Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GTCacPPToanKinhTe - (HuaPro.vn)

GTCacPPToanKinhTe - (HuaPro.vn)

Ratings: (0)|Views: 384|Likes:
Published by thangnd286
CacPPToanKinhTe
CacPPToanKinhTe

More info:

Published by: thangnd286 on Jul 01, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2015

pdf

text

original

 
B
 GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
O TR
ƯỜ 
NG
Đ
A
 H
C NÔNG NGHI
P HÀ N
I
PGS. TS. NGUY
N H
I THANH
CÁC PH
ƯƠ 
NG PHÁP TOÁN KINH T
 
Giáo trình cho ngành Tin h
c và Công ngh
 thông tin
HÀ N
I, 2008
 
Tr 
ườ 
ng
 Đạ
i h
c Nông nghi
 p Hà N 
i – Giáo trình Các ph
ươ 
ng pháp toán kinh t 
ế 
 ..
2
 
M
C L
C
Trang
L
Ớ 
I NÓI
ĐẦ
U
7
CH
ƯƠ 
NG I. M
Ở 
 
ĐẦ
U
11 1. CÁC PH
ƯƠ
NG PHÁP TOÁN KINH T
 TRONG KINH T
 TOÁN 11
1.1. Khái ni
m v
ề 
 kinh t 
ế 
 toán
11
1.2. Phân lo
i các ph
ươ 
ng pháp toán kinh t 
ế 
 
12
1.3. So sánh kinh t 
ế 
 toán v
ớ 
i kinh t 
ế 
 l
ượ 
ng
13 2. CÁC Y
U T
 C
A MÔ HÌNH KINH T
 TOÁN 14
2.1. Khái ni
m v
ề 
 mô hình kinh t 
ế 
 
14
2.2. Bi
ế 
n, h
ằ 
ng s
ố 
 và tham s
ố 
 
15
2.3. Các lo
i ph
ươ 
ng trình
16
CH
ƯƠ 
NG II. PHÂN TÍCH CÂN B
NG T
Ĩ
NH
18 1. PHÂN TÍCH CÂN B
NG TRONG KINH T
 18
1.1. Khái ni
m v
ề 
 tr 
ng thái cân b
ằ 
ng
18
1.2. M 
t s
ố 
 ví d 
 v
ề 
 phân tích cân b
ằ 
ng t 
ĩ 
nh
19 2. CÁC MÔ HÌNH TUY
N TÍNH TRONG PHÂN TÍCH CÂN B
NG T
Ĩ
NH 21
2.1. Mô hình cân b
ằ 
ng th
 tr 
ườ 
ng t 
ổ 
ng quát
21
2.2. Mô hình thu nh
 p qu
ố 
c dân
23
2.3. Mô hình
đầ
u vào –
đầ
u ra Leontief
25 BÀI T
P CH
ƯƠ
NG II 30
CH
ƯƠ 
NG III. PHÂN TÍCH SO SÁNH T
Ĩ
NH
34 1. PHÂN TÍCH SO SÁNH T
Ĩ
NH TRONG KINH T
 34
1.1. Khái ni
m phân tích so sánh t 
ĩ 
nh
34
1.2.
 Đạ
o hàm và t 
ố 
c
độ
 bi
ế 
n thiên c
a các bi
ế 
n kinh t 
ế 
 
35
1.3. Phân tích so sánh t 
ĩ 
nh mô hình th
 tr 
ườ 
ng riêng
38
1.4. Phân tích so sánh t 
ĩ 
nh mô hình thu nh
 p qu
ố 
c dân
39
 
Tr 
ườ 
ng
 Đạ
i h
c Nông nghi
 p Hà N 
i – Giáo trình Các ph
ươ 
ng pháp toán kinh t 
ế 
 ..
3
 
1.5. Phân tích so sánh t 
ĩ 
nh mô hình cân
đố 
i liên ngành
40 2. PHÂN TÍCH SO SÁNH T
Ĩ
NH CHO MÔ HÌNH KINH T
 T
NG QUÁT 42
2.1. H 
 s
ố 
 co giãn
42
2.2. M 
t s
ố 
 ví d 
 tìm vi phân toàn ph
n và
đạ
o hàm hàm
ẩ 
n
44
2.3. Mô hình th
 tr 
ườ 
ng t 
ổ 
ng quát
47
2.4. Mô hình thu nh
 p qu
ố 
c dân t 
ổ 
ng quát
54
2.5. M 
t s
ố 
 
đ 
i
ể 
m h
n ch
ế 
 c
a phân tích so sánh t 
ĩ 
nh
57 BÀI T
P CH
ƯƠ
NG III 58
CH
ƯƠ 
NG IV. M
T S
 MÔ HÌNH T
I
Ư 
U TRONG KINH T
 
61 1. PHÂN TÍCH CÂN B
NG THÔNG QUA MÔ HÌNH T
I
Ư 
U KHÔNG RÀNG BU
C 61
1.1. Mô hình t 
ố 
i
ư 
u m
t bi
ế 
n không ràng bu
c
61
1.2. Hàm t 
ă
ng tr 
ưở 
ng và t 
ố 
c
độ
 t 
ă
ng tr 
ưở 
ng c
a bi
ế 
n kinh t 
ế 
 
65
1.3. Phân tích cân b
ằ 
ng thông qua mô hình t 
ố 
i
ư 
u nhi
ề 
u bi
ế 
n không ràng bu
c
68 2. PHÂN TÍCH CÂN B
NG THÔNG QUA MÔ HÌNH T
I
Ư 
U CÓ RÀNG BU
C
 
79
2.1. Ph
ươ 
ng pháp nhân t 
ử 
 Lagrange
79
2.2.
 Đ
i
ề 
u ki
n
đạ
t t 
ớ 
i tr 
ng thái cân b
ằ 
ng 2.3. C 
ự 
c
đạ
i hoá hàm tho
 d 
ng c
a ng
ườ 
i tiêu dùng
83 85 3. HÀM S
N XU
T VÀ V
N
ĐỀ
 PHÂN B
 
ĐẦ
U VÀO T
I
Ư 
U 89
3.1. Các tính ch
ấ 
t c
a hàm
đẳ 
ng c
ấ 
 p
89
3.2. Hàm s
n xu
ấ 
t d 
ng Cobb – Douglas
92
3.3. Xác
đị
nh các t 
ổ 
 h
ợ 
 p
đầ
u vào v
ớ 
i chi phí t 
ố 
i thi
ể 
u
96
3.4. Hàm s
n xu
ấ 
t d 
ng CES
100 BÀI T
P CH
ƯƠ
NG IV
 
104
CH
ƯƠ 
NG V. PHÂN TÍCH CÂN B
NG
ĐỘ
NG
107 1. KHÁI NI
M PHÂN TÍCH CÂN B
NG
ĐỘ
NG 107
1.1. M 
t s
ố 
 
đị
nh ngh
ĩ 
a
107

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->