Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Testarea_Psihologica Anul 2 Sem 2

Testarea_Psihologica Anul 2 Sem 2

Ratings: (0)|Views: 75 |Likes:

More info:

Published by: UNIVERSITATEA ECOLOGICA-PSIHOLOGIE on Nov 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

 
1
SP_2_TP_2SOCIOLOGIE PSIHOLOGIE Testarea Psihologica
TRUE/FALSE
1.
Metoda intuitiv
ă
se bazeaz
ă
pe abordarea ra
Ń
ional
ă
a construirii unui chestionar care puneautorul în postura creatorului care decide ce itemi trebuie inclu
ş
i
ş
i ce con
Ń
inuturi suntrelevante pentru a traduce tr
ă
s
ă
tura într-un comportament.În consecin
Ńă
aceast
ă
decizie va antrena în special experien
Ń
a sa de via
Ńă
, cunoa
ş
tereapsihologiei umane în general
ş
i a tipului de probleme psihice antrenate de tr
ă
s
ă
tura-
Ń
int
ă
.Dac
ă
consecin
Ń
a exprimat
ă
este corect
ă
tasta
Ń
i
 Adev
ă 
rat 
, dac
ă
nu este în totalitate adev
ă
rat
ă
 tasta
Ń
i
Fals
.
2.
Dezavantajele caracteristice metodei intuitive sunt dou
ă
la num
ă
r:pe de o parte faptul c
ă
omogenitatea
ş
i con
Ń
inutul itemilor depind de abilitatea autorului dea-
ş
i imagina
ş
i anticipa r
ă
spunsurile la problemele itemilor a persoanelor caracterizate printr
ă
s
ă
tura respectiv
ă
;pe de alt
ă
parte, va fi
ş
i pentru subiect la fel de simplu s
ă
în
Ń
eleag
ă
sensul
ş
i modelul der
ă
spuns expectat de autor sau de chestionar.Ca o consecin
Ńă
putem spune c
ă
un chestionar construit astfel va fi u
ş
or de distorsionat.Dac
ă
consecin
Ń
a exprimat
ă
este corect
ă
tasta
Ń
i
 Adev
ă 
rat 
, dac
ă
nu este în totalitate adev
ă
rat
ă
 tasta
Ń
i
Fals
3.
Avantajul pentru diagnoz
ă
a unei selec
Ń
ii prin metoda empiric
ă
care este ghidat
ă
de criteriiexterioare const
ă
în faptul dep
ăş
e
ş
te abilitatea intuitiv
ă
a unui singur om.Putem spune c
ă
reprezint
ă
o consecin
Ńă
a comportamentului unui mare num
ă
r de persoane fa
Ńă
 de con
Ń
inutul itemilor
ş
i poate detecta astfel itemi discriminativi care sunt departe de a fieviden
Ń
i de la sine.Dac
ă
consecin
Ń
a exprimat
ă
este corect
ă
tasta
Ń
i
 Adev
ă 
rat 
, dac
ă
nu este în totalitate adev
ă
rat
ă
 tasta
Ń
i
Fals
4.
Avantajul principal al unei scale factoriale este puritatea itemilor
ş
i omogenitatea lor.În consecin
Ńă
nu putem fi siguri c
ă
scorurile egale reprezint
ă
performan
Ń
e echivalente la testulrespectiv, aspect care este un deziderat central al instrumentelor psihometrice.Dac
ă
consecin
Ń
a exprimat
ă
este corect
ă
tasta
Ń
i
 Adev
ă 
rat 
, dac
ă
nu este în totalitate adev
ă
rat
ă
 tasta
Ń
i
Fals
5.
Principalele dou
ă
categorii de rela
Ń
ii între con
Ń
inutul itemului
ş
i tr
ă
s
ă
tur
ă
sunt legate de:reac
Ń
iile comportamentale (deschise, acoperite
ş
i vegetative)
ş
i de atributele tr
ă
s
ă
turilor, carepot fi fie nemodificabile, fie modificabile (calitativ sau în func
Ń
ie de contextul situa
Ń
ional).Celelalte cinci categorii de rela
Ń
ii posibile nu sunt directe
ş
i, în consecin
Ńă
, pot lipsi astfel deitemi din chestionare.Dac
ă
consecin
Ń
a exprimat
ă
este corect
ă
tasta
Ń
i
 Adev
ă 
rat 
, dac
ă
nu este în totalitate adev
ă
rat
ă
 tasta
Ń
i
Fals
 
