Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alroya Newspaper 13-07-2014

Alroya Newspaper 13-07-2014

Ratings: (0)|Views: 134|Likes:
Published by Alroya Newspaper
Alroya Newspaper 13-07-2014
Alroya Newspaper 13-07-2014

More info:

Published by: Alroya Newspaper on Jul 13, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2014

pdf

text

original

 
23
 ........................................................
 ..»ŸÉ©dG …hôµdG ¢Sô©dG
≈∏ 
 Y
 ƒ«dG QÉà°ùdG
Gó°SEG»eÉàÿG ¢Vô©dG ¿Éeó 
 ≤ 
 j ÚàæLQC’Gh É«fÉŸCGh
 ô°ûædGh áaÉë°ü 
 ∏ 
 d ÉjD hôdG á°ù°SD ƒe øY Qó°üJ á 
 ∏ 
 eÉ°T á«eƒj
15
 äOhCG »àdGh ,ácÉàØdG á q «ë« 
 ∏ 
 °ùàdG É¡àfÉ°SôJ É¡«a áeóîà°ùe ,IõZ
≈∏ 
 Y É k «dÉM
π 
 «FGô°SEG É¡æ°ûJ »àdG IQƒ©°ùŸG Üô 
 ◊
G ÉgQÈj Ée É¡d ¢ù«d ,á¶ë 
 ∏ 
 dG
≈ 
 àM ,øjôNBG äÉÄà äÉHÉ°UEG ¥É 
 ◊
EG ‘ âÑÑ°ùJh ,É k «æ«£°ù
 ∏ 
 a 120 øY ójõj Ée IÉ«ëH Ú«æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG
≥ 
 ëH É¡HɵJQG
≈∏ 
 Y
ÓàM’G ádhO âLQO »àdG äGAGóàY’G áfÉN ‘
∞ 
 æ°üJ É`` q ‰EGh ,É k fƒfÉb ’h Ó 
 ≤ 
 Y.…ƒ°ùdG
≥ 
 £æŸG
ÉeCG óª°üJ ’ á«gGh äGQÈeh èéëH ;¢Uƒ°üÿG ¬Lh
≈∏ 
 Y Iq õZ ´É£bh ,É k eƒªY ..á«æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG áehÉ 
 ≤ 
 ŸGh Oƒª°üdG IOGQEG ô°ùµæJ ⁄h ,
ÓàM’G ô°üàæj ⁄ ,á q « 
 ∏ 
 «FGô°SE’G äGAGóàY’G ïjQÉJ
GƒWh ¬JCÉWh â– ìRô``j …ò``dGh ,Iõ`  `Z
≈∏ 
 Y º°TɨdG ʃ«¡°üdG AGóàY’G á 
 ∏ 
 °ù
 ∏ 
 °S øe IójóL á 
 ≤∏ 
 M ¢û«©f øëf Égh ô¡°ûdG Gòg ‘ AÉ°ùædGh
ÉØWC’Gh Ú«fóŸG É k aó¡à°ùe ,‹GƒàdG
≈∏ 
 Y ™HÉ°ùdG
 ƒ« 
 ∏ 
 d óeÉ°üdG ´É£ 
 ≤ 
 dG ‘ ¿ƒ«æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG..ñƒ«°ûdGh AÉ°ùædGh
ÉØWC’G 䃟 ¬HCÉJ ’h ,äÉeôM ’h ká«°Sób »YGôJ ’
π 
 «FGô°SEG »g Gòµgh ,
É«°üdG ô¡°T ;
π 
 «°†ØdG òæe á 
 ∏ 
 °UGƒàŸG ¬JGAGóàYGh ,á«©ª 
 ≤ 
 dG ¬JÉ°SQɇ ÈY ,»æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG ™ªà骠
 ∏ 
 d »é¡æŸG ÒeóàdG
ÓàM’G
 hÉëj QƒØ 
 ∏ 
 H óYh øe AGóàHG ;
π 
 à 
 ≤ 
 dGh
π 
 «MÎdGh ´Óàb’Gh QRÉ骠
 ∏ 
 d ïjQGƒJ É¡ª¶©e ‘ âfÉc ..Ék eÉY Ú°ùªN øe ÌcCG Ö©°ûd ,Ö©°T ÓH ¢VQCG
 “
áHòc
≈∏ 
 Y
 ƒ 
 ≤ 
 j ,åjó 
