Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Akatist Svetom Simeonu Bogoprimcu

Akatist Svetom Simeonu Bogoprimcu

Ratings: (0)|Views: 197 |Likes:
Published by api-19766044

More info:

Published by: api-19766044 on Nov 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2014

pdf

text

original

AKATIST SVETOM SIMEONU BOGOPRIMCU
Kondak 1

Izabran si, za blagovesnika, sveti pravedni star\u010de Simeone, da objavljuje\u0161 Hrista me\u0111u ljudima. Pohvalno pjenije Bogoprim\u010de, prinosimo ti, jer ima\u0161 slobodu pred Gospodom, Koga si u naru\u010dju svome nosio. Pomoli Mu se da se spasu oni koji te sa ljubavlju prizivaju:

Raduj se, prebla\u017eeni Bogoprim\u010de, pravedni star\u010de Simeone!
Ikos 1

Angeo Bo\u017eji poslan bi da starca Simeona obavesti da \u0107e se, vaistinu, od Djeve roditi obe\u0107ani Spasitelj sveta, Hristos. Dr\u017ee\u0107i knjigu proroka Isaije, i na\u0161av\u0161i mesto na kojem je bilo napisano: "Da \u0107e Djeva u utrobu primiti i roditi sina Emanuila", on se dvoumlja\u0161e oko tih re\u010di, razmi\u0161ljaju\u0107i u sebi, kako to mo\u017ee biti. Tada se njemu javi angeo i obavesti ga da ne\u0107e videti smrti, dok ne vidi Ro\u0111enog od Djeve Hrista Gospodnjeg. Dive\u0107i se takvom divnom Bo\u017ejem promi\u0161ljanju o njemu, ovako mu kli\u010demo:

Raduj se, jer si sa stara\u010dkim sedinama istinsku mudrost sjedinio!
Raduj se, jer si kao mu\u017e pravedan i blago\u010destiv Duhom Bo\u017ejim svedo\u010dio!
Raduj se, jer si u svim zapovestima Gospodnjim, ne spoti\u010du\u0107i se, neporo\u010dno

hodio!
Raduj se, jer si celim \u017eivotom svojim Gospodu ugodio!
Raduj se, prebla\u017eeni Bogoprim\u010de, pravedni star\u010de Simeone!
Kondak 2
Starac, videv\u0161i da su mu se umno\u017eile godine \u017eivota, i da mu se uve\u0107avaju trud i

bolest, be\u0161e vrlo tu\u017ene du\u0161e, \u0161to se produ\u017eilo vreme dolaska Gospodnjeg na zemlju. Zbog toga je imao \u017eelju da se razre\u0161i i ka ocima pre\u0111e. Sa suzama se molio da bude otpu\u0161ten, kli\u010du\u0107i Bogu: Aliluja!

Ikos 2

Um njegov nije mogao da shvati ono \u0161to mu je arhangel rekao. Starac se u nedoumici pitao, govore\u0107i u sebi: "Kako je stra\u0161na i neshvatljiva objavljena mu tajna, da \u0107e Djeva u utrobi za\u010deti i roditi Sina, Djeva \u010dista koja ne zna za mu\u017ea da mo\u017ee roditi. I, Ko \u0107e biti Taj Koji \u0107e se roditi bez mu\u017ea, kao Sin Djeve. Sve vi\u0161e i vi\u0161e je ispitivao Pismo, i razumeo ovu veliku tajnu, sadr\u017eanu u Njemu. Jer, Bogu prili\u010di da se javi u telu da bi spasao \u010doveka, Bogom i \u010dovekom. Zbog toga mi, dive\u0107i se dejstvu divne premudrosti Bo\u017eje, opevamo bla\u017eenog poznavaoca tajne premudrosti, kli\u010du\u0107i mu ovako:

Raduj se, jer si svetim \u017eivotom srce svoje o\u010distio!
Raduj se, jer si radi \u010distote srca plamenu ljubav ka Bogu stekao!
Raduj se, jer si ljubavlju prema Bogu um svoj \u010distim u\u010dinio!
Raduj se, jer si \u010distotom uma razumevanje Bo\u017eanstvenih pisanija pojasnio!
Raduj se, jer si razumevanjem Pisma ka veri u Hrista priveden bio!
Raduj se, jer si verom i nadom na brzu utehu Izrailjevu utvr\u0111en bio!
Raduj se, prebla\u017eeni Bogoprim\u010de, pravedni star\u010de Simeone!
Kondak 3

Sila Duha Bo\u017ejeg podi\u017ee starca da do\u0111e u crkvu u onaj dan, kada su u njoj bili roditelji mladenca Isusa, koji su do\u0161li da obave na Njemu ono \u0161to je nalagao zakon. I on je uzeo mladenca i razumeo Duhom da je On obe\u0107ani Spasitelj sveta \u2014 Hristos. Raduju\u0107i se, klicao je Bogu: Aliluja!

