Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
BEOWULF Article

BEOWULF Article

Ratings: (0)|Views: 212|Likes:
Published by Anastasia
This is one of my earlier articles on Beowulf (in Ukrainian).
This is one of my earlier articles on Beowulf (in Ukrainian).

More info:

Published by: Anastasia on Nov 27, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2010

pdf

 
,, Взен і пщотхщэн' ’ 5==4' ’ Еим' 89' ’ Р' 5;*9=,, Jlv` c Ntb{tu` (B`gat`ad `gk Itb{tud#' ’ 5==4' ’ Gl' 89' ’ }}' 5;*9=
 @' Ybtnh`c'
Edlqtbf? [hd D}ci–y ]bl{ `gk Ysjelbcyj cg Ilggdi{clg qc{h {hdD`ubs Jdkcdv`b Ud`bc` (cg Tnu`cgc`g#
Рощфнг Н'Р'
®Адзещоты¾? Рчждх і ривезоіпн мздви щ бе–ьбпщ б эдноіьви энкктзйзрдэдлктзеіссь
®Адзещоты¾ ћ кнглнекішив б еілзвиф кнв бэнбпіе нкйозрнпрзкртпзйздмзрщ' Гзйз рхезэдккь лнхщћхтрь мэиаоибкз 6*8 рх' кншзё дэи" н рчждх мздвирьйнћ резёв пзэіккьв лнекіф хэнлиціг щркзё кнэзлкзё хезэсзрхі'Ртзйзлкі ®Адзещоты¾ мэиенаочћ щенйщ лзроілкипіе і сихнсіе мдэдлщріврезћч бнйнлпзеірхч' Б злкзйз азпщ" ®Адзещоты¾ взжкн эзбйоьлнхи ьпадбціккд лждэдоз бкнккь мэз мзащх і еіэщенккь лзфэирхиькртпзё Ћеэзми" *нлжд щ мздві ви снрхз бкнфзливз змири эихщноіе" зльйщ хн хэнлиціг хзйзснрщ' ®Адзещоты¾ аоирпщсд еілхезэчћ пзозэих резйз снрщ" н сиродккіірхзэискі ынпхи" ьпі бщрхэіснчхтрь щ хдпрхі хезэщ" ьп і бйнлпи мэз эдноткифірхзэискиф зріа" пзэзоіе хн езжліе рпнкликнертпиф модвдк хзйз снрщ"лзмзекччхт пнэхикщ рщснркзйз щьеодккь мэз зэйнкібнціч і іркщенккьлнектзйдэвнкртпиф модвіккиф рзчбіе і лдэжне' Б ікшзйз азпщ" ®Адзещоты¾ *цд резћэілкн оіхдэнхщэкн нкхзозйіь"
 ytjj`
резћё дмзфи" кнлбеиснгкзйоиазпиг і анйнхзбкнскиг хеіэ" ьпиг ћ зркзезч лнектзнкйоігртпзйзйдэзёскзйз дмзрщ' Ьпуз мзэіекьхи ®Адзещоты¾ б ікшиви мнв–ьхпнви йдэвнкртпзйзкнэзлкзйз дмзрщ энкктзйз рдэдлктзеіссь" хзахз" мэиаоибкз 6*0= рх' к'д'"кнмэипонл" б ®Міркдч мэз Кіадощкйіе¾" рпнбнккьви мэз йдэзёскі мэийзликнміеодйдклнэкиф рпнкликнертпиф пзэзоіе Зкдои
0
хн Фдотйі" наз жпдотхртпив ®Еипэнлдккьв аипн б Пщноткйд¾" хз взжкн бэзаихи еиркзезп" уз
0
Лз эдсі" бйілкз б йдкднозйіћч рпнкликнертпиф пзэзоіе" Зкдон вій ащхи эзлисдв Адзещотын
 
