Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
INSTRUCTIUNI din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din HG nr 28/2008

INSTRUCTIUNI din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din HG nr 28/2008

Ratings:
(0)
|Views: 431|Likes:
Published by api-19750785

More info:

Published by: api-19750785 on Nov 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

ORDIN nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instruc\u0163iunilor de aplicare a unor prevederi din Hot\u0103r\u00e2rea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea con\u0163inutului-cadru al documenta\u0163iei tehnico-economice aferente investi\u0163iilor publice, precum \u015fi a structurii \u015fi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi\u0163ii \u015fi lucr\u0103ri de interven\u0163ii"

\u0162in\u00e2nd cont de Avizul nr. 90.587 din 9 iunie 2008 al Ministerului Economiei \u015fi Finan\u0163elor,

\u00een temeiul art. 8 din Hot\u0103r\u00e2rea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea con\u0163inutului-cadru al documenta\u0163iei tehnico-economice aferente investi\u0163iilor publice, precum \u015fi a structurii \u015fi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi\u0163ii \u015fi lucr\u0103ri de interven\u0163ii \u015fi al art. 10 alin. (5) din Hot\u0103r\u00e2rea Guvernului nr.361/2007 privind organizarea \u015fi func\u0163ionarea Ministerului Dezvolt\u0103rii, Lucr\u0103rilor Publice \u015fi Locuin\u0163elor, cu modific\u0103rile \u015fi complet\u0103rile ulterioare,

ministrul dezvolt\u0103rii, lucr\u0103rilor publice \u015fi locuin\u0163elor emite urm\u0103torul ordin:
Art. 1

Se aprob\u0103 "Instruc\u0163iunile de aplicare a unor prevederi din Hot\u0103r\u00e2rea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea con\u0163inutului-cadru al documenta\u0163iei tehnico-economice aferente investi\u0163iilor publice, precum \u015fi a structurii \u015fi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi\u0163ii \u015fi lucr\u0103ri de interven\u0163ii", prev\u0103zute \u00een anexa care face parte integrant\u0103 din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se public\u0103 \u00een Monitorul Oficial al Rom\u00e2niei, Partea I.
-****-
Ministrul dezvolt\u0103rii, lucr\u0103rilor publice \u015fi locuin\u0163elor,
Laszlo Borbely
ANEX\u0102:

INSTRUC\u0162IUNI de aplicare a unor prevederi din Hot\u0103r\u00e2rea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea con\u0163inutului-cadru al documenta\u0163iei tehnico-economice aferente investi\u0163iilor publice, precum \u015fi a structurii \u015fi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi\u0163ii \u015fi lucr\u0103ri de interven\u0163ii

Publicat \u00een Monitorul Oficial cu num\u0103rul 524 din data de 11 iulie 2008

INSTRUC\u0162IUNI din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din Hot\u0103r\u00e2rea
Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea con\u0163inutului-cadru al documenta\u0163iei
tehnico-economice aferente investi\u0163iilor publice, precum \u015fi a structurii \u015fi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi\u0163ii \u015fi
lucr\u0103ri de interven\u0163ii

Art. 1

\u00cen aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) \u015fi alin. (3) lit. c), proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezint\u0103 documenta\u0163ia ce con\u0163ine p\u0103r\u0163i scrise \u015fi desenate privind realizarea obiectivului de investi\u0163ii: execu\u0163ia lucr\u0103rilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instala\u0163iilor tehnologice, ac\u0163iunile de asigurare \u015fi certificare a calit\u0103\u0163ii, ac\u0163iunile de punere \u00een func\u0163iune \u015fi teste, precum \u015fi ac\u0163iunile de predare a obiectivului de investi\u0163ii c\u0103tre beneficiar. Proiectul tehnic trebuie s\u0103 fie astfel elaborat \u00eenc\u00e2t s\u0103 fie clar, s\u0103 asigure informa\u0163ii tehnice complete privind viitoarea lucrare \u015fi s\u0103 r\u0103spund\u0103 cerin\u0163elor tehnice, economice \u015fi tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie s\u0103 permit\u0103 elaborarea detaliilor de execu\u0163ie \u00een conformitate cu materialele \u015fi tehnologia de execu\u0163ie propus\u0103, cu respectarea strict\u0103 a prevederilor proiectului tehnic, f\u0103r\u0103 s\u0103 fie necesar\u0103 suplimentarea cantit\u0103\u0163ilor de lucr\u0103ri \u015fi f\u0103r\u0103 a se dep\u0103\u015fi costul lucr\u0103rii stabilit \u00een faza de studiu de fezabilitate/documenta\u0163ie de avizare.

Proiectul tehnic se elaboreaz\u0103 pe baza studiului de fezabilitate/documenta\u0163iei de avizare, etap\u0103 \u00een care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele \u015fi solu\u0163iile principale ale lucr\u0103rii \u015fi \u00een care au fost ob\u0163inute toate avizele \u015fi acordurile de principiu, \u00een conformitate cu prevederile legale.

Proiectul tehnic se verific\u0103 pentru cerin\u0163ele de calitate de speciali\u015fti atesta\u0163i de Ministerul
Dezvolt\u0103rii, Lucr\u0103rilor Publice \u015fi Locuin\u0163elor \u00een condi\u0163iile legii.
Con\u0163inutul-cadru al proiectului tehnic este urm\u0103torul:
(A)P\u0103r\u0163ile scrise
1.Date generale:

- denumirea obiectivului de investi\u0163ii;
- amplasamentul (jude\u0163ul, localitatea, adresa po\u015ftal\u0103 \u015fi/sau alte date de identificare);
- titularul investi\u0163iei;
- beneficiarul investi\u0163iei;
- elaboratorul proiectului.

