Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
داستان هاي مثنوي به نثر

داستان هاي مثنوي به نثر

Ratings: (0)|Views: 345|Likes:
Published by api-26183506

More info:

Published by: api-26183506 on Nov 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
ﻥﺎﺘﺳﺍﺩﺮﺜﻧ 
 
ﻪﺑ
 
ﻱﻮﻨﺜﻣ
 
ﻱﺎﻫ
 
ﻲﺣﻮﺘﻓ
 
ﺩﻮﻤﺤﻣ
 
ﺮﺘﮐﺩ
 
ﻞﯾﺎﻓ
 
ﻢﯿﻈﻨﺗ
 
و
 
ﻪﯿﻬﺗ
pdf 
ﺎﻧﻻﻮﻣ 
 
يﻮﻨﻌﻣ 
 
يﻮﻨﺜﻣ 
 
حﺮﺷ
 
گﻼﺑو
 
زا
 
ir.persianblog.masnawi
 
*
لوا
 
ﺮﺘﻓد
*
 
۱
.
ﻙﺰﻴﻨﻛ
 
ﻭ
 
ﻩﺎﺷﺩﺎﭘ
 
ﻮـﺧ
 
ﻥﺎـﻳﺭﺎﺑﺭﺩ
 
ﺎـﺑ
 
ﺭﺎﻜﺷ
 
ﻱﺍﺮﺑ
 
ﻱﺯﻭﺭ
 
،ﻲﻳﺎﻧﺍﻮﺗ
 
ﻭ
 
ﺪﻨﻤﺗﺭﺪﻗ
 
ﻩﺎﺷﺩﺎﭘﻩﺍﺭ
 
ﺭﺩ
 
،ﺖـﻓﺭ
 
ﺍﺮﺤـﺻ
 
ﻪـﺑ
 
ﺩ
 
ﺪﺷ
 
ﻭﺍ
 
ﻖﺷﺎﻋ
 
ﻭ
 
ﺪﻳﺩ
 
ﻲﻳﺎﺒﻳﺯ
 
ﻙﺰﻴﻨﻛ
.
ﺪـﻳﺮﺧ
 
ﺶﺑﺎـﺑﺭﺍ
 
ﺯﺍ
 
ﺍﺭ
 
ﻙﺮﺘﺧﺩ
 
ﻭ
 
ﺩﺍﺩ
 
ﻥﺍﻭﺍﺮﻓ
 
ﻝﻮﭘ
.
ﺯﺍ
 
ﺲـﭘ
 
ﺩﻮﺑ
 
ﻙﺰﻴﻨﻛ
 
ﺎﺑ
 
ﻪﻛ
 
ﻲﺗﺪﻣ،ﺪـﻳﺩﺮﮔ
 
ﻙﺎـﻨﻤﻏ
 
ﺭﺎﻴﺴﺑ
 
ﻩﺎﺷ
 
ﻭ
 
ﺪﺷ
 
ﺭﺎﻤﻴﺑ
 
ﻙﺰﻴﻨﻛ
 .
،ﺭﻮـﺸﻛ
 
ﺮـﺳﺍﺮﺳ
 
ﺯﺍ
 
ﺖﻔﮔ
 
ﻭ
 
،ﺪﻧﺍﻮﺧ
 
ﺍﺮﻓ
 
ﺭﺎﺑﺭﺩ
 
ﻪﺑ
 
ﻭﺍ
 
ﻥﺎﻣﺭﺩ
 
ﻱﺍﺮﺑ
 
ﺍﺭ
 
ﺮﻫﺎﻣ
 
ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ
:
ﺰـﻴﻨﻛ
 
ﻦـﻳﺍ
 
ﻥﺎـﺟ
 
ﻪﺑ
 
ﻦﻣ
 
ﻥﺎﺟﻙ
 
ﺩﺮﻣ
 
ﻢﻫﺍﻮﺧ
 
ﻢﻫ
 
ﻦﻣ
 
،ﺩﻮﺸﻧ 
 
ﻥﺎﻣﺭﺩ
 
ﻭﺍ
 
ﺮﮔﺍ
 
،ﺖﺳﺍ
 
ﻪﺘﺴﺑﺍﻭ
.
ﻼـﻃ
 
،ﺪـﻨﻛ
 
ﻥﺎﻣﺭﺩ
 
ﺍﺮﻣ
 
ﻥﺎﻧﺎﺟ
 
ﺲﻛ
 
ﺮﻫ
 
ﻲﻣ
 
ﻭﺍ
 
ﻪﺑ
 
ﻥﺍﻭﺍﺮﻓ
 
ﺪﻳﺭﺍﻭﺮﻣ
 
ﻭﻢﻫﺩ
.
ﺪـﻨﺘﻔﮔ
 
ﻥﺎﻜـﺷﺰﭘ
:
