Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ORD 775 din 1998 pt aprob Normelor de prevenire si stingere a incendiilor

ORD 775 din 1998 pt aprob Normelor de prevenire si stingere a incendiilor

Ratings: (0)|Views: 70|Likes:
Published by api-19750785

More info:

Published by: api-19750785 on Nov 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

ORDIN nr. 775 din 22 iulie 1998 pentru aprobarea Normelor
generale de prevenire \u015fi stingere a incendiilor

Av\u00e2nd \u00een vedere prevederile art. 17 lit. c) din Legea nr.121/1996 privind organizarea \u015fi func\u0163ionarea Corpului Pompierilor Militari \u015fi prevederile art. 491 din Ordonan\u0163a Guvernului nr.60/1997 privind ap\u0103rarea \u00eempotriva incendiilor, aprobat\u0103 \u015fi modificat\u0103 prin Legea nr.

212/1997,
\u00een temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr.40/1990 privind organizarea \u015fi func\u0163ionarea
Ministerului de Interne,
ministrul de interne emite urm\u0103torul ordin:
Art. 1
Se aprob\u0103 Normele generale de prevenire \u015fi stingere a incendiilor, care fac parte
integrant\u0103 din prezentul ordin.
Art. 2
Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari va lua m\u0103suri pentru aducerea la
\u00eendeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
Nerespectarea prevederilor Normelor generale de prevenire \u015fi stingere a incendiilor atrage
r\u0103spunderea juridic\u0103, potrivit legii.
Art. 4
(1) Prezentul ordin se public\u0103 \u00een Monitorul Oficial al Rom\u00e2niei, Partea I, \u015fi intr\u0103 \u00een vigoare
la 30 de zile de la data public\u0103rii.

(2) La data intr\u0103rii \u00een vigoare a prezentului ordin \u00eenceteaz\u0103, potrivit legii, aplicarea Normelor generale de prevenire \u015fi stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului de interne \u015fi ministrului lucr\u0103rilor publice \u015fi amenaj\u0103rii teritoriului nr. 381/1.219/MC din 4/3 martie 1994, publicate \u00een Monitorul Oficial al Rom\u00e2niei, Partea I, nr. 132 din 27 mai 1994, precum \u015fi orice alte dispozi\u0163ii contrare.

p. Ministru de
interne,
Theodor Zaharia,
secretar de stat
NORME GENERALE
de prevenire \u015fi stingere a incendiilor
CAPITOLUL I: Dispozi\u0163ii generale
Art. 1

(1) Normele generale de prevenire \u015fi stingere a incendiilor, denumite \u00een continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performan\u0163\u0103, cerin\u0163ele \u015fi condi\u0163iile tehnice privind siguran\u0163a la foc pentru construc\u0163ii, instala\u0163ii \u015fi alte amenaj\u0103ri, agen\u0163ii care pot interveni \u00een caz de incendiu \u015fi pentru \u00eenl\u0103turarea efectelor acestuia, exigen\u0163ele utilizatorilor, precum \u015fi normele, regulile, recomand\u0103rile \u015fi m\u0103surile generale ce trebuie avute \u00een vedere \u00een scopul ap\u0103r\u0103rii \u00eempotriva incendiilor.

(2) Prezentele norme generale se aplic\u0103 la proiectarea, executarea \u015fi exploatarea construc\u0163iilor, instala\u0163iilor \u015fi a altor amenaj\u0103ri, \u00een raport cu faza de realizare \u00een care se afl\u0103 \u015fi indiferent de titularul dreptului de proprietate, precum \u015fi la organizarea \u015fi desf\u0103\u015furarea activit\u0103\u0163ii de ap\u0103rare \u00eempotriva incendiilor.

Art. 2

(1) \u00cen organizarea, desf\u0103\u015furarea \u015fi conducerea activit\u0103\u0163ii de ap\u0103rare \u00eempotriva incendiilor se \u0163ine seama de urm\u0103toarele principii: respectarea reglement\u0103rilor \u00een vigoare, priorit\u0103\u0163ii, dimension\u0103rii optime, colabor\u0103rii \u015fi conlucr\u0103rii cu factorii interesa\u0163i.