 ◊
G ô°ü©dG ‘ ÊÉ£«à°SG Qɪ©à°SG CGƒ°SCG É¡ q fCÉH âÑãàd ..1917
 hD ƒ°ûŸG.
¢VQCG ¿hO Üƒ©°ûdG ÌcCG øe É¡Ñ©°T q¿EG
π 
 H ,Ö©°T ÓH É°VQCG kÉeƒj øµJ ⁄ Ú£°ù
 ∏ 
 Øa ,ïjQÉàdGh ™bGƒdG É¡°†Mój ájôa »gh ¿ƒª 
 ∏ 
 ëj ¿ƒdGõj ’ ,ájô°ù
 ≤ 
 dG ‘ÉæŸG ‘ GƒYRƒJh º¡æWh ôég ¤EG
π 
 «FGô°SEG º¡Jô£°VG øjòdG
≈ 
 àMh ,¬°VQCÉH kɵ q °ù“ »àdG ¬°VQCÉH Ö©°ûdG Gòg
∂ 
 °ù“ ióŸ »©«ÑW ¢Sɵ©fG ‘ ,ºgQhO í«JÉØe
π 
 ª– á 
 ∏ 
 °ù
 ∏ 
 °S º¡HÉbQ øe ¤óàJh ,IOƒ©dÉH ..ʃ«¡°üdG Ö°UɨdG É¡æe ¬© 
 ∏ 
 àbG ¢û«©j ..É k Ñ©°T â°ù«dh áfÉjO ájOƒ¡«dG q¿EG á 
 ≤ 
 « 
 ≤◊
G ‘h ,Ö©°T Oƒ¡«dG q¿CG ¢VGÎaG
≈∏ 
 Y
 ƒ 
 ≤ 
 J á«fÉãdG áHòµdGh øe
π 
 ©a Oôc äódh á«fƒ«¡°üdG q¿CG ’EG ..É¡fƒæ£ 
 ≤ 
 j »àdG
 hódG ‘ ¿ƒæWGƒe ºgh ,⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ Égƒ 
 ≤ 
 æà©e .Ú«eÉ°Sh Ú«bô°T ºgQÉÑàYÉH Oƒ¡«dG ó¡£°†J âfÉc »àdG ,á«Hô¨dG ájô°üæ©dG ºMQ 
π 
 H ;É k «©bGh ÓM ,á«fƒ«¡°üdG á«LƒdƒjójC’G ™e D ƒWGƒàdÉH q” …òdGh á q « 
 ∏ 
 °UC’G º¡fÉWhCG øe Oƒ¡«dG OôW øµj ⁄h ..º¡fɵe Oƒ¡«dG
ÓME’ º¡æWh øe º¡«Øfh ,Ú«æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG OÉ¡£°VÉH É¡fÉcQCG â 
 ∏ 
 ªàcG áÁôL hCG É«fÉŸCG hCG É°ùfôa hCG GΠ
 ∏ 
 ‚EG ‘ AGƒ°S º¡fGó 
 ∏ 
 H ‘ ÚæWGƒªc º¡bƒ 
 ≤ 
 M º¡d
π 
 Øµj ¿CG »Hô¨dG Òª°†dÉH QóLCG ¿Éc ..Oƒ¡« 
 ∏ 
 d »eƒb øWh OÉéjE’ á«fƒ«¡°üdG ÊÉeC’G ™e âØWÉ©J »àdG
 hódG øe ÉgÒZh ᫵jôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ôÁ Óa ,Ú«æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG ¢VQC’G ÜÉë°UC
≈ 
 ªYC’G
π 
 à 
 ≤ 
 dG ºFGôL ò«ØæJ ‘
π 
 «FGô°SEG ádhO âWôîfG ,É¡°ù«°SCÉJ òæeh..¬æWh ‘ É k ÄL’ ¢û«©dG
≈∏ 
 Y ÈLCG
 õYCG Ö©°T
≥ 
 M ‘ IQõ›
π 
 «FGô°SEG ÖµJôJh ’EG
ÉY Gk Qhôeh Ú°SÉj ôjO øe kAGóàHG ;¿ôb
∞ 
 °üf øe ÌcC’ Ióà‡ QRÉ› á 
 ∏ 
 °ù
 ∏ 
 °S øe AõL »g
 ƒ«dG IõZ IQõ›h ¢TôY
 õdõJ IOGQEÉH á«æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG áehÉ 
 ≤ 
 ŸG ¬d ió°üàJ
π 
 jƒW
π 
 °ù
 ∏ 
 °ùe ‘ ..Iõ¨H kAÉ¡àfG ¢ù«dh Éæbh Ó«JÉ°Th GÈ°üH âë‚ ..á« 
 ∏ 
 «FGô°SE’G
≥ 
 æÿG äÉ°SÉ«°S ø`  `e ¬`  `d ¢Vô©àJ É`  `‡ ºZôdÉHh ,äÉ`  `«`  `fÉ`  `µ`  `eE’G á`  `jOhó``fi º``ZQ á«fƒ«¡°üdG  QÉ°ü 