ﻲـﻣ
 
ﻱﺯﺎـﺒﻧﺎﺟ
 
ﺎـﻣﻭ
 
ﻱﺮـﻜﻔﻤﻫ
 
ﺎـﺑ
 
ﻭ
 
ﻢﻴـﻨﻛ
 
ﻲﻣ
 
ﻥﺎﻣﺭﺩ
 
ﹰﺎﻤﺘﺣ
 
ﺍﺭ
 
ﻭﺍ
 
ﻩﺭﻭﺎﺸﻣﻢﻴﻨﻛ
.
ﺖـﺳﺍ
 
ﻩﺪﻨﻫﺩﺎﻔـﺷ
 
ﺢﻴـﺴﻣ
 
ﻚﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﺯﺍ
 
ﻚﻳ
 
ﺮﻫ
.
ﻪـﺑ
 
ﻥﺎﻜـﺷﺰﭘ
 
 ﻧﺩﻮﺑ
 
ﺭﻭﺮﻐﻣ
 
ﺩﻮﺧ
 
ﺶﻧﺍﺩﺪﻧﺩﺮﻜﻧ 
 
ﺍﺪﺧ
 
ﺯﺍ
 
ﻱﺩﺎﻳ
 
ﻭ
 
ﺪ
.
ﻥﺎـﺸﻳﺍ
 
ﻪـﺑ
 
ﺍﺭ
 
ﺎـﻬﻧﺁ 
 
ﻲﻧﺍﻮﺗﺎﻧ 
 
ﻭ
 
ﺰﺠﻋ
 
ﻢﻫ
 
ﺍﺪﺧ
 
ﺩﺍﺩ
 
ﻥﺎﺸﻧ 
.
ﺖﺷﺍﺪﻧ 
 
ﻩﺪﻳﺎﻓ
 
،ﺪﻧﺩﺮﻛ
 
ﻪﭼ
 
ﺮﻫ
 
ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ
.
ﻚـﻳﺭﺎﺑ
 
،ﻱﻮﻣ
 
ﻞﺜﻣ
 
ﻱﺭﺎﻤﻴﺑ
 
ﺕﺪﺷ
 
ﺯﺍ
 
ﻙﺮﺘﺧﺩ
 
ﺩﻮﺑ
 
ﻩﺪﺷ
 
ﺮﻏﻻ
 
ﻭ
.
ﻲﻣ
 
ﻪﻳﺮﮔ
 
ﻩﺮﺴﻜﻳ
 
ﻩﺎﺷﺩﺮﻛ
.
ﻲﻣ
 
ﺱﻮﻜﻌﻣ
 
ﺏﺍﻮﺟ
 
،ﺎﻫﻭﺭﺍﺩﺩﺍﺩ
.
ﻥﺎﻜـﺷﺰﭘ
 
ﺯﺍ
 
ﻩﺎﺷ
 
ﺪﺷ
 
ﺪﻴﻣﺍﺎﻧ 
.
ﺩ
 
ﻭ
 
ﺖﻓﺭ
 
ﺪﺠﺴﻣ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﻨﻫﺮﺑﺎﭘ
 
ﻭﺖﺴﺸﻧ 
 
ﻪﻳﺮﮔ
 
ﻪﺑ
 
ﺪﺠﺴﻣ
 
ِ ﺏﺍﺮﺤﻣ
 
ﺭ
.
ﺩﺮـﻛ
 
ﻪـﻳﺮﮔ
 
ﺭﺪﻘﻧﺁ 
 
ﺖﻓﺭ
 
ﺵﻮﻫ
 
ﺯﺍ
 
ﻪﻛ
.
ﺩﺮﻛ
 
ﺎﻋﺩ
 
،ﺪﻣﺁ 
 
ﺵﻮﻫ
 
ﻪﺑ
 
ﻲﺘﻗﻭ
.
ﻮـﺗ
 
،ﻢﻳﻮـﮕﺑ
 
ﻪﭼ
 
ﻦﻣ
 
،ﻩﺪﻨﺸﺨﺑ
 
ﻱﺍﺪﺧ
 
ﻱﺍ
 
ﺖﻔﮔ
 
ﻲﻣ
 
ﻲﻨﺷﻭﺭ
 
ﻪﺑ
 
ﺍﺮﻣ
 
ﻥﻭﺭﺩ
 
ﺭﺍﺮﺳﺍﻲﻧﺍﺩ
.
ﻩﺩﻮﺑ
 
ﺎﻣ
 
ﻥﺎﺒﻴﺘﺸﭘ
 
ﻪﺸﻴﻤﻫ
 
ﻪﻛ
 
ﻲﻳﺍﺪﺧ
 
ﻱﺍﺎـﻣ
 
ﺮﮕﻳﺩ
 
ِ ﺭﺎﺑ
 
،ﻱﺍ
 
ﻢﻳﺩﺮﻛ
 
ﻩﺎﺒﺘﺷﺍ
.
ﻱﺎﻳﺭﺩ
 
ﻥﺎﻬﮔﺎﻧ 
 
،ﺩﺮﻛ
 
ﺎﻋﺩ
 
ﻝﺩ
 
ﻭ
 
ﻥﺎﺟ
 
ﺯﺍ
 
ﻩﺎﺷ،ﺪﻴـﺷﻮﺟ
 
ﺪـﻧﻭﺍﺪﺧ
 
ﻒﻄﻟ
 
ﻭ
 
ﺶﺸﺨﺑ
 
ﺖـﻓﺭ
 
ﺏﺍﻮﺧ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﻳﺮﮔ
 
