Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Branislav Nusic - Gospodja Mini Stark A

Branislav Nusic - Gospodja Mini Stark A

Ratings: (0)|Views: 112|Likes:
Published by DjurovicNenad

More info:

Published by: DjurovicNenad on Nov 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2010

pdf

text

original

 
 
Branislav Nušić
 
Gospođa ministarka
 
Šala u četiri čina
 
Prvi put prikazano u beogradskom Narodnom pozorištu
1923.
Predgovor
Ako ste kadgod paţljivije posmatrali sve što biva oko vas,
ako ste se pogdekad upustili i udubili u odnose koji
regulišu ţivot jednoga društva i pokrete koje izaziva taj
regulator
 — 
 
vi ste morali zapaziti da se, kroz ţivotsvakoga društva, jasno beleţi jed
na jaka i ravna linija. Tu
liniju ispisali su obziri, tradicije, malodušnost, duhovnanemoć i sve one druge negativne osobine ĉovekove podkojima se pojedinci guše, a društvo nemoćno predajeuĉmalosti.
 
Tu liniju socijalni matematiĉari nazivali bi moţda
normalnom
,
 
a socijalni fiziĉari poĉetnim gradom toploteili hladnoće, jer ona odista liĉi onome stepenu natermometru iznad kojega, pri hlaĊenju, silazi.
 
Tom ravnom linijom kreće se ţivot skoro celokupnoganašega društva. Iznad te linije penju se samo pojedin
ci,
koji imaju duševne snage i hrabrosti da se uznesu iznadobzira, iznad tradicija i iznad malodušnosti. Iznad te linije penju se samo pojedinci koji ne ĉekaju da ţivu udruštvenome termometru zagreje spoljna temperatura, već
to zagrevanje nalaze sami u s
ebi, u svojim duševnimmoćima. I ispod te linije silaze samo oni pojedinci kojitakoĊe imaju duševne snage da pregaze obzire i tradicije iotresu se malodušnosti. I ovi, koji u društvu silaze ispodlinije normale, sve do dna društvenog, nose sami u sebi
di
spozicije hlaĊenja duše i hlaĊenja osećaja sve do taĉke
 
smrzavanja.Da se neko digne ili spusti iznad ili ispod linije normale u
ţivotu, da se neko uzvisi iznad gomile ili spusti ispod
gomile, treba da je podjednako hrabar. Hrabrost je biti
ĉestiti, plemenit, uzvišen, isto tako kao što je hrabrost biti
podao i nevaljao. Treba imati mnogo moralne snage u sebipa se uzneti iznad normalne linije, biti iznad ostalih, iznad
gomile; kao što treba vrlo mnogo duševne snage pa sići
ispod linije, biti ispod ostalih, ispod gomile: biti hulja,provalnik, klevetnik, razbojnik i ubica. Podjednaka jehrabrost uzneti se u zrak na nepouzdanoj Ikarovoj spravi,
koju je naš vek usavršio, kao i spustiti se, u gnjuraĉkome
oklopu, u mulje morskog dna.Ti ljudi, koji se uznose izna
d ili se spuštaju ispod ravnelinije ţivota, imaju i velikih zamaha, velikih pokreta duše,velikih uzbuĊenja i velikih emocija. Drţavnik sastrepnjom stoji pred sudom istorije, jer je poveo drţavu i
narod sudbonosnim putem; veliki finansijer sa
grozniĉavim
 
uzbuĊenjem stoji pred berzom na kojoj će setoga ĉasa triplirati ili propasti njegova milionita imovina;vojskovoĊi igra svaki damar od uzbuĊenja kad povedearmije u sudbonosnu borbu; pesnika uzbuĊuje inspiracija,umetnika ĉas stvaranja, nauĉnika ono nepoznato do ĉegaotkrićem treba doći. Sve su to velika uzbuĊenja, velikeemocije, veliki pokreti duše.
 
A tih i takvih velikih uzbuĊenja, velikih emocija, velikih pokreta duše ima i kod onih koji silaze ispod normalnelinije. Razbojnik preţivljuje najveću meru
 
uzbuĊenja kadzariva krvav noţ u grudi svoje ţrtve; provalnik dršće istrepi pred sudijom; bludnica pati pod ţigom prezrenja, aodmetnik pod vešalima preţivljuje celu gradaciju od bolai griţe pa do samoodricanja i apatije.
 U te oblasti, u oblasti velikih
uzbuĊenja, velikih emocija,velikih pokreta duše — 
pa bilo iznad ili ispod linije
 — 
 
dramatiĉar rado zalazi, jer će tu uvek naći duboke izvore
 
iz kojih moţe zahvatiti bogat i obilan materijal! Otuda senajveći broj drama i kreće u toj oblasti.
 
Mnogo je teţe, meĊutim, traţiti i naći materijal u malojsredini, u onome društvu, meĊu onim ljudima, koji
nemaju ni snage ni hrabrosti da se odvoje od ravne linije
ţivotne, pa bilo naviše ili naniţe; meĊu onim ljudima koji
nemaju snage da budu dobri, ali ih tako isto nemaju ni
hrabrosti da budu meĊu onim ljudima koji su vezani i
sputani sitnim obzirima, koji robuju zastarelim tradicijama
i ĉije je sve biće sazdano iz malodušnosti. Ţivot te sredineteĉe jednoliĉno i odmereno, kao šetalica na zidnome satu;
pokreti te sr
edine su mali, tihi, bez uzbuĊenja, bez velikih brazda, bez jaĉih tragova, kao oni blagi talasići koji kruţe po ustajaloj vodi kad na površinu njenu padne tiĉje perce.
 U toj maloj sredini nema bura, nema nepogoda, nema
zemljotresa, ni poţara; ta sredina je
 
ograĊena debelimzidom od oluja i vihora koji vitlaju kroz društvo. Ona ţivi
u svojim sobama, ulica je za nju strani svet, inostranstvo,
za nju su dogaĊaji koji uzbuĊuju kontinente samo
novinarska lektira.U tim malim sredinama, koje se ne odvajaju od one ravne
linije ţivota, nema dogaĊaja, nema emocija, nemasenzacija, »Danas je tetka
-
Savkin dan!« — 
eto, to je za tu
sredinu dogaĊaj i svi se uţurbaju, svi se kreću, svi oblaĉe,nabavljaju bukete, pišu ĉestitke, prave posete... dogaĊaj,ĉitav dogaĊaj'! »Mila
 
ĉika
-
Stevina napustila muţa!« — 
 
»Ju, ju, ju, — 
gruva se cela familija u grudi
 — 
 
šta će svetkazati!« I eto, to je emocija koja uzbuĊuje celu jednu porodicu, no toj uzbuĊenosti ne leţi toliko razlog u tomešto je Mila napustila muţa, koliko u onome »šta će
svet
kazati«. A znate li šta je senzacija u takvim malimsredinama? »Snaja Zorka rodila blizance!« I ta senzacijaide iz kuće u kuću, samo se o njoj govori, raspravlja se,tumaĉi, i ta tema ispunjava interes ĉitave jedne porodice iĉitave sredine.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->