Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LEGE 102 08-07-2014

LEGE 102 08-07-2014

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by tunabres

More info:

Published by: tunabres on Jul 14, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

 
 LEGE nr. 102 din 8 iulie 2014
 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFIIAL nr! "#$ din %% iulie #$%&
Data Intrarii in i!"are: 0# $%t"&'rie 2014
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Parlamentul Rom(niei adopt) pre*enta le+e! AP! I ispo*i-ii +enerale .E/IUNEA % Principii ART! % 0%1 Pre*enta le+e sta2ileşte drepturile şi o2li+a-iile 3n le+)tur) cu activit)-i funerare, cimitireşi crematorii umane! 0#1 Prevederile pre*entei le+i se aplic)4 a1 cultelor, 2isericilor şi comunit)-ilor reli+ioase, denumite 3n continuare culte, autorit)-ilor administra-iei pu2lice locale, operatorilor economici, funda-iilor şi asocia-iilor, care de-in 3n  proprietate, 3n administrare sau 3n 3ntre-inere cimitire 3n func-iune sau 3nc5ise, opere comemorative sau crematorii umane6 21 persoanelor fi*ice şi7sau 8uridice care prestea*) servicii funerare, precum şi activit)-i le+ate de 3ntre-inerea şi func-ionarea cimitirelor, a operelor comemorative sau a crematoriilor umane! 091 :n ca*ul mormintelor şi7sau al operelor comemorative de r)*2oi, prev)*ute 3n Lista monumentelor istorice, dispo*i-iile pre*entei le+i nu aduc atin+ere prevederilor Le+ii nr! 9;<7#$$9 privind re+imul mormintelor şi operelor comemorative de r)*2oi, cu modific)rile ulterioare! 0&1 :n ca*ul 3n5um)rii f)tului n)scut mort ori a unor p)r-i sau or+ane umane se aplic)  prevederile pre*entei le+i, 3n m)sura 3n care nu e=ist) prevederi le+ale contrare! ART! # 0%1 Oricine are dreptul la o 3nmorm(ntare decent) şi la aducerea ultimului oma+iu la locul de veci al decedatului! 0#1 La sta2ilirea locului de veci şi or+ani*area serviciilor funerare, persoanele 3n drept şi  prestatorii serviciilor funerare sunt o2li+a-i s) cola2ore*e 3ntre ei, s) -in) cont de voin-a e=primat) pe timpul vie-ii de c)tre defunct sau, 3n lipsa acesteia, vor -ine seama de apartenen-areli+ioas) a defunctului! 091 :nmorm(ntarea poate fi reli+ioas) sau laic)! :nmorm(ntarea reli+ioas) are loc cu respectarea canoanelor, o2iceiurilor locului, tradi-iilor şi re+ulamentelor cultului respectiv! :n ca*ul 3nmorm(nt)rii laice, or+ani*atorii sta2ilesc modul de desf)şurare a procesiunii fune2re! .E/IUNEA a #'a efini-ii
 
 ART! 9 :n sensul pre*entei le+i, termenii şi e=presiile de mai 8os au urm)toarele semnifica-ii4 a1 cimitir ' spa-iul situat 3n intravilanul sau e=travilanul localit)-ii, care a fost, este sau va fi destinat 3n5um)rii6 21 opere comemorative de r)*2oi ' edificiile, monumentele de art), pl)cile şi altarele comemorative, troi-ele, crucile, cenotafurile sau orice alte construc-ii ori lucr)ri, astfel cum sunt definite aceste opere la art! " din Le+ea nr! 9;<7#$$9, cu modific)rile ulterioare6 c1 lucr)ri funerare supraterane ' 3nsemnele, 2ordurile, 3mpre8muirile, lespe*ile, o2eliscurile sau orice alte lucr)ri de art) pentru 3n5umare6 d1 lucr)ri funerare su2terane ' criptele pentru locuri de 3n5umare6 e1 *one prote8ate ' *onele de locuit, *onele 2alneoclimaterice, *onele de odi5n) şi recreere, institu-iile social'culturale, unit)-ile sanitare şi unit)-ile de 3nv)-)m(nt! .E/IUNEA a 9'a imitirul ART! & imitirul se poate afla 3n proprietatea pu2lic) a statului sau a unit)-ilor administrativ'teritoriale, a cultelor reli+ioase le+al recunoscute sau a unit)-ilor locale de cult72iserici 3n situa-ia cimitirelor confesionale, 3n proprietatea operatorilor economici, asocia-iilor sau funda-iilor, precum şi 3n proprietatea unui alt stat, cu respectarea tratatelor la care Rom(nia este parte! ART! " 0%1 Administratorul cimitirului este proprietarul acestuia sau cel care de-ine dreptul de administrare! 0#1 Autorit)-ile administra-iei pu2lice locale au o2li+a-ia de a 3nfiin-a cimitire pu2lice 3n fiecare localitate şi de a le or+ani*a astfel 3nc(t s) ai2) sectoare corespun*)toare pentru fiecarecult recunoscut, la cererea cultelor sau a unit)-ilor locale de cult ce func-ionea*) 3n localitatea respectiv)! 091 :n localit)-ile 3n care nu e=ist) cimitire comunale şi unele culte nu dispun de cimitir  propriu, persoanele decedate care au apar-inut respectivelor culte vor fi 3n5umate potrivit ritului propriu 3n cimitirele e=istente 3n func-iune, e=cep-ie f)c(nd cimitirele e=istente 3n func-iune ce apar-in cultelor mo*aic şi musulman! 0&1 e prevederile pre*entului articol 2eneficia*) şi persoanele f)r) apartenen-) reli+ioas)! ART! > 0%1 Reali*area infrastructurii şi a *onelor ver*i din interiorul cimitirului, parcelarea, 3mpre8muirea şi dotarea acestuia repre*int) o2li+a-ii ale proprietarului! 0#1 Proprietarul cimitirului are o2li+a-ia 3ntre-inerii şi men-inerii 3n func-iune a cimitirului! Aceast) o2li+a-ie a proprietarului poate fi 3ndeplinit), pe 2a*) de contract, şi de un operator economic! 091 Proprietarul cimitirului este o2li+at s) ela2ore*e re+ulamentul de or+ani*are şi func-ionare a cimitirului! .E/IUNEA a &'a :nfiin-area, 3nc5iderea, desfiin-area şi redesc5iderea cimitirelor  ART! ; 0%1 :n documenta-iile de ur2anism sunt cuprinse condi-iile referitoare la 3nfiin-area cimitirului! 0#1 Reali*area şi e=tinderea oric)ror construc-ii sau a infrastructurii cimitirului se fac dup)
 