 ◊
Gh ¢û«ª¡àdG ä’hÉfi IRhÉéàe ,á q «ŸÉ©dG äÉeɪàg’G áWQÉN
≈∏ 
 Y á«æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG á q «°† 
 ≤ 
 dG ¢Vôa ‘ áehÉ 
 ≤ 
 ŸG..» 
 ∏ 
 «FGô°SE’G ä’hÉfi •ÉÑMEGh ,¬°VQCG
≈∏ 
 Y »æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG Ö©°ûdG Oƒª°U ºYO á¡÷ á q «Yƒf äÉMÉ‚ â 
 ≤≤ 
 M áehÉ 
 ≤ 
 ŸG q¿EG ɪc ..
É°†ædG ìhQ OCGh h ,á q «æWƒdG IOGQE’G ô°ùc
π 
 àëŸG øe á 
 ∏ 
 Môe
π 
 c äÉbÉ 
 ≤ 
 ëà°SG áeAGƒŸ Égôjƒ£àd »©°ùdGh ,á«JGòdG É¡JÉ«fɵeEG
≈∏ 
 Y áehÉ 
 ≤ 
 ŸG óªà©J ,Gòg
π 
 c ‘h ..ïjQGƒ°üdG á 
 ∏ 
 Môe ¤EG ’ƒ°Uh ´Ó 
 ≤ 
 ŸGh
π 
 ÑædG qºK ôé 
 ◊
G ¤EG ᪠
 ∏ 
 µdG øe âLq Qóàa ..
É°†ædG
π 
 MGôe á¡LGƒŸ IOhóëŸG äÉ«fɵeE’G ™jƒ£Jh ,
É°ùÑà°S’G
≈∏ 
 Y É¡JQóbh É¡°TCÉL áWÉHôH ⁄É©dG áehÉ 
 ≤ 
 ŸG â 
 ∏ 
 gPCG óbh øe â浓 É¡ q fEG å«M ,
∂ 
 dP
≈∏ 
 Y
π 
 «dO ÒN á q «æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG áehÉ 
 ≤ 
 ŸG ïjQGƒ°U
∞≤ 
 Jh ..á q « 
 ∏ 
 «FGô°SE’G í 
 ∏ 
 °ùàdG áfÉ°SôJ 
π 
 gòŸGh ,¢Só 
 ≤ 
 dGh ¿Ó 
 ≤ 
 °ùYh IÒ°†ÿGh Ö«HCG
π 
 Jh ,
π 
 «FGô°SEG
ɪ°T ‘ ÉØ«M Üô°†àd ,» 
 ∏ 
 «FGô°SE’G
≥ 
 ª©dG ¤EG
 ƒ°UƒdG ,áãjóM Iõ¡LCG øe ÉgÒZh á«YÉæ°üdG QɪbC’ÉH ¬«LƒàdG ‘ ábO øe ¬«YóJ Ée ºZQh á« 
 ∏ 
 «FGô°SE’G äGQɨdG q¿CG ôeC’G ‘  ,ÉgÒeóJh É¡aÉ°ûàcG á q « 
 ∏ 
 ªY Ö©°üj ɇ ¢`  `VQC’G â– ¥ÉØfCG øe
≥∏ 
 £J »àdG ïjQGƒ°üdG äÉ q °üæe ÒeóJ ‘ â 
 ∏ 
 °ûa..Ó«ãe ô°UÉ©ŸG ïjQÉàdG ¬d ó¡°ûj ⁄ »YɪL ÜÉ 
 ≤ 
 Y ‘ ,äÉ q °üæŸG ÒeóJ øe ’óH AÉjôHC’G
ÓàM’G äGQÉZ
π 
 à 
 ≤ 
 àd 
π 
 NOCG ɇ ,á«fƒ«¡°üdG äÉaGó¡à°S’G øe äÓaE’Gh Oƒª°üdG
≈∏ 
 Y É¡JQó 
 ≤ 
 H Ú« 
 ∏ 
 «FGô°SE’G áehÉ 
 ≤ 
 ŸG âeó°U ó 
 ≤ 
 dh 
 õY áHÓ°üd º¡æe É k cGQOEG ,øeBG PÓe øY ÉãëH ÅLÓŸÉH Gƒª°üàYG øjòdG Ú« 
 ∏ 
 «FGô°SE’G ¢SƒØf ‘ ´õØdG åHh ,ÖYôdG.•ƒ°ûdG ájÉ¡f ¤EG …óëàdG Qɪ°†e ‘ Ò°ùdG
≈∏ 
 Y É¡JQó 
 ≤ 
 eh ,áehÉ 
 ≤ 
 ŸG âbƒdG ‘ OhóëŸG …ÒeóàdG ÒKCÉàdG äGP áehÉ 
 ≤ 
 ŸG ïjQGƒ°U q¿CG Éæ« 
 ≤ 
 j ¿ƒª 
 ∏ 
 ©j º¡ q fCG ,ÌcCG Ú« 
 ∏ 
 «FGô°SE’G
∞ 
 «îj ɇh 
π 
 µ°ûàd ,ôNBG ó©H É k eÉY Égôjƒ£J
≈∏ 
 Y á q «æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG áehÉ 
 ≤ 
 ŸG ¢UôM
π 
 X ‘
π 
 Ñ 
