Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sweet Recipes

Sweet Recipes

Ratings:
(0)
|Views: 179|Likes:
Published by diyashree

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: diyashree on Nov 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2009

pdf

text

original

 
°´‹ð«ñ ²¬õˆ¶ ñAö... 30 õ¬è ÞQŠ¹ ༇¬ì!
óõ£ «îƒè£Œ ༇¬ì
 
 
 «î¬õò£ù¬õ:«îƒè£Œ ¶¼õ™ & 1 èŠ, ó¬õ & ܬó èŠ, ꘂè¬ó & º‚裙 èŠ, ãô‚裌 Éœ &1 ¯vÌ¡, ªïŒ & 2 «ìHœvÌ¡.ªêŒº¬ø:å¼ «ìHœvÌ¡ ªïŒJ™ ó¬õ¬ò ï¡° õÁˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. eF Þ¼‚°‹ ªïŒJ™«îƒè£¬ò ï¡° õÁˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. ꘂè¬ó»ì¡ 裙 èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶, Ü´ŠH™ ¬õˆ¶,ꘂè¬ó è¬ó‰¶, ‘H²‚° ðî‹’ õ‰î¶‹ Þø‚°ƒèœ. (ꘂè¬ó è¬ó‰¶ ªè£Fˆî¶‹, ݜ裆®Móô£½‹ 膬ì Móô£½‹ ð£¬èˆ ªî£†´ˆ «îŒˆ¶Š 𣘈, è‹H HK‰¶ õó£ñ™, H²H²Šð£ŒMó™èO™ 冴‹. ܶ ‘H²‚°’ ðî‹).õÁˆî ó¬õ ñŸÁ‹ «îƒè£Œ ¶¼õ¬ô ð£A™ ªè£†®, ãô‚裌ɜ «ê˜ˆ¶‚ A÷P, Þø‚A CÁ CÁ༇¬ìè÷£èŠ H®ˆ¶¬õ»ƒèœ.
èÁŠ¹ âœÀ¼‡¬ì 
 
 «î¬õò£ù¬õ:èÁŠ¹ ✠& 1 èŠ, ªõ™ô‹ & ܬó èŠ.ªêŒº¬ø:✬÷‚ è¿M, è™ ÜKˆ¶ ²ˆî‹ ªêŒ¶ªè£œÀƒèœ. è죬ò‚ è£ò¬õˆ¶, ²ˆî‹ ªêŒî✬÷ (ܶ ßóñ£è Þ¼‚°‹«ð£«î) «ð£†´, ܶ ªð£K»‹ õ¬ó õÁˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. ªð£®ˆîªõ™ôˆ¬î I‚RJ™ «ð£†´, ܫ õÁˆî ✬÷»‹ «ð£†´, MŠð˜ H«÷¬ì àð«ò£Aˆ¶ ²ŸPâ´ƒèœ. (݆´ó™ Þ¼Šðõ˜èœ ÜF™ «ð£†´, Þ¼‹¹ àô‚¬èò£™ Þ®‚èô£‹). ✠¬ïú£èܬóð†´Mì£ñ™, å¡Pó‡ì£è ªõ™ôˆ«î£´ «ê˜‰¶ Þ®ð†ì¶‹ â´ˆ¶ CÁ ༇¬ìè÷£èŠH®»ƒèœ.
ð£CŠð¼Š¹ ñ£¾¼‡¬ì
«î¬õò£ù¬õ:ð£CŠð¼Š¹ & 1 èŠ, ꘂè¬ó & 1 èŠ, ªïŒ & «î¬õò£ù Ü÷¾.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->