2.Descrierea general\u0103 a lucr\u0103rilor
2.1.\u00cen cadrul sec\u0163iunii "Descrierea lucr\u0103rilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor
face referiri asupra urm\u0103toarelor elemente:

a)amplasamentul;
b)topografia;
c)clima \u015fi fenomenele naturale specifice zonei;
d)geologia, seismicitatea;
e)prezentarea proiectului pe specialit\u0103\u0163i;
f)devierile \u015fi protej\u0103rile de utilit\u0103\u0163i afectate;
g)sursele de ap\u0103, energie electric\u0103, gaze, telefon \u015fi altele asemenea pentru lucr\u0103ri definitive \u015fi

provizorii;
h)c\u0103ile de acces permanente, c\u0103ile de comunica\u0163ii \u015fi altele asemenea;
i)trasarea lucr\u0103rilor;
j)antem\u0103sur\u0103toarea;
2.2.Memorii tehnice pe specialit\u0103\u0163i.
3.Caietele de sarcini

Sunt documentele care reglementeaz\u0103 nivelul de performan\u0163\u0103 a lucr\u0103rilor, precum \u015fi cerin\u0163ele, condi\u0163iile tehnice \u015fi tehnologice, condi\u0163iile de calitate pentru produsele care urmeaz\u0103 a fi \u00eencorporate \u00een lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, \u00eencerc\u0103rile, nivelurile de toleran\u0163e \u015fi altele de aceea\u015fi natur\u0103, care s\u0103 garanteze \u00eendeplinirea exigen\u0163elor de calitate \u015fi performan\u0163\u0103 solicitate.

Caietele de sarcini se elaboreaz\u0103 de c\u0103tre proiectant pe specialit\u0103\u0163i, prin dezvoltarea
elementelor tehnice cuprinse \u00een plan\u015fe, \u015fi nu trebuie s\u0103 fie restrictive.

3.1.Rolul \u015fi scopul caietelor de sarcini:
a)fac parte integrant\u0103 din proiectul tehnic;
b)reprezint\u0103 descrierea elementelor tehnice \u015fi calitative men\u0163ionate \u00een plan\u015fe \u015fi prezint\u0103

informa\u0163ii, preciz\u0103ri \u015fi prescrip\u0163ii complementare plan\u015felor;
c)plan\u015fele, breviarele de calcul \u015fi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative
\u00eenscrise \u00een plan\u015fe sunt scurte \u015fi cu caracter general, viz\u00e2nd \u00een special explicitarea desenelor;
d)detaliaz\u0103 notele \u015fi cuprind caracteristicile \u015fi calit\u0103\u0163ile materialelor folosite, testele \u015fi probele
acestora, descriu lucr\u0103rile care se execut\u0103, calitatea, modul de realizare, testele, verific\u0103rile \u015fi
probele acestor lucr\u0103ri, ordinea de execu\u0163ie \u015fi de montaj \u015fi aspectul final;
e)\u00eempreun\u0103 cu plan\u015fele, trebuie s\u0103 fie astfel concepute \u00eenc\u00e2t, pe baza lor, s\u0103 se poat\u0103
determina cantit\u0103\u0163ile de lucr\u0103ri, costurile lucr\u0103rilor \u015fi utilajelor, for\u0163a de munc\u0103 \u015fi dotarea
necesar\u0103 execu\u0163iei lucr\u0103rilor;
f)elaborarea caietelor de sarcini se face de c\u0103tre proiectan\u0163i - arhitec\u0163i \u015fi ingineri speciali\u015fti -,
pentru fiecare categorie de lucrare;
g)stabilesc responsabilit\u0103\u0163ile pentru calit\u0103\u0163ile materialelor \u015fi ale lucr\u0103rilor \u015fi responsabilit\u0103\u0163ile
pentru teste, verific\u0103ri, probe;

h)redactarea caietelor de sarcini trebuie s\u0103 fie concis\u0103 \u015fi sistematizat\u0103;
i)prev\u0103d modul de urm\u0103rire a comport\u0103rii \u00een timp a investi\u0163iei;
j)prev\u0103d m\u0103surile \u015fi ac\u0163iunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea \u00een mediul natural

a de\u015feurilor) dup\u0103 expirarea perioadei de via\u0163\u0103 (postutilizarea).
3.2.Tipuri de caiete de sarcini

3.2.1.\u00cen func\u0163ie de destina\u0163ie, caietele de sarcini pot fi:
a)caiete de sarcini pentru execu\u0163ia lucr\u0103rilor;
b)caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente

tehnologice \u015fi confec\u0163ii diverse;
c)caiete de sarcini pentru recep\u0163ii, teste, probe, verific\u0103ri \u015fi puneri \u00een func\u0163iune;
d)caiete de sarcini pentru urm\u0103rirea comport\u0103rii \u00een timp a construc\u0163iilor \u015fi con\u0163inutul c\u0103r\u0163ii
tehnice.
3.2.2.\u00cen func\u0163ie de categoria de importan\u0163\u0103 a obiectivului de investi\u0163ii, caietele de sarcini
pot fi:
a)caiete de sarcini generale, care se refer\u0103 la lucr\u0103ri curente \u00een domeniul construc\u0163iilor \u015fi care
se elaboreaz\u0103 pentru toate obiectivele de investi\u0163ii;
b)caiete de sarcini speciale, care se refer\u0103 la lucr\u0103ri specifice \u015fi care se elaboreaz\u0103
independent pentru fiecare lucrare.
3.3.Con\u0163inutul caietelor de sarcini
Caietele de sarcini trebuie s\u0103 cuprind\u0103:

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
marinicolae liked this
Nae Alexandru liked this
voicadan liked this
lilisanica6232 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->