Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GT do dac thuy van

GT do dac thuy van

Ratings: (0)|Views: 64 |Likes:
Published by tuyetnam24
thủy văn
thủy văn

More info:

Published by: tuyetnam24 on Nov 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2012

pdf

text

original

 
Tr
− 
êng ®¹i häc thuû lîi
kHOA THUû V¡N - M¤I TR¦êNG
bé M¤N CHØNH TRÞ S¤NG vµ bê BIÓN
phan ®×nh lîi - nguyÔn n¨ng minh
Gi¸o tr×nh 
§§§ooo®®®¹¹¹cccvvv
μμμ
ccchhhØØØnnnhhhlll ý ý ý sssè è è llliiiÖÖÖuuuttthhhuuu û û ûvvv¨¨¨nnn
 H
μ
néI - 2001
 
http://www.ebook.edu.vn
Lêi giíi thiÖu
§o ®¹c vµ chØnh lý sè liÖu thuû v¨n lµ c«ng t¸c träng t©m cña néi dung ®iÒu tra c¬ b¶nvÒ nguån n
− 
íc mÆt trong c¸c s«ng, suèi, ao, hå... ë n
− 
íc ta, do vËy cÇn ®
− 
îc trang bÞ nh÷ngkiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ®o ®¹c vµ chØnh lý sè liÖu thuû v¨n cho c¸c kü s
− 
chuyªn ngµnh Thñyv¨n - M«i tr
− 
êng. Qua mét thêi gian dµi ho¹t ®éng cña ngµnh thuû v¨n, khÝ t
− 
îng nãi chungvµ cña c«ng t¸c ®o ®¹c, chØnh lý sè liÖu thuû v¨n nãi riªng ®· cã phÇn ®ãng gãp ®¸ng kÓ cñac¸c kü s
− 
chuyªn ngµnh thuû v¨n. Thêi gian gÇn ®©y do sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ n
− 
ícta vµ viÖc x©m nhËp m¹nh mÏ nh÷ng kiÕn thøc khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i tõ c¸c n
− 
íc tiªntiÕn vµo n
− 
íc ta nªn mét sè ph
− 
¬ng ph¸p ®o ®¹c, m¸y mãc ®o ®¹c vµ ph
− 
¬ng ph¸p chØnh lýsè liÖu thuû v¨n ®· cã sù thay ®æi cho phï hîp. Tuy vËy nh÷ng nÐt c¬ b¶n trong c«ng t¸cnµy vÉn kÕ thõa nh÷ng kiÕn thøc mµ chóng ta ®· sö dông trong gÇn mét thÕ kû qua. Do ®ãtrong gi¸o tr×nh nµy vÉn ®Ò cËp tíi nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ®· vµ ®ang øng dông cïng víimét sè kiÕn thøc vµ m¸y mãc ®o ®¹c hiÖn ®¹i ®ang b¾t ®Çu ®
− 
îc sö dông ë n
− 
íc ta.Néi dung cña gi¸o tr×nh còng ®· chó ý biªn so¹n phï hîp nh÷ng quy ®Þnh cña c¸c quyph¹m Tiªu chuÈn ngµnh cña Tæng côc KhÝ t
− 
îng - Thuû v¨n ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi chokü s
− 
khi ra tr
− 
êng c«ng t¸c.Mét sè yÕu tè ®· ®o ®¹c tr
− 
íc ®©y mµ hiÖn nay t¹m ngõng ®o ®¹c (bïn c¸t ®¸y) chóngt«i sÏ kh«ng tr×nh bµy chi tiÕt.Mét sè thuËt ng÷ cò ®· dïng tr
− 
íc ®©y mµ nay Tæng côc KhÝ t
− 
îng Thuû v¨n ®· söa®æi nh
− 
ng chóng t«i vÉn ph¶i dïng l¹i vµ ghi thuËt ng÷ míi trong ngoÆc ( )* v× c¸c lý dosau:C¸c gi¸o tr×nh, tµi liÖu ®· xuÊt b¶n cña tr
− 
êng §¹i häc Thuû lîi nh
− 
ChØnh trÞ s«ng,,§éng lùc häc dßng s«ng, TÝnh to¸n thuû v¨n... cã liªn quan tíi tµi liÖu thuû v¨n vÉn dïngc¸c thuËt ng÷ cò. MÆt kh¸c nh»m gióp cho sinh viªn vµ c¸c kü s
− 
khi ra tr
− 
êng cã thÓ khaith¸c sö dông ®
− 
îc c¸c tµi liÖu cò cã liªn quan.VÝ dô: "L
− 
îng ngËm c¸t" nay ®æi thµnh "Hµm l
− 
îng chÊt l¬ löng"...Trong gi¸o tr×nh nµy ghi lµ: L
− 
îng ngËm c¸t (hµm l
− 
îng chÊt l¬ löng)*...Néi dung cña m«n häc cßn bao gåm mét ®ît thùc hµnh cña sinh viªn ë c¸c tr¹m thñyv¨n. §©y lµ dÞp ®Ó c¸c kü s
− 
t
− 
¬ng lai vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo viÖc ®o ®¹c, tÝnhto¸n, chØnh lý sè liÖu ë thùc tÕ, nhÊt lµ häc tËp ph
− 
¬ng ph¸p tæ chøc lµm viÖc ë mét tr¹mthñy v¨n.§èi t
− 
îng phôc vô chÝnh cña gi¸o tr×nh lµ sinh viªn ngµnh thuû v¨n - m«i tr
− 
êng ®ångthêi cã thÓ dïng lµm tµi liÖu tham kh¶o cho sinh viªn c¸c ngµnh häc kh¸c cã liªn quan.Néi dung s¸ch gåm 10 ch
− 
¬ng, viÖc biªn so¹n ®
− 
îc ph©n c«ng nh
− 
sau:Gi¶ng viªn Phan §×nh Lîi biªn so¹n phÇn më ®Çu vµ c¸c ch
− 
¬ng I ®Õn ch
− 
¬ng VI.Gi¶ng viªn NguyÔn N¨ng Minh biªn so¹n c¸c ch
− 
¬ng VII ®Õn ch
− 
¬ng X.3
 
