Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bill Hughes - De Hemliga Terroristerna

Bill Hughes - De Hemliga Terroristerna

Ratings: (0)|Views: 229 |Likes:
Published by bengt.berglund2768
Förenta staterna befinner sig i större fara i dag än någonsin tidigare. En hemlig terroristorganisation har arbetat inifrån för att krossa Amerika, dess konstitution, och allt det står för. Denna bok lämnar alla detaljer, och visar hur pass långt denna terrororganisation har nått när det gäller att krossa Amerika.
Förenta staterna befinner sig i större fara i dag än någonsin tidigare. En hemlig terroristorganisation har arbetat inifrån för att krossa Amerika, dess konstitution, och allt det står för. Denna bok lämnar alla detaljer, och visar hur pass långt denna terrororganisation har nått när det gäller att krossa Amerika.

More info:

Published by: bengt.berglund2768 on Nov 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2011

pdf

text

original

 
 
De Hemliga Terroristerna
av
 
Bill Hughes
 © Truth Triumphant Ministries. Alla rättigheter förbehållna.
KAPITEL 1MÅL: AMERIKA
 Förenta Staterna måste snart möta den dödligaste fiende de någonsin kommer att tvingas möta.Denna fiende är inte bara den vanliga militära fienden, utan den har organisation och möjlighet tillmassivt spionage och hemliga verksamheter inom Förenta Staterna. Den använder en fasad som ärpraktiskt taget perfekt för att dölja sina verksamheter. Just nu arbetar faktiskt denna fiende ihemlighet med att undergräva de principer som gjort detta land till den största nationen i världen.Denna fiende har infiltrerat Förenta Staternas regerings högsta nivåer och departement, och utgör enytterlig fara för Amerika. Låt oss se på litet historia så vi kan förstå de metoder denna fiende haranvänt i det förgångna och hur den arbetar i hemlighet idag.Europa hade slutligen fått ro. De Napoleonska Krigen var nu över, efter att ha varat närapå 20 år.Den lysande och listige Napoleon hade täckt Europa med blodet av hennes ädlaste söner. Långt omlänge var det fred. I efterdyningarna sammankallade de europeiska härskarna ett generalkoncilium iWien, Österrike år 1814. Detta koncilium har kommit att bli känt som Wienkongressen. Kongressenfortsatte sina förehavanden under ett år, för att avslutas år 1815.
Wienkongressen var en svart konspiration mot folkregeringarna vid vilken ‘höga fördragsslutande parter’tillkännagav vid dess slut att de hade bildat en ‘helig allians.’ Detta var en täckmantel under vilken de maskeradesig för att bedra folket. Veronakongressens särskilda uppgift, visade det sig, var RATIFICERINGEN avWienkongressens artikel sex, vilken i korthet var ett löfte att förhindra eller förstöra folkregeringarna varhelst deåterfanns, och att återupprätta monarkin där den hade förkastats.Denna pakts ‘höga fördragsslutande parter’, vilka var Ryssland, Preussen, [Tyskland], Österrike, och påve PiusVII, Påvestaternas kung, ingick ett hemligt avtal att göra det. – Burke McCarty,
The Suppressed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln
, Arya Varta Publishing, 1924, s. 7.
 Enligt McCarty bildade Wienkongressen den Heliga Alliansen, vars primära mål var förstörelsen avalla folkregeringar.Folkregeringar är de där regeringen tillåter sina undersåtar att åtnjuta vissa omistliga rättigheter.Kommer du på några folkregeringar som upprättades i världen och garanterade sina medborgarevissa omistliga rättigheter runt år 1815?Senator Robert L. Owen lät i kongressprotokollet den 25 april 1916 införa följande påstående, vilketklart visar att han trodde att den “Heliga Alliansens” primära mål var Förenta Staterna.
Den Heliga Alliansen som förstört folkregeringen i Spanien, och i Italien, hade vällagda planer på att också
 förstöra folkregeringar i de amerikanska kolonierna
som hade revolterat från Spanien och Portugal i Central-och Sydamerika under påverkan av Förenta Staternas framgångsrika exempel.Det var på grund av denna de europeiska monarkiernas konspiration mot
de amerikanska republikerna
som denstore engelske statsmannen, Canning, riktade vår regerings uppmärksamhet på den. – Ibid. s. 9, 10 (kursivering
 
