Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
365 cau crazyenglish.pdf

365 cau crazyenglish.pdf

Ratings:
(0)
|Views: 0|Likes:
Published by Cybertra

More info:

Published by: Cybertra on Jul 08, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

 
Crazy ECV languages
365
câu luyn ni ting Anh
– Hoa –
Vit lưu lot
 
 Dương Văn Vưng
 –
Tuyn chon
&
 Biên dch
 
Ngy th nht
 1.Absolutely. (
用于答话)是这样
;
当然是
;
正是如此
;
对如此
(yòng yú dá huà
shì  zhèyàng
;dāng r 
án shì;zhèng shì rúc
ǐ 
;juéduì rúc
ǐ 
 
(
Dng đ tr li
)
Đng th
,
vy đ
,
đương nhiên ri
,
chc l vy ri
. 2.Absolutely impossible!
绝对不可能的
 juéduì bù
kěnéng
de
 
Không t
h no
!
Tuyt đi không c kh năng đ
. 3.All I have to do is learn English.
我所要做的就是学英语
w
ǒ suǒ yào zuo de
 jiùshì xué
 yīn
 y
ǔ
 
Tt c nhng g tôi cn lm l hc ting
Anh. 4.Are you free tomorrow?
你明天有空吗
?
 
n
ǐ míngtiān yǒu kōng
ma?
Ngày ma
i cu rnh
không? 5.Are you married?
你结婚了吗?
 
n
ǐ jiéhūn le ma
 
ng đ lp gia đnh chưa?
 6.Are you used to the food here?
你习惯吃这儿的饭菜吗?
 
n
ǐ
 xíguàn
chī
 zhèr de  fàncài ma
 
Cu ăn c quen đ ăn  đây không
? 7.Be careful.
小心/注意
 xi
ǎoxīn
 zhùyì 
 
C
 
n th
n/ chú ý 8.Be my guest.
请便/别客气
q
ǐng 
biàn
bié kèqì 
 
C t nhiên
 /
đng
khách sáo! 9.Better late than never.
迟到总比不到好
chídào z
ǒng bǐ bùdào
h
ǎo
 
Đn mun cn tt hơn l không đn
. 10.Better luck next time.
祝你下一次好运
 zhù n
ǐ xià yī cì
h
ǎoyùn
 
Chú
c cu may mn ln sau
. 11.Better safe than sorry.
小心不出大错
 xi
ǎoxīn
bù ch
ū
dàcuo
 
Cn thn s không xy ra sai st ln
. 12.Can I have a day off?
我能请一天假吗?
 
w
ǒ néng qǐng yī tiān
  ji
ā
ma
 
Tôi c th xin nghmt ngy đưc
không? 13.Can I help?
要我帮忙吗?
 
 yào w
ǒ bāngm
áng ma
 
Cn tôi gip không
?
 
Ngy th
2 14.Can I take a message?
要我传话吗?
 
 yào w
ǒ
 zhu
ăn
huà ma
 
C cn tôi chuyn li kng
? 15.Can I take a rain check?
你能改天再请我吗?
 
n
ǐ néng gǎi tiān zài qǐng
w
ǒ ma
 
Cu c th mi mnh ba khc đưc
không? 16.Can I take your order?
您要点菜吗?
 
nín yào di
ǎn cài ma
 
Ông mun chn
món không? 17.Can you give me a wake-up call?
你能打电话叫醒我吗?
 
n
ǐ néng dǎ diàn huà
 jiào x
ǐng wǒ ma
 
Cu c th gi đin đnh thc mnh dy
không? 18.Can you give me some feedback?
你能给我一些建议吗?
 
n
ǐ néng gěi wǒ yī xiē
 jiànyì ma
 
Anh c th nêu mt vi đ ngh cho
tôi
đưc kng
? 19.Can you make it
 
你能来吗?
 
n
ǐ néng lái ma
 
Cu c th ti đưc
không? 20.Can I have a word with you?
我能跟你谈一谈吗?
 
w
ǒ néng gēn nǐ tán yī
tán ma
 
Tôi c th ni chuyn vi anh mt lt đưc không
? 21.Cath me later.
过会儿再来找我
guo huìr zài lái zh
ǎo
w
ǒ 
 
Lt na đn tm tôi
nhé! 22.Cheer up!
高兴起来 振作起
 gāoxīng qǐ lái
 zhènzuo q
ǐ lái
 
Vui v lên no
 /
Phn khi lên no
! 23.Come in and make yourself at home.
请进,别客气
q
ǐng jìn
bié kèqì 
 