ﻥﺎﻴﻣ
 
ﺭﺩ
 
ﻩﺎﺷ
.
ﻭﺍ
 
ﻪـﺑ
 
ﻲﻧﺍﺭﻮـﻧ 
 
ﻭ
 
ﺎـﺒﻳﺯ
 
ﺩﺮـﻣﺮﻴﭘ
 
ﻚـﻳ
 
ﻪـﻛ
 
ﺪـﻳﺩ
 
ﺏﺍﻮـﺧ
 
ﺭﺩﻲﻣﺪﻳﻮﮔ
:
ﺭﺎـﺑﺭﺩ
 
ﻪـﺑ
 
ﻲـﺳﺎﻨﺷﺎﻧ 
 
ﺩﺮـﻣ
 
ﺍﺩﺮـﻓ
 
،ﺩﺮﻛ
 
ﻝﻮﺒﻗ
 
ﺍﺭ
 
ﺖﻳﺎﻋﺩ
 
ﺪﻧﻭﺍﺪﺧ
 
ﻪﻛ
 
ﻩﺪﺑ
 
ﻩﺩﮋ ﻣ
 
ﻩﺎﺷ
 
ﻱﺍ
 
ﻲﻣﺪﻳﺁ 
.
ﺖﺳﺍ
 
ﻲﻳﺎﻧﺍﺩ
 
ﻚﺷﺰﭘ
 
ﻭﺍ
.
ﻲﻣ
 
ﺍﺭ
 
ﻱﺩﺭﺩ
 
ﺮﻫ
 
ﻥﺎﻣﺭﺩﺩ
 
ﺍﺪـﺧ
 
ﺕﺭﺪـﻗ
 
ﻭ
 
ﺖـﺳﺍ
 
ﻕﺩﺎـﺻ
 
،ﺪﻧﺍﺩﺭﺖﺳﻭﺍ
 
ﺡﻭﺭ
.
ﺵﺎﺑ
 
ﻭﺍ
 
ﺮﻈﺘﻨﻣ
. 
ﺩﺮـﻣ
 
ﻥﺎـﻬﮔﺎﻧ 
 
،ﺩﻮﺑ
 
ﻪﺘﺴﺸﻧ 
 
ﺮﻈﺘﻨﻣ
 
ﺩﻮﺧ
 
ﺮﺼﻗ
 
ﻱﻻﺎﺑ
 
ﺮﺑ
 
ﻩﺎﺷ
 
،ﺪﻴﺷﺭﻮﺧ
 
ﻉﻮﻠﻃ
 
ﻡﺎﮕﻨﻫ
 
ﺢﺒﺻ
 
ﺍﺩﺮﻓ
 
ﻲﻣ
 
ﻩﺎﻣ
 
ﻞﺜﻣ
 
،ﺩﻮﺑ
 
ﻪﻳﺎﺳ
 
ﺭﺩ
 
ﺏﺎﺘﻓﺁ 
 
ﻞﺜﻣ
 
ﻭﺍ
 
،ﺪﺷ
 
ﺍﺪﻴﭘ
 
ﺭﻭﺩ
 
ﺯﺍ
 
ﺎﻤﻴﺳ
 
ﺵﻮﺧ
 
ﻱﺎﻧﺍﺩﺪﻴﺸﺧﺭﺩ
.
ﻭ
 
ﺩﻮـﺑﺩﻮﺒﻧ 
.
ﺩﻮﺑ
 
ﺎﻳﺅﺭ
 
ﻭ
 
،ﻝﺎﻴﺧ
 
ﺪﻨﻧﺎﻣ
.
ﺭﺩ
 
ﺩﻮـﺑ
 
ﻩﺪـﻳﺩ
 
ﺪﺠـﺴﻣ
 
ﻱﺎـﻳﺅﺭ
 
ﺭﺩ
 
ﻩﺎﺷ
 
ﻪﻛ
 
ﻲﺗﺭﻮﺻ
 
ﻥﺁ ﺓﺮـﻬﭼ
 
ﺩﻮﺑ
 
ﻥﺎﻤﻬﻣ
 
ﻦﻳﺍ
.
ﺖﻓﺭ
 
ﻝﺎﺒﻘﺘﺳﺍ
 
ﻪﺑ
 
ﻩﺎﺷ
.
ﻪـﺑ
 
ﺎﻨﺷﺁ 
 
ﺭﺎﻴﺴﺑ
 
ﺎﻣﺍ
 
ﺩﻮﺑ
 
ﻩﺪﻳﺪﻧ 
 
ﺍﺭ
 
ﻲﺒﻴﻏ
 
ﺩﺮﻣ
 
ﻥﺁ 
 
ﻪﭼ
 
ﺮﮔﺍﻲﻣ
 
ﺮﻈﻧ ﺪﻣﺁ 
.
ﻩﺩﻮﺑ
 
ﺎﻨﺷﺁ 
 
ﻢﻫ
 
ﺎﺑ
 
ﺎﻬﻟﺎﺳ
 
ﻲﻳﻮﮔﺪﻧﺍ
.
ﺖﺳﺍ
 
ﻩﺩﻮﺑ
 
ﻲﻜﻳ
 
ﻥﺎﺸﻧﺎﺟ
 
ﻭ
. 
ﻲﻤﻧ 
 
ﺖﺳﻮﭘ
 
ﺭﺩ
 
،ﻱﺩﺎﺷ
 
ﺯﺍ
 
ﻩﺎﺷﺪـﻴﺠﻨﮔ
.
ﺩﺮـﻣ
 
ﻱﺍ
 
ﺖـﻔﮔ
:
ﻩﺩﻮـﺑ
 
ﻮـﺗ
 
ﻦـﻣ
 
ﻲـﻘﻴﻘﺣ
 
ﺏﻮـﺒﺤﻣﻪـﻧ 
 
ﻱﺍﻙﺰﻴﻨﻛ
.
ﻥﺪﻴﺳﺭ
 
ﺭﺍﺰﺑﺍ
 
،ﻙﺰﻴﻨﻛﺖـﺳﺍ
 
ﻩﺩﻮـﺑ
 
ﻮﺗ
 
ﻪﺑ
 
ﻦﻣ
 .
ﺍﺭ
 
ﺶﺘـﺳﺩ
 
ﻭ
 
ﺪﻴـﺳﻮﺑ
 
ﺍﺭ
 
ﻥﺎـﻤﻬﻣ
 
