomsten is de weg vrij voor hetontwikkelen van Houtex als woningbouwloca-tie. De gemeente is daarbij faciliterend: zij steltde randvoorwaarden vast voor de ontwikkelingvan de woningbouw en doorloopt de noodza-kelijke planologische procedure. Het steden- bouwkundig plan Houtex, uitgangspunt voor de ontwikkeling van de locatie, biedt aan dezuidkant, nabij het toekomstige centrum, plaatsvoor een appartementengebouw. Richting hetnoorden is er ruimte voor de eengezinswo-ningen. Centraal in het plan ligt een parkeer-voorziening, in de vorm van een ondergrondse parkeergarage. Op het dak van de parkeervoor-ziening liggen tuinen van de woningen.
Champagne en vrolijke gezichten na de ondertekening van de overeenkomsten voor de ontwikkeling van de woning-bouwlocatie Houtex.
Stelling van de Week 
Uitgever:
Gouda Media Groep B.V.,Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456F (0182) 322 466
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Druk:
Wegener NieuwsDruk Gelderland 
Verspreiding:
Interlanden Den Haag
Redactie-adres:
Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456E redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.T (0182) 322 456E info@goudamediagroep.nl
 Redactie/tips:
Tips voor de redactie, een redactioneletekst of een persbericht kunt u mailen naar redactie@dekrantvanwaddinxveen.nlDe redactie houdt zich het recht voor om artikelenniet te plaatsen of in te korten.
Verspreiding/oplage:
De Krant van Waddinxveen verschijnt wekelijks opvrijdag in Waddinxveen in een oplage van 15.000exemplaren.
Webkrant:
Zie: www.dekrantvanwaddinxveen.nl
Bezorging:
Bezorgklachten: info@goudamediagroep.nl of bel(0182) 322 456 (op werkdagen).
Colofon
De wijkagent en …
De pinautomaat
Op het meldkamerscherm verschijnt eenmelding van een verdachte situatie. Er wordtvermoed dat skimapparatuur is aangebrachtin de pinautomaat van een onbemand tanksta-tion langs de provinciale weg. Niet veel later draai ik het terrein van het pompstation op. Ik tref het niet; het giet van de regen. Gelukkigheeft het tankstation een brede overkappingen kan ik droog mijn werk doen. Bij pomptwee staat een motorrijder. Zijn helm en hand-schoenen vormen een stilleven op de kast vande pomp. Met een stevige handdruk word ik  begroet. “Hallo, ik ben Jimmy. Ik heb u ge- beld.” In het kort vertelt hij mij net aan pomptwee getankt te hebben. Toen hij betaalde vielhet hem op dat er iets glinsterde in het kapjeover het cijferdisplay van het pinapparaat.Toen hij nog eens wat beter keek, zag hij dathet deksel van de pinapparatuur aan de zij-kant bij de sluitnaad was opengebroken. “Ik denk dat er in het kapje over het display eencameraoogje is aangebracht”, besluit Jimmyhardop. Intussen ontstaat er een klein volks-oploopje bij pomp twee van automobilisten,die hier ook tanken en nieuwsgierig informe-ren wat er aan de hand is. “Het kan zijn datdit pinapparaat gemanipuleerd is”, leg ik kortmaar krachtig uit. Nu ontstaat er verwarringonder de aanwezigen. “Kan ik hier nog welveilig pinnen?”, vraagt een bejaarde dame aan pomp een. Ik loop de pompen af. Zo op heteerste oog is er alleen schade aan pomp twee.Jimmy blijkt goed op de hoogte en geeft eenlesje skimmen weg. “Met sluw aangebrachteapparatuur stelen criminele bendes op dezemanier gegevens en de code van je betaalpas.Daarna is het voor hen een fluitje van een centom je bankrekening leeg te trekken.”Terwijl Jimmy zich bezig houdt met zijngehoor bel ik met de servicedienst van hettankstation. Het duurt even maar dan hebik de juiste persoon te pakken en wordt mijeen onderhoudsmonteur beloofd. Dan bel ik de coördinator van de technische recherche.Hij heeft een wagen in de buurt en stuurt dieeven langs. Binnen tien minuten staat de tech-nische man aan de pomp en wordt het pinap- paraat onderzocht. Het glinsterende ‘came-raoogje’ blijkt loos alarm en is feitelijk nietmeer dan een glimmende beschadiging. Welis het geprobeerd het pinapparaat open te bre-ken. Ik koppel onze bevindingen terug naar de servicedienst van het tankstation en maak nog een afspraak over het uitlezen van de ca-merabeelden, die gemaakt zijn; big brother iswatching you! Op het bureau bel ik Jimmynog even en ver-tel hem de uitslagvan het onder-zoek. Ik bedank hem nogmaalsvoor zijn oplet-tendheid, wantdaar moeten wijhet met z’n allentoch van hebben.
Gerard Hazebroek  De familie De Zeeuw uit Waddinxveen komt zaterdag 28 november om 18.10 uur op tv bij RTL 4 in het kluspro- gramma Eigen Huis en Tuin. Begin augustus had Titia de Zeeuw haar man Tony opgegeven voor een verrassings-metamorfose voor de slaapkamer in hun huis op De Akker. Binnen een maand had Titia een positief bericht terug van EH&T, maar alles moest wel in het grootste geheim worden geregeld. Maandagochtend 9 november stapteTony nietsvermoedend het huis uit om zijn dochter Lotte naar de crèche te brengen, toen er een cameraploeg met  presentatrice Quinty Trustfull en klusexpert Thomas Verhoef op hem afstapte. Tony wist niet wat hem overkwam. Nog nauwelijks bijgekomen van de overval had hij nog een half uur de tijd om zijn koffer te pakken. Want de verbouwing aan de slaapkamer duurde vier dagen en het gezin De Zeeuw moest daarom het huis uit. Ondertussen werd er hard  geklust op De Akker in Waddinxveen. Of de slaapkamer mooi is geworden, is zaterdag te zien.
Eigen Huis en Tuin in Waddinxveen
Bij mij thuis krijgen jongeren beneden de achttiengeen alcohol.
Toelichting
Jongeren in ons land behoren tot de zwaarste drinkersvan Europa. Ook beginnen ze steeds vroeger met drin-ken en komen er meer jongeren met problemen metalcoholverslaving. Deskundigen luiden de noodklok.
Geef uw mening op:www.dekrantvanwaddinxveen.nlDe stelling van vorige week luidde:
Ik heb een oproep ontvangen om mij te laten inenten,maar ik ga niet.Eens 41, 7%Oneens 50 %Geen mening 8,3%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->