tillagd).
 Senator Owen hade förstått av Wienkongressen att Europas förenade monarkier skulle försökaförstöra den stora amerikanska republiken och dess blodköpta friheter.Senator Owen var inte den ende som visste om denna konspiration mot den amerikanska frihetenoch författningen. År 1894 skrev R.W. Thompson, amerikanska örlogsflottans sekreterare,
Den ‘Heliga Alliansens’ härskare hade samlat ihop stora arméer, och antog snart ett löfte att viga dem åtundertryckandet av alla folkliga resningar till förmån för fria regeringar; och han [påve Pius VII] ville viga jesuiterna, uppbackade av sin påvliga makt, åt det målets uppfyllande. Han visste hur troget de skulle ägna sig åtdet arbetet, och följaktligen rådde han dem, i sitt restaureringsdekret, att strängt iaktta de ‘användbaraunderrättelser och hälsosamma rådplägningar’ varigenom Loyola hade gjort absolution till sällskapets hörnsten.– R.W. Thompson,
The Footprints of the Jesuits
, Hunt and Eaton, 1894, s. 251.
 Thompson preciserade exakt vilka de agenter skulle bli som Europas monarker använde sig av föratt förstöra Amerikas republik, nämligen, Roms jesuiter! Sedan 1815 har det pågått ett oupphörligtangrepp av jesuiterna på Amerika för att försöka förstöra denna stora nations konstitutionellarättigheter.Även morsekodens berömde uppfinnare, Samuel B. Morse, skrev om denna ondskefulla komplottmot Förenta Staterna.
Författaren åtar sig att visa att en konspiration mot denna republiks fri- och rättigheter nu är i full gång, underledning av Österrikes knipsluge furst Metternich, som i vetskap om det omöjliga i att utplåna detta besvärligaexempel på en stor och fri nation genom vapenmakt, försöker uppfylla sitt mål genom medverkan av en armé av jesuiter. Den samling fakta och argument som skall bevisa förekomsten av en sådan konspiration, kommer attförvåna varje människa som öppnar boken med samma klentrogenhet som vi gjorde. – Samuel B. Morse,
Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States
, Crocker and Brewster, 1835, förord.
 Den samling böcker som detaljerar Wienkongressens och jesuiternas ondskefulla komplotter motden amerikanska republiken är otaliga. Att denna konspiration har rasat sedan 1815 är ett historisktfaktum. Vi kommer att visa att denna konspiration är i full gång idag och att den är orsaken till attAmerika har så många problem nuförtiden och är så nära att förlora sina friheter.De flesta människor vet mycket litet om påvens jesuiter. Orsaken till detta är att de är ett myckethemlighetsfullt sällskap. För att förstå vad jesuitorden är, vänligen betrakta följande citat.
Alltgenom kristenheten hotades protestantismen av fruktansvärda fiender. Efter att reformationens förstatriumfer var över, sammankallade Rom nya styrkor, i hopp om att verkställa dess förstörelse. Vid denna tidpunktskapades jesuitorden, den grymmaste, samvetslösaste och mäktigaste av alla papismens förkämpar. Avskurnafrån jordiska band och mänskliga intressen, döda inför den naturliga tillgivenhetens fordringar, förnuft ochsamvete helt tystade, visste de inte av något styre, något band, förutom sin ordens, och ingen plikt förutom attutöka dess makt. Kristi evangelium hade gjort det möjligt för dess anhängare att möta fara och uthärda lidande,opåverkade av kyla, hunger, knogande och fattigdom, att upprätthålla sanningens fana ställda inför sträckbänken,fängelsehålan och pålen. För att bekämpa dessa styrkor, inspirerade jesuitismen sina efterföljare med en fanatismsom gjorde det möjligt för dem att uthärda liknande faror, och att motsätta sig sanningens styrka medbedrägeriets alla vapen. Det fanns inget brott som var för stort för dem att begå, inget bedrägeri för simpelt fördem att genomföra, ingen förklädnad för svår för dem att anta. Högtidligt lovade åt ständig fattigdom ochödmjukhet, var det deras genomtänkta mål att säkra rikedom och makt, att vara hängivna åt protestantismensstörtande, och den påvliga överhöghetens återupprättande.När de framträdde som medlemmar av sin orden, bar de en klädedräkt av fromhet, besökte fängelser ochsjukhus, hjälpte sjuka och fattiga, förklarade sig ha avsagt sig världen, och bära Jesu heliga namn, som gjorde såmycket gott. Men under detta oklanderliga yttre doldes ofta de mest brottsliga och dödliga syften. Ordensgrundprincip var att ändamålet rättfärdigar medlen. Genom denna kod var lögnaktighet, stöld, mened, lönnmord,inte bara förlåtligt utan berömligt, när det tjänade kyrkans intressen. Under olika förklädnader arbetade sig jesuiterna in i statliga ämbeten, klättrande upp till att bli rådgivare åt kungar, och formade nationernas politik. Deblev tjänare för att agera spioner på sina herrar. De upprättade högskolor åt furstarnas och adelns söner, och
 