o2-inerea autori*a-iei de construire eli2erate 3n condi-iile le+ii! 091 Nu este necesar) o2-inerea autori*a-iei de construire pentru e=ecutarea 3nsemnelor, a  2ordurilor sau a 3mpre8muirilor locurilor de 3n5umare, pentru reali*area de o2eliscuri sau a altor lucr)ri de art) plastic) din cimitir! 0&1 Pentru desfiin-area cimitirului este necesar) o2-inerea autori*a-iei de desfiin-are, potrivit prevederilor Le+ii nr! "$7%<<% privind autori*area e=ecut)rii lucr)rilor de construc-ii, repu2licat), cu modific)rile şi complet)rile ulterioare! 0"1 :n ca*ul cimitirelor 3nfiin-ate dup) intrarea 3n vi+oare a pre*entei le+i, distan-a minim) admis) 3ntre *onele prote8ate şi +ardul care delimitea*) cimitirul este de %$$ m! 0>1 imitirele se 3mpre8muiesc cu +ard! La cimitirele 3nfiin-ate dup) intrarea 3n vi+oare a  pre*entei le+i +ardul se du2lea*) cu o perdea de ar2ori! :ntre morminte şi +ardul cimitirului seva asi+ura o *on) li2er) de 9 m! ART! ? 0%1 La 3nfiin-area cimitirului, proprietarul este o2li+at s) asi+ure4 a1 drumurile interioare şi aleile6 21 sala de ceremonii funerare6 c1 spa-iul te5nic care s) asi+ure temperatura de p(n) la %"@, premer+)tor ceremoniei funerare6 d1 e=isten-a unei surse de ap) utili*a2ile6 e1 'uri6 f1 spa-iul amena8at corespun*)tor pentru depo*itarea +unoiului6 +1 spa-ii ver*i, ar2uşti, copaci pe mar+inea drumurilor şi aleilor! 0#1 :n ca*ul cimitirelor 3nc5ise, 3n care nu se mai fac 3nmorm(nt)ri, proprietarul este o2li+ats) 3ndeplineasc) o2li+a-iile prev)*ute la alin! 0%1 lit! e1'+1! ART! < 0%1 ac) toate locurile de veci din cimitir ori dintr'o parte a acestuia au fost ocupate, iar acest lucru este sta2ilit printr'o e=perti*) de specialitate, administratorul cimitirului, dup) ce 3n preala2il aduce la cunoştin-) pu2lic) prin mi8loacele de informare 3n mas) aceast) situa-ie,  poate declara cimitirul sau partea corespun*)toare din acesta 3nc5is)! 0#1 Orice persoan) care 8ustific) un interes le+itim poate contesta m)sura de 3nc5idere a cimitirului la instan-ele competente, 3n situa-ia 3n care cimitirul apar-ine statului sau unit)-ilor administrativ'teritoriale! 091 :n situa-ia 3n care cimitirul este cimitir confesional şi proprietatea asupra acestuia a fost do2(ndit) prin cump)rare sau prin dona-ie, contesta-ia va fi solu-ionat) de c)tre cultul de-in)tor, conform re+ulamentului propriu! 0&1 E=5umarea cadavrelor 3n vederea constat)rii cau*elor mor-ii se face numai cu 3ncuviin-area procurorului sau a instan-ei 8udec)toreşti! 0"1 Osemintele pot fi des5umate 3n orice perioad) a anului, f)r) avi*ul autorit)-ilor de s)n)tate pu2lic) 8ude-ene, respectiv a municipiului Bucureşti, dup) ; ani de la deces! ART! %$ La e=tinderea şi redesc5iderea cimitirului care a fost 3nc5is se aplic) re+ulile sta2ilite  pentru 3nfiin-area cimitirelor! ART! %% esfiin-area şi sc5im2area destina-iei unui cimitir se poate face numai dup) 9$ de ani de la ultima 3n5umare şi dup) str)mutarea tuturor osemintelor, pentru motive temeinic 8ustificate şi cu avi*ul .ecretariatului de .tat pentru ulte şi al cultului respectiv! esfiin-area cimitirelor 3nainte de acest termen se face cu avi*ul autorit)-ilor de s)n)tate pu2lic) 8ude-ene, respectiv a municipiului Bucureşti! ART! %# :n ca*ul falimentului operatorului economic, di*olv)rii asocia-iei sau funda-iei, cimitirul se

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->