Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
176Activity
P. 1
Consumer Buying Behaviour & BRand Loyality in Consumer Durables ( Seg: Colour T.V. )

Consumer Buying Behaviour & BRand Loyality in Consumer Durables ( Seg: Colour T.V. )

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 8,698 |Likes:
Published by Mandar
This project is a Year long project. Basic objective of the project is to identify, how consumer react in today's changing economic and globalization conditions towards High End consumer Durables and does any Brand loyalty exist in the consumers towards a brand. For this actual survey was done, also many consumers from tire 1,2,3 cities were interviewed... check this out...
This project is a Year long project. Basic objective of the project is to identify, how consumer react in today's changing economic and globalization conditions towards High End consumer Durables and does any Brand loyalty exist in the consumers towards a brand. For this actual survey was done, also many consumers from tire 1,2,3 cities were interviewed... check this out...

More info:

Published by: Mandar on Nov 29, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

 
‘Fkmvrobz Jrscmn Jb`auckz % Jzaml Hksah|sCm fkmvrobz Lrzajhb tzklrf|v(Vbnobm| Fkhkrz \-U- #‟Vrjoc||bl js\`airz Oamlaz Lmsambv`~azOOO ‖ VBO U Zkhh Mk- 35Rmlbz |`b Nrclamfb ke Tzke- V`zc- V`achbv` IahbCm Taz|cah Erhechhobm| ke OOO fkrzvbRmcubzvc|s Ke Orojac(:44>/:414#
 
Bpbfr|cub Vroobzs
Jbekzb |`b hcjbzahcwa|ckm ke |`b Cmlcam bfkmkos( kmhs a eb~fkotamcbv hcib Ibhucma|kz( Nklzbg( Ahh~sm( aml Ukh|av ~bzb |`b oagkz  thasbzv cm |`b fkmvrobz lrzajhbv oazib|( affkrm|cmn ekz mk hbvv |`am 34"ke |`b oazib|- \`bm( ae|bz |`b hcjbzahcwa|ckm( ekzbcnm thasbzv hcib HN(Vkms( Vaovrmn( ^`czhtkkh( Lab~kk( aml Ac~a attbazbl- \klas( eb~ ke |`bvb thasbzv fkm|zkh |`b oagkz v`azb ke |`b fkmvrobz lrzajhbv oazib|-Fkmvrobz lrzajhbv oazib| cv nzk~cmn ubzs eav| jbfarvb ke zcvb cmhcucmn v|amlazlv( bavs affbvv |k fkmvrobz ecmamfb( aml ~clb zamnb ke f`kcfb( av oams ekzbcnm thasbzv azb bm|bzcmn cm |`b oazib|^c|` |`b cmfzbavb cm cmfkob hbubhv( bavs auachajchc|s ke ecmamfb( cmfzbavbcm fkmvrobz a~azbmbvv( aml cm|zklrf|ckm ke mb~ oklbhv( |`b lboaml ekz fkmvrobz lrzajhbv `av cmfzbavbl vcnmcecfam|hs- Tzklrf|v hcib ~av`cmnoaf`cmbv( acz fkmlc|ckmbzv( ocfzk~aub kubmv( fkhkz |bhbucvckmv F\Uv#azb mk hkmnbz fkmvclbzbl hrprzs c|bov- @k~bubz( |`bzb azb v|chh ubzs eb~ thasbzv cm fa|bnkzcbv hcib uafrro fhbambzv( aml lcv`~av`bzvFkmvrobz lrzajhbv vbf|kz cv f`azaf|bzcwbl js |`b bobznbmfb ke OMFv(bpf`amnb keebzv( lcvfkrm|v( aml cm|bmvb fkotb|c|ckm- \`b oazib| v`azb ke OMFv cm fkmvrobz lrzajhbv vbf|kz cv 52"- OMF.v oagkz |aznb| cv |`bnzk~cmn ocllhb fhavv ke Cmlca aml cmfzbavcmn ehka|cmn tktrha|ckm- OMFvkeebz vrtbzckz |bf`mkhkns |k |`b Fkmvrobzv ~`bzbav |`b Cmlcamfkotamcbv fkotb|b km |`b javcv ke eczo nzavt ke |`b hkfah oazib|( |`bcz ~bhh/afimk~hblnbl jzamlv( aml `khl kubz ~clb lcv|zcjr|ckm mb|~kzi-@k~bubz( |`b tbmb|za|ckm hbubh ke |`b fkmvrobz lrzajhbv cv v|chh hk~ cmCmlca-
 
V|zbmn|`v7
1-Cm |bzo ke trzf`avcmn tk~bz tazc|s ttt#( Cmlca cv |`b <|` haznbv|bfkmkos cm |`b ~kzhl aml kubz|aib Gatam cm |`b mbaz er|rzb jbfkob|`b 6zl haznbv|-:-Cmlcam fkmvrobz lrzajhb oazib| cv bptbf|bl |k zbaf` ,<44 jchhckm jskm :4146-Cmlca `av |`b skrmnbv| tktrha|ckm aokmnv| |`b oagkz fkrm|zcbv- \`bzbazb hk| ke tbkthb cm |`b lceebzbm| cmfkob fa|bnkzcbv mbazhs |`b |~k|`czl tktrha|ckm cv jbhk~ |`b anb ke 62 aml mbazhs 24" cv jbhk~ :2-<-\`bzb azb 25 ochhckm tbkthb cm ocllhb fhavv( ~`k azb bazmcmnrv,<(<44/RV,:1(044 a sbaz- Aml |`bzb azb 5 ochhckm zcf` `krvb`khl cmCmlca-
2-
\`b rttbz/ocllhb aml `cn`/cmfkob `krvb`khl cm rzjam azbav azbbptbf|bl |k nzk~cmn
Kttkz|rmc|s 7
1-Cm Cmlca |`b tbmb|za|ckm hbubh ke ~`c|b nkklv cv hk~bz av fkotazbl |kk|`bz lbubhktcmn fkrm|zcbv-:-Rmbpthkc|bl zrzah oazib|-6-Zatcl rzjamcwa|ckm-<-Cmfzbavb cm cmfkob hbubh( c-b-cmfzbavb cm trzf`avcmn tk~bz kfkmvrobzv-2-Bavs auachajchc|s ke ecmamfb-
\`zba|v 7
1-@cn`bz cotkz| lr|cbv km zk~ oa|bzcahv-
:-
F`bat cotkz|v ezko Vcmnatkzb( F`cma aml ezko k|`bz Avcam fkrm|zcbv-

Activity (176)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sarvesh.bharti liked this
hakheemvp4809 liked this
venkatsrmv liked this
Jatin Gadhiya liked this
sumaxe11 liked this
sumaxe99 liked this
subhi1980 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->