Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
GATE 2010 Aptitude Section (Sample Paper)

GATE 2010 Aptitude Section (Sample Paper)

Ratings: (0)|Views: 4,393|Likes:
Published by Koulick
This is the sneak preview of the aptitude section of GATE 2010 as presented by GateForum. Just like CAT demands speed and agility, this one is no different...
This is the sneak preview of the aptitude section of GATE 2010 as presented by GateForum. Just like CAT demands speed and agility, this one is no different...

More info:

Published by: Koulick on Nov 29, 2009
Copyright:Attribution

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

 
CBQL—26 Bvqdq|al Zljqdkn Zbev`l vbvly
 
sss.cbqloky|e.jke
 
Alby CBQL—26 bzvdybnq,CBQL—26 hbz zvy|nc bnkqhly z|yvydzl ‚ qhl dnj`|zdkn ko bn bvqdq|al zljqdkn. Dq zhk|`an—q ilz|yvydzdnc bjq|b``t. Qhl nlla ko qhl hk|y dz qljhnk%ebnbclyz bna qhdz dz qhl odyzq zqlv qbgln itqhl DDQz qksbyaz cykkednc qhle. Bna sl oll` qhbq qhl bvqdq|al zljqdkn, jknqydi|qdnc qk 2<vlyjlnq ko qhl qkqb`, ebt sl`` il qhl aljdadnc objqky qhdz qdel. Zk, hks ak tk| vylvbyl oky qhdzzljqdkn; Lbzt ‚ m|zq vybjqdjl bz e|jh bz tk| jbn. Bna sl hbl qhl QbyCBQL—26 qk hl`v tk|. Bzlydlz ko 26 qlzqz jkna|jqla dn :< jdqdlz, qbgln it ekyl qhbn 26,666 zq|alnqz shdjh sd`` nkqkn`t ql`` tk| hks tk| hbl jkvla |v sdqh qhl vbqqlyn jhbnclz i|q b`zk hks tk|y jkevlqdqdknhbz bam|zqla. Bna dq sd`` cdl tk| dnb`|bi`l vybjqdjl sdqh hdch r|b`dqt r|lzqdknz ibzla kn qhl`bqlzq vbqqlyn. Jbn tk| bookya qk edzz k|q kn QbyCBQL—26; Jb`` CBQLOKY\E—z nlbylzq koodjl kydzdqsss.cbqloky|e.jkeqk lnyk``.
CBQL Bvqdq|al Zljqdkn Zbev`l Vbvly
R|lzqdknz 2 qk < jbyyt knl ebyg lbjh
2. Zlnqlnjl= .Qhl Lnykn alibj`l, b yljkya n|eily ko ylzqbqlelnqz bna b zv|yqdnc dn hdchvykod`l bjjk|nqdnc zjbnab`z hbl cdln ebdnzqylbe bjjk|nqbnqz llyt ylbzkn qk hbnc qhldyhlbaz dn zhbel.Oyke qhl ok``ksdnc kvqdknz, jhkkzl qhl ilzq kvqdkn qk ylv`bjl qhl |naly`dnla vbyq dn qhlzlnqlnjl biklB.
 
bna b zv|yq dn hdch vykod`l bjjk|nqdncz zjbnab`zI.
 
bna b zv|yqdnc dn hdch vykod`l bjjk|nqdnc zjbnab`z.J.
 
bna b zv|yqdnc ko hdch vykod`l bjjk|nqbnjt zjbnab`zA.
 
sdqh b zv|yq dn hdch vykod`l bjjk|nqbnjt zjbnab`z9. Od`` dn qhl i`bngz dn qhl ok``ksdnc zqbqlelnq oyke knl ko qhl kvqdknz cdln il`ks\n`dgl qhldy jdd`dbn jk|nqlyvbyqz, qhl byet [[[[[[[ byl r|djg dn jkev`lqdnc lnr|dydlz, bnaqhlylokyl qhldy ylvkyq zhk|`a il [[[[[[[ ilokyl `knc.B.
 
`lcdz`bqdknz ..... v|i`dj I. hlbar|byqlyz .... jknzdcnlaJ.
 
jk|yqz ..... bbd`bi`l A. ebjhdnlyt ..... jkeedzzdknla:. Qhl yl`bqdknzhdv lxvylzzla dn Vhd`bql`dzq = Zqbevz dz zded`by qk qhl yl`bqdknzhdv lxvylzzla dnshdjh ko qhl ok``ksdncB.
 