ﻩﺎـﮕﻧﺁ 
 
ﺩﺮﺑ
 
ﺮﺼﻗ
 
ﻱﻻﺎﺑ
 
ﻪﺑ
 
ﺭﺎﻴﺴﺑ
 
ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ
 
ﺎﺑ
 
ﻭ
 
ﺖﻓﺮﮔ
.
ﻩﺎـﺷ
 
،ﻩﺍﺭ
 
ﻲﮕﺘـﺴﺧ
 
ﻊـﻓﺭ
 
ﻭ
 
ﺍﺬـﻏ
 
ﻑﺮﺻ
 
ﺯﺍ
 
ﺲﭘ
 
ﺖـﻔﮔ
 
ﺍﺭ
 
ﻭﺍ
 
ﻱﺭﺎـﻤﻴﺑ
 
ﺔﺼﻗ
 
ﻭ
 
ﺩﺮﺑ
 
ﻙﺰﻴﻨﻛ
 
ﺶﻴﭘ
 
ﺍﺭ
 
ﻚﺷﺰﭘ
:
ﺩﺮـﻛ
 
ﻪـﻨﻳﺎﻌﻣ
 
ﺍﺭ
 
ﻙﺮـﺘﺧﺩ
 
،ﻢﻴـﻜﺣ
.
ﻭﺶﻳﺎﻣﺯﺁ ﺩﺍﺩ
 
ﻡﺎﺠﻧﺍ
 
ﺍﺭ
 
ﻡﺯﻻ
 
ﻱﺎﻫ
.
ﺖﻔﮔ
 
ﻭ
:
ﺰﭘ
 
ﻥﺁ 
 
ﻱﺎـﻫﻭﺭﺍﺩ
 
ﺔـﻤﻫﻝﺎـﺣ
 
ﻭ
 
ﻩﺩﻮـﺑ
 
ﻩﺪـﻳﺎﻔﻴﺑ
 
ﻥﺎﻜـﺷ
 
ﻲـﺑ
 
ﺮـﺘﺧﺩ
 
ِ ﻝﺎﺣ
 
ﺯﺍ
 
ﺎﻬﻧﺁ 
 
،ﻩﺩﺮﻛ
 
ﺮﺗﺪﺑ
 
ﺍﺭ
 
ﺾ
 ﻳﺮﻣﻲـﻣ
 
ﻦـﺗ
 
ﺔـﺠﻟﺎﻌﻣ
 
ﻭ
 
ﺪـﻧﺩﻮﺑ
 
ﺮـﺒﺧﺪـﻧﺩﺮﻛ
.
ﻢﻴـﻜﺣ
 
ﺖﻔﮕﻧ 
 
ﻩﺎﺷ
 
ﻪﺑ
 
ﺎ 
 ﻣﺍ
 
،ﺩﺮﻛ
 
ﻒﺸﻛ
 
ﺍﺭ
 
ﻙﺮﺘﺧﺩ
 
ﻱﺭﺎﻤﻴﺑ
.
ﺖﺳﺍ
 
ﻝﺩ
 
ﺭﺎﻤﻴﺑ
 
ﺮﺘﺧﺩ
 
ﺪﻴﻤﻬﻓ
 
ﻭﺍ
.
ﺵﻮـﺧ
 
ﺶﻨﺗﺖﺳﺍ
 
ﻝﺩ
 
ﺭﺎﺘﻓﺮﮔ
 
ﻭ
 
ﺖﺳﺍ
.
ﺖﺳﺍ
 
ﻖﺷﺎﻋ
.
ﻱﺭﺎﻤﻴﺑ
 
ﻮﭼ
 
ﻱﺭﺎﻤﻴﺑ
 
ﺖﺴﻴﻧ 
 
ﻝﺩ
 
ﻱﺭﺍﺯ
 
ﺯﺍ
 
ﺖﺳﺍﺪﻴﭘ
 
ﻲﻘﺷﺎﻋﻝﺩ
 
ﺩﺭﺍﺩ
 
ﻕﺮﻓ
 
ﺎﻫﺩﺭﺩ
 
ﺮﮕﻳﺩ
 
ﺎﺑ
 
ﻖﺷﺎﻋ
 
ﺩﺭﺩ
.
ﺖﺳﺍﺪﺧ
 
ِ ﺭﺍﺮﺳﺍ
 
ﺔﻨﻳﺁ 
 
ﻖﺸﻋ
.
ﻥﺍﻮﺗﺎـﻧ 
 
ﻖـﺸﻋ
 
ﺡﺮﺷ
 
ﺯﺍ
 
ﻞﻘﻋﺖﺳﺍ
.
ﻲﻣ
 
ﺍﺪﺧ
 
ﻂ
 ﻘﻓ
 
ﺍﺭ
 
ﻲﻘﺷﺎﻋ
 
ﻭ
 
ﻖﺸﻋ
 
ِ ﺡﺮﺷﺪﻧﺍﺩ
.
ﺖﻔﮔ
 
ﻩﺎﺷ
 
ﻪﺑ
 
ﻢﻴﻜﺣ
:
ﻦﻛ
 
ﺕﻮﻠﺧ
 
ﺍﺭ
 
ﻪﻧﺎﺧ
!
ﻪـﻤﻫ
 
ﻩﺎﺷ
 
ﺩﻮﺧ
 
ﻲﺘﺣ
 
،ﻥﻭﺮﻴﺑ
 
ﺪﻧﻭﺮﺑ
.
ﻲﻣ
 
ﻦﻣﻢـﺳﺮ
 ﭙ
 ﺑ
 
ﻲﻳﺎـﻫﺰﻴﭼ
 
ﻙﺮﺘﺧﺩ
 
ﻦﻳﺍ
 
ﺯﺍ
 
ﻢﻫﺍﻮﺧ
.
،ﺪـﻨﺘﻓﺭ
 
ﻪـﻤﻫ
 
ﻙﺮﺘﺧﺩ
 
ﻭ
 
ﺪﻧﺎﻣ
 
ﻢﻴﻜﺣ
.
ﺪﻴـﺳﺮﭘ
 
ﻙﺮـﺘﺧﺩ
 
ﺯﺍ
 
ﻡﺍﺭﺁ 
 
ﻡﺍﺭﺁ 
 
ﻢﻴﻜﺣ
