Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Branislav Nusic - Autobiografija

Branislav Nusic - Autobiografija

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 568|Likes:
Published by DjurovicNenad

More info:

Published by: DjurovicNenad on Nov 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2012

pdf

text

original

 
 
Branislav Nuši
ć
 AUTOBIOGRAFIJA
 
PIŠ
Č
EV PREDGOVOR 
Ja mislim da uopšte nema smisla pisati predgovor autobiografiji. Ako život
č
ove
č
 ji i ima kakav predgovor, on je takointimne prirode da se o njemu uopšte i ne piše. Ali se meni predgovorom valja opravdati što sam preduzeo ovaj posao –  pisanje biografije – kojim se obi
č
no bave propali politi
č
ari, prognani vladari, besposleni penzioneri, bivše dvorske dame i
č
lanovi Akademije nauka. I, eto, toga opravdanja radi ja moramovu prvu glavu posvetiti predgovoru.U jedno doba nastala je bila
č
itava hajka na mene. Sve što jedobilo svrab za pisanje uzelo je da se
č
eše o mene, tako da sam bio postao neka vrsta pismenog zadatka za sve one koji su – to se ve
ć
 razume – po
č
injali kritikom svoja literarna vežbanja. Svi su oni ina sav glas tvrdili: da ja nemam ni duha ni talenta. Kako su mi nataj na
č
in stvorili donekle reputaciju
č
oveka bez duha i talenta, po
č
ese šaputati da mi ta reputacija daje dovoljno kvalifikacija za
č
lanaAkademije nauka i umetnosti, te sam svakoga
č
asa mogaoo
č
ekivati da budem i izabran. Pa kako svaki akademik mora daizradi svoju autobiografiju, i kako je našim akademicima za taj posao potrebno po nekoliko godina, pa ih ima koji su i umrli a tajtoliko veliki i važan posao nisu dovršili, te se ni dan danas ništa nezna ni o njihovom životu ni o njihovom radu na nauci, – to samodlu
č
io da za vremena piberem gra
đ
u za svoj životopis.Eto to me je uglavnom rukovodilo kada sam seo da pišem ovuknjigu.Opis ovoga života otpo
č
eo sam sa ro
đ
enjem, nalaze
ć
i da je tonajprirodniji po
č
etak. Polaze
ć
i od toga fakta, ja se nisam upuštao ustvari koje su prethodile mome ro
đ
enju, pošto o tome verovatno inema nikakvih podataka. Autobiografiju sam završio ženidbom,nalaze
ć
i da posle ženidbe
č
ovek i nema autobiografije
2
 
Uostalom, vreme od ro
đ
enja do ženidbe i jeste jedan period(sa mnogo potperioda) u istoriji
č
ovekovoj. Onako otprilike kao štou istoriji Srba vreme od doseljenja na Balkansko Poluostrvo do propasti carstva na Kosovu
č
ini jedan veliki period sa mnogo potperioda.
Č
ak bi se i u životu
č
ovekovom taj period od ro
đ
enjado ženidbe mogao, kao i u istoriji, zvati period "od doseljenja do propasti". Kao što bi se i period koji zatim nastaje mogao tako lepoi u životu, kao i u istoriji, nazvati: period "robovanja i patnji".Stoga sam se ja i zadržao samo na prvome periodu: oddoseljenja do propasti. Dalji opis moga života poverio sam jednome svome prijatelju, vrlo talentovanome i otmenomegospodinu, za kojega sam se uverio da nijednu stvar ne kazujeonako kako je ona bila, ve
ć
je uvek dopunjuje, namešta i zamazuje,ne bi li je ulepšao. Takvi su ljudi neobi
č
no podesni za biografijeknjiževnika i umetnika, jer je kod tih biografija pravilo da se svakastvar tako ulepša kako bi veliki pokojnik potomstvu izgledao štouzvišeniji i što plemenitiji. Biografi književnika i umetnika imaju utome pogledu neobi
č
nu sli
č
nost sa mašamodama i kroja
č
icama. Ikod njih postoji onaj kroja
č
ki ukus: "Ovo vam lepo stoji!", te biografiju tako kroje i doteruju kako bi što lepše stojala onome okome pišu. Ako je dami ružan struk, kroja
č
ica
ć
e napraviti hiljadumašnica da ga pokrije; ako je književniku ružna prošlost, biograf 
ć
e izmisliti hiljadu anegdota da je zamaže: ako dama ima malogrbava le
đ
a, kroja
č
ica
ć
e joj izmisliti takav kroj da se to i ne opazi;ako umetnik ima malo grbav moral, biograf 
ć
e izmisliti takvaobjašnjenja da
ć
e takav moral izgledati kao vrlinaSe
ć
am se, na primer, jednog slu
č
aja kojega sam ja savremenik i svedok, a koji sam zatim prera
đ
en
č
itao u biografiji.Lirski pesnik N. N. jedno jutro, trešten pijan, sreo se sa svojim budu
ć
im biografom. Veliki pokojnik bivao je
č
esto puta u životusvinja, ali je ovom prilikom naro
č
ito bio zabrljavio, tako da nijeumeo
č
ak ni ku
ć
u da na
đ
e.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->