26.
Ambiguitatea itemului reprezint
ă
incertitudinea subiectului legat
ă
de în
Ń
elesul stimulului.În consecin
Ńă
, cauzele ambiguit
ăŃ
ii
Ń
in de prezen
Ń
a unor cuvinte sau afirma
Ń
ii cu mai multe în
Ń
elesuri, a unor rela
Ń
ii echivoce între propozi
Ń
iile frazeiDac
ă
consecin
Ń
a exprimat
ă
este corect
ă
tasta
Ń
i
 Adev
ă 
rat 
, dac
ă
nu este în totalitate adev
ă
rat
ă
 tasta
Ń
i
Fals.
7.
Nivelul de abstractizare ca
ş
i caracteristic
ă
semantic
ă
a itemului intervine în procesele decomparare între item
ş
i experien
Ń
a personal
ă
. Un item concret, care afirm
ă
o informa
Ń
iespecificat
ă
ajut
ă
la o evocare rapid
ă
din memorie.În consecin
Ńă
, este necesar s
ă
ne referim la comportamente clar specificate, care numesccondi
Ń
ii
ş
i situa
Ń
ii semnificative, sau includ fapte a c
ă
ror veridicitate poate fi afirmat
ă
dinexperien
Ń
a personal
ă
.Dac
ă
consecin
Ń
a exprimat
ă
este corect
ă
tasta
Ń
i
 Adev
ă 
rat 
, dac
ă
nu este în totalitate adev
ă
rat
ă
 tasta
Ń
i
Fals.
8.
H.Gough, în teoria sa privind modul cum se exprim
ă
personalitatea uman
ă
în rela
Ń
ie, secentreaz
ă
pe acei termeni pe care oamenii îi utilizeaz
ă
între ei pentru a-
ş
i descrie moduri decomportament, caracteristicile obi
ş
nuite, zilnice prin care se exorim
ă
personalitatea.În consecin
Ńă
, tr
ă
s
ă
turile de personalitate care sunt standardizate pentru C.P.I. privesccontextul de utilizare
ş
i conceptele care exist
ă
deja în domeniul comportamentuluiinterpersonal.Dac
ă
consecin
Ń
a exprimat
ă
este corect
ă
tasta
Ń
i
 Adev
ă 
rat 
, dac
ă
nu este în totalitate adev
ă
rat
ă
 tasta
Ń
i
Fals
.
9.
Prima grup
ă
de scale din C.P.I. cuprinde acele scale care indic
ă
mai ales
dimensiunile personalit 
ăŃ 
ii ce intervin în afirmarea persoanei, siguran
 Ń 
a de sine, imaginea de sine
 ş
iadecvarea interpersonal
ă 
.Putem recunoa
ş
te aici scalele: responsabilizarea, socializarea, autocontrolul, toleran
Ń
a,tendin
Ń
a de a face o bun
ă
impresie
ş
i alinierea la modelul comun sau comunalitatea.Dac
ă
consecin
Ń
a exprimat
ă
este corect
ă
tasta
Ń
i
 Adev
ă 
rat 
, dac
ă
nu este în totalitate adev
ă
rat
ă
 tasta
Ń
i
Fals
.
10.
Pentru Leonhard, tr
ă
s
ă
turile accentuate sunt în fapt invarian
Ń
i opera
Ń
ionali care genereaz
ă
 manifest
ă
ri pregnante nu numai în raport cu media, ci
ş
i cu abaterile de la medie.În consecin
Ńă
putem afirma c
ă
, sub raportul integr
ă
rii sociale, autorul demonstreaz
ă
c
ă
 personalit
ăŃ
ile accentuate prezint
ă
doar o tendin
Ńă
spre patologie.Dac
ă
consecin
Ń
a exprimat
ă
este corect
ă
tasta
Ń
i
 Adev
ă 
rat 
, dac
ă
nu este în totalitate adev
ă
rat
ă
 tasta
Ń
i
Fals.
11.
Leonhard demonstreaz
ă
c
ă
personalit
ăŃ
ile accentuate prezint
ă
doar o tendin
Ńă
spre patologiedar, când ea este sublimat
ă
, acest proces face ca
ş
i comportamentul persoanei s
ă
se poat
ă
  încadra între limitele unei adaptabilit
ăŃ
i sociale „cu note specifice”. În consecin
Ńă
putemafirma c
ă
tr
ă
s
ă
turile accentuate nu conduc în nici un caz spre psihopatologie.Dac
ă
consecin
Ń
a exprimat
ă
este corect
ă
tasta
Ń
i
 Adev
ă 
rat 
, dac
ă
nu este în totalitate adev
ă
rat
ă
 tasta
Ń
i
Fals.
 