 ≤ 
 à°ùŸG ‘ É k µàa ÌcCG íÑ°üà°S ,øgGôdG ..» 
 ∏ 
 «FGô°SE’G -»æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG ´Gô°üdG áMÉ°S ‘ iƒ 
 ≤ 
 dG øjRGƒe ‘ IÒÑc á 
 ∏≤ 
 f áeOÉ 
 ≤ 
 dG äGƒæ°ùdG
ÓN ïjQGƒ°üdG
òg º¡dɪYC’ Ú« 
 ∏ 
 «FGô°SE’G
 ôJ
ÓN øe » 
 ∏ 
 «FGô°SE’G OÉ°üàb’ÉH ôFÉ°ùÿG ¥É 
 ◊
EG ‘ É 
 ≤ 
 M’ ïjQGƒ°üdG
òg ÖÑ°ùàJ ó 
 ≤ 
 a ;
π 
 Ñ 
 ≤ 
 à°ùŸG ‘ ™æ°üdG ø 
 ≤ 
 àe óMGh ñhQÉ°U »Øµj ób ¬ q fEG ɪc ,ïjQGƒ°üdG
òg äÉHô°†d kAÉ 
 ≤ 
 JG ÅLÓŸG ¤EG º¡Fƒ÷h 
π 
 c ‘ ô¶ædG IOÉYEG
≈∏ 
 Y ÉgÈŒ ,
π 
 «FGô°SEÉH á q «KQÉc Iõg
≥ 
 ë 
 ∏ 
 «d Ö 
 ≤ 
 ædG AGôë°üH áfƒÁO ‘ …hƒædG
π 
 YÉØŸG áHÉ°UE Üô¡àJ âÄàa Ée …òdG
Ó°ù
 ∏ 
 d ñƒ°VôdG
≈∏ 
 Y Qƒ£àdG Gòg
π 
 ãe É¡ 
 ∏ 
 ªëj óbh ,Ú«æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG
≥ 
 ëH á q «fGhó©dG É¡JÉ°SÉ«°S..¬JÉbÉ 
 ≤ 
 ëà°SG øY ¤ƒ£dG ó«dG Ú«æ«£°ù
 ∏ 
 Ø 
 ∏ 
 d ¿ƒµj ¿CG øµÁ ɉEGh ,§ 
 ≤ 
 a
π 
 «FGô°SEG ó«H â°ù«d áÑ© 
 ∏ 
 dG ¥GQhCG q¿CG áehÉ 
 ≤ 
 ŸG âàÑKCG ,¿PEG ÌcCG ÊÉ©e
π 
 ª– »àdG Oƒª°üdG ïjQGƒ°U É¡æ«H øeh É¡fƒµ 
 ∏ 
 Á »àdG §¨°†dG ô°UÉæY
∞ 
 «XƒJ Gƒæ°ùMCG ƒd ɪ«a É¡«a.º«°†dG ¢†aQh IÉ« 
 ◊
G IOGQEGh áehÉ 
 ≤ 
 ŸG
 õ©d ó«°ùŒ ¤EG ,äGQó 
 ≤ 
 dG Ohófi É k MÓ°S É¡fƒc øe âØj ødh ,ÚehÉ 
 ≤ 
 ŸG IOGQEG
≈∏ 
 Y »°† 
 ≤ 
 j ød ,ïjQGƒ°üdG ™bh øe áHƒYôŸG ƒgÉ«æàf áeƒµM ÜÉ°UCG …òdG QÉ©°ùdG q¿EG »g
π 
 «FGô°SEG ¿ƒµà°Sh ,äÉ«ë°†àdG âªXÉ©J ɪ¡e ¿Ghó©dG ´Oôd É k eób »°†ŸG
≈∏ 
 Y Gk QGô°UEG ºgójõ«°S
π 
 H ,ºgó°†Y ‘  IõZ ‘ Oƒª°üdG iƒ 
 ≤ 
 d
π 
 °TÉa ±Gó¡à°SG
π 
 c ÜÉ 
 ≤ 
 YCG ‘
 ôch ¤EG GóFÉY áÑ«ÿG
ÉjPCG ôLôéj …òdG ÈcC’G ô°SÉÿG.á«æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG »°VGQC’G øe ÉgÒZh ó¡°ûjh ,»°VÉŸG ‘ ó¡°T óbh ,á«fÉ°ùfE’G ÒZ äÉ°SQɪŸÉH íaÉW ʃ«¡°U
π 
 é°Sh ,
π 
 jƒW ïjQÉJ ¬ q fEG
 ƒ 
 ≤ 
 f ¿CG
≈≤ 
 Ñjh 
π 
 «MôH É k ªàM »¡àæ«°S ¬ q fCÉH ¿ƒæbƒe ÉæfCG ’EG ,ájó«LGÎdG
 ƒ°üØdG øe ÒãµdG ÓÑ 
 ≤ 
 à°ùe ó¡°û«°Sh ,ô°VÉ 
 ◊
G âbƒdG ‘  äÉ£ 
 ∏ 
 °ùd ájÒà°ù¡dG
π 
 ©ØdG OhOQ Gòg øY q È©Jh ,º¡°ùØfCG IQGôb ‘ kÉ 
 ≤ 
 M ¿ƒ« 
 ∏ 
 «FGô°SE’G ¬cQój Ée Gògh ,áæjÉ¡°üdG.
º¡« 
 ∏ 
 Y áë«°U
π 
 c ¿ƒÑ°ùëj