http://www.ebook.edu.vn
Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n vµ hoµn chØnh néi dung chóng t«i ®· nhËn ®
− 
îc nhiÒu ý kiÕn®ãng gãp cña bé m«n "ChØnh trÞ s«ng vµ bê biÓn" tr
− 
êng §¹i häc Thuû Lîi, trong ®ã gi¶ngviªn Ng« Lª Long ®· gióp ®ì thiÕt kÕ b¶n vÏ minh ho¹; sù gãp ý vµ gióp ®ì cña Côc m¹ngl
− 
íi vµ Trang thiÕt bÞ kü thuËt KhÝ t
− 
îng Thuû v¨n, Trung t©m t
− 
liÖu KhÝ t
− 
îng Thuû v¨n,§µi KhÝ t
− 
îng Thuû v¨n khu vùc ®ång b»ng B¾c bé, Tæng côc KhÝ t
− 
îng Thñy v¨n. §ÆcbiÖt lµ sù gãp ý vµ gióp ®ì cña PGS. TS. §ç Cao §µm nguyªn gi¶ng viªn tr
− 
êng §¹i häcThuû lîi, PGS. TS. Ng« Träng ThuËn Tæng côc KhÝ t
− 
îng Thuû v¨n.C«ng t¸c ®o ®¹c vµ chØnh lý sè liÖu thuû v¨n bao gåm mét néi dung kh¸ lín, songch
− 
¬ng tr×nh cña m«n häc l¹i cã h¹n. §Ó phï hîp víi yªu cÇu gi¶ng d¹y chóng t«i ®· chänläc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n ®Ó biªn so¹n trong gi¸o tr×nh nµy, do ®ã kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãtmong b¹n ®äc, gãp ý, x©y dùng ®Ó gi¸o tr×nh ®
− 
îc hoµn chØnh thªm.
C¸c t¸c gi¶
4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->