Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Orcad 1 - Ve So Do Nguyen Ly

Orcad 1 - Ve So Do Nguyen Ly

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:
Published by ngovannam

More info:

Published by: ngovannam on Nov 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2014

pdf

text

original

 
ORCAD và m
ch in
Gi
ớ 
i thi
u:
ORCAD là m
t công c
thi
ế
t k 
ế
m
ch
đ
i
n t
 
đơ 
n gi
n và ph
bi
ế
n. C
ũ
ng có r 
t nhi
u ph
n m
m thi
ế
t
ế
m
ch
đ
i
n t
khác, tuy nhiên, chúng tôi ch
n s
d
ng ph
n m
m này, vì b
công c
này
đượ 
c
đ
ánhgiá là khá m
nh. Nh
ượ 
c
đ
i
m l
ớ 
n nh
t là ph
n m
m ORCAD không cung c
 p mi
n phí, nh
ượ 
c
đ
i
m th
hai là b
ph
nm
m ORCAD h
tr 
ợ 
quá nhi
u, vì v
y nó khá n
ng.Tuy v
y, các th
ư
vi
n linh ki
n c
a ORCAD có th
coi là m
nh nh
t cho
đế
n nay, và h
u h
ế
t các nhà s
nxu
t linh ki
n
đ
i
n t
 
đề
u cung c
 p các add-in th
ư
vi
n linh ki
n cho ORCAD.
Đ
ã có r 
t nhi
u sách h
ướ 
ng d
n s
d
ng ORCAD b
ng hình, tuy nhiên giá sách khá cao (kho
ng 40.000
đồ
ng/cu
n), và th
c ch
t ORCAD không có gì là ph
c t
 p, vì v
y, tôi mu
n th
c hi
n tài li
u h
ướ 
ng d
nnày m
t cách
đơ 
n gi
n,
để
cung c
 p mi
n phí cho sinh viên. Thành th
c mà nói, các sách dù có h
ướ 
ngd
n t
m
t
ớ 
i
đ
âu, thì c
ũ
ng không th
giúp các b
n sinh viên n
m b
t toàn b
các ch
c n
ă
ng c
aORCAD, mà ch
y
ế
u, các b
n th
c hành nhi
u, mày mò nhi
u, và h
i han nhi
u, các b
n s
tìm hi
u vàn
m b
t v
ORCAD r 
t d
dàng.Trong tài li
u h
ướ 
ng d
n này, chúng tôi s
 
đ
i t
ng b
ướ 
c
đơ 
n gi
n,
để
các b
n có th
th
c hi
n m
t m
chnguyên lý b
ng ORCAD, sau
đ
ó h
ướ 
ng d
n các b
n t
ng b
ướ 
c
để
xu
t ra thành m
ch in, ch
y m
ch in,
đ
i
u ch
nh m
ch in, cu
i cùng là vi
c làm m
t m
ch in
đ
i
n t
t
i nhà nh
ư
th
ế
nào.Tài li
u này
đượ 
c chia làm 4 ph
n:Ph
n th
nh
t h
ướ 
ng d
n các b
n m
t s
thao tác
để
v
m
t m
ch nguyên lý v
ớ 
i ORCAD dùngCAPTUREPh
n th
hai h
ướ 
ng d
n các b
n các thao tác
để
chuy
n t
m
ch nguyên sang m
ch in dùng LAYOUTPLUSPh
n th
ba h
ướ 
ng d
n các b
n m
t s
ph
ươ 
ng pháp
đ
i
u ch
nh m
ch in, và t
o ra các file c
n thi
ế
t
để
 gia công m
ch in công nghi
 p, và xu
t ra file .pdf c
a m
ch inPh
n th
t
ư
là dùng file .pdf 
để
có th
làm ra m
ch in 1 l
ớ 
 p t
i nhà.V
y, chúng ta b
t
đầ
u các bài h
c t
 
đ
ây
 
Bài 1: V
m
ch nguyên lý v
ớ 
i ORCAD
 
Tr 
ướ 
c tiên, các b
n kh
ở 
i
độ
ng ORCAD v
ớ 
i ch
ươ 
ng trình CAPTURE ho
c CAPTURE CIS
đề
u nh
ư
 nhau. Các b
n theo dõi hình trên.
 
 Màn hình Capture s
hi
n ra nh
ư
trên. Vi
c các b
n c
n làm ti
ế
 p theo là t
o ra m
t project
để
làm vi
c.Các b
n b
m vào bi
u t
ượ 
ng t
ờ 
gi
y tr 
ng (Creat document)
để
t
o ra m
t d
án làm vi
c v
ớ 
i Capture.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->