 º¡a ¿ƒ«æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG ¬H
 ƒ 
 ≤ 
 j
π 
 ªY …CG
≈∏ 
 Y
ÓàM’G âÑdɵJ ɪ¡e º¡°VQCG
≈∏ 
 Y ¿ƒbÉH º¡ q fCÉH áYÉæ 
 ≤ 
 dG Ú«æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG ¿Gó``Lh ‘ âî q °SôJ ,
∂ 
 dP øe ¢†« 
 ≤ 
 ædG
≈∏ 
 Yh ‘ ..ÓjƒW Oƒª°üdG ÖLƒà°ùJ ¥ƒ 
 ≤◊
G IOÉ©à°SG q¿CG
∂ 
 dòc ¿ƒcQójh ..¬JAÓàHG âªXÉ©Jh ,
ÓàM’G øfi º¡« 
 ∏ 
 Y Üô©dÉa ,AÉbó°UCG øe ºYO hCG ,AÉ 
 ≤ 
 °TCG øe óæ°S ¿hO ºgóMƒd áMÉ°ùdG ‘ ¿ƒØ 
 ≤ 
 j º¡ q fEG å«M ,á«JGƒe ÒZ AGƒLCG
π 
 X..á«ØFÉW ÜhôM ‘ ¿ƒbô¨à°ùe ¿ƒª 
 ∏ 
 °ùŸGh ,º¡°ùØfCG ‘ ¿ƒdƒ¨°ûe ‘ Ó㇠»Hô¨dG
Ó``YE’G ƒg É¡a ,¿Ghó`  `©`  `dG AóH øY á«dhD ƒ°ùŸGh
É¡J’G äÓªM áehÉ 
 ≤ 
 ŸG
≈∏ 
 Y Üô¨dG ø°ûjh 
 hÉëj »àdG ,
π 
 «FGô°SEG ™e
∞ 
 WÉ©àjh ,Üô 
 ◊
G
≈∏ 
 Y ¢SɪM
 ƒ 
 ∏ 
 j »ZÉ£dG
 ÒKCÉàHh ,iôNC’G ¬JGƒæbh á«°ù«FôdG ¬Øë°U !!.É¡°ùØf øY ´ÉaódG iƒ°S
π 
 ©a …CG
≈∏ 
 Y
ó 
 ≤ 
 J ’ »àdG áŸÉ°ùŸG á q «ë°†dG É¡ q fCÉch É¡Áó 
 ≤ 
 J øe ó©HCG ¤EG …Oƒ¡«dG
ÉŸG
 hÎæc äƒÁôH QGóJ »àdG
ÓYE’G
π 
 FÉ°Sh ÖgòJ
π 
 H ó 
 ◊
G Gòg óæY ôeC’G
∞≤ 
 j ’h õcGôÃ á 
 ∏ 
 °U äGP ôFGhO øe Gòg ‘ ºYódG óªà°ùJ »gh ..º¡ 
 ∏ 
 àb Öéj
 “
Ú«HÉgQEÉc
 Ú«æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG ôjƒ°üàH ,
∂ 
 dP..…Oƒ¡«dG »Hƒ 
 ∏ 
 dG É¡«a
π 
 ¨ 
 ∏ 
 ¨àj »àdG QGô 
 ≤ 
 dG PÉîJG íeÓe ¿ƒª°SÒ°S øe ºg ,á 
 ∏ 
 °SÉÑdG áehÉ 
 ≤ 
 ŸG º¡à©« 
 ∏ 
 W ‘h Ú«æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG q¿CG ,
 õ``÷G ™«£à°ùf Gòg
π 
 c º`  `ZQh øe ájÉ¡ædG ‘ ºgh ,á q « 
 ∏ 
 «FGô°SE’G äGAGóàY’Gh äÉjóëàdG ¬Lh ‘ …Qƒ£°SC’G Oƒª°üdGh ,
É°†ædG IOGQEÉH á 
 ∏ 
 Ñ 
 ≤ 
 ŸG á 
 ∏ 
 MôŸG •É 
 ≤ 
 ædG ™°†«°S øe ºgh ,É¡d ádOÉ©dGh áØ°üæŸG
 ƒ 
 ∏◊
G »°SÒ°S øeh ..á¡LGƒdG ¤EG á«æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG á q «°† 
 ≤ 
 dG ó«©«°S º¡àdhO
É«bh ,º¡°VQCG
≈∏ 
 Y á 
 ∏ 
 eɵdG IOÉ«°ùdGh » 
 ≤ 
 « 
 ≤◊
G
Ó°ùdG
π 
 Øµj Éà º¡à«°† 
 ≤ 
 d á«FÉ¡ædG
 ƒ 
 ∏◊
G ±hôM
≈∏ 
 Y.
∞ 
 jô°ûdG ¢Só 
 ≤ 
 dG ɡરUÉYh á 
 ∏≤ 
 à°ùŸG
Oƒª°üdG IõZ
 »FÉ``£dG ”É``M
ƒ``«dG ájDhô`dG
!"#$%&"'()*"+,-#
!!!"#$%&'#"&(
 )*+&,#$%&'#")*+&
 »FÉ£dG ”ÉM
 ôjôëàdG ¢ù«FQ
É©dG ôjóŸG