Vbsniykgly = Mlsl`yt I. N|edzebqdzq = JkdnzJ. Bzqyk`kcly = Vyladjqdknz A. Akjqky = Vbqdlnq1. Jhkkzl qhl kaa knl k|q ko qhl ok``ksdncB. Qbxdalyedzq I. Alyebqk`kcdzqJ. Vladbqydjdbn A. Ctnljk`kcdzq<. Lbjh zqbqlelnq n|eilyla oyke 2 qk 1 hbz qhyll zlcelnqz. Jhkkzl qhl b`qlynbqdl shlylqhl qhdya zlcelnq dn qhl zqbqlelnq jbn il `kcdjb``t ala|jla |zdnc ikqh qhl vyljladnc qsk, i|qnkq m|zq oyke knl ko qhle.2. Ylbadnc lnhbnjlz gnks`lacl7 sydqdnc lnhbnjlz ylbadnc7 sydqdnc dz lr|db`lnq qk ylbadnc.9. Nk akakz byl ckckz7 qhdz dz b akak7 qhdz jbn—q il b ckck.:. Zbibqdnd skn qhl qk|ynbelnq7 Ebyqdnl} `kzq qhl qk|ynbelnq, Ebyqdnl} dz b ilqqly v`btly.1. J`lygz byl qtvdzqz7 qtvdzqz byl jkev|qly % zbt7 j`lygz byl nkq jkev|qly % zbt.B.
 
J bna A I. I bna A J. Kn`t I A. B bna J
 
CBQL—26 Bvqdq|al Zljqdkn Zbev`l vbvly
 
sss.cbqloky|e.jke
 
R|lzqdknz ? qk 26 jbyyt qsk ebygz lbjhDnokyebqdkn oky R|lzqdkn Nk. ?
Qhl iby cybvh zhksz qhl dnjkel ko b jkevbnt BIJ oyke qhl tlby 966: qk 9663(dn jykylz$
36?68<463<62696:616<6?6368646266966: 9661 966< 966? 9
 
663
 ?. Dn shdjh ko qhl ok``ksdnc tlbyz dz qhl dnjkel ko qhl jkevbnt BIJ ekyl qhbn dqz blybcldnjkel oky qhl cdln vlydka;B.
 
966? kn`t I. 966< bna 966?I.
 
J. 966<, 966? bna 9663 A. Nknl ko qhl bikl3. B qlbjhly e|zq jknzqbnq`t lb`|bql hly ksn bqqdq|alz iljb|zl hly dno`|lnjl jbn ilal`lqlydk|z do zhl hbz vlyzknb` vylm|adjlz. Qhdz dz lzvljdb``t qy|l dn ylzvljq qk jknqyklyzdb`dzz|lz bna r|lzqdknz kn shdjh zq|alnqz zhk|`a il lnjk|ybcla qk ylbjh qhldy ksn aljdzdknz.Qhl qlbjhly zhk|`a b``ks jhd`ayln qk ylbjh qhldy ksn aljdzdknz iljb|zlB.
 
qhl qlbjhly hbz b`ylbat lb`|bqla hly ksn bqqdq|alI.
 
qhl qlbjhly—z dno`|lnjl jbn il hbyeo|`J.
 
dn jknqyklyzt qhl qlbjhly zhk|`a nkq qbgl zdalzA.
 
Zq|alnqz zhk|`a clq qybdndnc dn aljdzdkn%ebgdnc.8. Jkev`lql qhl zlydlz=
1, :, <, 4, 29, 23 %%
 B.
 
:9 I. :6 J. 91 A. 9?4. Do C(6$5%2, C(2$52, C(N$5C(N%2$ % C(N%9$, qhln C(<$5 ;B.
 
6 I. 9 J. %9 A. Jbnnkq il alqlyednla26. Qhyll vdvlz B, I bna J jbn od`` b jdzqlyn dn : hk|yz. Boqly skygdnc bq dq qkclqhly oky 2 hk|yJ dz j`kzla bna B bna I qkclqhly jbn od`` dq dn : hk|yz :6 edn|qlz. Qhl qdel qbgln it J b`knl qkod`` qhl jdzqlyn dzB.
 
8 hk|yz I. 3 hk|yz J. ? hk|yz A. < hk|yz

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sanyasirao1 liked this
Alicia Millie liked this
spidermanjaiho liked this
pnaveen07 liked this
Vijay Salke liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->