Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HOTARARE 2 23-05-2014

HOTARARE 2 23-05-2014

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by tunabres

More info:

Published by: tunabres on Jul 14, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

 
 HOTĂRÂRE nr. 2 din 23 mai 2014
 privind aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti
EMITENT:
UNIUNEA NAŢIONAL A E!ECU"O#ILO# JU$EC"O#E%"I
PUBLICAT ÎN:
&ONI"O#UL O'ICIAL nr( )*+ din +) iunie +,-)
a!a In!rarii in "i#$ar%: 24 I&ni% 2014
......................................................................... Av/nd 0n vedere des1ăşurarea lucrărilor Congresului al !III.lea al Uniunii Na2ionale a Executorilor Judecătoreşti din +3 4ai +,-)5 0n con1or4itate cu prevederile art( 3+ alin( 6-7 lit( a7 din Legea nr( -889+,,, privind executorii :udecătoreşti5 republicată5 cu 4odi1icările şi co4pletările ulterioare5 coroborate cu  prevederile art( -8 alin( 6-7 lit( a7 din Statutul Uniunii Na2ionale a Executorilor Judecătoreşti şial pro1esiei de executor :udecătoresc5 aprobat prin ;otăr/rea Congresului Extraordinar al Uniunii Na2ionale a Executorilor Judecătoreşti nr( -<9+,-,5 cu 4odi1icările şi co4pletările ulterioare5 0n ba=a dispo=i2iilor art( <> alin( 6>7 din #egula4entul de punere 0n aplicare a Legii nr( -889+,,, privind executorii :udecătoreşti5 aprobat prin Ordinul 4inistrului :usti2iei nr( +-,9+,,-5 cu 4odi1icările şi co4pletările ulterioare5 Congresul Uniunii Na2ionale a Executorilor Judecătoreşti adoptă pre=enta ?otăr/re( A#"( - Se aprobă Statutul Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti5 prevă=ut 0n anexa care 1ace parte integrantă din pre=enta ?otăr/re( A#"( + @re=enta ?otăr/re va 1i adusă la cunoştin2a Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti5  precu4 şi a tuturor ca4erelor executorilor :udecătoreşti de pe l/ngă cur2ile de apel( A#"( 3 Co4parti4entul secretariat al Uniunii Na2ionale a Executorilor Judecătoreşti va ur4ări ducerea la 0ndeplinire a prevederilor pre=entei ?otăr/ri( A#"( ) @re=enta ?otăr/re se publică 0n &onitorul O1icial al #o4/niei5 @artea I5 şi intră 0n vigoare de la data publicării( @reşedintele Consiliului Uniunii Na2ionale a Executorilor Judecătoreşti5 Cristian.&i?ai Jurc?escu ucureşti5 +3 4ai +,-)( Nr( +( ANE! S"A"U"UL Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti
 
 CA@( I #egle4entări generale A#"( - Bn cadrul Uniunii Na2ionale a Executorilor Judecătoreşti5 denu4ită 0n continuare U(N(E(J(5 se organi=ea=ă şi 1unc2ionea=ă5 0n te4eiul Legii nr( -889+,,, privind executorii :udecătoreşti5 republicată5 cu 4odi1icările şi co4pletările ulterioare5 Casa de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti5 denu4ită 0n continuare 0n pre=entul statut Casa de asigurări( A#"( + 6-7 Casa de asigurări are5 potrivit legii5 personalitate :uridică5 organe de conducere şi  patri4oniu proprii( 6+7 Sediul Casei de asigurări este 0n 4unicipiul ucureşti( A#"( 3 6-7 Sunt 4e4bri ai Casei de asigurări to2i executorii :udecătoreşti care 0şi des1ăşoară activitatea pe teritoriul #o4/niei( 6+7 Asigurarea de răspundere civilă a executorilor :udecătoreşti 0n 1unc2ie este obligatorie5 drepturile şi obliga2iile 1iecărei păr2i 1iind stabilite prin pre=entul statut5 prin contractul de asigurare şi prin Legea nr( -889+,,,5 republicată5 cu 4odi1icările şi co4pletările ulterioare( 637 Calitatea de 4e4bru al Casei de asigurări se dob/ndeşte de la data 0n care executorul  :udecătoresc 0ncepe să 0şi des1ăşoare activitatea5 potrivit legii( 6)7 @rin executor :udecătoresc 0n 1unc2ie se 0n2elege orice executor :udecătoresc nu4it 0n 1unc2ie5 0n condi2iile legii5 şi a cărui calitate nu a 0ncetat5 0n condi2iile legii( A#"( ) Casa de asigurări are drept scop asigurarea de răspundere civilă a executorului :udecătoresc0n 1unc2ie pentru pre:udiciile cau=ate din culpă5 prin acte sau 1apte5 cu excep2ia pre:udiciilor cau=ate prin 1apte săv/rşite cu inten2ie( A#"( > Casa de asigurări 0şi des1ăşoară activitatea prin auto1inan2are( &i:loacele 1inanciare ale Casei de asigurări sunt 1or4ate din pri4ele de asigurare 6contribu2ii75 dona2ii5 legate şi din altesurse legale( A#"( * Bn 0n2elesul pre=entului statut5 ter4enii de 4ai :os au ur4ătoarele se4ni1ica2ii a7 asigurător Casa de asigurări5 o altă societate de asigurări5 agreată de către U(N(E(J( ca reasigurătorD b7 asigurat executor :udecătorescD c7 bene1iciar 6păgubit7 ter2a persoană căreia asigurătorul ur4ea=ă 0i plătească despăgubirea5 ca ur4are a producerii eveni4entului asiguratD d7 contractul de asigurare 6poli2a de asigurare7 actul :uridic bilateral prin care asiguratul se obligă să plătească pri4a de asigurare asigurătorului5 0n sc?i4bul preluării de către acesta a riscului asiguratD e7 despăgubire su4a datorată de asigurător 0n ca=ul producerii eveni4entului asigurat  potrivit condi2iilor contractului de asigurareD 17 eveni4ent asigurat actul sau 1aptul care antrenea=ă răspunderea civilă pro1esională  pentru pre:udicii cau=ate prin erori pro1esionale săv/rşite de asigurat 0n legătură cu activitatea de executare silităD g7 1ranşi=ă su4a 1ixă sau procentul din valoarea daunei lic?idabile care ră4/ne 0n sarcina exclusivă a asiguratului( ?7 li4ita de despăgubire su4a 4axi4ă pe care Casa de asigurări o va plăti 0n ca= de  producere a eveni4entului asigurat dacă sunt 0ndeplinite condi2iile de despăgubire din contractul de asigurareD
 