 


 ++

áëØ°U 24
/

 

óMC’G
 
2014 ƒ«dƒj13
≥ 
 aGƒŸG `g1435 ¿É°†eQ øe 15
(1352) Oó©dG
-.*/#'
 
13
-
July 
 
2014
issue No
 (
1352
)
 ä’ÉcƒdG - º°UGƒY
 ,Ú«æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG AGó¡°ûdG á 
 ∏ 
 «°üM â`  `©`  `Ø`  `JQG  
∞ 
 °ü 
 ≤ 
 dG äÉ« 
 ∏ 
 ªY AGô``L kGó«¡°T 121 ¤EG ,¢ùeCG râ``æ`` 
 ∏ 
 ``YCG å``«``M ;Iõ````Z ´É``£``b
≈ 
 `` 
 ∏ 
 ``Y »`` 
 ∏ 
 ``«``FGô``°``SE’G nOÉ¡°ûà°SG ,¢ùeCG ôéa ,á«æ«£°ù
 ∏ 
 a á«ÑW QOÉ°üe ¥ô°T ìÉ``Ø``à``dG »``M ‘ 3 º`  `¡`  `æ`  `e ,É«æ«£°ù
 ∏ 
 a 16 ‘ ìhôéH øjôNBG áKÓK áHÉ°UEGh ,Iõ``Z áæjóe.´É£ 
 ≤ 
 dG
ɪ°T ÜÉ°ûNCÓd ´Oƒà°ùe
≈∏ 
 Y IQÉZ ´É£ 
 ≤ 
 d » 
 ∏ 
 «FGô°SE’G
∞ 
 °ü 
 ≤ 
 dG ¢ùeCG  ôªà°SGh óLƒJ ’h -‹GƒàdG
≈∏ 
 Y ¢ùeÉÿG
 ƒ« 
 ∏ 
 d- IõZ 
∞ 
 ``bƒ`  `à`  `dG
≈ 
 `` 
 ∏ 
 ``Y
π 
 ``«``FGô``°``SEG Ö``fÉ``L ø``e IQOÉ````H …CG 
∞ 
 bh
≈∏ 
 Y ¢VhÉØà 
 ∏ 
 d á`  `«`  `dhó``dG •ƒ¨°†dG º``ZQ AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó©Ñà°ùj ⁄ ɪ«a .QÉædG ¥Ó``WEG Üô`` 
 ◊
G QÉ``«``N ƒ`  `gÉ`  `«`  `æ`  `à`  `f Ú``eÉ``«`  `æ`  `H »`` 
 ∏ 
 ``«``FGô``°``SE’G.ájÈdG 
≈ 
 `` 
 ∏ 
 ``Yh- á«æ«£°ù
 ∏ 
 ØdG
π 
 `  `FÉ`  `°``ü`  `Ø``dG râ`` 
 ≤ 
 `` 
 ∏ 
 ``WCGh ,(¢SɪM) á`  `«`  `eÓ`  `°`  `SE’G á``ehÉ`  ` 
 ≤ 
 ``ŸG á``cô`  `M É`  `¡`  `°``SCGQ  520 ‹Gƒ````M -Iõ````Z ´É``£``b
≈ 
 `` 
 ∏ 
 ``Y ô£«°ùJ »``à``dG áeƒ¶æe â``°``VÎ``YG ,¿hÉ```g á`  `Ø`  `jò`  `bh É``NhQÉ``°``U  ôØ°ùJ ⁄ å`  `«`  `M ;É`  `¡`  `æ`  `e 140 á``jó``jó`` 
 ◊
G á`  `Ñ`` 
 ≤ 
 `  `dG øe
≈∏ 
 àb •ƒ 
 ≤ 
 °S øY
∞ 
 FGò 
 ≤ 
 dGh ïjQGƒ°üdG
òg .Ú« 
 ∏ 
 «FGô°SE’G ,Üô``©``dG á``«``LQÉ``ÿG AGQRh ó 
 ≤ 
 ©j ,
∂ 
 ```dP ¤EG åëÑd ;Iô```gÉ``` 
 ≤ 
 ```dG ‘ ,É```` k FQÉ```  `W É`` k YÉ``ª``à``LG ,Gkó`````Z .IõZ ´É£b
≈∏ 
 Y
≈∏ 
 «FGô°SE’G ¿Ghó©dG äGQƒ£J »Hô©dG
π 
 «Ñf øe ôjô 
 ≤ 
 J ¤EG AGQRƒdG ™ªà°ù«°Sh 
 ƒ``M ,á``«``Hô``©``dG
 hó````dG á`  `©`  `eÉ`  `÷
É``©``dG Ú````eC’G ¿Ghó©dG
∞ 
 bƒd ÉgGôLCG »àdG ä’É°üJ’G èFÉàf á«LQÉN ôjRh øe ôjô 
 ≤ 
 J ¤EG áaÉ°VEG ,IõZ
≈∏ 
 Y äÉLÉMh IõZ
≈∏ 
 Y ¿Ghó©dG QÉKBG
 ƒM Ú£°ù
 ∏ 
 a.ájOÉŸGh á«fÉ°ùfE’G ´É£ 
 ≤ 
 dG
 ájD hôdG - § 
 ≤ 
 °ùe
