Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LEGE 99 04-07-2014

LEGE 99 04-07-2014

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by tunabres

More info:

Published by: tunabres on Jul 14, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

 
 LEGE nr. 99 din 4 iulie 2014
 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
EMITENT:
P!L"#$%&L
PUBLICAT ÎN:
"'$(%'!&L ')(*(L nr. +0+ din , iulie 201-
Data Intrarii in i!"are: 11 Iulie 2014
 Parlamentul !omniei adoptă prezenta lege. !%. ( Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 publicată n "onitorul 'ficial al !omniei Partea ( nr. 3 din , mai 2006 cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi se completează după cum urmează4 1. La articolul 1 alineatul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins4 752 Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor nfiinţat şi organizat de către autorităţile administraţiei publice locale la nivelul comunelor oraşelor municipiilor 8udeţelor şi al sectoarelor municipiului 9ucureşti.7 2. La articolul 2 alineatul 52 şi literele a b d e : 8 şi ; ale alineatului 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins4 752 <erviciul public de salubrizare a localităţilor denumit n continuare serviciul de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor administrativteritoriale. ............................................................................................... a colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii inclusiv fracţii colectate separat fără a aduce atingere flu=ului de deşeuri de ec:ipamente electrice şi electronice baterii şi acumulatori> b colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe generate de activităţi de reamena8are şi reabilitare interioară şi/sau e=terioară a acestora> .................................................................................................. d operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare> e sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare n staţiile de sortare> .................................................................................................. : colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisa8 sau către instalaţiile de neutralizare> ............................................................................................... 8 organizarea tratării mecanobiologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare> ; administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare>7 . La articolul 2 alineatul 5 litera i se abrogă. -. La articolul 2 după alineatul 5 se introduc opt noi alineate alineatele 5?15?, cu
 
următorul cuprins4 75?1 @n sensul prezentei legi termenii şi e=presiile de mai 8os au următoarele semnificaţii4 1. autoritate competentă de reglementare  utoritatea $aţională de !eglementare pentru <erviciile *omunitare de &tilităţi Publice denumită n continuare .$.!.<.*.> 2. deşeu mena8er deşeurile provenite din gospodării/locuinţe> . deşeu municipal deşeurile mena8ere şi similare> -. deşeuri similare  deşeurile care din punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei sunt comparabile cu deşeurile mena8ere e=clusiv deşeurile din producţie din agricultură şi din activităţi forestiere. 5?2 utorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată pe minimum - fracţii respectiv :rtie mase plastice metale şi sticlă. 5? @n situaţia n care nu este posibilă din punct de vedere te:nic economic al protecţiei mediului al sănătăţii populaţiei şi al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare implementarea unui sistem de colectare separată pe minimum - fracţii autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată a deşeurilor municipale pe minimum 2 fracţii umed şi uscat şi desortare prin care să obţină cel puţin cele - fracţii prevăzute la alin. 5?2. 5?- 9iodeşeurile colectate separat din deşeurile municipale şi deşeurile similare de la deţinătorii de deşeuri şi/sau de la staţiile de transfer şi de sortare se transportă către staţiile de  producere a compostului ori către alte instalaţii de procesare şi tratare adecvată dacă valorificarea biodeşeurilor se face fără riscuri pentru sănătatea populaţiei şi mediului sau se transportă n vederea eliminării la depozitele de deşeuri. 5?+ La nivelul unităţilor administrativteritoriale transportul deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare colectate separat de la deţinătorii de deşeuri se efectuează numai de către operatorii licenţiaţi care au contracte de delegare a gestiunii nc:eiate cu autorităţile administraţiei publice locale respective sau n cazul gestiunii directe au :otărre de dare n administrare a acestei activităţi. 5?6 &nităţile administrativteritoriale au calitatea de deţinător legal al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare depozitate n recipientele amplasate n aria lor teritorială. 5?A Preluarea deşeurilor din recipientele şi/sau containerele amplasate n punctele de colectare de către alte persoane dect operatorii licenţiaţi pentru prestarea activităţii n aria de delegare respectivă constituie infracţiune de furt şi se sancţionează potrivit legii. 5?, 'peratorii licenţiaţi de către .$.!.<.*. pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor au obligaţia să ţină evidenţa şi să raporteze lunar autorităţilor administraţiei publice locale şi .$.!.<.*. cantităţile predate operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor pe fiecare tip de deşeu.7 +. La articolul 2 alineatul 5- se modifică şi va avea următorul cuprins4 75- Proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile se implementează n conformitate cu prevederile contractului de finanţare.7 6. La articolul - alineatul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins4 752 @n sensul prezentei legi sistemul de salubrizare este alcătuit dintrun ansamblu te:nologic şi funcţional care cuprinde construcţii instalaţii şi ec:ipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare precum4 a puncte de colectare separată a deşeurilor> b staţii de producere a compostului> c staţii de transfer> d staţii de sortare> e baze de garare şi ntreţinere a autove:iculelor specifice serviciului de salubrizare>
 
 f depozite de deşeuri> g incineratoare> : staţii de tratare mecanobiologice.7 A. La articolul - alineatul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins4 75 ctivităţile specifice serviciului de salubrizare se gestionează şi se e=ploatează prin intermediul unor structuri specializate denumite n continuare operatori licenţiate n condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. +1/2006 republicată cu e=cepţia operatorilor care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. 5 lit. be : şi 8 care sunt reglementate prin legi speciale şi/sau care se desfăşoară ocazional.7 ,. La articolul - după alineatul 5 se introduc două noi alineate alineatele 5?1 şi 5?2 cu următorul cuprins4 75?1 ctivităţile prevăzute la art. 2 alin. 5 lit. b şi : cu grad redus de repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional se prestează de către operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor şi se efectuează la solicitarea  producătorilor/deţinătorilor de deşeuri n baza tarifelor aprobate de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale sau de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară după caz. 5?2 'peratorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor cu e=cepţia deşeurilor periculoase cu regim special au obligaţia să colecteze deşeurile abandonate şi n cazul n care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut c:eltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului precum şi cele de transport valorificare recuperare/reciclare eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei  publice locale. Bupă identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri acesta este obligat să suporte att c:eltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale ct şi sancţiunile contravenţionale.7 3. La articolul - după alineatul 5- se introduce un nou alineat alineatul 5+ cu următorul cuprins4 75+ <e interzice operatorilor licenţiaţi ncredinţarea la depozitare a fracţiei valorificabile colectate separat la sursă.7 10. La articolul + alineatul 51 şi partea introductivă a alineatului 52 se modifică şi vor avea următorul cuprins4 7rt. +.  51 utorităţile administraţiei publice locale elaborează aprobă şi controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare ţinnd seama de prevederile legislaţiei n vigoare de documentaţiilede urbanism amena8area teritoriului şi protecţia mediului precum şi de programele de dezvoltare economicosocială a unităţilor administrativteritoriale. 52 <trategiile adoptate la nivelul unităţilor administrativteritoriale vor urmări n principalurmătoarele obiective47. 11. La articolul + alineatul 52 după litera l se introduce o nouă literă litera m cu următorul cuprins4 7m respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute n planurile de gestionare a deşeurilor lanivel naţional 8udeţean inclusiv al municipiului 9ucureşti.7 12. La articolul 6 alineatul 51 partea introductivă şi litera 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->