 i7 obiectul asigurării răspunderea civilă a executorului :udecătoresc 6asigurat7 pentru daunele patri4oniale cau=ate ter2ilor5 din culpă5 0n exercitarea activită2iiD :7 pri4a de asigurare su4a datorată şi plătită de asigurat asigurătorului 0n sc?i4bul asu4ării riscului de către Casa de asigurări 6pre2ul asigurării7D 7 riscul asigurat eveni4entul viitor5 posibil5 dar incert5 care i4plică răspunderea civilă  pro1esională a executorilor :udecătoreşti pentru ale cărui ur4ări9consecin2e se 0nc?eie contractul de asigurare( CA@( II $repturile şi obliga2iile executorilor :udecătoreşti asigura2i A#"( F Executorii :udecătoreşti5 4e4bri ai Casei de asigurări5 au ur4ătoarele drepturi a7 să bene1icie=e de despăgubiri civile pentru riscul asigurat5 0n con1or4itate cu prevederile  pre=entului statutD b7 să pri4ească5 la cerere5 in1or4a2ii cu privire la su4ele de bani subscrise şi depuse şi orice alte in1or4a2ii re1eritoare la activitatea Casei de asigurăriD c7 să bene1icie=e de spri:in din partea Casei de asigurări 0n procesele de răspundere civilăD d7 să participe la reuniunile oricărei ca4ere a executorilor :udecătoreşti 0n care se discută  proble4e re1eritoare la Casa de asigurări5 să 0şi pre=inte opiniile şi să 1ie aleşi 0n organele de conducere ale Casei de asigurăriD e7 să 0nc?eie5 la libera alegere5 şi alte contracte de asigurare la societă2i de specialitate din #o4/niaD 17 să anga:e=e5 la libera alegere5 avoca2i 0n procesele de răspundere civilă 0n care 1igurea=ă ca păr2i( A#"( 8 Executorii :udecătoreşti5 4e4bri ai Casei de asigurări5 au ur4ătoarele obliga2ii a7 să se asigure de răspundere civilă5 pe 0ntreaga perioadă a activită2ii de executor  :udecătoresc5 ur4/nd să 0nc?eie poli2a de asigurare cu Casa de asigurări la data dob/ndirii calită2ii de executor :udecătoresc5 0n condi2iile Legii nr( -889+,,,5 republicată5 cu 4odi1icărileşi co4pletările ulterioare5 şi să plătească cota de contribu2ieD b7 să se asigure pentru răspundere civilă5 cel pu2in la nivelul 4ini4 al pri4elor de asigurare prevă=ute 0n pre=entul statutD c7 să depună5 anual5 0n contul Casei de asigurări pri4ele de asigurare subscrise5 la ter4enele 4en2ionate 0n contractul de asigurareD d7 să depună toate diligen2ele5 să ad4inistre=e probele necesare5 1olosind căile de apel şi recurs5 pentru dovedirea nevinovă2iei5 0n ca= de c?e4are 0n :udecată pentru răspundere civilăD e7 să depună la Casa de asigurări o copie de pe ac2iunea de c?e4are 0n :udecată5 pentru răspundere civilă5 0n 4axi4u4 =ece =ile de la pri4irea cita2ieiD 17 să respecte prevederile pre=entului statut5 ?otăr/rile ca4erei executorilor :udecătoreşti din care 1ac parte şi ale U(N(E(J(5 re1eritoare la asigurarea de răspundere civilă a executorilor  :udecătoreştiD g7 să declare existen2a altor asigurări5 pentru aceeaşi răspundere5 la asigurători di1eri2i5 la data producerii eveni4entului asiguratD ?7 să nu 1acă nicio pro4isiune sau plată ter2ului ce pretinde despăgubiriD i7 să conserve dreptul de regres al asigurătorului 04potriva celor vinova2i de producerea daunei5 al2ii dec/t executorii :udecătoreşti( CA@( III Organele de conducere ale Casei de asigurări

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->