 ÜÉÑ°ûdG äÉ¡LƒJ{ ´Ó£à°SG èFÉàf râØ°ûc »```æ```Wƒ``  `dG õ````cô````ŸG
ò```  `Ø```  `f …ò````````dG- zÊÉ````ª````©````dG ¬``Lƒ``J Oƒ`````Lh ø```Y -äÉ```eƒ``` 
 ∏ 
 ```©```ŸGh AÉ``  `°```ü``  `MEÓ```d  áeÉbEG ¤EG
π 
 ªY øY ÚãMÉÑdG ió``d ®ƒë 
 ∏ 
 e á``Ñ`  `°`  `ù`  `f â``¨`` 
 ∏ 
 ``H å``  `«``  `M ;á```°```UÉ```ÿG º``¡``©``jQÉ``°``û``e º¡H á°UÉN ™jQÉ°ûe áeÉbEÉH AóÑdG ‘ ÚÑZGôdG %28 ¤EG áÑ°ùædG
ò``g ¢†ØîæJ ɪæ«H ,%42 èFÉàædG räQÉ°TCG ɪc .Ú«©eÉ÷G ÜÓ£dG ÚH øY ÜÉ``Ñ``°``û``dG ió```  `d ±hõ````Y á``dÉ``M Oƒ````Lh ¤EG IQƒ°üH
∂ 
 dP ô¡¶jh ,¢UÉÿG ´É£ 
 ≤ 
 dÉH
π 
 ª©dG å«M ;
π 
 ªY øY ÚãMÉÑdG ÚH kÉMƒ°Vh Ì``cCG 
π 
 ª©dG ¿ƒ 
 ∏ 
 °†Øj § 
 ≤ 
 a %4^5 ¿CG èFÉàædG âæ  «H áÑ°ùædG
òg ™ØJôJ ɪæ«H ,¢UÉÿG ´É£ 
 ≤ 
 dG ‘  
≈∏ 
 Y Ú«©eÉ÷G ÜÓ£dG ÚH %32 ‹GƒM ¤EG.á°SGQódG óYÉ 
 ≤ 
 e Qƒ``LC’G
 ƒ``M á 
 ∏ 
 Ä°SCG ´Ó£à°S’G ø  ª°†Jh ÜÉÑ°ûdG øe ¿ƒ 
 ∏ 
 eÉ©dG ÉgÉ°VÉ 
 ≤ 
 àj »àdG ÖJGhôdGh ¿CG èFÉàædG räô¡XCG óbh ,áØ 
 ∏ 
 àîŸG äÉYÉ£ 
 ≤ 
 dG ‘  ÜÉÑ°û 
 ∏ 
 d áÑ°ùædÉH
≠∏ 
 Ñj …ô¡°ûdG ôLC’G §°Sƒàe 
ÉjQ 500 ‹GƒM ¢UÉÿG ´É£ 
 ≤ 
 dG ‘ Ú 
 ∏ 
 eÉ©dG áÑ°ùædÉH ÊÉ``ª``Y
É```jQ 800 ‹Gƒ````Mh ,ÊÉ``ª``Y Gòg ¿CG Ò`  `Z .»eƒµ 
 ◊
G ´É£ 
 ≤ 
 dG ‘ Ú 
 ∏ 
 eÉ© 
 ∏ 
 d áÑ°ùædÉH »Øàîj …ô¡°ûdG ô``  `LC’G ‘ ähÉØàdG §°Sƒàe ihÉ°ùà«d á«©eÉ÷G äÓgD ƒŸG á 
 ∏ 
 ª 
 ◊
 øe …CG ‘ Ú 
 ∏ 
 eÉ©dG ÜÉÑ°û 
 ∏ 
 d …ô¡°ûdG ô```LC’G .ÊɪY
ÉjQ 900 óæY ÚYÉ£ 
 ≤ 
 dG
 ä’ÉcƒdG - º°UGƒY
 OÓÑdG ¿CG øe ,¢ùeCG ,¥Gô©dG ‘ ¢UÉÿG IóëàŸG ·C’G
π 
 ã‡ QòM 
≥∏ 
 ©àj ɪ«a
ó 
 ≤ 
 J RGôMEG ‘ ¿ÉŸÈdG íéæj ⁄ GPEG
≈ 
 °Vƒa ‘ ¥ô¨J ób ÜGƒædG
π 
 c É«YGO ,óMC’G
 ƒ«dG ,á 
 ∏ 
 Ñ 
 ≤ 
 ŸG ¬à°ù
 ∏ 
 L
ÓN áeƒµM
π 
 «µ°ûàH 
óY ¿EG -¿É«H ‘- ±ƒæjOÓe …’ƒµ«f
É`  `bh .á°ù
 ∏ 
 ÷G Qƒ°†M ¤EG ;á«eƒµM Ö°UÉæe áKÓK ™```aQCG
π 
 ¨°ûj ø`  `e QÉ«àNG
ó 
 ≤ 
 J RGô```MEG § 
 ≤ 
 a
óî«°S ,¿É``ŸÈ``dG ¢ù«FQh ,AGQRƒ````dG ¢ù«FQh ,¢ù«FôdG :»``gh 
ÓMEG ‘ ¬°Uôa ÒeóJh ¥Gô©dG Ö©°T º«°ù
 ≤ 
 àd ¿ƒ©°ùj øe ídÉ°üe.AÉNôdGh
Ó°ùdG
GôH ´É£ 
 ≤ 
 dG
 ìÉ«àL’ ó°ûëj
ÓàM’Gh ..Gó«¡°T
120
 øe ÌcCG :IõZ
≈∏ 
 Y
π 
 °UGƒàJ zIQƒ©°ùŸG Üô 
 ◊
G{
¢UÉÿG ´É£ 
 ≤ 
 dG
∞ 
 FÉXh øY ±hõYh ..á°UÉÿG º¡©jQÉ°ûe áeÉbEG ¿ƒ 
 ∏ 
 °†Øj
π 
 ªY øY ÚãMÉÑdG øe
42%
 :zÜÉÑ°ûdG ´Ó£à°SG{
≈ 
