Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hak ve Eşitlik Partisi (Hepar )Parti Programı

Hak ve Eşitlik Partisi (Hepar )Parti Programı

Ratings: (0)|Views: 340 |Likes:
Published by Tekin

More info:

Published by: Tekin on Nov 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2009

pdf

text

original

 
 HAK VE E
Şİ
TL
İ
PART
İ
S
İ
 PROGRAM
2008
 
HAK VE E
Şİ
TL
İ
K PART
İ
S
İ
 
2
 
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 
 
1.
 
İ
NSAN ONURUNA YAKI
Ş
IR B
İ
Ş
EK 
İ
LDE YA
Ş
AMAK 
İ
Ç
İ
N HAK VE E
Şİ
TL
İ
PART
İ
S
İ
 
İ
KT
İ
DARI
2.
 
İ
ÇER 
İ
DE VE DI
Ş
ARIDA HER ZAMAN VE HER YERDE HAK VE E
Şİ
TL
İ
 
3.
 
TÜRK 
İ
YE’N
İ
N
İ
Ç S
İ
YASAL DURUMU
 
4.
 
EKONOM
İ
 A. EKONOM
İ
K DURUMB
.
EKONOM
İ
POL
İ
T
İ
KAMIZC. ÖZELLE
Ş
T
İ
RME5. TARIM VE HAYVANCILIK 6. ENERJ
İ
 7. ULA
Ş
TIRMA8. SANAY
İİ
 9. TUR 
İ
ZM10. ORMAN VE ÇEVRE11. MADENC
İ
L
İ
12. SOSYAL POL
İ
T
İ
KALAR A. E
Ğİ
T
İ
M1)
İ
LK VE ORTA Ö
Ğ
RET
İ
M2) TÜRKÇE Ö
Ğ
RET
İ
M3) YÜKSEK Ö
Ğ
RET
İ
MB. SA
Ğ
LIK C. SOSYAL GÜVENL
İ
Ç. YOKSULLUK VE
İŞ
S
İ
ZL
İ
D. KADIN HAKLARIE. GENÇL
İ
K VE SPOR F. KÜLTÜR VE SANATG. YURTDI
Ş
INDA YA
Ş
AYAN YURTTA
Ş
LAR 
Ğ
. KENTLE
Ş
ME VE KONUT GEREKS
İ
N
İ
M
İ
 13. YARGI14. ULUSAL GÜVENL
İ
K VE SAVUNMAA. TÜRK S
İ
LAHLI KUVVETLER 
İ
 B. TERÖRLE MÜCADELEC. POL
İ
S ÖRGÜTÜÇ. M
İ
LL
İ
STRATEJ
İ
MERKEZ
İ
 15. TÜRK 
İ
YE’N
İ
N DI
Ş
S
İ
YASAL DURUMU VE POL
İ
T
İ
KAMIZ16. HALKIMIZIN SORUMLULU
Ğ
U17. TEMEL HEDEFLER 
İ
M
İ
Z VE SÖZÜMÜZ
 
HAK VE E
Şİ
TL
İ
K PART
İ
S
İ
 
3
1.
İ
NSAN ONURUNA YAKI
Ş
IR B
İ
Ş
EK 
İ
LDE YA
Ş
AMAK 
İ
Ç
İ
N HAK VE E
Şİ
TL
İ
K PART
İ
S
İ
 
İ
KT
İ
DARI
Türk ulusu; dil, kültür ve ülkü birli
ğ
i üzerinde kenetlenmi
ş
vatanda
ş
lardanolu
ş
an sosyal ve siyasal bir bütündür.Türk vatan
ı
; Türk ulusunun köklü ve zengin tarihi ve bu tarih ile beslenen kültür varl
ı
klar 
ı
yla donanm
ı
ş
, siyasi s
ı
n
ı
rlarla çevrilmi
ş
, bugün üzerinde varoldu
ğ
umuzkutsal yurttur.Türk vatan
ı
üzerinde kurulmu
ş
olan Türkiye Devletinin
ş
ekli anayasam
ı
z
ı
n birinci maddesinde belirtildi
ğ
i gibi bir cumhuriyettir.Bu Cumhuriyet, ulusal dayan
ı
ş
ma ve adalet bütünlü
ğ
ü içinde insan haklar 
ı
nasayg
ı
l
ı
, Atatürk milliyetçili
ğ
ine ba
ğ
l
ı
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.Hak ve E
ş
itlik Partisi; ekonomik kalk 
ı
nmay
ı
ve kültürel geli
ş
mesini sa
ğ
lam
ı
ş
,demokratikle
ş
mesini gerçekle
ş
tirmi
ş
, her türlü s
ı
n
ı
f ve feodalite kal
ı
nt
ı
lar 
ı
ndantemizlenmi
ş
bir Türkiye’de yurtta
ş
lar 
ı
m
ı
z
ı
n bir lokma yiyecek u
ğ
runaya
ş
amlar 
ı
n
ı
tüketmeden insan onuruna yak 
ı
ş
ı
r bir 
ş
ekilde ya
ş
amas
ı
n
ı
sa
ğ
lamak amac
ı
yla kurulmu
ş
tur.Hak ve E
ş
itlik Partisi bu amac
ı
gerçekle
ş
tirilmek için;Bir millete yap
ı
labilecek en büyük kötülük olan gençli
ğ
in yak 
ı
c
ı
ate
ş
inin bir aniçin bile söndürülmesine izin vermeden okumaya hevesli, dü
ş
ünmeyi seven,olaylar 
ı
n ak 
ı
ş
ı
n
ı
takip edip müdahale edebilecek bir nesil yeti
ş
tirmek üzere Türk gençli
ğ
inin önündeki ça
ğ
da
ş
uygarl
ı
ğ
a uzanan tüm yollar 
ı
açacak ve engellerikald
ı
racakt
ı
r.Halk 
ı
n kendi gücünün ve olanaklar 
ı
n
ı
n fark 
ı
na varmas
ı
n
ı
sa
ğ
lay
ı
 p toplumdakimoral çöküntüsünü ortadan kald
ı
rarak sürüklenilmekte olan a
ğ
ı
r buhrana engelolacakt
ı
r.Tam ba
ğ
ı
ms
ı
zl
ı
ğ
a ve ulusal refaha uzanan yolda kad
ı
nlar 
ı
m
ı
z
ı
n veerkeklerimizin ortak mücadelesini sa
ğ
layacakt
ı
r.Yepyeni, ak 
ı
ll
ı
, adil ve sa
ğ
lam bir devlet yönetimi olu
ş
turarak mevcut çürümü
ş
 düzeni tümüyle tasfiye edecektir.Kolay ve kestirme yollara asla sapmadan, taviz vermeden, bahaneleres
ı
ğ
ı
nmadan toplumun yenilenerek geli
ş
mesini sa
ğ
layacakt
ı
r.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->