Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
atsiz-ekitap_makaleler3

atsiz-ekitap_makaleler3

Ratings:
(0)
|Views: 283|Likes:
Published by gokboru mete

More info:

Published by: gokboru mete on Nov 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2011

pdf

text

original

 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 1
 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 2
BÖLÜM
 
1:
 
TÜRKÇÜLÜK
TURANCILIK
 
TÜRKÇÜLÜK
 
Türkçülük,
 
Türk
 
milliyetçili
ğ
inin
 
ad
ı
d
ı
r.
 
Kelimenin
 
sonundaki
 
ek,
 
yerine
 
göre
 
mensupluk,
 
sevgi,
 
taraftarl
ı
k
 
gösteren
 
bir
 
ektir.
 
Türkçülük
 
de
 
Türk
 
sevgisi
 
ve
 
taraftarl
ı
ğ
ı
 
demek
 
oldu
ğ
una
 
göre
 
kelime,
 
yerinde
 
kullan
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
 
Ba
ş
ka
 
milletlerin
 
Türk
 
taraftarl
ı
ğ
ı
 
ve
 
Türk
 
sevgisi
 
bu
 
kelimeyle
 
ifade
 
olunmaz.
 
Zaten
 
ba
ş
ka
 
milletlerin
 
Türk'ü
 
sevmesi
 
de
 
gerçekten
 
bir
 
sevgiye
 
de
ğ
il,
 
geçici
 
bir
 
nezakete,
 
menfaat
 
icaplar
ı
na,
 
siyas
ı
 
zaruretlere
 
i
ş
arettir.
 
Hakiki
 
olarak
 
Türk'ü
 
Türk'ten
 
ba
ş
kas
ı
 
sevemez.
 
Türkçülük
 
bir
 
ülküdür.
 
Ülküler,
 
milletlerin
 
manevi
 
g
ı
das
ı
d
ı
r.
 
Ülküsüz
 
milletlerin
 
en
 
talihlisi
 
nihayet
 
silik
 
ve
 
sönük
 
kalmaya
 
mahkûmdur.
 
E
ğ
er
 
bu
 
millet
 
talihli
 
de
 
de
ğ
ilse
 
onun
 
sonucu
 
yenilmek,
 
ezilmek,
 
haritadan
 
silinmek
 
hatta
 
yok
 
olmakt
ı
r.
 
Ülküler,
 
hakikatle
 
hayalin
 
kar
ı
ş
mas
ı
ndan
 
do
ğ
mu
ş
olan,
 
düne
 
bakarak
 
yar
ı
n
ı
 
arayan,
 
milletlere
 
h
ı
z
 
veren
 
ve
 
u
ğ
runda
 
ölünen
 
büyük
 
dileklerdir.
 
Milletler
 
ölebildikleri
 
kadar
 
ya
ş
amak
 
hakk
ı
na
 
maliktirler.
 
Türkçülük
 
büyük
 
Türk
 
ilinde
 
Türk
 
uru
ğ
unun
 
kay
ı
ts
ı
z
 
 –
ş
arts
ı
z
 
hâkimiyeti
 
ve
 
istiklali
 
ile
 
Türklü
ğ
ün
 
her
 
yönden
 
bütün
 
milletlerden
 
ileri
 
ve
 
üstün
 
olmas
ı
 
ülküsüdür.
 
Bu
 
ülkü,
 
geçmi
ş
te
 
bir
 
kaç
 
kere
 
gerçekle
ş
ti.
 
Büyük
 
Türkçülük
 
ülküsü
 
ve
 
inanc
ı
 
ile
 
yeti
ş
en
 
gençlik
 
sayesinde
 
yar
ı
n
 
yeniden
 
gerçek
 
olacakt
ı
r.
 
Türkçülük,
 
dün
 
bir
 
kaynakt
ı
,
 
bugün
 
çayd
ı
r.
 
Yar
ı
n
 
co
ş
kun
 
bir
 
ı
rmak
 
olacak
 
ve
 
önünde
 
yabanc
ı
 
duygu
 
ve
 
ş
üncelerden
 
gelen
 
bütün
 
engeller
 
yak
ı
lacakt
ı
r.
 
Türkçülük
 
dört
 
kaynaktan
 
geliyor:
 
1
Kökü
 
çok
 
eski
 
olan
 
Türk
 
uru
ğ
unun
ş
uuralt
ı
nda
 
yüzy
ı
llardan
 
beri
 
ya
ş
ayan
 
milliyetçilik;
 
2
Tanzimat’tan
 
sonra
 
Avrupa
 
da
 
ki
 
milliyetçiliklere
 
benzeyen
 
halkç
ı
 
bir
 
hareketin
 
bizde
 
de
 
tatbik.
 