 ``°Vƒ``ØdG ø``e »``‡CG ôjò``– :¥Gô``©dG
 ICÉ°ûæe
660
 øe ó«Øà°ùJ á«YÉæ°U á«Ñjô°†dG äGAÉØYE’G
 ájD hôdG - § 
 ≤ 
 °ùe
 IQOÉ°üdG- á«YÉæ°üdG ¢ü«NGÎdG Oó``Y
≠∏ 
 H Ék °ü«NôJ 8529 -áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh øY 
≠∏ 
 H Ú``M ‘ ,»``°``VÉ``ŸG ƒ``jÉ``e ô`  `¡`  `°``T á``jÉ``¡``f
≈ 
 ``à``M AÉ``Ø``YE’G ø``e Ió«Øà°ùŸG ™fÉ°üŸG Oó``Y ‹É``ª``LEG .á``«``YÉ``æ``°``U ICÉ```°```û```æ```e 660 ‹Gƒ``````M »```cô```ª```÷G äGAÉ```Ø```YE’G ø``e á``«``fÉ`  `ª``©``dG ™``fÉ``°``ü``ŸG ó«Øà°ùJh øe ™fÉ°üŸG
≈ 
 Ø© o J å«M ;á«é« 
 ∏ 
 ÿG á«côª÷G ¤EG …OD ƒ```  `j É``‡ %5 á``«`  `cô`  `ª`  `÷G áÑjô°†dG ™``  `aO  ƒgh ,á«©«æ°üàdG á« 
 ∏ 
 ª©dG ‘ áØ 
 ∏ 
 µàdG ¢†«ØîJ ´É`  `£`  ` 
 ≤ 
 `  `dG ‘ äGQÉ``ª``ã``à``°``SÓ``d Üò```L
π 
 ``eÉ``Y
π 
 ``ã`` o Á 
≈∏ 
 Y á«YÉæ°üdG äBÉ``°`  `û``æ``ŸG
π 
 ``°`  `ü`  `–h .»`  `YÉ`  `æ`  `°`  `ü``dG  á«côª÷G ÖFGô°†dG øe AÉØYE’G
π 
 ãe õaGƒ 
 ◊
G QÉ«¨dG ™£bh äGó©ŸGh ä’B’G øe É¡JGOQGh
≈∏ 
 Y áYƒæ°üŸG
∞ 
 °üf OGƒ```ŸGh á``«``dhC’G
É``  `ÿG OGƒ```ŸGh Iô`  `°`  `TÉ`  `Ñ`  `e á```eRÓ```dG
∞ 
 `  `«`  ` 
 ∏ 
 ``¨``à``dGh á`  `Ä`  `Ñ`  `©`  `à`  `dG OGƒ````  `eh  
π 
 NódG áÑjô°V øe AÉØYE’Gh »YÉæ°üdG êÉàfEÓd 
≈∏ 
 Y ìÉ`  `HQC’G áÑjô°Vh á«YÉæ°üdG äÉcô°ûdG
≈∏ 
 Y AÉHô¡µdG áaô©J ¢†«ØîJh á«YÉæ°üdG äÉ°ù°SD ƒŸG.á«YÉæ°üdG ¢VGôZC’G ‘ áeóîà°ùŸG
 ¤EG »`aô°üŸG ¿ÉªàF’G ´ÉØJQG¢SQÉe ájÉ¡æH
ÉjQ QÉ« 
 ∏ 
 e
15.6
á«fɪ©dG - § 
 ≤ 
 °ùe
 
∂ 
 æÑdG øY IQOÉ°üdG äÉ«FÉ°üME’G âØ°ûc ¿É``ª``à``F’G º``é``M ´É```Ø```JQG ÊÉ``ª``©``dG …õ```cô```ŸG ‹Gƒ``M ¤EG »`  `°`  `VÉ`  `ŸG ¢``SQÉ``e ájÉ¡æH ‘ô``°`  `ü`  `ŸG  (418) IOÉ``jõ``H ÊÉ``ª``Y
É```jQ QÉ`  `«`  ` 
 ∏ 
 `  `e (15^6) ájÉ¡f ‘
Gƒà°ùe ø``Y ÊÉ``ª``Y
É```jQ ¿ƒ« 
 ∏ 
 e øY
É````jQ QÉ``«`` 
 ∏ 
 ``e (1^3)h
2013 È``ª``°``ù``jO.
ÉY
π 
 Ñb
Gƒà°ùe 
 ƒ``æ``Ñ``dG »``©``°``ù``d É`` k °``SÉ``µ``©``fG
∂ 
 ````dP »````JCÉ````jh ™jƒæJ ¤EG á棠
 ∏ 
 °ùdG á 
 ∏ 
 eÉ©dG á`  `jQÉ``é`  `à`  `dG  ƒ‰ ø```e Ió`  `«`  `Ø``à`  `°`  `ù``e á``«``fÉ``ª``à``F’G É``¡``à``£``°`  `û``fCG  .ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£ 
 ≤ 
 dG
∞∏ 
 àfl
04051415

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->