Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LEGE 85 25-06-2014

LEGE 85 25-06-2014

Ratings:
(0)
|Views: 0|Likes:
Published by tunabres

More info:

Published by: tunabres on Jul 14, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

 
 LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014
 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. !! din "# iunie "$%
Data Intrarii in i!"are: 28 Iunie 2014
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Parla'en(ul Ro')niei adop(ă pre*en(a le+e. TITLUL PRELIMINAR  CAP. I ,o'eniul de re+le'en(are ART. % Pre*en(a le+e s(a-ileş(e re+ulile n do'eniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei. ART. " /copul pre*en(ei le+i es(e ins(i(uirea unei proceduri colec(ive pen(ru acoperirea pasivului de-i(orului0 cu acordarea0 a(unci c)nd es(e posi-il0 a şansei de redresare a ac(ivi(ăţii aces(uia. ART. 1 2%3 Procedurile prevă*u(e de pre*en(a le+e se aplică pro4esioniş(ilor0 as(4el cu' sun( de4iniţila ar(. 1 alin. 2"3 din Codul civil0 cu e5cepţia celor care e5erci(ă pro4esii li-erale0 precu' şi a celor cu privire la care se prevăd dispo*iţii speciale n ceea ce priveş(e re+i'ul insolvenţei lor. 2"3 Procedura prevă*u(ă de pre*en(a le+e se aplică şi re+iilor au(ono'e. 213 Procedura prevă*u(ă de pre*en(a le+e nu es(e aplica-ilă uni(ăţilor şi ins(i(uţiilor de nvăţă')n( preuniversi(ar0 universi(ar şi en(i(ăţilor prevă*u(e la ar(. 6 din Ordonanţa 7uvernului nr. #68"$$" privind cerce(area ş(iinţi4ică şi de*vol(area (e9nolo+ică0 apro-a(ă cu 'odi4icări şi co'ple(ări prin Le+ea nr. 1"8"$$10 cu 'odi4icările şi co'ple(ările ul(erioare. CAP. II Principiile 4unda'en(ale ale procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. ,e4iniţii /EC:IUNEA % Principii ART.  Prevederile pre*en(ei le+i se -a*ea*ă pe ur'ă(oarele principii; %. 'a5i'i*area +radului de valori4icare a ac(ivelor şi de recuperare a creanţelor< ". acordarea unei şanse de-i(orilor de redresare e4icien(ă şi e4ec(ivă a a4acerii0 4ie prin in(er'ediul procedurilor de prevenire a insolvenţei0 4ie prin procedura de reor+ani*are  =udiciară< 1. asi+urarea unei proceduri e4icien(e0 inclusiv prin 'ecanis'e adecva(e de co'unicare şi derulare a procedurii n(r&un (i'p u(il şi re*ona-il0 n(r&o 'anieră o-iec(ivă şi i'parţială0 cu un 'ini' de cos(uri<
 