(2) Proiectarea \u015fi executarea construc\u0163iilor, instala\u0163iilor \u015fi ale altor amenaj\u0103ri (campinguri,
tribune, parcaje, platforme etc.) se realizeaz\u0103 astfel \u00eenc\u00e2t, \u00een cazul unui incendiu produs \u00een

faza de utilizare a acestora, s\u0103 asigure urm\u0103toarele cerin\u0163e:
a) protec\u0163ia \u015fi evacuarea utilizatorilor, \u0163in\u00e2nd seama de v\u00e2rsta \u015fi de starea lor fizic\u0103;
b) limitarea pierderilor de bunuri;
c) pre\u00eent\u00e2mpinarea propag\u0103rii incendiului;

d) protec\u0163ia pompierilor \u015fi a altor for\u0163e care intervin pentru evacuarea \u015fi salvarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea \u015fi stingerea incendiului \u015fi \u00eenl\u0103turarea unor efecte negative ale acestuia.

Art. 3

(1) Criteriile de performan\u0163\u0103 privind cerin\u0163a de calitate "siguran\u0163a la foc" sunt: riscul de incendiu, rezisten\u0163a la foc, pre\u00eent\u00e2mpinarea propag\u0103rii incendiilor, comportarea la foc, stabilitatea la foc, c\u0103ile de acces, de evacuare \u015fi de interven\u0163ie.

(2) Criteriile de performan\u0163\u0103 privind siguran\u0163a la foc \u015fi principalii factori de determinare a
acestora sunt prev\u0103zu\u0163i \u00een anexa nr. 1.
Art. 4

(1) Nivelurile de performan\u0163\u0103 pentru criteriile prev\u0103zute la art. 3, modalit\u0103\u0163ile de evaluare a factorilor de determinare \u015fi limitele medii sau extreme sunt stabilite prin reglement\u0103ri tehnice.

(2) Determinarea nivelurilor de performan\u0163\u0103 prev\u0103zute la alin. (1) se face prin \u00eencerc\u0103ri,
calcule \u015fi ra\u0163ionamente.
Art. 5

Efectele negative ale agen\u0163ilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni \u00een caz de incendiu asupra construc\u0163iilor, instala\u0163iilor \u015fi utilizatorilor, sunt prezentate \u00een anexa nr. 2.

Art. 6

(1) La evaluarea \u00eendeplinirii cerin\u0163elor privind siguran\u0163a la foc, dimensionarea serviciilor de pompieri, \u00eentocmirea planurilor de interven\u0163ie \u015fi la aprecierea capacit\u0103\u0163ii de ap\u0103rare \u00eempotriva incendiilor se utilizeaz\u0103 timpii de siguran\u0163\u0103 la foc \u015fi timpii operativi de interven\u0163ie, \u00een raport cu categoria de importan\u0163\u0103 a construc\u0163iilor.

(2) Definirea timpilor de siguran\u0163\u0103 la foc \u015fi a timpilor operativi de interven\u0163ie, precum \u015fi
principalii factori de evaluare a acestora sunt prev\u0103zu\u0163i \u00een anexa nr. 3.

(3) Evaluarea \u015fi stabilirea timpilor de siguran\u0163\u0103 la foc se fac prin metodele precizate la art. 4 alin. (2), iar a timpilor operativi de interven\u0163ie, prin procedee \u015fi reguli de estimare statistic\u0103 sau empiric\u0103 ori prin m\u0103surare direct\u0103 pe durata interven\u0163iilor.

Art. 7

(1) Nivelurile de performan\u0163\u0103 privind siguran\u0163a la foc \u015fi m\u0103surile de prevenire \u015fi stingere a incendiilor, stabilite pentru construc\u0163ii, instala\u0163ii \u015fi alte amenaj\u0103ri, vor fi prev\u0103zute \u00een documenta\u0163iile tehnice de organizare, sistematizare \u015fi amenjare a teritoriului, precum \u015fi \u00een documenta\u0163iile tehnice de proiectare \u015fi de executare a construc\u0163iilor \u015fi instala\u0163iilor.

(2) Evaluarea, armonizarea \u015fi reflectarea interdependen\u0163ei dintre nivelurile de
performan\u0163\u0103 privind siguran\u0163a la foc \u015fi m\u0103surile de prevenire \u015fi stingere a incendiilor,
stabilite \u015fi necesare, se vor realiza prin scenarii de siguran\u0163\u0103 la foc. Structura de principiu
a scenariului de siguran\u0163\u0103 la foc este prezentat\u0103 \u00een anexa nr. 4.