Olunmas
ı
n
ı
 
isteyen
 
milliyetçilerin
 
hareketi;
 
3
Devletimizin
 
içindeki
 
yabanc
ı
 
unsurlar
ı
n
 
ihaneti
 
dolay
ı
s
ı
yla
 
do
ğ
an
 
tepki;
 
4
Türklerin
 
200
 
y
ı
ldan
 
beri
 
çektikleri
 
büyük
 
s
ı
k
ı
nt
ı
lar
 
ve
 
geçirdikleri
 
felaketlerin
 
verdi
ğ
i
 
uyan
ı
kl
ı
k.
 
Bu
 
dört
 
kaynaktan
 
gelen
 
ş
ünceler
 
birbiriyle
 
kar
ı
ş
ı
p
 
yo
ğ
rularak
 
bugünkü
 
Türkçülü
ğ
ü
 
ortaya
 
ç
ı
karm
ı
ş
t
ı
r.
 
Türkler,
 
Türkçülükle
 
güçlenecek,
 
kurtulacak,
 
ilerleyecektir.
 
Bir
 
millet
 
yükselmek
 
iradesini
 
ta
ş
ı
mazsa,
 
kendi
 
güveni
 
olmazsa,
 
ba
ş
kalar
ı
n
ı
 
taklitten
 
ba
ş
ka
 
bir
ş
ey
 
yapmazsa,
 
geçmi
ş
iyle
 
övünmezse,
 
ba
ş
kalar
ı
ndan
 
üstün
 
olmak
 
istemezse,
 
ülkü
 
için
 
ölümü
 
göze
 
almazsa,
 
sava
ş
tan
 
korkarsa
 
o
 
millet
 
içinden
 
çürümü
ş
demektir.
 
 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 3
Bugün
 
ülküler
 
ve
 
kahramanlar
 
ça
ğ
ı
nda
 
ya
ş
ı
yoruz.
 
Geçmi
ş
haklara
 
dayan
ı
larak
 
davalar
ı
n
 
öne
 
at
ı
ld
ı
ğ
ı
,
 
hesaplar
ı
n
 
görüldü
ğ
ü
 
günlerdeyiz.
 
Kan
 
ça
ğ
layanlar
ı
,
 
k
ı
l
ı
ç
ş
ak
ı
rt
ı
lar
ı
 
ve
 
gülle
 
sesleri
 
içinde
 
yar
ı
n
ı
n
 
neler
 
haz
ı
rlad
ı
ğ
ı
n
ı
 
bilemiyoruz.
 
Bu
 
kas
ı
rga
 
aras
ı
nda,
 
milletlerin
 
yaln
ı
z
 
geçmi
ş
lerini
 
hat
ı
rlayarak
 
milli
 
ülkülerine
 
yap
ı
ş
t
ı
klar
ı
n
ı
 
görebiliyoruz.
 
Mazisi
 
olmayan,
 
yahut
 
olup
 
da
 
unutan,
 
milli
 
ülküsü
 
bulunmayanlar
 
devriliyor.
 
Türkçülük
 
ülküsü
 
bizden
 
amans
ı
z
 
bir
 
vazife
 
ahlak
ı
 
istiyor.
 
Subay
 
hiç
 
yorulmadan
 
alt
ı
 
saatlik
 
talimini
 
yapt
ı
r
ı
rsa,
 
ö
ğ
retmen
 
b
ı
kmadan
 
ö
ğ
reticilik
 
i
ş
ini
 
yaparsa,
 
memur
 
sinirlenmeden
 
halka
 
kolayl
ı
k
 
göstermekte
 
devam
 
ederse,
 
doktor
 
her
ş
eyden
 
önce
 
yurtta
ş
lar
ı
n
ı
n
 
sa
ğ
l
ı
ğ
ı
 
ile
 
ilgili
 
olursa,
 
ö
ğ
renci
 
her
 ş
eyden
 
önce
 
dersini
 
belleme
ğ
e
 
çal
ı
ş
ı
rsa
 
ve
 
bütün
 
vazifelerle
 
rütbeler
 
aras
ı
nda
 
ne
 
caka,
 
ne
 
gösteri
ş
,
 
ne
 
dalkavukluk,
 
ne
 
de
 
ilgisizlik
 
olmadan
 
bir
 
ahenk
 
kurulursa;
 
a
ş
a
ğ
ı
dakiler
 
yukar
ı
n
ı
n
 
buyru
ğ
unu
 
ukalal
ı
k
 
saymaz,
 
yukar
ı
dakiler
 
de
 
a
ş
a
ğ
ı
n
ı
n
 
do
ğ
ru
 
ihtarlar
ı
na
 
k
ı
zmazlarsa;
 
bütün
 
kar
ş
ı
l
ı
kl
ı
 
i
ş
lerde,
 
görü
ş
me
 
ve
 
konu
ş
malarda
 
ne
 
ikiyüzlülü
ğ
e
 
kaçan
 
nezaket,
 
ne
 
de
 
kabal
ı
ğ
a
 
kaçan
 
sertlik
 
bulunmazsa
 
vazifenin
 
bizden
 
istedi
ğ
i
ş
ey
 
yap
ı
lm
ı
ş
olur.
 