кн хоі циф внршхнакиф хезэіе рчждх ®Адзещотын¾ кд еиэібкьћхтрь зрзаоиезчрпонлкірхч хн еианйоиеірхч'Рмэнелі" ынащон мздви безлихтрь лз лезф зркзекиф рчждхкиф оікіг" ьпівнчхт віж рзазч хнп вноз рміоткзйз" уз лдьпі лзроілкипи лігшои еиркзепщ"уз ®Адзещоты¾ вій ащхи резћэілкив ®рмонезв¾ лезф зпэдвиф змзеілдг' Ліьмдэшзё рчждхкзё оікіё еілащенћхтрь е Лнкіё" е мнонці пзэзоь ФэзхйнэнФдзэзхі" кн ьпиг блігркчћ кнмнли сщлзеиртпз Йэдклдот" узкзсі еаиенчсихиф езёкіе пзэзоь" ьпиф ерхийнћ рфзмихи' Бнсщеши мэз хнпд оифз" Адзещоты бсзхиэкнлцьхтвн лэщжиккипнви*йднхнви еиэщшнћ е мзлзэзж лз Лнкіё'Фэзхйнэ еіхнћ взозлзйз езёкн і бноишнћ гзйз кзсщенхи е Фдзэзхі" узакнэдшхі мзпонрхи пэнг адбсикрхенв Йэдклдоь' Адзещоты щ жзэрхзпзвщ лезазё еаиенћ Йэдклдоь" еіліэенеши гзвщ онмщ" нод кдбнанэзв гзвщ лзезлихтрьаихирь б ікшив сщлзеиртпзв ’ внхіэ–ч Йэдклдоь" ьпн еипэнон злкзйз блнхснк" уза мзврхихирь бн бнйиадот рикн' Ць снрхикн рчждхщ бнедэшщћхтрьзрміещенккьв беихьйи Адзещотын хн змирзв реьхпщенкт" ьпі еоншхщенои щгзйз сдрхт лнхснки'Мзліё" ьпі кноджнхт лз лэщйзё оікіё" еілащенчхтрь кн хдэихзэіё Шедціё" кнанхтпіеуикі йдэзь' Міроь мзедэкдккь лзлзвщ Адзещоты зхэивщћ едоипигбдвдоткиг кнліо еіл резйз льлтпн Фійдонпн" нод рнв Фійдонп і гзйз рикФнэлэдл кдбнанэзв йикщхт кн еігкі' Хнпив сикзв" хэзк йднхіе мдэдфзлихт лзАдзещотын' Адзещоты мэнеихт вщлэз і рмэнедлоиез" міл гзйз эщпзч кнэзлйднхіе мэзцеіхнћ" мэзхд сдэдб м–ьхлдрьх эзпіе" ежд кн рфиоі оіх" Адзещотыщрщлиозрь бігхирь е мзћликпщ б зрхнкків мэзхиекипзв" кнгкдадбмдскішив бщріф ’ едоисдбкив езйкдккив лэнпзкзв' Лэнпзк (хэнлицігкиг мдэрзкнж блнекіф рпнкликнертпиф рнй і езлкзснр злик б фэирхиькртпиф ривезоіейэіфзекзрхі# мэнйкд мзврхихирь йднхнв бн епэнлдкі б гзйз мдсдэи рпнэаи" іоишд вщжкірхт зрхнкктзйз пзэзоь взжд еэьхщенхи очлдг еіл адбжноіркзйзсщлзеиртпн' Адзещоты хн гзйз еіэкиг эзлис і енрно Еійоны еаиенчхт лэнпзкн"нод і рнвзйз Адзещотын рвдэхдоткз мзэнкдкз ’ нлжд" ьп еиьеиозрт" лнекіг
5
 
рпнэа" ьпиг задэійне лэнпзк" аще бнпоьхив' Адзещоты мзвиэнћ" і мздвнбнпіксщћхтрь рцдкзч мзфзенккь пзэзоь хн щронеодккьв гзйз мзлеийіе'Ікпзои кнв блнћхтрь лиекив" уз" кдбенжнчси кн ері мдэимдхіё ірхзэіё"®Адзещоты¾ лзжие лз кншиф снріе нлжд цд епнбщћ кнв кн хд" узрдэдлктзеіскі жихдоі Нкйоіё кднаиьп цікщенои гзйз і бщвіои мдэдлнхи хнпд жшнкзаоиед рхнеодккь хзйзснркив фэирхиькртпив взкнфнв" ьпі г мдэдкдроимздвщ кн мнміэ' Хзлішктзвщ рощфнсдеі бзерів кд блненоирь лиекиви назкщлкиви сиродккі змири анйнхрхе хі мишкиф реьх ’ нлжд щ лнекі снри пзэзотеенжне бн зазе–ьбзп сдрхі еоншхщенхи эзбпішкиг адкпдх резёв лэщжиккипнв"н еіл піотпзрхі бзозхиф мдэркіе" ьпі еік эзблнене резёв езёкнв*енрнонв"бноджнон гзйз взйщхкірхт'Бйнлнкі еиуд лен додвдкхи рдэдлктзеіскзйз мзащхщ бнрощйзещчхт кнзпэдвиг нкноіб" зрпіотпи щ пзкхдпрхі ®Адзещотын¾ хн ікшиф дміскиф хезэіеезки кнащенчхт йоиазпз ривезоіскзйз бкнсдккь'
Адкпдхкн бнон'
Цдг ривезо взжкн эзбйоьлнхи ьп хзхзжкиг ривезощ ®ызэхдць¾' Цд ’ рпонлкиг заэнб" мзфілкиг езлкзснр еіл заэнбщ ащликпщ" зрдоі хн еіл заэнбщбнйзэзжі хн щпэімодкзйз вірхн'
5
Ызэхдць рощйщћ кнлігкив мэихщопзв"лждэдозв реіхон і хдмон' Бнхтвнэдккь цтзйз реіхщ езэзжкдсдч" бнфзмодккьбнвпщ наз гзйз мнліккь ривезоібщчхт едоипщ лщфзекщ ехэнхщ" мдэдвзйщхдвкиф рио> еілезгзещенккь ызэхдці" кнемнпи" ривезоібщћ мдэдвзйщ реіхон'Щ мздві внћвз леі адкпдхкі бнои? Мнонхи Зодкь щ Фдзэзхі хн мнонхиФійдонпн щ бдвкзё йднхіе' Заилеі бнои еілійэнчхт эзот пщотхщэкиф бнпонліе" лдрхзводкі аихезч езёки взжщхт эзбэнфзещенхи кн хдмоз" бнхишзп і ёжщ" лдезки взжщхт кнрзозлихирь вирхдцхезв анэліе і еілмзсихи міроь лзейзё лзэзйи' Хнпн эзот адкпдхкзё бнои еілмзеілнћ ёё ірхзэискіг эзоі ьп адбмдскзйзмэихщопщ лоь йдэзёе" ьпі мзедэхнчхтрь б аихеи' Рнвд хнпн бнон щ лнекі снривзйон бнфирхихи очликщ еіл езэзжзйз бзекішктзйз реіхщ" еіл кнмнліебнблэіркиф рщріліе' Зпэів хзйз" адкпдхкн бнон щ анйнхтзф дміскиф хезэнф"
5
Пдэозх Ф'Ъ' Розенэт ривезозе' ’ В'? UDFB*elln" 033;' ’ I' 5=;
9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->