 . asi+urarea unui (ra(a'en( e+al al credi(orilor de acelaşi ran+< #. asi+urarea unui +rad ridica( de (ransparenţă şi previ*i-ili(a(e n procedură< !. recunoaş(erea drep(urilor e5is(en(e ale credi(orilor şi respec(area ordinii de priori(a(e a creanţelor0 av)nd la -a*ă un se( de re+uli clar de(er'ina(e şi uni4or' aplica-ile< 6. li'i(area riscului de credi( şi a riscului sis(e'ic asocia( (ran*acţiilor cu ins(ru'en(e 4inanciare deriva(e prin recunoaş(erea co'pensării cu e5i+i-ili(a(e i'edia(ă n ca*ul insolvenţei sau al unei proceduri de prevenire a insolvenţei unui cocon(rac(an(0 av)nd ca e4ec( reducerea riscului de credi( la o su'ă ne(ă da(ora(ă n(re părţi sau c9iar la *ero a(unci c)nd0  pen(ru acoperirea e5punerii ne(e0 au 4os( (rans4era(e +aranţii 4inanciare< >. asi+urarea accesului la surse de 4inanţare n procedurile de prevenire a insolvenţei0 n  perioada de o-servaţie şi de reor+ani*are0 cu crearea unui re+i' adecva( pen(ru pro(e=area aces(or creanţe< ?. 4unda'en(area vo(ului pen(ru apro-area planului de reor+ani*are pe cri(erii clare0 cu asi+urarea unui (ra(a'en( e+al n(re credi(orii de acelaşi ran+0 a recunoaş(erii priori(ăţilor co'para(ive şi a accep(ării unei deci*ii a 'a=ori(ăţii0 ur')nd să se o4ere celorlalţi credi(ori  plăţi e+ale sau 'ai 'ari dec)( ar pri'i n 4ali'en(< %$. 4avori*area0 n procedurile de prevenire a insolvenţei0 a ne+ocierii8rene+ocierii a'ia-ilea creanţelor şi a nc9eierii unui concorda( preven(iv< %%. valori4icarea n (i'p u(il şi n(r&o 'anieră c)( 'ai e4icien(ă a ac(ivelor< %". n ca*ul +rupului de socie(ăţi0 coordonarea procedurilor de insolvenţă0 n scopul a-ordării in(e+ra(e a aces(ora< %1. ad'inis(rarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă de că(re  prac(icieni n insolvenţă şi des4ăşurarea aces(ora su- con(rolul ins(anţei de =udeca(ă. /EC:IUNEA a "&a ,e4iniţii ART. # @n nţelesul pre*en(ei le+i0 (er'enii şi e5presiile au ur'ă(oarele se'ni4icaţii; %. acord de co'pensare -ila(erală 2ne((in+3 repre*in(ă; a3 orice acord 'as(er de ne((in+ & orice nţele+ere sau clau*ă n cadrul unui con(rac( 4inanciar cali4ica( din(re două părţi0 prin care se prevede un ne((in+ al unor plăţi ori o ndeplinire a unor o-li+aţii sau o reali*are a unor drep(uri pre*en(e ori vii(oare re*ul()nd din sau av)nd le+ă(ură cu unul ori 'ai 'ul(e con(rac(e 4inanciare cali4ica(e< -3 orice acord 'as(er & 'as(er de ne((in+ & orice acord 'as(er de ne((in+ n(re două părţi0  prin care se prevede ne((in+ul n(re două sau 'ai 'ul(e acorduri 'as(er de ne((in+< c3 orice nţele+ere de +aran(are su-secven(ă ori n le+ă(ură cu unul sau 'ai 'ul(e acorduri 'as(er de ne((in+< ". ac(ivi(ăţi curen(e repre*in(ă acele ac(ivi(ăţi de producţie0 co'erţ sau pres(ări de servicii şioperaţiuni 4inanciare0 propuse a 4i e4ec(ua(e de de-i(or n perioada de o-servaţie şi n perioadade reor+ani*are0 n cursul nor'al al ac(ivi(ăţii sale0 cu' ar 4i; a3 con(inuarea ac(ivi(ăţilor con(rac(a(e şi nc9eierea de noi con(rac(e0 con4or' o-iec(ului de ac(ivi(a(e< -3 e4ec(uarea operaţiunilor de ncasări şi plăţi a4eren(e aces(ora< c3 asi+urarea 4inanţării capi(alului de lucru n li'i(e curen(e< 1. ad'inis(ra(or in(eri'ar es(e persoana 4i*ică sau =uridică dese'na(ă de anca Naţională a Ro')niei0 iar0 n ca*ul coopera(ivelor de credi(0 şi co'i(e(ul de ad'inis(rare specială dese'na( de casa cen(rală a coopera(ivelor de credi(0 a-ili(a(ă să ia 'ăsuri de conservare0 n scopul prevenirii di'inuării ac(ivului şi a creş(erii pasivului ins(i(uţiei de credi(0 de la 'o'en(ul depunerii unei cereri de desc9idere a procedurii 4ali'en(ului şi p)nă la da(a nu'irii
 