:
ﻭ
 
ﻥﺎﺘـﺳﻭﺩ
 
؟
ﺖـﺳﺎﺠﻛ
 
ﻮـﺗ
 
ﺮﻬـﺷ
 
ﻲـﻣ
 
ﻭ
 
ﺩﻮـﺑ
 
ﻪـﺘﻓﺮﮔ
 
ﺍﺭ
 
ﺮـﺘﺧﺩ
 
ﺾ
 ﺒـﻧ 
 
ﻚﺷﺰﭘ
 
؟
ﺪﻨﺘﺴﻫ
 
ﻲﻛ
 
ﻮﺗ
 
ﻥﺎﺸﻳﻮﺧﺏﺍﻮـﺟ
 
ﺮـﺘﺧﺩ
 
ﻭ
 
ﺪﻴـﺳﺮﭘﻲﻣﺩﺍﺩ
.
ﺎـﺗ
 
،ﺩﻮـﺑ
 
ﻡﺍﺭﺁ 
 
ﺾ
 ﺒـﻧ 
 
،ﺪﻴﺳﺮﭘ
 
ﺎﻫﺮﻬﺷ
 
ﻥﺎﮔﺭﺰﺑ
 
ﺯﺍ
 
،ﺪﻴﺳﺮﭘ
 
ﻒﻠﺘﺨﻣ
 
ﻥﺎﻣﺩﺮﻣ
 
ﻭ
 
ﺎﻫﺮﻬﺷ
 
ﺯﺍ
 
ﺶﺗﺭﻮـﺻ
 
ﻭ
 
ﺪـﺷ
 
ﺪـﻨﺗ
 
ﺮـﺘﺧﺩ
 
ﺾ
 ﺒـﻧ 
 
ﻥﺎـﻬﮔﺎﻧ 
 
،ﺪﻴـﺳﺭ
 
ﺪﻨﻗﺮﻤـﺳ
 
ﺮﻬﺷ
 
ﻪﺑﺪـﺷ
 
ﺥ 
ﺮـﺳ
.
ﺯﺍ
 
ﻢﻴـﻜﺣﻪﻠﺤﻣﺪﻴﺳﺮﭘ
 
ﺪﻨﻗ
 
ﺮﻤﺳ
 
ﺮﻬﺷ
 
ﻱﺎﻫ
.
ﺩﺮـﻛ
 
ﺮﺗﺪﻳﺪـﺷ
 
ﺍﺭ
 
ﺾ
 ﺒﻧ 
 
،ﺮ
ﹶ
 ﻔ
ﹾ
 ﺗﺎﻏ
 
ﺔﭼﻮﻛ
 
ﻡﺎﻧ 
.
ﻪـﻛ
 
ﺪـﻴﻤﻬﻓ
 
ﻢﻴـﻜﺣ
 
ﺩﺭﺍﺩ
 
ﻲﺻﺎﺧ
 
ﻲﮕﺘﺴﺒﻟﺩ
 
ﻪﭼﻮﻛ
 
ﻦﻳﺍ
 
ﺎﺑ
 
ﻙﺮﺘﺧﺩ
.
ﻥﺁ 
 
ﺭﺩ
 
ﺮـﮔﺭﺯ
 
ﻥﺍﻮـﺟ
 
ﻡﺎـﻧ 
 
ﻪﺑ
 
ﺎﺗ
 
ﺪﻴﺳﺮﭘ
 
ﻭ
 
ﺪﻴﺳﺮﭘ
 
ﺖﻔﮔ
 
ﻢﻴﻜﺣ
 
،ﺪﺷ
 
ﺩﺭﺯ
 
ﺮﺘﺧﺩ
 
 ﻧﺭ
 
،ﺪﻴﺳﺭ
 
ﻪﭼﻮﻛ
:
ﻥﺎـﻣﺭﺩ
 
ﺍﺭ
 
ﻮـﺗ
 
ﻱﺩﻭﺰـﺑ
 
،ﻢﺘﺧﺎﻨـﺷ
 
ﺍﺭ
 
ﺖـﻳﺭﺎﻤﻴﺑﻲﻣﻢﻨﻛ
.
ﺍﻲﻳﻮﮕﻧ 
 
ﻲﺴﻛ
 
ﺎﺑ
 
ﺍﺭ
 
ﺯﺍﺭ
 
ﻦﻳ
.
ﺪـﻨﻧﺎﻣ
 
ﻲـﻨﻛ
 
ﻆ
 ـﻔﺣ
 
ﻝﺩ
 
ﺭﺩ
 
ﺍﺭ
 
ﺯﺍﺭ
 
ﺮـﮔﺍ
 
ﺖﺳﺍ
 
ﻪﻧﺍﺩ
 
ﺪﻨﻧﺎﻣ
 
ﺯﺍﺭ
 
ﻲﻣ
 
ﻙﺎﺧ
 
ﺯﺍ
 
ﻪﻧﺍﺩﻲﻣ
 
ﺖﺧﺭﺩ
 
ﻭ
 
ﻩﺰﺒﺳ
 
ﻭ
 
ﺪﻳﻭﺭﺩﻮـﺷ
.
ﺭﺎـﻛ
 
ﺯﺍ
 
ﺍﺭ
 
ﻩﺎـﺷ
 
ﻭ
 
ﺪـﻣﺁ 
 
ﻩﺎـﺷ
 
ﺶﻴـﭘ
 
ﻢﻴـﻜﺣ
 
ﺖﻔﮔ
 
ﻭ
 
ﺩﺮﻛ
 
ﻩﺎﮔﺁ 
 
ﺮﺘﺧﺩ
:
ﺎـﺠﻨﻳﺍ
 
ﻪـﺑ
 
ﺪﻨﻗﺮﻤـﺳ
 
ﺯﺍ
 
ﺍﺭ
 
ﺮـﮔﺭﺯ
 
ﻥﺍﻮـﺟ
 
ﻪﻛ
 
ﺖﺳﺍ
 
ﻥﺁ 
 
ﺮﺘﺧﺩ
 
ﺩﺭﺩ
 
ﺓﺭﺎﭼ
 
 ﻓ
 
ﺍﺭ
 
ﻭﺍ
 
ﻭ
 
ﻝﻮﭘ
 
ﻭ
 
ﺭﺯ
 
ﺎﺑ
 
ﻭ
 
ﻱﺭﻭﺎﻴﺑﺩﻮـﺷ
 
ﺮـﺘﻬﺑ
 