Gerçekten
 
Türkçü
 
olmak
 
kolay
 
de
ğ
ildir.
 
Her
 
önüne
 
gelen;
 
Türkçü
 
olamayaca
ğ
ı
 
gibi,
 
her
 
Türkçüyüm
 
diyen
 
de
 
Türkçü
 
say
ı
lmaz.
 
Her
 
Türkçü,
 
bulundu
ğ
u
 
yerin
 
vazifesini
 
inançla
 
yaparsa
 
Türkçülük
 
ülküsü
 
sa
ğ
lamla
ş
ı
r.
 
Türklük
 
güçlenir.
 
Türkçülerin
 
ilk
 
i
ş
i,
 
vazifelerini
 
ar
ı
nm
ı
ş
gönül
 
ve
 
inanm
ı
ş
yürekle
 
yapmakt
ı
r.
 
Orkun,
 
15
 
Haziran
 
1963,
 
2.
 
Y
ı
l,
 
17.Say
ı
.
 
Ötüken,
 
Say
ı
 
1,
 
1964
 
TÜRKÇÜLÜK
 
DE
ĞİŞ
MEZ
 
B
İ
R
 
F
İ
K
İ
RD
İ
R
 
ORKUN'u
 
be
ğ
enmeyenler
 
onda
 
eski
 
teranelerden
 
ba
ş
ka
 
bir
ş
ey
 
olmad
ı
ğ
ı
n
ı
 
söylüyorlar.
 
Hakl
ı
d
ı
rlar.
 
Türkçülük
 
de
ğ
i
ş
mez
 
bir
 
fikir
 
oldu
ğ
u
 
için
 
burada
 
hep
 
ay
ı
n
 
sözler
 
söylenecek.
 
Türkçülük
 
bir
 
moda
 
olmad
ı
ğ
ı
 
için
 
de
ğ
i
ş
meyecek,
 
bir
 
ilim
 
olmad
ı
ğ
ı
 
için
 
sabit
 
kalacak,
 
bir
 
e
ğ
lence
 
olmad
ı
ğ
ı
 
için
 
kendini
 
be
ğ
endirme
ğ
e
 
u
ğ
ra
ş
mayacakt
ı
r.
 
Türkçülük
 
bir
 
ülküdür.
 
Milli
 
ülküler
 
yüzy
ı
llar
 
boyunca
 
de
ğ
i
ş
meden
 
ya
ş
ar.
 
De
ğ
i
ş
en
 
taraflar
ı
 
ana
 
çizgileri
 
de
ğ
il,
 
teferruat
 
veya
 
takti
ğ
idir.
 
Baz
ı
 
arkada
ş
lar,
 
Türkçülük
 
anlam
ı
nda
 
yaz
ı
 
yazanlar
ı
n
 
y
ı
llard
ı
r
 
ay
ı
n
 
kimseler
 
oldu
ğ
u
 
söylüyorlar.
 
Bu
 
da
 
do
ğ
rudur.
 
Fakat
 
ORKUN’daki
 
imzalar
ı
n
 
ço
ğ
ald
ı
ğ
ı
n
ı
 
zamanla
 
herkes
 
görecektir.
 
Ancak,
 
Türkçülerin
 
hepsi
 
yaz
ı
 
yazmad
ı
ğ
ı
 
gibi
 
yaz
ı
c
ı
lar
ı
n
 
ayn
ı
 
kimseler
 
olmas
ı
 
da
 
Türkçülü
ğ
ün
 
yerinde
 
sayd
ı
ğ
ı
n
ı
 
göstermez.
 
Türkçülü
ğ
ün
 
nas
ı
l
 
geli
ş
ti
ğ
ini
 
görmek
 
için
 
Türkçü
 
dergileri
 
okuyanlar
ı
n
 
say
ı
s
ı
na
 
bakmak
 
kâfidir.
 
ORKUN'un
 
(ORHUN)
 
ad
ı
yla
 
ç
ı
kt
ı
ğ
ı
 
birinci
 
ve
 
ikinci
 
devirleriyle
ş
imdiki
 
sat
ı
ş
ı
 
aras
ı
ndaki
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
metinhulagu liked this
onok88 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->