Xin mi vo
,
đng
khách sáo! 24.Could I have the bill,please?
请把账单给我好吗?
 
q
ǐng bǎ zhàngdān gěi
w
ǒ hǎo ma
 
Xin cho xem hóa
đơn tnh tin
? 25.Could you drop me off at the airport?
你能载我到飞机场吗?
 
n
ǐ néng zài wǒ dào fēijī
ch
ă
ng ma
 
Cu c th ch mnh đn sân bay đưc
không? 26.Could you speak slower?
你能说得慢一点吗?
 
n
ǐ néng shuō dé màn
di
ǎn ma
 
Anh ni chm li mt cht đưc
không? 27.Could you take a picture for me?
你能帮我拍照吗?
 
n
ǐ néng bāng wǒ  pāi
 zhào ma
 
C th chp hnh
giúp i không? 28.Did you enjoy your flight?
你的飞行旅途愉快吗?
 
n
ǐ de
 
 fēix
íng l
ǚ 
tú yúkuài ma
 
Chuyn bay ca ông vui v ch 
? 29.Did you have a good day today?
你今天过得好吗
?
 
n
ǐ jīntiān guo dé hǎo
ma?
Hôm nay vui v
không? 30.Did you have a nice holiday?
你假期过得愉快吗?
 
n
ǐ jiā
qì guo dé yúkuài ma
 
K ngh ca cu vui v ch 
?
 
Share-Book.com 31.Did you have fun
 
你玩得开心吗?
 
n
ǐ wán dé kāixīn ma
 
Cu chơi vui v ch 
? 32.Dinner is on me.
晚饭我请客
w
ǎn
 fàn w
ǒ qǐng kè
 
Ba ti i mi
. 33.Do you have a room available?
你们有空房间吗?
 
n
ǐ 
men y
ǒu kōng
 fángji
ān ma
 
Ch cc ông cn phng trng không
? 34.Do you have any hobbies?
你有什么爱好?
 
n
ǐ yǒu
shénme ài h
ǎo
 
Anh c s thch g
không? 35.Do you have some change?
你有零钱吗?
 
n
ǐ yǒu líng 
qián ma
 
Cu c tin l
không? 36. Do you mind my smoking?
你介意我抽烟吗?
 
n
ǐ jiè
 yì w
ǒ chōu yān
ma
 
Tôi ht thuc c
p
hin g không 
?
37.Do you often work out
 
你经常锻炼身体吗?
 
n
ǐ jīng cháng duàn liàn  shēn tǐ ma
 
Anh thưng xun rn luyn thân th ch 
? 38.Do you speak English?
你会说英语吗?
 
n
ǐ huì shuō yīng yǔ
 ma
 
Cu bit ni ting
Anh không? 39.Don't be so modest.
别这么谦虚
bié zhè
me qiānxū
 
Đng khiêm tn th
.
Ngy th
3 40.Don't bother.
不用麻烦了
bù yòng má fán le
 
Đng c phin phc na
. 41.Don't get me wrong.
别误会我
bié wù huì w
ǒ 
 
Đng hiu lm tôi
 42.Don't give up.
别放弃
bié fàng qì 
 
Đng t b
. 43.Don't jump to conclusions.
不要急于下结论
bù yào jí yú xià jié n
 
Đng đưa ra kt lun qu vi vng
. 44.Don't let me down.
别让我失望
bié ràng w
ǒ shī
wàng
 
Đng lm tôi tht vng đy
. 45.Don't make any mistakes.
别出差错
bié chū chāi cuo
 
Đng c mc
 sai
lm đy
. 46.Don't mention it.
不必客气
bù bì kè qì 
 
Không cn khch
sáo! 47.Don't miss the boat.
不要坐失良机
bù yào zuo sh
ī li
áng
 jī 
 
Đng b l cơ hi
. 48.Don't take any chances.
不要心存侥幸
bù yào x
īnc
ún  ji
ǎoxìng 
 
Đng trông ch vo may mn
. 49.Don't take it for granted.
不要想当然
bù yào xi
ǎng dāng
rán
 
Đng coi đ l điu đương nhiên.
 50.Don't worry about it.
别担心
bié dàn x
īn
 
Đng lo lng v điu đ
. 51.Easy come,easy
来得容易,去得
lái dé róng yì 
qù dé
Nhanh đn
, nhanh

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->