ﻭﺍ
 
ﻥﺪـﻳﺩ
 
ﺯﺍ
 
ﺮـﺘﺧﺩ
 
ﺎـﺗ
 
ﻲﻫﺩ
 
ﺐ
 ﻳﺮ
.
ﺮـﻔﻧ 
 
ﻭﺩ
 
ﻩﺎـﺷ
 
 
ﺩﺎﺘﺳﺮﻓ
 
ﺮﮔﺭﺯ
 
ﻝﺎﺒﻧﺩ
 
ﻪﺑ
 
ﺍﺭ
 
ﻥﺍﺩ
 
ﺭﺎﻛ
 
ﻱﺎﻧﺍﺩ
.
ﻪـﻛ
 
ﺪـﻨﺘﻔﮔ
 
ﻭ
 
ﺪﻧﺩﻮﺘـﺳ
 
ﺍﺭ
 
ﻭﺍ
 
ﺪـﻨﺘﻓﺎﻳ
 
ﺍﺭ
 
ﺮﮔﺭﺯ
 
ﻭﺩ
 
ﻥﺁ 
 
ﻪـﻧﺍﺰﺧ
 
ﻭ
 
ﻱﺮـﮔﺭﺯ
 
ﻱﺍﺮـﺑ
 
ﺍﺭ
 
ﻮـﺗ
 
ﺎـﻣ
 
ﻩﺎـﺸﻨﻫﺎﺷ
 
،ﻩﺪﺷ
 
ﺶﺨﭘ
 
ﺎﺟ
 
ﻪﻤﻫ
 
ﺭﺩ
 
ﻮﺗ
 
ﻱﺩﺎﺘﺳﺍ
 
ﻭ
 
ﺕﺮﻬﺷ
 
ﺖﺳﺍ
 
ﻩﺩﺮﻛ
 
ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ
 
ﻱﺭﺍﺩ
.
ﻪﻳﺪﻫ
 
ﻦﻳﺍ ﻓ
 
ﺖﻳﺍﺮﺑ
 
ﺍﺭ
 
ﺎﻫﻼﻃ
 
ﻭ
 
ﺎﻫﻪـﺑ
 
ﺎـﺗ
 
ﻩﺩﺮﻛ
 
ﺕﻮﻋﺩ
 
ﻮﺗ
 
ﺯﺍ
 
ﻭ
 
ﻩﺩﺎﺘﺳﺮ
 
ﺪﻳﺩ
 
ﻲﻫﺍﻮﺧ
 
ﻦﻳﺍ
 
ﺯﺍ
 
ﺶﻴﺑ
 
ﺎﺠﻧﺁ 
 
ﺭﺩ
 
،ﻲﻳﺎﻴﺑ
 
ﺭﺎﺑﺭﺩ
.
ﺮﻬﺷ
 
ﻭ
 
ﺩﺭﻮﺧ
 
ﺍﺭ
 
ﺭﺯ
 
ﻭ
 
ﻝﺎﻣ
 
ﻝﻮﮔ
 
،ﻥﺍﻮﺟ
 
ﺮﮔﺭﺯ
 
ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ
 
ﻭﺩﺎﺘﻓﺍ
 
ﻩﺍﺭ
 
ﻪﺑ
 
ﻥﺎﻣﺩﺎﺷ
 
ﻭ
 
ﺩﺮﻛ
 
ﺎﻫﺭ
 
ﺍﺭ
 
ﺵﺍ
.
ﻲﻤﻧ 
 
ﻭﺍﻲـﻣ
 
ﻩﺎـﺷ
 
ﻪـﻛ
 
ﺖـﺴﻧﺍﺩﺍﺭ
 
ﻭﺍ
 
ﺪـﻫﺍﻮﺧﺪﺸﻜﺑ
.
ﺩﺎﺘﻓﺍ
 
ﻩﺍﺭ
 
ﻪﺑ
 
ﺭﺎﺑﺭﺩ
 
ﺖﻤﺳ
 
ﻪﺑ
 
ﻭ
 
ﺪﺷ
 
ﻲﺑﺮﻋ
 
ﻱﺎﭘﺰﻴﺗ
 
ﺐ
 ﺳﺍ
 
ﺭﺍﻮﺳ
.
ﻥﺁ ﻪﻳﺪﻫﻱﺎـﻬﺑ
 
ﻥﻮـﺧ
 
ﺎـﻫ
 
ﺩﻮﺑ
 
ﻭﺍ
.
ﺖﺷﺍﺩ
 
ﺮﺳ
 
ﺭﺩ
 
ﺭﺯ
 
ﻭ
 
ﻝﺎﻣ
 
ﻝﺎﻴﺧ
 
ﻩﺍﺭ
 
ﻡﺎﻤﺗ
 
ﺭﺩ
.
ﻪـﺑ
 
ﺍﺭ
 
ﻭﺍ
 
ﻢﻴـﻜﺣ
 
ﺪﻧﺪﻴـﺳﺭ
 
ﺭﺎﺑﺭﺩ
 
ﻪﺑ
 
ﻲﺘﻗﻭ
 
ﻪـﻧﺍﺰﺧ
 
ﻭ
 
ﺖـﺷﺍﺩ
 
ﻲـﻣﺍﺮﮔ
 
ﺍﺭ
 
ﻭﺍ
 
ﻩﺎﺷ
 
،ﺩﺮﺑ
 
ﻩﺎﺷ
 
ﺶﻴﭘ
 
ﻭ
 
ﺩﺮﻛ
 
ﻝﺎﺒﻘﺘﺳﺍ
 
ﻲﻣﺮﮔﻭﺍ
 
ﻪـﺑ
 
ﺍﺭ
 
ﻼـﻃ
 
ﻱﺎـﻫ
 
ﺩﺮﻛ
 
ﻪﻧﺍﺰﺧ
 
ﺖﺳﺮﭘﺮﺳ
 
ﺍﺭ
 
ﻭﺍ
 