lic9ida(orului =udiciar0 n procedura 4ali'en(ului ins(i(uţiilor de credi(< . ad'inis(ra(or special es(e persoana 4i*ică sau =uridică dese'na(ă de adunarea +enerală a acţionarilor8asociaţilor8'e'-rilor de-i(orului0 'pu(ernici(ă să le repre*in(e in(eresele n  procedură şi0 a(unci c)nd de-i(orului i se per'i(e să şi ad'inis(re*e ac(ivi(a(ea0 să e4ec(ue*e0 n nu'ele şi pe con(ul aces(uia0 ac(ele de ad'inis(rare necesare< #. averea de-i(orului repre*in(ă (o(ali(a(ea -unurilor şi drep(urilor sale pa(ri'oniale0 inclusiv cele do-)ndi(e n cursul procedurii insolvenţei0 care po( 4ace o-iec(ul e5ecu(ării sili(e  po(rivi( Codului de procedură civilă< !. ule(inul procedurilor de insolvenţă0 denu'i( n con(inuare PI0 es(e pu-licaţia edi(a(ă de O4iciul Naţional al Re+is(rului Co'erţului0 care are drep( scop pu-licarea ci(aţiilor0 convocărilor0 no(i4icărilor şi co'unicărilor ac(elor de procedură e4ec(ua(e de ins(anţele  =udecă(oreş(i0 ad'inis(ra(orul =udiciar8lic9ida(orul =udiciar după desc9iderea procedurii de insolvenţă prevă*u(e de pre*en(a le+e0 precu' şi a al(or ac(e care0 po(rivi( le+ii0 (re-uie  pu-lica(e< 6. cen(rul principalelor in(erese ale de-i(orului0 n si(uaţia procedurii de insolvenţă cu ele'en( de e5(ranei(a(e0 es(e0 p)nă la pro-a con(rarie0 după ca*; a3 sediul social al persoanei =uridice< -3 sediul pro4esional al persoanei 4i*ice care e5erci(ă o ac(ivi(a(e econo'ică sau o pro4esie independen(ă< c3 do'iciliul persoanei 4i*ice care nu e5erci(ă o ac(ivi(a(e econo'ică sau o pro4esie independen(ă< >. cererea co'ună de desc9idere a procedurii insolvenţei es(e cererea 4or'ula(ă de de-i(or sau credi(or0 av)nd drep( scop desc9iderea procedurii insolvenţei n 'od conco'i(en( 'po(riva a " sau a 'ai 'ul(or 'e'-ri ai +rupului de socie(ăţi0 n cadrul unor dosare separa(e0repar(i*a(e spre soluţionare aceluiaşi =udecă(or&sindic< ?. con(rolul es(e capaci(a(ea de a de(er'ina sau in4luenţa n 'od do'inan(0 direc( ori indirec(0 poli(ica 4inanciară şi operaţională a unei socie(ăţi sau deci*iile la nivelul or+anelor socie(are. O persoană va 4i considera(ă ca deţin)nd con(rolul a(unci c)nd; a3 deţine n 'od direc( sau indirec( o par(icipaţie cali4ica(ă de cel puţin $B din drep(urile de vo( ale respec(ivei socie(ăţi şi niciun al( asocia( sau acţionar nu deţine n 'od direc( ori indirec( un procen(a= superior al drep(urilor de vo(< -3 deţine n 'od direc( sau indirec( 'a=ori(a(ea drep(urilor de vo( n adunarea +enerală a socie(ăţii respec(ive< c3 n cali(a(e de asocia( sau acţionar al respec(ivei socie(ăţi dispune de pu(erea de a nu'i sau de a revoca 'a=ori(a(ea 'e'-rilor or+anelor de ad'inis(raţie0 conducere sau suprave+9ere< %$. consu'a(or cap(iv es(e consu'a(orul care0 din consideren(e (e9nice0 econo'ice sau de re+le'en(are0 nu poa(e ale+e 4urni*orul< %%. con(rac(ul 4inanciar cali4ica( es(e; a3 orice con(rac( av)nd ca o-iec( operaţiuni cu ins(ru'en(e 4inanciare deriva(e< -3 orice acord repo şi acord reverse repo< c3 orice con(rac( -u&sell-acD şi sell&-u-acD< precu' şi d3 orice con(rac( av)nd ca o-iec( operaţiuni de 'pru'u( de valori 'o-iliare0 reali*a(e pe  pieţele re+le'en(a(e0 pieţele asi'ila(e sau pieţele la -una nţele+ere0 as(4el cu' sun( aces(ea re+le'en(a(e< %". con(rac( de co'pensare -ila(erală repre*in(ă oricare din(re ur'ă(oarele; A. orice con(rac( sau clau*ă cuprinsă n(r&un con(rac( nc9eia( n(re ins(i(uţia de credi( de-i(oare şi orice al(ă en(i(a(e0 inclusiv persoane 4i*ice0 av)nd ca o-iec( operaţiuni cu ins(ru'en(e 4inanciare deriva(e reali*a(e pe pieţele re+le'en(a(e0 pieţele asi'ila(e ori pe  pieţele la -una nţele+ere0 prin care se s(ipulea*ă co'pensarea unor o-li+aţii de pla(ă sau

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->