Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BM.03.04 - Bien ban nghiem thu sau sua chua

BM.03.04 - Bien ban nghiem thu sau sua chua

Ratings: (0)|Views: 661|Likes:
Published by api-3734448

More info:

Published by: api-3734448 on Nov 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
TỔNG CÔNG TY LILAMA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
M· sè BM:03.04LÇn ban hµnh 01Ngµy banhµnh15/9/2008
Biªn b¶n nghiÖm thu söa ch÷a
C¨n cø lÖnh söa ch÷a
Sè:........./QLCG
ngµy......th¸ng......n¨m … Cña Tæng gi¸m®èc c«ng ty. T¹i: ............................................................................Chóng t«i gåm cã :1/ ¤ng:.........................................................C¸n bé chuyªn qu¶n.2/ ¤ng:.........................................................§¹i diÖn ®¬n vÞ söa ch÷a.3/ ¤ng:.........................................................§¬n dông:………………………...............4/ ¤ng:.........................................................§¹i diÖn…………………....…….......................5/ ¤ng:.........................................................Ngêi trùc tiÕp vËn hµnh.
I/ Tªn m¸y:
…….……………………….........KiÓu........................Sèm¸y:.............................Níc s¶n xuÊt:............................................N¨m s¶n xuÊt:…..............................................
II/ Néi dung nghiÖm thu:1/ C«ng viÖc ®· thùc hiÖn:
 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2/ Phô tïng ®· thay thÕ:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3/ Nh©n c«ng:
Thêi gian söa ch÷a: B¾t ®Çu:.........giê ngµy.........th¸ng........n¨m …………KÕt thóc:........giê ngµy.........th¸ng........n¨m ………….............................................................................................................................................
4/ §¸nh gi¸ chÊt lîng söa ch÷a:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
5/ KÕt luËn:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................Biªn b¶n ®îc mäi ngêi th«ng qua nhÊt trÝ ký tªn. Thî vËn hµnh §¬n vÞ sö dông ®¬n vÞ söa ch÷a phßng QLcG
1

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->