ﻭ
 
ﺩﺮ
 ﭙ
 ﺳ
.
ﺖﻔﮔ
 
ﻢﻴﻜﺣ
:
ﻥﺍﻮـﺟ
 
ﻦﻳﺍ
 
ﻪﺑ
 
ﺍﺭ
 
ﻙﺰﻴﻨﻛ
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
ﻥﻮﻨﻛﺍ
 
ﻩﺎﺷ
 
ﻱﺍ
 
ﺩﻮﺷ
 
ﺏﻮﺧ
 
ﺶﻳﺭﺎﻤﻴﺑ
 
ﺎﺗ
 
ﻲﻫﺪﺑ
.
ﺶـﺷ
 
ﻭ
 
ﺪـﻧﺩﺮﻛ
 
ﺝ 
ﺍﻭﺩﺯﺍ
 
ﺮﮔﺭﺯ
 
ﻥﺍﻮﺟ
 
ﺎﺑ
 
ﻙﺰﻴﻨﻛ
 
ﻩﺎﺷ
 
ﺭﻮﺘﺳﺩ
 
ﻪﺑ
 
ﺪـﺷ
 
ﺏﻮـﺧ
 
ِ ﺏﻮـﺧ
 
ﻙﺮـﺘﺧﺩ
 
ﻝﺎﺣ
 
ﺎﺗ
 
ﺪﻧﺪﻧﺍﺭﺬﮔ
 
ﻲﺷﻮﺧ
 
ﻭ
 
ﻲﺑﻮﺧ
 
ﺭﺩ
 
ﻩﺎﻣ
.
ﻲـﻳﻭﺭﺍﺩ
 
ﻢﻴـﻜﺣ
 
ﻩﺎـﮕﻧﺁ 
 
ﺩﺍﺩ
 
ﺮﮔﺭﺯ
 
ﻪﺑ
 
ﻭ
 
ﺖﺧﺎﺳ
.
ﻲﻣ
 
ﻒﻴﻌ 
 ﺿ 
 
ﺯﻭﺮﺑ
 
ﺯﻭﺭ
 
ﻥﺍﻮﺟﺪﺷ
.
ﻭ
 
ﺾ
 ﻳﺮـﻣ
 
ﻭ
 
ﺖـﺷﺯ
 
ﻩﺎـﻤﻜﻳ
 
ﺯﺍ
 
ﺲـﭘﺖﻓﺭ
 
ﻦﻴﺑ
 
ﺯﺍ
 
ﻭﺍ
 
ﻲﺑﺍﺩﺎﺷ
 
ﻭ
 
ﻲﻳﺎﺒﻳﺯ
 
ﻭ
 
ﺪﺷ
 
ﺩﺭﺯﺪﺷ
 
ﺩﺮﺳ
 
ﻙﺮﺘﺧﺩ
 
ﻝﺩ
 
ﺭﺩ
 
ﻭﺍ
 
ﻖﺸﻋ
 
ﻭ
 :
ﺩﻮﺑ
 
ﻲﮕﻧﺭ
 
ﻲﭘ
 
ﺰﻛ
 
ﻲﻳﺎﻬﻘﺸﻋﺩﻮﺑ
 
ﻲﮕﻨﻧ 
 
ﺖﺒﻗﺎﻋ
 
ﺩﻮﺒﻧ 
 
ﻖﺸﻋ
 
ﻲﻣ
 
ﻥﻮﺧ
 
ﻢﺸﭼ
 
ﻭﺩ
 
ﺯﺍ
 
ﻥﺍﻮﺟ
 
ﺮﮔﺭﺯﺖﺴﻳﺮﮔ
.
ﻪـﻛ
 
ﺱﻭﻭﺎـﻃ
 
ﺪـﻨﻧﺎﻣ
 
ﺩﻮﺑ
 
ﺶﻧﺎﺟ
 
ﻦﻤﺷﺩ
 
ﺎﺒﻳﺯ
 
ﻱﻭﺭ
 
ﺪﻨﻳﻭﺍ
 
ﻦﻤﺷﺩ
 
ﺶﻳﺎﺒﻳﺯ
 
ﻱﺎﻫﺮﭘ
.
ﺖﻔﮔ
 
ﻭ
 
ﺪﻴﻟﺎﻧ 
 
ﺮﮔﺭﺯ
:
ﻱﺍﺮـﺑ
 
ﺩﺎﻴـﺻ
 
ﻪﻛ
 
ﻢﺘﺴﻫ
 
ﻲﻳﻮﻫﺁ 
 
ﻥﺁ 
 
ﺪﻨﻧﺎﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﻲﻣ
 
ﺍﺭ
 
ﻭﺍ
 
ﻥﻮﺧ
 
ﻮﺒﺷﻮﺧ
 
ﺔﻓﺎﻧ ﺩﺰﻳﺭ
.
ﻭﺍ
 
ﺶﻳﺎـﺒﻳﺯ
 
ﺖـﺳﻮﭘ
 
ﺮﻃﺎـﺧ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﻛ
 
ﻢﺘﺴﻫ
 
ﻲﻫﺎﺑﻭﺭ
 
ﺪﻨﻧﺎﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﻲﻣ
 
ﺍﺭﺪﻨﺸﻛ
.
ﻲﻣ
 
ﺍﺭ
 
ﺶﻧﻮﺧ
 
ﺶﻳﺎﺒﻳﺯ
 
ﺝ 