(3) De nivelurile de performan\u0163\u0103 prev\u0103zute \u00een documenta\u0163iile tehnice men\u0163ionate la alin. (1), de normele specifice de prevenire \u015fi de stingere a incendiilor, precum \u015fi de concluziile \u015fi m\u0103surile tehnico-organizatorice din scenariile de siguran\u0163\u0103 la foc se va \u0163ine seama la elaborarea instruc\u0163iunilor \u015fi schemelor de exploatare privind prevenirea \u015fi stingerea incendiilor, la \u00eentocmirea planurilor de protec\u0163ie \u00eempotriva incendiilor, la eliberarea permiselor \u015fi autoriza\u0163iilor de lucru cu foc, precum \u015fi la emiterea avizelor \u015fi autoriza\u0163iilor de prevenire \u015fi stingere a incendiilor.

(4) Planurile de protec\u0163ie \u00eempotriva incendiilor sunt: planul de evacuare, planul de
depozitare a materialelor periculoase \u015fi planul de interven\u0163ie.
Art. 8

(1) Autospecialele, utilajele, instala\u0163iile, echipamentele, substan\u0163ele, accesoriile \u015fi alte mijloace tehnice de prevenire \u015fi stingere a incendiilor trebuie s\u0103 \u00eendeplineasc\u0103 condi\u0163iile de performan\u0163\u0103 specifice \u015fi sunt admise pentru utilizare numai dac\u0103 sunt avizate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

(2) La proiectarea, omologarea \u015fi executarea \u00een \u0163ar\u0103 a mijloacelor tehnice de prevenire \u015fi stingere a incendiilor este obligatorie respectarea condi\u0163iilor tehnice generale prev\u0103zute \u00een reglement\u0103rile elaborate sau avizate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

(3) Principalele categorii de mijloace tehnice de prevenire \u015fi stingere a incendiilor sunt
prev\u0103zute \u00een anexa nr. 5.
Art. 9

(1) Pentru asigurarea desf\u0103\u015fur\u0103rii, \u00een condi\u0163ii de operativitate \u015fi eficien\u0163\u0103, a opera\u0163iunilor de interven\u0163ie \u00een situa\u0163iile de urgen\u0163\u0103 public\u0103 de incendiu se \u00eentocmesc, potrivit legii, planuri de interven\u0163ie.

(2) Structura-cadru a planului de interven\u0163ie este prezentat\u0103 \u00een anexa nr. 6.
(3) Planul de interven\u0163ie se avizeaz\u0103 de brigada sau de grupul de pompieri militari.
Art. 10

(1) \u00cen sensul prezentelor norme generale, totalitatea nivelurilor de performan\u0163\u0103 privind siguran\u0163a la foc se include \u00een cele de prevenire \u015fi stingere a incendiilor, care, \u00eempreun\u0103 cu performan\u0163ele serviciului de pompieri civili, determin\u0103 capacitatea de ap\u0103rare \u00eempotriva incendiilor.

(2) Sintagmele protec\u0163ia (lupta) \u00eempotriva incendiilor, combaterea incendiilor \u015fi paza contra incendiilor, utilizate \u00een reglement\u0103rile existente, au aceea\u015fi semnifica\u0163ie cu prevenirea \u015fi stingerea incendiilor.

CAPITOLUL II: Norme de prevenire \u015fi stingere a incendiilor la proiectarea
\u015fi executarea construc\u0163iilor, instala\u0163iilor \u015fi a altor amenaj\u0103ri
Sec\u0163iunea 1: Riscul de incendiu
Art. 11

(1) Riscul de incendiu este criteriul de performan\u0163\u0103 care reprezint\u0103 probabilitatea global\u0103 de izbucnire a incendiilor, determinat\u0103 de interac\u0163iunea propriet\u0103\u0163ilor specifice materialelor \u015fi substan\u0163elor combustibile cu sursele poten\u0163iale de aprindere, \u00een anumite \u00eemprejur\u0103ri, \u00een acela\u015fi timp \u015fi spa\u0163iu.

(2) Identificarea, evaluarea \u015fi controlul riscurilor de incendiu se fac conform legii \u015fi potrivit
reglement\u0103rilor specifice.

(3) Riscul de incendiu se va stabili \u015fi se va preciza, obligatoriu, pe zone, spa\u0163ii, \u00eenc\u0103peri, compartimente de incendiu, cl\u0103diri sau instala\u0163ii tehnologice, asigur\u00e2ndu-se \u00eencadrarea \u00een nivelurile de risc sau \u00een categoriile de pericol de incendiu, corespunz\u0103tor reglement\u0103rilor specifice.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Rusu Catalin liked this
voicadan liked this
pitzy_dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->