Ikos 3

Imaju\u0107i um koji gleda ka Bogu i prebivaju\u0107i u Duhu, starac Simeon je tada primio na ruke svoje Mladenca Isusa, i blagoslovio Boga i rekao Mariji, Materi Njegovoj: "Ovaj le\u017ei da mnoge obori i podigne u Izrailju i bi\u0107e znamenje oko Koga \u0107e se prepirati da se otkriju pomisli mnogih srca". Dive\u0107i se takvom proro\u0161tvu svetoga, Bogoprimca pesmamo ovim hvalimo:

Raduj se, prozorljivi i od Boga vo\u0111eni, jer si Duhom Bo\u017ejim odmah poznao
Hrista Gospodnjeg kao \u010detrdesetodnevnog Mladenca!
Raduj se, sveti Bogopropovedni\u010de, veleglasno si propovedao Boga, Koji je
do\u0161ao da u telu spase svet!
Raduj se, blago\u010destivi bogoljub\u010de, koji si bio pao u o\u010dajanje. Preko Tebe su se,
Izrailjevom utehom, neiskazano obradovali!
Raduj se, prebla\u017eeni Bogovid\u010de, jer si Boga, Koji se javio u telu, ne samo
umnim nego i telesnim o\u010dima video!
Raduj se, pravedni Bogoprim\u010de, koji si Onoga, Koji svu tvar dr\u017ei na dlanu, na
svoje stara\u010dke ruke primio!
Raduj se, jer si istinski Bogono\u0161\u010de, Boga, Koga nebo i zemlja nositi ne mogu, u

naru\u010dju svome si u telesnom obli\u010dju nosio!
Raduj se, prebla\u017eeni Bogoprim\u010de, pravedni star\u010de Simeone!
Kondak 4
Bura unutra\u0161njih sumnjala\u010dkih pomisli u\u0111e u du\u0161u Svete Bogodevoj\u010dice kada Joj

se blago\u010destivi Simeon pribli\u017ei, i po\u010de govoriti da \u0107e i Njoj samoj ma\u010d probosti
du\u0161u. \u010cuv\u0161i ovo, sveta Djeva se zbog tih re\u010di prvo smuti, a zatim kao istinska
slu\u0161kinja Gospodnja predade Sebe volji Gospoda kli\u010du\u0107i Mu: Aliluja!
Ikos 4

Josif i Pre\u010dista Mater i Djeva, su se, slu\u0161aju\u0107i divno proro\u0161tvo prozorljivog starca o detetu, \u010dudili onome \u0161to je re\u010deno o Njemu. Mati Njegova je \u010duvala sve re\u010di ove, dr\u017ee\u0107i ih u Svome srcu. Zbog toga se i mi divimo proro\u010dkim re\u010dima divnog starca i kli\u010demo mu ovako:

Raduj se, drevnih proroka ispunjenje i novih pravednika pohvalo!
Raduj se, jer si bio postavljen na Bo\u017eanstvenoj stra\u017ei, kao verski stra\u017ear izme\u0107u
dva zaveta, Starog i Novog!
Raduj se, jer kuda si god i\u0161ao, jednim pogledom oka si budu\u0107nost sveta i roda
ljudskog sagledao!
Raduj se, jer si kao verni stra\u017ear bdio i pazio, i u sretenje Domovladatelju Hristu
iza\u0161ao!
Raduj se, jer si predvideo stradanja Hristova jo\u0161 dok je On Mladenac bio, i bol i

tugu srca Njegove Matere si pretskazao!
Raduj se, prebla\u017eeni Bogoprim\u010de, pravedni star\u010de Simeone!
Kondak 5

Gledam te, prebla\u017eeni Bogoprim\u010de, kao Bogom vo\u0111enu zvezdu i prete\u010du Bo\u017eanstvene svetlosti. Ti si Tu svetlost, Koja je, po svim narodima zasijala na prosve\u0107enje istine, jezikom objavio. Od Nje prosve\u0107eni, i mi navikosmo da blagodarno pevamo Bogu: Aliluja!

Ikos 5

Zavapio si, bla\u017eeni Simeone: "Vide\u0161e o\u010di moje spasenje Tvoje, Vladiko, koje si ugotovio pred licem svih ljudi, svetlost otkrovenja narodima, i slavu naroda Tvoga Izrailja", i na ruke svoje primio Mladenca Isusa, Kome se mi sada sa strahom i ljubavlju klanjamo, a tebi kao Bogoprimcu i proroku uznosimo ova pjenija:

Raduj se, jer si celom svetu, Judejima i Jelinima propovedao da je pripremljeno
spasenje u Hristu!
Raduj se, jer si ljudima, koji su sedeli u tami i senci smrtnoj da \u0107e im zasijati
svetlost objavio!
Raduj se, jer si gorde Judeje ponizio, a istinu o Carstvu Bo\u017ejem poni\u017eenim
objavio!
Raduj se, jer si spasenje u Hristu Isusu narodima blagovestio!

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->