ﺎﻋ
 
ﻥﺍﻮﺨﺘﺳﺍ
 
ﻱﺍﺮﺑ
 
ﻪﻛ
 
ﻢﺘﺴﻫ
 
ﻞﻴﻓ
 
ﻥﺁ 
 
ﻦﻣﺪﻧﺰﻳﺭ
.
ﻩﺎـﺷ
 
ﻱﺍ
 
ﻲﺘﺸﻛ
 
ﺍﺮﻣ
.
ﻲـﻣ
 
ﻩﻮﻛ
 
ﺭﺩ
 
ﺍﺪﺻ
 
ﺪﻨﻧﺎﻣ
 
ﺎﻣ
 
ﻱﺎﻫﺭﺎﻛ
 
ﻭ
 
ﺖﺳﺍ
 
ﻩﻮﻛ
 
ﺪﻨﻧﺎﻣ
 
ﻥﺎﻬﺟ
 
ﻦﻳﺍ
 
ﻪﻛ
 
ﻥﺍﺪﺑ
 
ﺎﻣﺍﺪـ 
 ﭽ
 ﻴﭘ
 
ﻲﻣﺮﺑ
 
ﺎﻣ
 
ﻪﺑ
 
ﻩﺭﺎﺑﻭﺩ
 
ﺎﻣ
 
ﻝﺎﻤﻋﺍ
 
ﻱﺍﺪﺻ
 
ﻭﺩﺩﺮﮔ
.
ﺁ 
 
ﺮﮔﺭﺯﺩﺍﺩ
 
ﻥﺎﺟ
 
ﻭ
 
ﺖﺴﺑﻭﺮﻓ
 
ﺐ
 ﻟ
 
ﻩﺎﮕﻧ 
.
ﺯﺍ
 
ﻙﺰـﻴﻨﻛ
 
ﺪﺷ
 
ﺹ
ﻼﺧ
 
ﻭﺍ
 
ﻖﺸﻋ
.
ﺩﻮﺑ
 
ﺕﺭﻮﺻ
 
ﻖﺸﻋ
 
ﻭﺍ
 
ﻖﺸﻋ
.
ﺭﺍﺪﻳﺎﭘﺎﻧ 
 
ﻱﺎﻫﺰﻴﭼ
 
ﺮﺑ
 
ﻖﺸﻋ
.
ﺖـﺴﻴﻧ 
 
ﺭﺍﺪـﻳﺎﭘ
. 
ﺖﺳﺍ
 
ﺭﺍﺪﻳﺎﭘ
 
،ﻩﺪﻧﺯ
 
ﻖﺸﻋ
.
ﺖﺳﺍ
 
ﺭﺍﺪﻳﺎﭘ
 
ﻪﻛ
 
ﻲﻘﻴﻘﺣ
 
ﻕﻮﺸﻌﻣ
 
ﻪﺑ
 
ﻖﺸﻋ
.
ﺍﺭ
 
ﻥﺎـﺟ
 
ﻭ
 
ﻢﺸﭼ
 
ﻪﻈﺤﻟ
 
ﺮﻫﻩﺯﺎﺗ
 
ﻩﺯﺎﺗﻲﻣ
 
ﺮﺗﻪ 
 ﭽ
 ﻨﻏ
 
ﻞﺜﻣ
 
ﺪﻨﻛ
. 
 ﺳﺍ
 
ﻲﻗﺎﺑ
 
ﻪﺸﻴﻤﻫ
 
ﻪﻛ
 
،ﻦﻛ
 
ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ
 
ﺍﺭ
 
ﻲﻘﻴﻘﺣ
 
ﻖﺸﻋﺖ
.
ﻲـﻣ
 
ﻩﺯﺎـﺗ
 
ﺍﺮـﺗ
 
ﻥﺎﺟﺪـﻨﻛ
.
ﺍﺭ
 
ﻲـﺴﻛ
 
ﻖـﺸﻋ
 
ﺪﻨﺘﻓﺎﻳ
 
ﻲﮔﺭﺰﺑ
 
ﻭ
 
ﻲﻳﻻﺍﻭ
 
ﻪﺑ
 
ﻭﺍ
 
ِ ﻖﺸﻋ
 
ﺯﺍ
 
ﻥﺎﮔﺭﺰﺑ
 
ﻭ
 
ﻥﺍﺮﺒﻣﺎﻴﭘ
 
ﺔﻤﻫ
 
ﻪﻛ
 
ﻦﻛ
 
ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ
.
ﺎـﻣ
 
ﻪـﻛ
 
ﻮﮕﻣ
 
ﻭﺖﺴﻴﻧ 
 
ﺭﺍﻮﺷﺩ
 
ﺎﻫﺭﺎﻛ
 
ﺭﺰﺑ
 
ﻥﺎﮔﺪﻨﺸﺨﺑ
 
ﻭ
 
ﻥﺎﻤﻳﺮﻛ
 
ﺩﺰﻧ 
 
ﺭﺩ
 
ﺖﺴﻴﻧ 
 
ﻩﺍﺭ
 
ﺖﻘﻴﻘﺣ
 
ﻩﺎﮔﺭﺩ
 
ﻪﺑ
 
ﺍﺭ
.*** 
۲
.
ﻝﺎﻘﺑ
 
ﻭ
 
ﻲﻃﻮﻃ

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
behnama liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->