skolor åt vanlig folk; och barnen till protestantiska föräldrar drogs in i en efterlevnad av papistiska riter. All denpapistiska gudstjänstens pompa och ståt utvecklades för att förvirra sinnet och blända och fängsla fantasin, ochdärför förråddes den frihet för vilken fäderna knogade och blödde av sönerna. Jesuiterna spred sig snabbt överEuropa, och varhelst de gick, följde en återupplivning av papismen. – E. G. White,
The Great Controversy
, ss.234, 235, Pacific Press Publishing Assn., 1911.
 Jesuiterna fungerar som påvedömets hemliga världsomfattande polis. De är mycket hemlighetsfullaoch sträcker sig mycket långt för att hålla sina verksamheter hemliga. De berättar inte för någon attde är jesuiter. Enligt det yttre, förefaller de vara normala människor.En sista författare kommer att citeras här.
De är jesuiter. Detta sällskap av män, som efter att ha utövat sin tyranni under nästan tvåhundra år, blev ilängden så fruktansvärda för världen, genom att hota att omstörta hela samhällsordningen, att till och med påven,vars hängivna undersåtar de är, och måste vara, genom sitt sällskaps högtidliga löfte, tvingades upplösa dem.[Påve Clemens upphävde jesuitorden år 1773.]De hade emellertid inte varit upphävda ens femtio år, förrän papismens och despotismens avtagande inflytandekrävde deras användbara arbeten, för att stå emot den demokratiska frihetens ljus, och påven [Pius VII] samtidigtmed den Heliga Alliansens bildande [1815], återuppväckte jesuitorden i all dess makt…Och måste vi berätta för amerikaner vad jesuiter är för något?… de är ett hemlig sällskap, en sorts frimurarorden,med ytterligare tillagda drag av upprörande förhatlighet, och tusen gånger farligare. De är inte bara präster, ellertillhörande en religiös trosbekännelse; de är köpmän, och jurister, och redaktörer, och män från vilka yrken somhelst, utan något yttre tecken genom vilket de kan kännas igen; de är i omlopp i hela ditt samhälle. De kan antavilken karaktär som helst, ljusets änglars, eller mörkrets tjänares, för att uppfylla sitt stora mål… De är allautbildade män, beredda och svurna att börja när som helst, och åt vilket håll som helst, och för vilken tjänst somhelst, befallda av sin ordensgeneral, utan att vara förbundna med någon familj, gemenskap, eller land, genom devanliga band som binder män; och sålda på livstid åt den romerska påvens sak. – J. Wayne Laurens,
The Crisisin America: or the Enemies of America Unmasked 
, G. D. Miller, 1855, ss. 265-267.
 Ignatius Loyola grundade jesuitorden på 1540-talet. Dess position inom romersk-katolska kyrkankonsoliderades under Tridentinska Mötet, som pågick från 1546 till 1563. Tridentinska Mötetsammankallades med ett stort mål i tankarna: hur man skulle hejda den protestantiskareformationen. Reformation började år 1517 när Martin Luther, den oförfärade tyske tiggarmunken,spikade fast 95 teser på dörren till Wittenburgs kapell. Dessa teser utmanade, bland annat, denskändliga av Rom lärda avlatsdoktrin som förklarade att människan kunde frälsa sig själv och sinakära genom att stoppa tillräckligt med mynt i katolska kyrkans kistor.Luthers stora läror att bara Bibeln är standard för all doktrin och praktik, och att en person blirrättfärdigad inför Gud endast genom tron på Jesus Kristus, sände ilningar genom hjärtana avtusentals alltigenom Europa och chockvågor genom Vatikanens salar.Därför sammankallades Tridentinska Mötet för att motarbeta reformationen; följaktligen är denkänd som motreformationen, och jesuiterna skulle bli Roms huvudsakliga verktyg för attomintetgöra och förstöra varje spår av protestantism varhelst den återfanns.Amerikas två största dokument, oavhängighetsförklaringen och konstitutionen, är fyllda medprotestantiska deklarationer som är absolut outhärdliga för Roms jesuiter. Blir du överraskad av attVatikanen fördömer Förenta Staternas grunddokument?
Vatikanen fördömde oavhängighetsförklaringen som ondska och kallade Förenta Staternas konstitution ettsatanisk dokument. – Avro Manhattan,
The Dollar and the Vatican
, Ozark Book Publishers, 1988, s. 26.
 Här är del av jesuiteden.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->