312.
Atât teoria lui Eysenck cât
ş
i teoria lui Cattell asupra personalit
ăŃ
ii sunt de tip factorial. Acestlucru ne permite s
ă
folosim
Chestionarul 16 PF 
interschimbabil cu
Chestionarul dePersonalitate Eysenck 
.Dac
ă
consecin
Ń
a exprimat
ă
este corect
ă
tasta
Ń
i
 Adev
ă 
rat 
, dac
ă
nu este în totalitate adev
ă
rat
ă
 tasta
Ń
i
Fals
.
MULTIPLE CHOICE
1.
Principal avantaj al metodei ………..este validitatea de con
Ń
inut ridicat
ă
. Un al doilea avantajconst
ă
dintr-o coeren
Ńă
intrinsec
ă
, în m
ă
sura în care un asemenea instrument este urmarea uneiconsisten
Ń
e în abordare
ş
i /sau reflect
ă
un cadru teoretic univoc.Care dintre r
ă
spunsurile de mai jos este corect?
a.
intuitive
b.
factoriale
c.
empirice
2.
La nivelul metodei…………. selec
Ń
ia itemilor este ghidat
ă
doar de rela
Ń
ia determinat
ă
 experimental între itemul testului
ş
i o m
ă
sur
ă
-criteriu specific
ă
. Aceast
ă
metod
ă
mai poart
ă
 numele de
strategia criteriului extern.
Care dintre r
ă
spunsurile de mai jos este corect?
a.
intuitive
b.
factoriale
c.
ra
Ń
ionale
3.
Metoda…………………pune accent pe analiza criteriului intern, respectiv pe tehnici statisticecare permit ca, odat
ă
cu identificarea unui factor care apare ca dimensiune responsabil
ă
devaria
Ń
ia semnificativ
ă
a comportamentului, s
ă
construim
ş
i o scal
ă
pentru a defini psihologic
ş
ia evalua respectivul factor.Care dintre r
ă
spunsurile de mai jos este corect?
a.
ra
Ń
ional
ă
b.
empiric
ă
c.
c) factorial
ă
4.
Itemii care evalueaz
ă
opinii puternic sus
Ń
inute, atitudini
ş
i opinii fa
Ńă
de diverse categorii desubiecte generale, sociale, personale, fac parte din categoria celor care descriu……………Care dintre r
ă
spunsurile de mai jos este corect?
a.
reac
Ń
ii
b.
dorin
Ń
e
ş
i trebuin
Ń
e
c.
reac
Ń
ii ale altora
d.
atitudini

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->